Piątek,  16 listopada 2018, Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Sesja Podatkowa Rady Gminy Osięciny
01/12/2017
W dniu 29 listopada 2017 roku odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Osięciny.
Podczas obrad podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021.

2.Uchwała w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.

3. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/212/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2017 roku.


4. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny.

5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


7. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.


8. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.


9. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny.


10. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


11. Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


12. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.


13.Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Osięcinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego w Osięcinach.


14. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi.

15.Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na XXIV Sesji, Rada Gminy ustaliła podatki:
- rolny,
- od nieruchomości,
- od środków transportowych.
Wysokość podatków pozostała niezmienna. Obowiązują stawki z roku poprzedniego.
Rada Gminy zadecydowała, iż cena za wodę i ścieki na rok 2018 nie zostanie podwyższona.
Raga Gminy przyjęła również regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Osięciny w związku ze zmieniającymi się przepisami państwowymi w tym zakresie.
Rada Gminy zapoznała się z realizacją zadań oświatowych,  a także dokonała analizy oświadczeń majątkowych : Radnych Gminy Osięciny, pracowników Urzędu Gminy Osięciny, Wójta Gminy Osięciny oraz Przewodniczącego Rady Gminy Osięciny.