Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

Sekretarz Gminy

Halina Urbańska

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

Opracowanie regulaminu organizacyjnego urzędu, oraz uaktualnienie go w miarę potrzeb.
Opracowanie projektu podziału referatu na stanowiska pracy.
Opracowanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.
Nadzór nad organizacją pracy w urzędzie w tym:
nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
nadzór nad rzetelnym i terminowym załatwianiem spraw obywateli.
Organizowanie współdziałania ze sołectwami i jednostkami organizacyjnymi gminy,
Zapewnienie skutecznego i terminowego publikowania prawa miejscowego (uchwał, zarządzeń i informacji o charakterze publicznym).
Kierowanie referatem administracyjnym i spraw obywatelskich-wykonywanie zwierzchnika służbowego wobec pracowników referatu.
Prowadzenie kontroli wewnętrznej urzędu i zewnętrznej w granicach obowiązującego prawa.
Planowanie urlopów i ich udzielanie (z wyjątkiem skarbnika gminy, i kierownika GOPS).
Podpisywanie pism kierowanych do mieszkańców gminy, instytucji i zakładów z wyjątkiem kierowanych do radnych, senatorów, posłów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, wojewodów, ministrów, premiera i prezydenta RP.
Wnioskowanie do wójta gminy w sprawach wynikających ze stosunku pracy podległych pracowników.
Przyjmowanie oświadczeń testatora.
Pełnienie funkcji z-cy komendanta gminnego OC.
Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
Stwierdzenie własnoręczności podpisu.
Prowadzenie spraw związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu, alkoholizmowi.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych za 2009 rok – pobierz

Skip to content