Poniedziałek,  25 marca 2019, Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
RZĄDOWY PROGRAM "DOBRY START" DLA UCZNIA
13/06/2018

Na podstawie rządowego programu rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każdego ucznia szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej i dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych) - bez względu na dochód.


Wnioski będzie można złożyć już od 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku online:

- na portalu Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl),

- za pomocą systemów bankowości elektronicznej niektórych banków.

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Ważne !!! Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada  pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z zapisem § 8 ust. 2 pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" - postępowania w sprawie tego świadczenia prowadzone będą w jednostce organizacyjnej gminy, której powierzono realizację świadczenia wychowawczego 500+.

Na terenie gminy Osięciny taką jednostką jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach ul. Wojska Polskiego 14.

Świadczenie dobry start przysługuje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;
  • osobom uczącym się - (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie).

Ważne !!! Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać świadczenie "Dobry start"?

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy - w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Oznacza to, że w gminnym organie właściwym według miejsca zamieszkania wnioski o świadczenie dobry start składają:

- rodzice,

- opiekunowie prawni,

- opiekunowie faktyczni dziecka,

- osoby uczące się (z wyłączeniem osób usamodzielnianych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - art. 140 tej ustawy).

Z kolei w powiatowym centrum pomocy rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby placówki wnioski o świadczenie dobry start składają:

- rodziny zastępcze,

- osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

- dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

-dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

- osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji. Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, zostanie on poinformowany  o możliwości  osobistego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

 

Do pobrania:

1.     Wzór wniosku wraz z załącznikiem:

 https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

2.     Instrukcja składania wniosku na PIU Emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/28724/Instrukcja+eWnioski/d5128194-3500-4cea-a9d3-8e41d994ead6
 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny