Poniedziałek,  21 sierpnia 2017, Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    
Informacje dla mieszkańców gminy Osięciny dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
05/07/2013

Urząd Gminy w Osięcinach przedstawia harmonogramy odbioru odpadów z podziałem na miejscowości w 2017 roku.
UGWażna informacja dla mieszkańców gminy Osięciny

Wójt Gminy Osięciny informuje, że z dniem 1 sierpnia 2016 roku zmienił się termin uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osięciny Nr XIV/136/2016 z dnia 16 czerwca 2016r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania, z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.

Zmieniony termin uiszczenia opłaty będzie obowiązywał od miesiąca sierpnia 2016r., zatem opłatę za miesiąc sierpień 2016r. należy uiścić do dnia 31 sierpnia 2016r.

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osięciny zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a i b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.
Baruchowo 54
87 ? 821 Baruchowo

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji uzyskane
w 2013 roku przez Gminę Osięciny

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 22,09 %.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 0,00 %.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegający biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 62,05 % (nie powinien przekraczać 50%).


Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osięciny zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu
87 ? 880 Brześć KujawskiInformacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1688), zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)

Mieszkańcy gminy Osięcinach w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osięcinach przy ul. Stacja PKP, czynnego w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
ul. Stacja PKP
88 ? 220 Osięciny

Punkt czynny w każdą sobotę w godz. od 10.00 do 14.00

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Osięciny został utworzony w 2013r. zapewnia przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych, jak: odpady opakowaniowe selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne i szkło), opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (samochodowe), odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz popiół.

 

 Pliki doł±czone do artykułu:
Opis / Nazwa plikuRozmiar 
harmonogram_2017.docx1.05 MBpobierz
harmonogram_odbioru_odpadow_2017_rok_-_miejscowosci_gm._osieciny.pdf1.32 MBpobierz
 
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny