Sobota,  22 września 2018, Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
XXVI Sesja Rady Gminy w Osięcinach
06/02/2018
Zapraszam na obrady XXVI Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą  się  
dnia 09 lutego 2018 roku o godzinie 1000
w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.


Porządek obrad:
1.     
Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2.     
Przedstawienie porządku.
3.     
Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
4.     
Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.
5.     
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.
6.     
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok.
7.     
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadań bieżących.
8.     
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.
9.     
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dobre.
10. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma-Duża- Piotrków od km 10+902 do km 11 + 383 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pasa drogowego w miejscowości Osięciny".
11. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma-Duża-Piotrków od km 6+463 do km 6+892 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pasa drogowego w miejscowości Kościelna Wieś".
12. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Osięciny na lata 2018-2022.
13. 
Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
14. 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
15. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
16. 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
17. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016-2023".
18. 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Osięcinach za 2017 rok.
19. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Wspólnych Rady Gminy za 2017 rok.
20. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej za 2017 rok.
21. 
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Obywatelskich za 2017 rok.
22. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej i Gospodarki Gruntami za 2017 rok.
23. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych za 2017 rok.
24. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowej za 2017 rok.
25. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
26. 
Wnioski i interpelacje.
27. 
Sprawy różne.
28. 
Zakończenie.
 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny