Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach /2

  Bydgoszcz, 20.08. 2020 r. CZK.6335.1.104.2020 Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach/2   Zjawisko: upały Stopień zagrożenia: 2 Obszar: dotyczy wszystkich powiatów. Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020  Przebieg: Prognozuje się upały....

więcej komunikatów »

Pracownicy Urzędu Gminy

Wójt Gminy Osięciny- mgr Jerzy Izydorski

Sekretarz Gminy Osięciny- Halina Urbańska

Skarbnik Gminy Osięciny- Jolanta Smętek

 • Z-ca kierownika USC- mgr Renata Zdzichowska

Zadaniem pracownika jest obsługa urzędu stanu cywilnego prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, decyzji o sprostowaniu i uzupełnieniu aktów stanu, zmianie imienia i nazwiska, przyjmowanie zapewnień do ślubów oraz udzielanie ślubów cywilnych. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (zaświadczenia o wpisie, zmianie, zawieszeniu, odwieszeniu i wyrejestrowanie), zezwolenia na alkohole.

 • Inspektor- Danuta Nowacka

Do obowiązków pracownika należy prowadzenie spraw z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, kultury fizycznej i sportu,ochrony zdrowia,prowadzenie archiwum zakładowego,spraw jednostek OSP, obsługa centrali telefonicznej urzędu.

 • Inspektor- Aldona Kurant

Zadaniem pracownika jest racjonalna gospodarka, etatami i funduszem płac,oraz prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac pracowników.

 • Referent – mgr Paweł Koziński

Zadaniem pracownika jest nadzór nad zadrzewieniami – wydawanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew, nadzór nad produkcją roślinną tj: wydawanie zezwoleń na uprawę maku niskomorfinowego, leśnictwo, sprawy związane z produkcją zwierzęcą, łowiectwo, sprawy związane z ochroną środowiska: wysypisko śmieci, ochrona wód przed odpływem azotanów ze źródeł rolniczych, kontrola i nadzór nad gospodarką wodną, analiza stanu sanitarno-porządkowego, eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni ścieków, orzecznictwo w zakresie szkodliwości dla środowiska wszelkiego rodzaju działalności, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć.

 • Inspektor- mgr Aneta Kwiatkowska

Do obowiązków pracownika należy: zajmowanie się sprawami związanymi z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny i naliczanie opłat. Wydawanie decyzji ustalających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do właścicieli, którzy nie złożyli deklaracji oraz właścicieli, którzy nie uiszczają opłaty zgodnie z otrzymanym zawiadomienie o zmianie stawki za odpady komunalne. Prowadzenie księgowości opłaty za odpady komunalne. Ponadto do obowiązków inspektora należy prowadzenie postępowań egzekucji administracyjnej w sprawie opłaty.

 • Inspektor- mgr Magdalena Malec

Zadaniem pracownika jest obsługa Rady Gminy w tym organizacja Komisji i Sesji Rady Gminy, sporządzanie protokółów, obsługa sekretariatu: w tym przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie rejestru uchwał i zarządzeń, aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zakresu obowiązków.

 • Inspektor- Marcin Korzeniewski

Obowiązkiem pracownika jest: opracowywanie programów gospodarczych w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych, analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na terenie gminy i gmin sąsiednich, gromadzenie informacji o gminie i przygotowanie materiałów promujących gminę na zewnątrz, opracowywanie projektów inwestycyjnych pod kontem racjonalnego wykorzystania środków unijnych, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych.

 • Inspektor- mgr Monika Fabisiak

Do zadań pracownika należy: przygotowywanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych, wydawanie opinii dotyczącej podziału nieruchomości, decyzji zatwierdzającej podział i rozgraniczenie nieruchomości, gospodarka gruntami, lokalami i pomieszczeniami użytkowymi.

 • Inspektor- mgr inż Marek Roszak

Zadaniem pracownika jest prowadzenie rejestru graficznego i opisowego wydawanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania działki, sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania gminy,  nadzór nad cmentarzami i grobami poległych żołnierzy oraz innymi miejscami pamięci, współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków, prowadzenie ewidencji miejscowości ulic i adresów oraz prowadzenie spraw związanych  z informatyzacją Urzędu.

 • Inspektor- mgr Aneta Jędrzejczak

Zadaniem pracownika jest rejestracja danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz zgonach a także zmianach w dowodach osobistych.

 • Podinspektor ds. poboru podatków- Małgorzata Witkowska

Zadaniem pracownika jest: prowadzenie księgowości podatkowej, rozliczanie sołtysów,wydawanie zaświadczeń ze swojego zakresu, ustalanie wysokości podatku od środków transportowych.

 • Referent- mgr Ewelina Misterska

Do obowiązków pracownika należy: ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie spraw związanych z umorzeniami i ulgami, sporządzanie kart ewidencyjnych ubezpieczonego-nieczynnych rolników, oraz korekt kart dla KRUS i ZUS, wydawanie decyzji dot. zwrotu podatku akcyzowego.

 • Inspektor ds. księgowości- mgr Teresa Szmagalska

Zadaniem pracownika jest dokonywanie księgowań w księdze głównej budżetu gminy, pisanie przelewów na przychodzące rachunki,  rozliczanie podatku VAT, sporządzanie informacji o wypłaconych podatnikom kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich- PIT R.

 • Inspektor- mgr Aneta Nawrocka

Do zadań pracownika należy: dekretacja dokumentów księgowych, rejestr należności  z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie rozrachunków z kontrahentami.

 • Inspektor – mgr Magdalena Nowak

Zadaniem pracownika jest sporządzanie i rozliczanie list płac, rozliczeń składek ZUS i podatków, wykonywanie rocznych rozliczeń podatków, przygotowanie dokumentacji płacowych do rent i emerytur dla wszystkich pracowników placówek oświatowych, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu.

 • Główny księgowy- mgr Agnieszka Zapiec

Zadaniem pracownika jest: prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych szkół i przedszkola zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych obsługiwanych jednostek oraz bilansu rocznego, dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, opracowywanie wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkola planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonania budżetu, sporządzanie sprawozdawczości z wykonania planów finansowych tych jednostek oraz analiz okresowych z wykorzystaniem środków i prognozowanych zmian w roku budżetowym, kierowanie i koordynowanie zadań referatu.

 • Inspektor ds. oświaty- mgr Ewelina Ceglarek

Zadaniem pracownika jest: prowadzenie systemu informacji oświatowej SIO, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, naliczanie dotacji dla niepublicznych placówek, rozliczenia finansowe (dotacje) między jst, wnioskowanie i rozliczenie dotacji podręcznikowej, rozliczanie dotacji na wychowanie przedszkolne, zestawienia zbiorcze sprawozdań.