Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

Umowy

Umowy zawarte w 2021 roku

 1. Umowa zawarta w dniu 02.01.2021 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a ULISSES Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Górnośląskiej 69A, 62-800 Kalisz na  wykonanie opieki nad używanym  programem  Ulisses ODPADY wraz z modułami. Umowa została zawarta na czas od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w wysokości  880,00 zł netto na  kwartał.
 2. Umowa zawarta  w dniu 04.01.2021 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a ZBIORNICĄ kat. I i  II z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim ul. Sportowa 36 na nieodpłatny odbiór  padłych zwierząt od rolników z terenu  Gminy Osięciny. Umowa została zawarta na  czas od dnia 04.01.2021 do 31.12 2021 r.
 3. Umowa zawarta  w dniu 15.01.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa na świadczenie usług doradztwa  podatkowego w zakresie  obliczenia     pre-współczynnika  VAT dla jednostki organizacyjnej (Urząd Gminy). Umowa została zawarta na okres  3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  950,00 zł netto.
 4. Umowa zawarta  w dniu 18 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na redagowanie i dystrybucję miesięcznika „Powiatowe ABC” w okresie od stycznia do grudnia  2021 r. Za 1 egzemplarz ustalono kwotę w wysokości 2,50 zł brutto i ustalony nakład wynosi 550 szt. na rok.
 5. Umowa zawarta w dniu 19 stycznia 2021  r. pomiędzy Gminą Osięciny a   Gabinetem Weterynaryjnym VET-EXPRESS Jarosław Michalak, ul. Strażacka 14a, 88-230 Piotrków Kujawski   na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie niezbędnych  zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych  zwierząt z terenu Gminy Osięciny. Umowa została zawarta  do dnia 31 grudnia 2021 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie  na podstawie  faktury wystawionej w danym miesiącu kalendarzowym, w którym zabieg był wykonany.
 6. Umowa zawarta w dniu 04.01.2021 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. N.M.P. Częstochowskiej w Lekarzewicach , Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Lekarzewicach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2021 r. kwoty 3.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Lekarzewicach.
 7. Umowa zawarta w dniu 4 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a    Piotrem Zielonką, prowadzącym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Folwarcznej 12B   działalność gospodarczą pod nazwą Studio Programistyczne. Przedmiotem umowy jest aktualizacja zakupionego wcześniej programu ZWROTY. Z tytułu świadczenia usługi  kwota zapłaty wynosi 500 zł netto + 23% podatku VAT, na podstawie  faktury wystawionej przez dostawcę.Umowa została  zawarta na czas od  4 stycznia do  31 grudnia  2021 r.
 8. Umowa zawarta w dniu 21.01 2021 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Dworcowa 47 na wykonanie  zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom-psom i kotom z terenu Gminy Osięciny w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu , ul. Przytulna 1. Umowa została zawarta na  okres od dnia 21.01.2021 r . do 31.12.2021 r. Koszt będzie zależny od rodzaju  świadczonych usług i ilości przyjętych zwierząt., tj.  9,23 zł/dobę za pobyt  jednego psa i 123,00 zł-koszt utrzymania gotowości do świadczenia usług w razie  braku zwierząt w Centrum Opieki nad Zwierzętami.
 9. Umowa zawarta w dniu 25 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a    TORAKOL, Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobre na wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na stadionie  sportowym w  miejscowości Osięciny. Termin wykonania prac do 31.07.2021 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono  wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 1.186.950,00 złotych.
 10. Umowa zawarta w dniu 26 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a    Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym  MONIMAR, Marcin  Kucharuk, Aleja Jana Pawła II 55, 87-800 Włocławek na wykonanie zadania pn. Remont budynku socjalnego  na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny. Termin wykonania prac do 31.07.2021 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono  wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 198.504,71 złotych.
 11. Umowa zawarta w dniu 25.01.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 na prowadzenie w roku 2021 monitoringu gleby na terenie  gminy Osięciny, w celu ograniczenia  spływu ładunków  zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Za czynności określone w umowie  ustalono opłatę w wysokości 997,12 zł brutto.
 12. Umowa zawarta w dniu 25.01.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Klubem Dziecięcym Nasz Klub Malucha  z  siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2A, 88-220 Osięciny na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie  kosztów opieki nad dziećmi  w klubie dziecięcym. Gmina Osięciny udziela dotacji w wysokości 150,00 zł miesięcznie na  jedno dziecko. Dotacją objęte są dzieci do  trzeciego roku życia.
 13. Umowa zawarta w dniu 27.01.2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Mirosławem Sempka na opracowanie dokumentacji projektowej na remont 5 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 15,310 km. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 10.500,00 zł brutto.
 14. Umowa zawarta w dniu 2 lutego.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów na udzielenie dotacji w wysokości 20.000,00 zł na Zakup  holterów  ciśnieniowych  dla SP ZOZ w Radziejowie. Termin przekazania dotacji do dnia  31 marca 2021 r.
 15. Umowa zawarta w dniu 13.01.2021 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na Odbiór i zagospodarowanie  odpadów  z nieruchomości  zlokalizowanej w  miejscowości Osięciny, Wojska Polskiego 14 i plac parkingowy przy CPN. Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31.12.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne  według  obowiązujących  cen w danym  okresie za  odbieranie i  zagospodarowanie  odpadów.
 16. Umowa zawarta w dniu 13.01.2021r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką  pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD”  Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Osięcinach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2021 r. kwoty 18.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Osięcinach.
 17. Umowa zawarta w dniu 13.01.2021 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką  pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD”  Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Kościelnej Wsi. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2021 r. kwoty 10.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Kościelnej Wsi.
 18. Umowa zawarta w dniu 18.02.2021 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a  Biurem Usług Projektowych inż. Wojciech Dzierżawski z siedzibą Broniewek 41, 88-200 Radziejów na świadczenie usługi pełnienia  funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi pn. Remont budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe  z tytułu sprawowania nadzoru inwestorskiego ustalono w wysokości 18.000,00 złotych brutto.

 


Umowy zawarte w 2020 roku

 1. Umowa zawarta w dniu 02.01.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Iwoną Lewandowską na pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu „Promyk Nadziei”. Ustalono wynagrodzenie miesięczne w wysokości 400,00 zł brutto. Umowa   została zawarta na okres od 02.01. 2020 r. do 31.12.2020 r.
 2. Umowa zawarta w dniu 02.01.2020 r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a, Emilią Nastulską zam. Osięciny ul. Skarbka 22 na wykonanie zadania polegającego na Otwieraniu i zamykaniu  dworca autobusowego, utrzymaniu porządku w budynku dworca autobusowego  oraz wokół jego obejścia, w okresie zimowym odśnieżanie placu dworcowego oraz palenie w piecu na dworcu. Utrzymanie porządku w pomieszczeniu gospodarczym, poza tym pielęgnacja skweru i placu zieleni za dworcem autobusowym. Utrzymanie  czystości  w nowej toalecie  znajdującej się na rynku oraz wokół niej, jak również dokonywanie  wpłat  do kasy urzędu  raz w tygodniu za użytkowanie toalety. Umowa zastała zawarta na okres od 02 stycznia 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r. Ustalono stawkę godzinową 17,00 zł brutto i 100 godzin pracy  miesięcznie.
 3. Umowa zawarta w dniu 02.01.2020r. pomiędzy Gminą Osięciny a Anna Rutkowską zam. Włocławek  ul. Barska 19/27 m 28 na wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu w gminie Osięciny. Za wykonanie pracy  zleconej umową strony ustaliły   wynagrodzenie , jako cenę umowną   w wysokości  dla danego projektu decyzji. Termin realizacji ustalono  od dnia 02.01.2020 r. do 31.12.2020r.
 4. Umowa zawarta w dniu 02 stycznia 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P. Zbigniewem Tumińskim, na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy  w Osięcinach. Umowa została zawarta na  okres od  02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Za wykonanie pracy określonej w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości  1.200,00 zł brutto miesięcznie.
 5. Umowa zawarta w dniu 10.01.2020 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. N.M.P. Częstochowskiej w Lekarzewicach , Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Lekarzewicach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2020 r. kwoty 3.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Lekarzewicach.
 6. Umowa zawarta w dniu 13.01.2020 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką  pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD”  Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Kościelnej Wsi. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2020 r. kwoty 10.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Kościelnej Wsi.
 7. Umowa zawarta w dniu 13.01.2020r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką  pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD”  Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Osięcinach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2020 r. kwoty 18.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Osięcinach.
 8. Umowa zawarta w dniu 20 stycznia  2020  r. pomiędzy Gminą Osięciny a   Gabinetem Weterynaryjnym VET-EXPRESS Jarosław Michalak, ul. Strażacka 14a, 88-230 Piotrków Kujawski   na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie niezbędnych  zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych  zwierząt z terenu Gminy Osięciny. Umowa została zawarta  do dnia 31 grudnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie  na podstawie  faktury wystawionej w danym miesiącu kalendarzowym, w którym zabieg był wykonany.
 9. Umowa zawarta w dniu 20.01. 2020  r. pomiędzy Gminą Osięciny a     Firmą Handlową  Woźniak-Tomasz Woźniak  , Toporzyszczewo 1/1. 87-704 Bądkowo na  Wykonanie    ogrodzenia  Oczyszczalni ścieków  w m. Osięciny. Termin wykonania pracy do 31.03.2020r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 38.500,00 zł brutto.
 10. Umowa zawarta w dniu 22.01.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny  a Powiatem Radziejowskim ul. Kościuszki 17, 88-200  Radziejów na udostępnianie basenów krytej pływalni w  Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 dla dzieci i młodzieży  w przedziale  wiekowym od  3-dmiu do 25 lat    i zamieszkałych  na terenie gminy  Osięciny. Usługa będzie realizowana  w okresie ferii  szkolnych od dnia 27 stycznia 2020 r. do dnia 9 lutego 2020roku,  w godzinach 8.00 do 19.30. Dzieci i młodzież płacą  1,00 zł za 60 minut  pobytu, natomiast  Gmina Osięciny  dopłaca  6,00 zł do każdego biletu.
 11. Umowa zawarta w dniu 22.01.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt, Radysy 13, 12-230 Biała Piska  na wykonanie usługi polegającej  na  utrzymaniu bezpańskich (bezdomnych) psów z terenu gminy Osięciny. Ustalono   jednostkową cenę   za   utrzymanie psa w schronisku – 6 zł brutto doba/szt.
 12. Umowa zawarta w dniu 2 stycznia 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Piotrem Zielonką, prowadzącym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Folwarcznej 12B   działalność gospodarczą na aktualizację  Programu Zwroty. Z tytułu świadczenia usługi  kwota zapłaty wynosi 400 zł netto + 23% podatku VAT, na podstawie  faktury wystawionej przez dostawcę.
 13. Umowa zawarta w dniu 07.01.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Hanną Mańkiewicz –specjalistą terapii uzależnień na przeprowadzenie badań  osób skierowanych przez Gminną komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach i sporządzenie opinii w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu. Za wykonanie  wyżej wymienionej pracy ustalono wynagrodzenie w wysokości 189,00 zł brutto  za sporządzenie  jednej opinii.
 14. Umowa zawarta w dniu 07.01.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Dr Anetą –Ineza Pilip na przeprowadzenie badań osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach i sporządzenie opinii  w przedmiocie  uzależnienia od  alkoholu. Za wykonanie w/wym. pracy ustalono  wynagrodzenie  w wysokości 189,00 zł brutto  za sporządzenie  jednej opinii.
 15. Umowa zawarta  w dniu 10.02.2020r. pomiędzy Gminą Osięciny a Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 na prowadzenie w roku 2020 monitoringu gleby na terenie  gminy Osięciny, w celu ograniczenia  spływu ładunków  zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Za czynności określone w umowie  ustalono opłatę w wysokości 997,12 zł brutto.
 16. Umowa zawarta w dniu 11 lutego 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Gminnym Klubem Sportowym „Ziemowit” Osięciny na udzielenie dotacji  na realizację zadania  w zakresie rozwoju  sportu  na terenie Gminy Osięciny. Wysokość  dotacji wynosi 80.000,00 zł.
 17. Umowa zawarta w dniu 11.02.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Dawson Dawid Stasiak, na Wykaszanie traw na terenie Gminy Osięciny   w okresie  od 01.04.2020r. do 31.10.2020 r. Za wykonanie czynności przewidzianych w umowie ustalono wynagrodzenie  w wysokości 4.000,00 zł. brutto/miesiąc.
 18. Umowa zawarta w dniu 2 stycznia 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na redagowanie i dystrybucję miesięcznika „Powiatowe ABC” w okresie od stycznia do grudnia  2020 r. Za 1 egzemplarz ustalono kwotę w wysokości 2,50 zł brutto i ustalony nakład wynosi 550 szt. na rok.
 19. Umowa zawarta w dniu 02.01. 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a BAKARO Michał Stępień na wykonanie prac związanych z uporządkowaniem dokumentacji archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Osięcinach. Termin wykonania prac od 02.01.2020r. do 19.02.2020r. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone  zgodnie z kosztorysem powykonawczym, przy uwzględnieniu ilości wykonanych prac.
 20. Umowa zawarta w dniu 20.02.2020r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na dofinansowanie Projektu Budowa  kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w ulicach Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny. Całkowita wartość projektu wyniesie nie więcej niż 1.865.910,90 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie nie więcej niż  680.000,00 zł, co stanowi 51,26% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Wkład własny Gminy na  realizację  Projektu  to kwota nie mniejsza niż 646.455,45 zł., co stanowi 48,74% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.
 21. Umowa zawarta w dniu 2 stycznia 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym GEO-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie przy ul.  Kubickiego 9 lok. 5 na przedłużenie usługi e-Gmina z  modułami  iMPA oraz  iMPZP na kolejny  rok tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Za przedmiot niniejszej umowy strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie brutto 2.460,00 zł.
 22. Umowa zawarta w dniu 19 lutego 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR”, Marian Tompalski, na przebudowę  dróg gminnych na terenie gminy Osięciny, w tym  pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 4,540 km oraz  przebudowa  dróg podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 5,990 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 699.495,81 złotych brutto.
 23. Umowa zawarta w dniu 03.02. 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 1 na zapewnienie środka transportu dla przewozu uczniów na basen do Radziejowa w dni ustalone przez Zleceniodawcę w ilości  10 wyjazdów. Wartość usługi ustalono na 350,00 zł brutto (za jeden wyjazd).
 24. Umowa zawarta  w dniu 05.03.2020  r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Danielem Lewandowskim na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko Orlik 2012” w Osięcinach od dnia  05.03.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. Czas pracy 70 godzin/miesiąc. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 1.540,00 zł brutto miesięcznie.
 25. Umowa zawarta w dniu 11.03.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II22, 00-133 Warszawa na świadczenie usług doradztwa  podatkowego w zakresie  obliczenia pre-współczynnika  VAT dla jednostki organizacyjnej (Urząd Gminy). Umowa została zawarta na okres  3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  750,00 zł netto.
 26. Umowa zawarta w dniu 10.03.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Bońka –Sound z siedzibą przy ul. Kolskiej 32B, 62-500 Konin na obsługę  muzyczną imprezy-Dożynki Powiatowe w dniu 30.08.2020r., tj. zapewnienie koncertu gwiazdy  Andrzej i Jacek Zielińscy –Skaldowie i przyjaciele. Za wykonanie usługi ustalono wynagrodzenie  w wysokości  19.500,00 zł netto, tj. 23.985,00 zł brutto.
 27. Umowa zawarta w dniu 02.02.2020r. pomiędzy Gminą Osięciny a Poczta Polska Spółka Akcyjna , siedziba: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Podstawą  rozliczeń finansowych  będzie suma  opłat za świadczone usługi na podstawie   dokumentów nadawczych  i oddawczych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z cennikami obowiązującymi w dniu nadania  przesyłek. Umowa została zawarta na  czas określony od dnia  01 kwietnia  2020 roku do  dnia 31 marca 2021 roku.
 28. Umowa zawarta w dniu 08.04.2020r. pomiędzy Gminą Osięciny a BUGLO Place Zabaw  Spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością Spółka  Komandytowa z siedzibą w Koszalinie  przy ul. BoWID 4,  na dostawę  i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania  pod nazwą Budowa  placu zabaw  w miejscowości Pocierzyn. Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 30.000,00 zł brutto.
 29. Umowa zawarta w dniu 04.03.2020r.  pomiędzy Gminą Osięciny a  Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju  spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Grochowskiej 35, 60-277 Poznań na kompleksowe przygotowanie  Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Termin złożenia  wniosku upływa  w dniu 27.03.2020r. Z tytułu wykonania niniejszej umowy ustalono opłatę  przygotowawczą w wysokości 3.300,00 zł netto +  należny podatek VAT i  wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5% netto + należny podatek VAT.
 30. Umowa zawarta w dniu 9 kwietnia 2020r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Budowlanym Kan-BUD, Arkadiusz Wawrzyniak, ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków na Budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny. Termin wykonania robót  do dnia 30 września 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 452.826,63 złotych.
 31. Porozumienie zawarte w dniu 14.04.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na przekazanie przez Gminę Osięciny  środków finansowych  w wysokości 5.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie z przeznaczeniem  na zakup samochodu służbowego.
 32. Umowa zawarta w dniu 21 kwietnia 2020r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju  spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Grochowskiej 35, 60-277 Poznań na kompleksowe przygotowanie  Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Termin złożenia  wniosku upływa  w dniu 30.04.2020r. Z tytułu wykonania niniejszej umowy ustalono opłatę  przygotowawczą w wysokości 3.300,00 zł netto +  należny podatek VAT i  wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5% netto + należny podatek VAT.
 33. Umowa zawarta w dniu 20 kwietnia 2020r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Spokojnej 13A a Gminą Osięciny o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina Osięciny  otrzymuje dofinansowanie w kwocie  nieprzekraczającej 59.925,00 zł  , tj. 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.
 34. Umowa zawarta w dniu 27.04.2020r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie , ul. Konstruktorska  3a, a Gminą Osięciny  na dofinansowanie  w formie dotacji Przedsięwzięcia  pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Przedsięwzięcie realizowane będzie  w terminie 0d 2020.04.01 do 2020.11.30. Przewidywany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia 58.983,00 zł, w tym koszty kwalifikowane 58.983,00 zł. Na  realizację przedsięwzięcia NFOŚiGW udzieli dofinansowania w formie dotacji w kwocie 58.983,00 zł.
 35. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2020 roku zawarta   w dniu 22.04.2020 r. pomiędzy  Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji  wynosi 60.000,00 zł., co stanowi  maksymalnie 95% kosztów realizacji całego zadania. Wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik  dochodów podatkowych na jednego mieszkańca  w gminie na 2020 r.
 36. Porozumienie  o partnerstwie w realizacji zadania gminy w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami zawarte w dniu 6 maja 2020r. pomiędzy Gminą Dobre i  Gminą Osięciny w sprawie  dotowania  remontu zabytkowego  kościoła p.w. Jadwigi Śląskiej w Byczynie  gmina Dobre. Gmina Osięciny  w terminie do 31 maja 2020 roku  przekaże kwotę 10.000,00 zł na rachunek bankowy Gminy Dobre, z przeznaczeniem  na dotację dla Parafii Byczyna.
 37. Umowa zawarta w dniu 02.04.2020 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą INSTAL – KOMPLEX, Andrzej Miazek zam. ul. Parkowa 37, 87-800 Włocławek na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny. Termin pełnienia nadzoru będzie zgodny z terminem realizacji inwestycji przez wykonawcę robot. Ustalono, że koszt nadzoru wyniesie  4600,00 zł +VAT .
 38. Umowa zawarta w dniu 5 czerwca 2020 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem  Robót Drogowych „INODROG” Spółka  z o.o. ul. Budowlana 38,      88-100 Inowrocław na Remont dróg gminnych  w miejscowości Osięciny o numerach: 180358C ul. Gen. Sikorskiego km 0+00,00 – 2+83,00; 180342C Wojska Polskiego  km 0+09,00 -6+11,00; ul. Traugutta km 0+00,00 -3+10,00 i km 3+23,00- km 7+62,00 w istniejącym pasie drogowym w częściowym  zakresie obejmującym Część 1: Remont drogi gminnej nr 180358C, ul. Gen Sikorskiego w Osięcinach. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  30.10.2020 roku  . Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości   131.617,37 zł. brutto.
 39. Umowa zawarta w dniu 5 czerwca 2020 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem  Robót Drogowych „INODROG” Spółka  z o.o. ul. Budowlana 38,      88-100 Inowrocław na Remont dróg gminnych  w miejscowości Osięciny o numerach: 180358C ul. Gen. Sikorskiego km 0+00,00 – 2+83,00; 180342C Wojska Polskiego  km 0+09,00 -6+11,00; ul. Traugutta km 0+00,00 -3+10,00 i km 3+23,00- km 7+62,00 w istniejącym pasie drogowym w częściowym  zakresie obejmującym Część 2: Remont drogi gminnej nr 180342C, ul. Wojska Polskiego  w Osięcinach. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  30.10.2020 roku  . Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości   212.509,20 zł. brutto.
 40. Umowa zawarta w dniu 5 czerwca 2020 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem  Robót Drogowych „INODROG” Spółka  z o.o. ul. Budowlana 38,      88-100 Inowrocław na Remont dróg gminnych  w miejscowości Osięciny o numerach: 180358C ul. Gen. Sikorskiego km 0+00,00 – 2+83,00; 180342C Wojska Polskiego  km 0+09,00 -6+11,00; ul. Traugutta km 0+00,00 -3+10,00 i km 3+23,00- km 7+62,00 w istniejącym pasie drogowym w częściowym  zakresie obejmującym Część 3: Remont drogi gminnej nr 180362C, ul. Traugutta  w Osięcinach. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  30.10.2020 roku  . Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości   329.082,98 zł. brutto.
 41. Porozumienie zawarte w dniu 26.05.2020r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na dofinansowanie zadania  realizowanego w ramach Programu  Wieloletniego  Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I Utworzenie  i/lub wyposażenie  placówki Senior+. Termin  realizacji  zadania od dnia 01.07.2020r. do dnia 30.11.2020 r. Wojewoda przekaże  na realizację zadania dotację w wysokości  147.542,00 zł, tj. nie więcej niż 80% kosztów zadania. Gmina Osięciny  przekaże środki w kwocie 41.333,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 188.875,00 zł.
 42. Porozumienie zawarte w dniu 19.06.2020r. pomiędzy Gminą Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek a gminą Osięciny  na dotację w kwocie 1.150,00 zł na pokrycie  kosztów wynagrodzenia  członków  Gminnej Komisji  Urbanistyczno –Architektonicznej we Włocławku za wydanie opinii w sprawie projektu Analizy zmian w zagospodarowaniu  przestrzennym oraz oceny  aktualności studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy Osięciny.
 43. Umowa zawarta w dniu 04.05.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Spółdzielnią Jutrzenka , ul. Włocławska 1, 88-220 Osięciny na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 109 mb. w miejscowości Osięciny, ul. Płowiecka na dz. Nr 684/1, 685/1, 686/1, 457/3, 445/10. Termin realizacji  do dnia 15.06.2020r. Za wykonanie prac określonych w umowie ustalono wynagrodzenie  w wysokości 19.962,90 zł brutto
 44. Umowa zawarta w dniu 15.06 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR”, Marian Tompalski,    na przebudowę  drogi  dojazdowej do Gminnego Ośrodka Rekreacji w Bartłomiejowicach  podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 0,150 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 17.327,25 złotych brutto.
 45. Umowa zawarta w dniu 22.06. 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR”, Marian Tompalski,    na przebudowę  drogi  gminnej nr 180333C Żakowice- Żakowice  podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 0,350 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 26.953,50 złotych brutto.
 46. Umowa zawarta w dniu 24.06. 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR”, Marian Tompalski,    na przebudowę  drogi  gminnej Borucin-Borucin podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 0,250 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 22.461,25 złotych brutto.
 47. Umowa zawarta w dniu 25.06. 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR”, Marian Tompalski,    na przebudowę  drogi  gminnej nr 180223C Pilichowo – Latkowo  pojedynczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 1,500 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 59.760,00 złotych brutto.
 48. Umowa zawarta  w dniu 26.06. 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR”, Marian Tompalski,    na przebudowę  drogi  gminnej nr 180276C Ruszki – Seczkowo  podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 0,850 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 89.845,00  złotych brutto.
 49. Umowa zawarta pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Spokojnej 13A a Gminą Osięciny o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina Osięciny  otrzymuje dofinansowanie w kwocie  55.00,00 zł  , tj. 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.
 50. Umowa zawarta w dniu 29.05.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługi Koparko – Ładowarką-Spycharką ul. Płowiecka 6, 88-220 Osięciny na Wykonanie odwodnienia ulicy Traugutta w m. Osięciny. Termin realizacji  do dnia 30 czerwca 2020r. Za wykonanie prac określonych w umowie ustalono wynagrodzenie  w wysokości 27.675,00 zł brutto.
 51. Umowa zawarta w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym AG-PLAST, ul. Fabryczna 9, 88-210 Dobre na Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Termin realizacji do 30.09.2020.r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 58.531,47 zł brutto.
 52. Umowa zawarta w dniu 13 maja 2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej  podbudowie tłuczniowej do długości 0,760 km, w obrębie  geodezyjnym: Zielińsk dz. nr 218 i 219 oraz część dz. nr 57. Termin realizacji zadania do  dnia 30 listopada 2020 roku. Gmina otrzyma od województwa środki do wysokości do 45.600,00 zł.
 53. Umowa zawarta w dniu 7 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na udzielenie dofinansowania  ze środków pochodzących z Funduszu  Dróg Samorządowych na za danie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny o numerach 180358C ul. Gen. Sikorskiego, 180342C ul. Wojska Polskiego, 180362C ul. Traugutta. Wojewoda przekaże dofinansowanie  w kwocie nie wyższej niż 471.246,00 zł, tj. do 70 % wartości kosztów kwalifikowanych.
 54. Umowa zawarta w dniu 25.06.2020 r. pomiędzy  Gminą Osięciny   a Parafią Rzymskokatolicką pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach na realizację zadania Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach –etap IV. Wysokość dotacji 15.000,00 zł. Termin wykonania  prac objętych umową od 25.06.2020 r. do 20.12.2020 r.
 55. Umowa zawarta w dniu 23 lipca 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Z.G. K. GRONEKO Sp. z . o. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie   na Odbiór i zagospodarowanie  stałych odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości zamieszkałych na terenie  Gminy Osięciny. Termin wykonania umowy od dnia 01.09.2020r. do 31.12.2020r. . Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w wysokości 325.620,00 zł brutto.
 56. Umowa zawarta w dniu 07.21 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a ZPU Romex Sp. z o.o. ul. Hetmańska  38, 85-039 Bydgoszcz na wyprodukowanie   i sprzedaż z dostawą wyposażenia siłowni  zewnętrznej. Termon realizacji  przedmiotu  umowy do dnia 14.08.2020 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w wysokości 3.632,74 zł brutto.
 57. Umowa zawarta w dniu 15.05.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H. DRWAL, Krotoszyn 42 na Budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bełszewo. Termin realizacji do 30 czerwca 2020r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 8.242,00 zł brutto.
 58. Umowa zawarta w dniu 01.06.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H. DRWAL, Krotoszyn 42 na Dostawę i montaż  elementów placu zabaw  w miejscowości Zielińsk. Termin realizacji do 30 lipca 2020r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 8.242,00 zł brutto.
 59. Umowa zawarta w dniu 01.06.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H. DRWAL, Krotoszyn 42 na Dostawę i montaż  elementów placu zabaw  w miejscowości Pilichowo. Termin realizacji do 30 lipca 2020r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 8.242,00 zł brutto.
 60. Umowa zawarta w dniu 01.06.2020 r.   pomiędzy  Gminą Osięciny a P.P.U.H. DRWAL, Krotoszyn 42 na Dostawę i montaż  elementów placu zabaw  na terenie Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice. Termin realizacji do 30 lipca 2020r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 8.242,00 zł brutto.
 61. Umowa zawarta w dniu 01 sierpnia 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Osięcinach, zwanym dalej OSP na dotacje w kwocie 239.500,00 zł na realizację  zadania publicznego Gminy Osięciny w zakresie  ochrony przeciwpożarowej gminy na 2020 rok w związku  z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, dofinansowanego  przez Krajowy System  Ratowniczo-Gaśniczy oraz  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej w Toruniu. Termin realizacji zadania  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
 62. Umowa zawarta w dniu 24 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie 20.000,00 zł na  realizację zadania inwestycyjnego     pn. Wyposażenie i montaż   siłowni wewnętrznej w miejscowości Osięciny.
 63. Umowa zawarta w dniu 5 sierpnia 2020 roku pomiędzy Gminą Osięciny a LEWIR Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska  11 lok. 85, 02-739 Warszawa na wykonanie zadania pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny. Termin wykonania demontażu i odbioru odpadów zawierających azbest do dnia 31.10.2020r.. Łączna wartość zamówienia  brutto wynosi 63.031,80 zł.
 64. Umowa zawarta w dniu 5 sierpnia 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny  a Transport Handel-Usługi, Krzysztof  Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4 – 16 na remont  i modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości  2.500 ton. Termin realizacji do 30.09.2020 r. Za wykonanie  przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 146.985,00 zł brutto.
 65. Umowa zawarta w dniu 27.07.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR”, Marian Tompalski na Przebudowę  drogi dojazdowej  do Gminnego Ośrodka Rekreacji w Bartłomiejowicach podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 0,170  km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 19.637,55 złotych brutto.
 66. Umowa zawarta w dniu 27.07.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR”, Marian Tompalski na Przebudowę  dróg gminnych nr 180267C Ruszki –Sęczkowo o dł. 0,980 km oraz nr 180271C Krotoszyn-Witoldowo o dł. 0,150 km podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 1,130  km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 101.524,85 złotych brutto.
 67. Umowa zawarta w dniu 27.07.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR”, Marian Tompalski na Przebudowę  drogi gminnej nr 180223C Pilichowo-Latkowo pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 1,780 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 70.915,20 zł brutto.
 68. Umowa zawarta w dniu 27.07.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR”, Marian Tompalski na Przebudowę  drogi gminnej nr 180333C Żakowice-Żakowice podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 0,390 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 30.033,90 zł brutto.
 69. Umowa zawarta w dniu 27.07.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR”, Marian Tompalski na Przebudowę  drogi gminnej nr 180285C Osięciny – Pułkownikowo pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 1,00 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 34.860,00 zł brutto.
 70. Umowa zawarta w dniu 27.07.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR”, Marian Tompalski na Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu parafialnym w m. Kościelna Wieś podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o powierzchni 1360 m².Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 25.092,00 zł brutto.
 71. Umowa zawarta w dniu 26 sierpnia 2020 roku pomiędzy Gminą Osięciny a FIDEM BUDOWNICTWO, Joanna Tarnecka, ul. Licealna 2/16, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą na Przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Osięcinach polegająca na  budowie windy osobowej. Termin wykonania  robót  do dnia 15 listopada 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  ryczałtowe w  wysokości  297.653,62 złotych.
 72. Umowa zawarta w dniu 08.09. 2020 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Remontowo-Budowlanym Jan i Cezary Błaszczyk, ul Planty 61,  88-700 Włocławek na Wykonanie  ocieplenia  budynku remizy OSP  w m. Pilichowo  o pow.  241 m². Termin wykonania prac do 15.11.2020 roku.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  ryczałtowe  w wysokości  49.925,56 zł brutto.
 73. Umowa zawarta w dniu 04.09.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H. „DRWAL” Wojciech Pawlak Krotoszyn 42 na dostawę i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Borucin. Termin realizacji do 15.09.2020 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 9.501,75 zł.  brutto.
 74. Umowa zawarta w dniu 17 sierpnia 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Towarzystwem Nasze Szwederowo, 85-120 Bydgoszcz ul. Nowodworska 25/106 na zorganizowanie wypoczynku  letniego  dla 9 dzieci z rodzin defaworyzowanych w wieku 8-16 lat na koloniach w Jarosławcu, w ośrodku Gryfia w dniach 22.08-31.08.202r.  Z tytułu wykonania zleconej czynności ustalono zapłatę w wysokości 7.000,00 zł brutto.
 75. Umowa zawarta w dniu 23.09 2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu Remont budynku socjalnego  na stadionie  sportowym w  miejscowości  Osięciny w kwocie 855.000,00 zł .
 76. Umowa zawarta w dniu 2.10 2020 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na dofinansowanie w wysokości 1.700,00 zł kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia  dla asystentów   rodziny  aktywnie działających  na rzecz rodzin  w okresie pandemii Covid-19 w ramach Programu asystent  rodziny na rok 2020. Okres realizacji zadania  ustala się od dnia  13 lipca  2020 r. do dnia 31  grudnia  2020 r.
 77. Umowa zawarta w dniu 6.10 2020 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Korneliusz Szcześniak Serwis  Komputerowy ul. Spółdzielcza 10 87-800 Włocławek na dostarczenie i montaż laboratoriów cyfrowych w Szkole Podstawowej  w Kościelnej Wsi, 88-220 Osięciny. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 59.998,00 zł  brutto.
 78. Umowa zawarta w dniu 02.10.2020 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Pracownią Projektową Aleksandra Dzierżawska, Broniewek 41, 88-200 Radziejów na opracowanie specyfikacji technicznej wykonania  odbioru robót na zadanie pod nazwą Remont  budynku socjalnego  na stadionie sportowym  w miejscowości Osięciny wraz z zagospodarowaniem  najbliższego otoczenia. Termin realizacji zamówienia  do 09.10.2020r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w kwocie 2000,00 zł brutto.
 79. Umowa zawarta w dniu 15.10.2020 roku pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a Markiem Powała-Kancelaria Doradcza ARAT Marek  Powała 86-031 Osielsko ul. Gronostajowa 8  na opracowanie dla Urzędu Gminy w Osięcinach dokumentów Szczególnych Wymagań  Bezpieczeństwa, Procedur Bezpiecznej  Eksploatacji i Analizy Ryzyka dla  systemu TI przetwarzającego informacje niejawne  o klauzuli ZASTRZEŻONE. Termin realizacji do dnia  30.11.2020 r. Za usługę określoną w umowie ustalono zapłatę w wysokości 3.000,00 zł + 23 % VAT.
  1. Umowa zawarta w dniu  23 października  2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny  a Radiem HIT-MARFIX  Wiesław Rafalski z/s ul. Ptasia 3, 87-800 Włocławek na Wykonanie kalendarzy ściennych na 2021 rok w ilości 2800 sztuk. Termin wykonania kalendarzy wynosi 14 dni od zatwierdzenia projektu. Ustalono wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy w wysokości  4,92 zł za 1 szt. brutto.
  2. Umowa zawarta w dniu 4.08. 2020 roku pomiędzy Gminą Osięciny  a Przedsiębiorstwem  Robót Drogowych „INODROG” Spółka  z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław na Roboty dodatkowe wynikające z protokołów konieczności popisanych przez Inspektora Nadzoru. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  30 października 2020 roku  . Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości   53.619,64 zł. brutto.
  3. Umowa zawarta w dniu 12 października 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul.  8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów na   dostawę energii  elektrycznej   do lokali i obiektów w okresie  od 01.01. 2021 r.  do 31.12.2021 r.   Przewidywane łączne  wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 119.308,03 zł brutto.
  4. Umowa zawarta w dniu  23 października  2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Drzewiarz Bis, Sp. z o.o., ul. Kardynała  Wyszyńskiego  46a, 87-600 Lipno   na Dostawę wyposażenia do klubu Seniora +. Termin realizacji wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.  Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi  25.320,00 zł.
  5. Umowa zawarta w dniu 05.10. 2020 roku pomiędzy Gminą Osięciny a P.W. Agro-Farb Artur Rosół, Czołowo 107, 88-200 Radziejów na demontaż istniejących oraz dostawę wraz z montażem  21 szt. okien z parapetami w hydroforni w m. Latkowo. Termin zakończenia robót  do dnia  31.10.2020 roku.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe   w wysokości 16.499,99 zł brutto.

  85.Umowa zawarta w dniu 16.11.2020 r.  pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na udzielenie  dotacji na realizacje programu  Wspieraj Seniora .  Wojewoda przekaże  na realizację zadania dotację w wysokości  20.203,00 zł, tj. nie więcej niż 80% kosztów zadania. Gmina Osięciny  przekaże środki w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości całkowitych kosztów realizacji zadania.

  1. Umowa zawarta w dniu 16 listopada 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Energa Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą  81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19 na wykonanie na rzecz zamawiającego usługi oświetlenia  ulic, dróg i innych otwartych  terenów publicznych na terenie Gminy. Umowa została zawarta  na okres 36 m-cy, od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2023 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacane wynagrodzenie okresowe  obliczane jako iloczyn stawki ryczałtowej netto zł za punkt i  ilości punktów świetlnych.
  2. Umowa zawarta w dniu 12 października 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Aleja Grunwaldzka  472, 80-309 Gdańsk na   dostawę energii  elektrycznej  w okresie  od 01.01. 2021 r.  do 31.12.2021 r.   dla potrzeb oświetlenia  drogowego.  Przewidywane łączne  wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 124.746,13 zł brutto.
  3. Umowa zawarta w dniu 26.10.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny   a Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi na realizację zadania Wykonanie prac konserwacyjnych wewnątrz kościoła przy wymianie tynków w nawie głównej. Wysokość dotacji 10.000,00 zł. Termin wykonania  prac objętych umową od 26.10.2020 r. do 30.12.2020 r.
  4. Umowa zawarta w dniu 01.12.2020 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Markiem Powała-Kancelaria Doradcza ARAT Marek  Powała 86-031 Osielsko ul. Gronostajowa 8  na Pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Systemu TI  do przetwarzania  informacji niejawnych  o klauzuli ZASTRZEŻONE w Urzędzie Gminy w Osięcinach. Umowa została zawarta na czas od 01.12.2020 r. do  31.03.2021 r. Za usługę określoną w umowie ustalono wynagrodzenie  w wysokości 500,00 zł + 23 % VAT miesięcznie.
  5. Umowa zawarta w dniu 02.12.2020 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Urszulą Wódkowską prowadzącą działalność pod firmą Westmor Consulting Urszula Wódkowska, 87-704 Bądkowo, ul.  1 Maja 1a na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy  Osięciny na lata  2021-2027. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 26.02.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł netto, tj. 4.920,00 zł brutto.
  6. Umowa zawarta w dniu 18 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na  zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej  nr 180309 C Osłonki – Redecz Krukowy km 0+000 – 1+000. Wojewoda przekaże  dofinansowanie w kwocie  nie wyższej niż 61.691,00 zł, tj. nie więcej niż 75% wartości kosztów kwalifikowanych.
  7. Umowa zawarta w dniu 20 lipca 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Włocławski Portal Internetowy , ul. Przedmiejska 5, 87-800 Włocławek na wykonanie strony internetowej www.osieciny.pl. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono cenę  3.200,00 zł netto, tj. 3936,00 zł brutto.
  8. Umowa zawarta w dniu 05 października 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie przy ul. Rzemieślniczej 17/19 na podniesienie  standardu oświetlenia  na terenie Gminy Osięciny  poprzez zwiększenie ilości  punktów świetlnych (podłączenie  łącznie 3 punktów oświetleniowych). Termin wykonania prac do 22 grudnia 2020 roku. Koszt podniesienia Standardu Oświetlenia wynosi brutto 5.998,98 zł brutto.
  9. Umowa zawarta w dniu 05 października 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie przy ul. Rzemieślniczej 17/19 na dostawę, montaż oraz demontaż 20 sztuk dekoracji świątecznych na terenie Gminy Osięciny na słupach oświetleniowych. Dostawa i montaż dekoracji do dnia 06 grudnia 2020 roku, demontaż do dnia 10 lutego 2021 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie w kwocie  18.081,00 zł brutto.
  10. Umowa zawarta w dniu 17 grudnia 2020 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a  HYDROTERM, Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osięciny wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej -projekt. Termin wykonania dokumentacji do dnia  30 czerwca 2021 roku. Za wykonanie  przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 52.000,00 zł netto, tj. 63.960,00 brutto.
  11. Umowa zawarta w dniu 3 grudnia 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a   Z.G.K GRONEKO Sp. z o. o.,  Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie  Gminy Osięciny. Umowa została zawarta na okres od  01.01.2021 r. do 31.01. 2021 r. Strony ustaliły za  wykonanie przedmiotu umowy łączne wynagrodzenie  brutto  w wysokości  1.145.988,00 zł.
  12.  Umowa zawarta  w dniu 02.12.2020 pomiędzy Gminą Osięciny a extranet Joanna Paździerska, 87-100 Toruń, ul. Wielki Rów 40b na świadczenie  usługi poczty elektronicznej  obejmującej pakiet do kont e-mail wraz z panelem zarządzania w domenie  osieciny.pl. Umowa obowiązuje  od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 r. Roczne utrzymanie na serwerze do 22 kont to wartość  660,00 zł netto + 23% VAT.
  13. Umowa zawarta  w dniu 22 grudnia  2020r. pomiędzy Gminą Osięciny a Usługi Projektowanie Mirosław Kulczyński , 87-800 Włocławek , ul. Cicha 1/9 na wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu w gminie Osięciny. Za wykonanie pracy  zleconej umową strony ustaliły   wynagrodzenie , jako cenę umowną   w wysokości  dla danego projektu decyzji. Umowę zawarto  na czas od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.