Poniedziałek,  23 października 2017, Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    
Informacje dla mieszkańców gminy Osięciny dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
05/07/2013

Urząd Gminy w Osięcinach przedstawia harmonogramy odbioru odpadów z podziałem na miejscowości w 2017 roku.
UG

WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Od 1 lipca 2017r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju

Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osięciny, która obowiązywała w dniu wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją ważność do czasu, na który została zawarta tj. 31.12.2017r.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej "Nasze Śmieci", na której znajdą Państwo wiele ciekawych materiałów informacyjno-edukacyjnych, promujące segregację odpadów.


Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

w Osięcinach

 Zgodnie z regulaminem o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Osięciny podjętym przez Radę Gminy Osięciny do obowiązków właścicieli nieruchomości należy wyposażenie nieruchomości w pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Na terenie Gminy Osięciny ustalono selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące następujące frakcje odpadów:

1) papier;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) odpady zielone;

8) przeterminowane leki i chemikalia;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) zużyte opony;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe;

14) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

15) popiół.

 

Odpady komunalne wymienione poniżej z nieruchomości zamieszkałych są odbierane u źródła w każdej ilości, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami, w następujący sposób:

 

- odpady komunalne zmieszane: gromadzone w pojemnikach, zbierane w miejscowości

- Osięciny z częstotliwością 2 razy w miesiącu

-  w nieruchomościach wielolokalowych tj. w blokach w miejscowości Jarantowice
   i Latkowo z częstotliwością 2 razy w miesiącu

- pozostałe miejscowości z częstotliwością 1 raz w miesiącu;

 

- odpady opakowaniowe selektywnie zebrane, gromadzone w workach z logo firmy takie jak:

* tworzywa sztuczne i papier w żółtym worku, odbierane z częstotliwością 1 raz w miesiącu
w miejscowości Osięciny i raz na 2 miesiące poza miejscowością Osięciny, z możliwością zwiększenia ilości worków, w zależności od potrzeb danego gospodarstwa domowego;


*szkło w zielonym worku, odbierane z częstotliwością 1 raz w miesiącu w miejscowości Osięciny i raz na 2 miesiące poza miejscowością Osięciny, z możliwością zwiększenia ilości worków, w zależności od potrzeb danego gospodarstwa domowego.

Pamiętajmy także o
ZASADACH SEGREGACJI ŚMIECI !

Odpady na terenie Gminy Osięciny w zależności od frakcji należy:

 • odpady opakowaniowe selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne i szkło)

a) zbierać w workach ustawionych na nieruchomości;

b) odpady te mogą być także przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w godzinach ich pracy;

 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone można:

a) kompostować w przydomowym kompostowniku;

b) przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach ich pracy;

 • opakowania wielomateriałowe należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach ich pracy;
 • przeterminowane leki i chemikalia (opakowania bez zawartości) należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach ich pracy;
 • odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów:

a) przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach ich pracy;

b) lub do punktów ich sprzedaży;

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

a) przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach ich pracy;

b) lub do punktów ich sprzedaży;

 • metal:

a) przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach ich pracy;

b) lub do punktów ich skupu;

 • popiół:

a) zbierać w workach lub pojemnikach ustawionych na nieruchomości;

b) odpady te mogą być także przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

w godzinach ich pracy;

 • meble i odpady wielkogabarytowe - przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach ich pracy;
 • zużyte opony - przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  w godzinach ich pracy;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 Mg (tona) od 1 gospodarstwa domowego na 1 rok - przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  w godzinach ich pracy.

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujący się w miejscowości Osięciny ul. Stacja PKP (skrzyżowanie Osięciny - wjazd z drogi wojewódzkiej nr 267 relacji Ujma Duża- Piotrków Kujawski)czynny w każdą  sobotę w godz. 10.00 - 14.00

Informacja dla mieszkańców Gminy Osięciny

Odpady biodegradowalne (zielone, odpady kuchenne)

Gmina Osięciny pragnie zachęcić właścicieli nieruchomości zamieszkałych do przekazywania odpadów biodegradowalnych na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osięcinach, a którzy mają możliwość kompostowania odpadów
w przydomowych kompostownikach. Odpady biodegradowalne, które są poddawane kompostowaniu w przydomowych kompostownikach nie są wliczane do masy odpadów ulęgających biodegradacji wytworzonych na terenie Gminy. Odpady są zagospodarowywane przez właścicieli we własnym zakresie.

W przypadku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostowniach lub przekazywania odpadów biodegradowalnych do PSZOK zmniejsza się masa zmieszanych odpadów komunalnych wykazana jako odpady wytworzone, które w dalszej kolejności kierowane są do przetworzenia w regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów i tym samym zmniejszy się masa odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych przekazanych do składowania.

Kompostowanie to najlepszy sposób na odzysk odpadów organicznych, a kompost to doskonały nawóz.

Jeśli masz tylko taką możliwość, to staraj się kompostować odpady ulegające biodegradacji w przydomowych kompostownikach.

NIE OBAWIAJ SIĘ NOWOŚCI - PRZEKONASZ SIĘ, ŻE NIEWIELKI WYSIŁEK ZAPEWNI NAM RADOŚĆ ŻYCIA W EKOLOGICZNYM ŚRODOWISKU.


UG Osięciny

Ważna informacja dla mieszkańców gminy Osięciny

Wójt Gminy Osięciny informuje, że z dniem 1 sierpnia 2016 roku zmienił się termin uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osięciny Nr XIV/136/2016 z dnia 16 czerwca 2016r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania, z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.

Zmieniony termin uiszczenia opłaty będzie obowiązywał od miesiąca sierpnia 2016r., zatem opłatę za miesiąc sierpień 2016r. należy uiścić do dnia 31 sierpnia 2016r.

 Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osięciny zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a i b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. ,Baruchowo 54 , 87 - 821 Baruchowo

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji uzyskane
w 2013 roku przez Gminę Osięciny.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 22,09 %.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 0,00 %.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegający biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 62,05 % (nie powinien przekraczać 50%).


Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osięciny zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu , 87 - 880 Brześć Kujawski

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1688), zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)

Mieszkańcy gminy Osięcinach w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osięcinach przy ul. Stacja PKP, czynnego w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH -
ul. Stacja PKP ,88 - 220 Osięciny Punkt czynny w każdą sobotę w godz. od 10.00 do 14.00

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Osięciny został utworzony w 2013r. zapewnia przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych, jak: odpady opakowaniowe selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne i szkło), opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (samochodowe), odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz popiół.

 

 Pliki doł±czone do artykułu:
Opis / Nazwa plikuRozmiar 
harmonogram_2017.docx1.05 MBpobierz
harmonogram_odbioru_odpadow_2017_rok_-_miejscowosci_gm._osieciny.pdf1.32 MBpobierz
zasady_segregacji.pdf202 KBpobierz
 
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny