Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

RODOKlauzula informacyjna RODO – przesłanka przepis prawa – pobierz


Klauzula informacyjna RODO – procedura planistyczna – pobierz


Klauzula informacyjna RODO – dowody osobiste – pobierz


Klauzula informacyjna RODO – ewidencja ludności – pobierz


Klauzula informacyjna RODO – Rejestr Danych Kontaktowych – pobierz


Klauzula informacyjna RODO –  COVID – pobierz


Klauzula informacyjna RODO –  dodatek węglowy – pobierz


Klauzula informacyjna RODO –  zakup preferencyjny węgla – pobierz


Klauzula informacyjna RODO –  dodatek elektryczny – pobierz


Klauzula informacyjna RODO –  Plan Ogólny – pobierz


Klauzula informacyjna RODO – Centralny Rejestr Wyborców – pobierz


Dane inspektora ochrony danych udostępnione na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Wójt Gminy Osięciny informuje, że Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Osięciny jest:

 • Imię i nazwisko inspektora ochrony danych: Zbigniew Tumiński;
 • Adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych:   zbigniewtuminski.iod@gmail.com
 • Numer telefonu: 506 482 650
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Osięciny

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Osięciny z siedzibą
  przy ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny reprezentowany przez Wójta
  lub Zastępcę Wójta Gminy Osięciny.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Osięciny, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Osięciny za pomocą adresu e-mail: zbigniewtuminski.iod@gmail.com, telefonicznie pod numerem: 506 482 650 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  2) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Administratora mogą być wyłącznie:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Osięciny.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych i sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia, prawie wniesienia sprzeciwu.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  10. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

                                                               Wójt Gminy Osięciny

Skip to content