Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

Sty 19, 2024 | Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach informuje, że w dniu 18 stycznia 2024r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. 2024r. poz 59).

Wniosek do pobrania pod linkiem https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000005901.pdf (strony od 2-8 oraz oświadczenia strony 9-12).

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, dają możliwość ubiegania się w 2024 r., przez osoby spełniające kryterium dochodowe, o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych
w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym m.in.:

  1. złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę,
  2. spełnienie kryterium dochodowego na osobę:
  • 2100,00 zł – gospodarstwo jednoosobowe,
  • 1500,00 zł – gospodarstwo wieloosobowe.

W przypadku przekroczenia progu dochodowego, zastosowanie znajdują przepisy mechanizmu „złotówka za złotówkę”.

Ustalenie sytuacji dochodowej następuje po ustaleniu dochodu osiągniętego w 2022 roku przez osoby znajdujące się w składzie gospodarstwa domowego (nie ma zastosowania utrata i uzyskanie dochodu) – dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 759, 2760 art. 12) – dalej „ustawa” po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021r. (wskaźnik wyniósł 14,4%).

liczba osób w gospodarstwie kwoty dodatku: art. 2 ust. 5 ustawy kwoty dodatku na okres 01.01.2024 do 30.06.2024 odpowiednio do art. 2 ust. 5 ustawy podwyższone* kwoty dodatku:
art. 2 ust. 6 ustawy
podwyższone* kwoty dodatku na okres 01.01.2024 do 30.06.2024 odpowiednio do art. 2 ust. 5 ustawy
1 400,00 228,80 500,00 286,00
2-3 600,00 343,20 750,00 429,00
4-5 850,00 486,20 1062,50 607,75
6 i więcej 1150,00 657,80 1437,50 822,25

 

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456).

 

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku, po spełnieniu wymagań określonych w ustawie, będzie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r.:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (adres: /Gopsosieciny/SkrytkaESP);

> tradycyjnie (papierowo):

  • osobiście – bezpośrednio u pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osięcinach w pokojach od poniedziałku do piątku:
    – w pokoju nr 13 w godzinach od 7.30 do 15.30
    – w pokoju nr 5 i 6 w godzinach od 8.00 do 15.00.
  • za pośrednictwem poczty – wnioski o świadczenia oraz pozostałą korespondencję można przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

Skip to content