Sobota,  22 września 2018, Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Informacje dla mieszkańców gminy Osięciny dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
05/07/2013

Urząd Gminy w Osięcinach przedstawia:
- harmonogram odbioru odpadów dla miejscowości gminy Osięciny w 2018 roku;
-harmonogram odbioru odpadów dla miejscowosci Latkowo, Jarantowice (dot. budynków wielolokalowych) w 2018 roku;
-harmonogram odbioru odpadów z podziałem na ulice w miejscowości Osięciny w 2018 roku.
Harmonogramy umieszczone w załącznikach do pobrania na dole strony...
UG


 

WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Od 1 lipca 2017r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju

Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osięciny, która obowiązywała w dniu wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją ważność do czasu, na który została zawarta tj. 31.12.2017r.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej "Nasze Śmieci", na której znajdą Państwo wiele ciekawych materiałów informacyjno-edukacyjnych, promujące segregację odpadów.


 

 

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

w Osięcinach

 Zgodnie z regulaminem o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Osięciny podjętym przez Radę Gminy Osięciny do obowiązków właścicieli nieruchomości należy wyposażenie nieruchomości w pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Na terenie Gminy Osięciny ustalono selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące następujące frakcje odpadów:

1) papier;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) odpady zielone;

8) przeterminowane leki i chemikalia;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) zużyte opony;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe;

14) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

15) popiół.

Odpady selektywnie zbierane będą dzielone na frakcje
w podziale na kolory:

1. Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury zbierane są razem w pojemnikach lub w workach w kolorze niebieskim, z napisem "Papier".

2. Tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metalu oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach lub w workach w kolorze żółtym, z napisem "Metale i tworzywa sztuczne".

3.  Szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są razem w pojemnikach lub w workach w kolorze zielonym, z napisem "Szkło".

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbierane są
w pojemnikach lub w workach w
kolorze brązowym, z napisem "Bio".

5. Odpady zbierane w sposób nieselektywny lub pozostałości po selekcji zbierane są: w pojemnikach z napisem "Odpady zmieszane".

W naszej gminie selektywnie zbieramy jeszcze jedną frakcje odpadów: popiół, który zbierany jest w pojemnikach lub workach w kolorze siwym, z napisem "Popiół".

 


Pamiętajmy także o
ZASADACH SEGREGACJI SMIECI !

Odpady na terenie Gminy Osięciny w zależności od frakcji należy:

  • odpady opakowaniowe selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne i szkło)

a) zbierać w workach ustawionych na nieruchomości;

b) odpady te mogą być także przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w godzinach ich pracy;

  • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone można: