Poniedziałek,  20 sierpnia 2018, Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    
Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09/03/2018

Wójt Gminy Osięciny zawiadamia, iż uchwałą Nr XXVI/246/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018r. poz. 869) dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 kwietnia 2018 roku.Na zmianę wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły następujące składniki:

- kwota za odbiór odpadów przez firmę, która została ustalona w drodze przetargu,

- duża ilości odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,

- duża ilości odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy do PSZOK.

Ponadto w związku z prowadzeniem Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) wzrosły koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Kwota za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 2018 r. przez firmę, która została ustalona w drodze przetargu wyniosła 670 343,04 zł i jest wyższa niż w roku poprzednim o 72 355,68 zł, zatem powstała konieczność podwyższenia kosztu opłaty zarówno za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny jak i nieselektywny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie "samofinansowania", tzn. jego koszty należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady.

 

 

Obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2018 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

1.        Niższa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w gospodarstwie domowym:

 

-        gospodarstwo domowe 1 osobowe - 11,50 zł miesięcznie;

-        gospodarstwo domowe 2 osobowe - 20,00 zł miesięcznie;

-        gospodarstwo domowe 3 osobowe - 27,50 zł miesięcznie;

-        gospodarstwo domowe 4 osobowe - 34,00 zł miesięcznie;

-        gospodarstwo domowe 5 osobowe i powyżej - 39,50 zł miesięcznie.

 

2.      Wyższa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w gospodarstwie domowym:

 

-        gospodarstwo domowe 1 osobowe - 14,50 zł miesięcznie;

-        gospodarstwo domowe 2 osobowe - 25,00 zł miesięcznie;

-        gospodarstwo domowe 3 osobowe - 34,50 zł miesięcznie;

-        gospodarstwo domowe 4 osobowe - 42,00 zł miesięcznie;

-        gospodarstwo domowe 5 osobowe i powyżej - 49,50 zł miesięcznie.

       

Opłatę uiszcza się miesięcznie, bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.

 

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona na podstawie iloczynu nowej stawki opłaty i danych podanych  w dotychczasowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do Wójta Gminy Osięciny.

W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie są obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W myśl art. 6m. ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2a, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji np. zmiany liczby mieszkańców, sposobu zbierania odpadów komunalnych, adresu lub innej zmiany danych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Wójt Gminy Osięciny

Jerzy Izydorski

 

 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny