Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Umowy

Umowy zawarte w 2022 roku

 1. Umowa zawarta w dniu 3 stycznia 2022 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Piotrem Zielonką, prowadzącym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Folwarcznej 12B   działalność gospodarczą na aktualizację  Programu Zwroty. Z tytułu świadczenia usługi  kwota zapłaty wynosi 500 zł netto + 23% podatku VAT, na podstawie  faktury wystawionej przez dostawcę.   
 2. Umowa zawarta w dniu 03.01.2022 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a ZBIORNICĄ kat. I      i  II z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim ul. Sportowa 36 na nieodpłatny odbiór  padłych zwierząt od rolników z terenu  Gminy Osięciny. Umowa została zawarta na  czas od dnia 03.01.2022 do 31.12 2022 r.    
 3. Aneks do umowy świadczenia usług serwisowych (firma Wenex) na sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu  Urzędu Gminy Osięciny z dnia 03.01.2022r. Aneks przedłuża umowę serwisową  na okres  od 01.01.2022 r do 31.12.2022r. Wysokość opłaty stałej  za świadczenie usług  konserwacyjno-serwisowych wynosi  1.000,00 zł + 23% VAT, tj. 1230,00 zł brutto.          
 4. Umowa zawarta w dniu 03.01.2022 r. pomiędzy  Gminą Osięciny a     Klubem Dziecięcym Nasz Klub Malucha z siedzibą w Osięcinach przy ul. Wojska Polskiego  2A,     88-220 Osięciny  w sprawie wysokości i zasad  ustalania  oraz rozliczania   dotacji celowej   dla podmiotów  prowadzących  kluby dziecięce  na terenie gminy Osięciny.        Gmina udziela dotacji celowej  na dofinansowanie  kosztów opieki nad dziećmi w  klubie dziecięcym w wysokości 150, 00 zł  miesięcznie na jedno dziecko. Dotacją objęte jest dziecko do  trzeciego roku życia. Umowa obowiązuje  od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 5. Umowa zawarta w dniu 05.01.2022 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. N.M.P. Częstochowskiej w Lekarzewicach ,  a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Lekarzewicach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2022 r. kwoty 4.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Lekarzewicach. . Umowa  została  zawarta na czas określony  d0 31.12.2022 r.
 6. Porozumienie  zawarte w dniu 05.01.2022 r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką pw. N.M.P. Częstochowskiej w Lekarzewicach , Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Lekarzewicach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2022 r. kwoty 4.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Lekarzewicach.
 7. Porozumienie zawarte w dniu 05.01.2022r. pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką  pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Gminą Osięciny a Z.G.K GRONEKO Sp. zo.o. z siedzibą Mikorzyn 19,. na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Osięcinach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2022 r. kwoty 26.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Osięcinach.          
 8. Umowa zawarta w dniu 05.01.2022 r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką  pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny a a Z.G.K GRONEKO Sp. zo.o. z siedzibą Mikorzyn 19,  na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Kościelnej Wsi. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2022 r. kwoty 16.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Kościelnej Wsi.         
 9. Umowa zawarta w dniu 5 stycznia 2022 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym GEO-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie przy ul.  Kubickiego 9 lok. 5 na przedłużenie usługi eGmina z  modułami  iMPA oraz  iMPZP na kolejny  rok tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.      Za przedmiot niniejszej umowy strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie brutto 2.460,00 zł.               
 10. Umowa zawarta w dniu 3 stycznia 2022 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a  Wojciechem Polakiewiczem na prowadzenie audytu wewnętrznego  w Urzędzie  Gminy Osięciny.    Umowa zawarta jest na czas określony  do dnia 31 grudnia 2022 roku. Za realizacje przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie   w wysokości 12.000,00 zł brutto.

 

Umowy zawarte w 2021 roku

 1. Umowa zawarta w dniu 02.01.2021 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a ULISSES Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Górnośląskiej 69A, 62-800 Kalisz na  wykonanie opieki nad używanym  programem  Ulisses ODPADY wraz z modułami. Umowa została zawarta na czas od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w wysokości  880,00 zł netto na  kwartał.
 2. Umowa zawarta  w dniu 04.01.2021 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a ZBIORNICĄ kat. I i  II z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim ul. Sportowa 36 na nieodpłatny odbiór  padłych zwierząt od rolników z terenu  Gminy Osięciny. Umowa została zawarta na  czas od dnia 04.01.2021 do 31.12 2021 r.
 3. Umowa zawarta  w dniu 15.01.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa na świadczenie usług doradztwa  podatkowego w zakresie  obliczenia     pre-współczynnika  VAT dla jednostki organizacyjnej (Urząd Gminy). Umowa została zawarta na okres  3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  950,00 zł netto.
 4. Umowa zawarta  w dniu 18 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na redagowanie i dystrybucję miesięcznika „Powiatowe ABC” w okresie od stycznia do grudnia  2021 r. Za 1 egzemplarz ustalono kwotę w wysokości 2,50 zł brutto i ustalony nakład wynosi 550 szt. na rok.
 5. Umowa zawarta w dniu 19 stycznia 2021  r. pomiędzy Gminą Osięciny a   Gabinetem Weterynaryjnym VET-EXPRESS Jarosław Michalak, ul. Strażacka 14a, 88-230 Piotrków Kujawski   na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie niezbędnych  zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych  zwierząt z terenu Gminy Osięciny. Umowa została zawarta  do dnia 31 grudnia 2021 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie  na podstawie  faktury wystawionej w danym miesiącu kalendarzowym, w którym zabieg był wykonany.
 6. Umowa zawarta w dniu 04.01.2021 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. N.M.P. Częstochowskiej w Lekarzewicach , Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Lekarzewicach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2021 r. kwoty 3.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Lekarzewicach.
 7. Umowa zawarta w dniu 4 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a    Piotrem Zielonką, prowadzącym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Folwarcznej 12B   działalność gospodarczą pod nazwą Studio Programistyczne. Przedmiotem umowy jest aktualizacja zakupionego wcześniej programu ZWROTY. Z tytułu świadczenia usługi  kwota zapłaty wynosi 500 zł netto + 23% podatku VAT, na podstawie  faktury wystawionej przez dostawcę.Umowa została  zawarta na czas od  4 stycznia do  31 grudnia  2021 r.
 8. Umowa zawarta w dniu 21.01 2021 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Dworcowa 47 na wykonanie  zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom-psom i kotom z terenu Gminy Osięciny w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu , ul. Przytulna 1. Umowa została zawarta na  okres od dnia 21.01.2021 r . do 31.12.2021 r. Koszt będzie zależny od rodzaju  świadczonych usług i ilości przyjętych zwierząt., tj.  9,23 zł/dobę za pobyt  jednego psa i 123,00 zł-koszt utrzymania gotowości do świadczenia usług w razie  braku zwierząt w Centrum Opieki nad Zwierzętami.
 9. Umowa zawarta w dniu 25 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a    TORAKOL, Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobre na wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na stadionie  sportowym w  miejscowości Osięciny. Termin wykonania prac do 31.07.2021 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono  wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 1.186.950,00 złotych.
 10. Umowa zawarta w dniu 26 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a    Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym  MONIMAR, Marcin  Kucharuk, Aleja Jana Pawła II 55, 87-800 Włocławek na wykonanie zadania pn. Remont budynku socjalnego  na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny. Termin wykonania prac do 31.07.2021 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono  wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 198.504,71 złotych.
 11. Umowa zawarta w dniu 25.01.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 na prowadzenie w roku 2021 monitoringu gleby na terenie  gminy Osięciny, w celu ograniczenia  spływu ładunków  zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Za czynności określone w umowie  ustalono opłatę w wysokości 997,12 zł brutto.
 12. Umowa zawarta w dniu 25.01.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Klubem Dziecięcym Nasz Klub Malucha  z  siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2A, 88-220 Osięciny na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie  kosztów opieki nad dziećmi  w klubie dziecięcym. Gmina Osięciny udziela dotacji w wysokości 150,00 zł miesięcznie na  jedno dziecko. Dotacją objęte są dzieci do  trzeciego roku życia.
 13. Umowa zawarta w dniu 27.01.2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Mirosławem Sempka na opracowanie dokumentacji projektowej na remont 5 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 15,310 km. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 10.500,00 zł brutto.
 14. Umowa zawarta w dniu 2 lutego.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów na udzielenie dotacji w wysokości 20.000,00 zł na Zakup  holterów  ciśnieniowych  dla SP ZOZ w Radziejowie. Termin przekazania dotacji do dnia  31 marca 2021 r.
 15. Umowa zawarta w dniu 13.01.2021 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na Odbiór i zagospodarowanie  odpadów  z nieruchomości  zlokalizowanej w  miejscowości Osięciny, Wojska Polskiego 14 i plac parkingowy przy CPN. Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31.12.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne  według  obowiązujących  cen w danym  okresie za  odbieranie i  zagospodarowanie  odpadów.
 16. Umowa zawarta w dniu 13.01.2021r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką  pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD”  Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Osięcinach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2021 r. kwoty 18.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Osięcinach.
 17. Umowa zawarta w dniu 13.01.2021 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką  pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD”  Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Kościelnej Wsi. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2021 r. kwoty 10.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Kościelnej Wsi.
 18. Umowa zawarta w dniu 18.02.2021 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a  Biurem Usług Projektowych inż. Wojciech Dzierżawski z siedzibą Broniewek 41, 88-200 Radziejów na świadczenie usługi pełnienia  funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi pn. Remont budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe  z tytułu sprawowania nadzoru inwestorskiego ustalono w wysokości 18.000,00 złotych brutto.
 19. Umowa zawarta w dniu 02.03.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Marianem Zielińskim Rzeczoznawcą Majątkowym na wykonanie  operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem dworsko pałacowym w miejscowości Borucinek, gm. Osięciny. Termin wykonania przedmiotu umowy do 31 marca 2021 roku. Za wykonanie  przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w wysokości 6.600 zł netto plus 23% VAT, tj. 8.118,00 zł brutto.
 20. Umowa zawarta w dniu 05.03.2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Mirosławem Sempką na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych. Termin realizacji do 15.04.2021r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 6.500,00 zł brutto.
 21. Umowa zawarta w dniu 19.03.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  AnECO Adam Nowicki ul. Akacjowa 7, 62-001 Golęczewo na opracowanie Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osięciny. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono  wynagrodzenie  w kwocie 17.220,00 zł brutto, w tym udział  Ministerstwa Rozwoju wynosi 13.200,00 zł i udział Zamawiającego(Gminy) wynosi 4.020,00 zł.
 22. Umowa zawarta w dniu 16.03.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji wieloletniego programu posiłek w szkole i w domu w roku 2021. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznaje dotację celową na realizacje Wieloletniego programu Posiłek w szkole i w domu w roku 2021 wyniesie nie mniej niż 40%.
 23. Umowa zawarta w dniu 19.03.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinasowanie Projektu Aktywny Senior- Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny. Całkowita wartość Projektu wynosi 533.005,59 zł. Całkowita wartość  dofinansowania Projektu wynosi 479.705,02 zł, w tym  dofinansowanie  z Europejskiego  Funduszu Społecznego  wyniesie 453.054,75 zł i  dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie  26.650,27 zł. Wkład własny Gminy  wyniesie 53.300,57 zł.
 24. Umowa zawarta w dniu 12.02.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  G. Przewłocki, G. Zieleźny, S. Milewski, M. Chudy netkoncept.com spółka jawna z siedzibą w Opolu ul. Partyzancka 5A na świadczenie wsparcia technicznego w zakresie funkcjonowania m oprogramowania  rbip.mojregion.info w okresie od 1 stycznia  2021 roku do 4 sierpnia 2021 roku.
 1. Umowa zawarta w dniu 01.04.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Jakubem Chmielewskim  prowadzącym działalność pod firmą Biuro Ochrony Środowiska i Ekspertyz Przyrodniczych Operatus Jakub Chmielewski, ul. Akacjowa 15A,  miejscowość  Rożno-Parcele, 87-700 Aleksandrów  Kujawski na wykonanie  zlecenia pod nazwą Analiza ryzyka  dla ujęcia wody podziemnej  w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny, Analiza ryzyka  dla ujęcia wody podziemnej  w miejscowości Latkowo, gm. Osięciny, Analiza ryzyka  dla ujęcia wody podziemnej  w miejscowości Włodzimierka, gm. Osięciny.Za wykonanie poszczególnych analiz ustalono wynagrodzenie  w wysokości 6.700,00 zł netto  + podatek VAT.
 2. Umowa zawarta w dniu 01.04.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Markiem Maćczakiem na wykonanie zadania polegającego na utrzymaniu  czystości i porządku  na terenie ośrodka  wypoczynku i rekreacji w Bartłomiejowicach. Umowa została zawarta na czas od  01 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie w wymiarze 150 godzin miesięcznie, stawka godzinowa wynosi 19,00 zł brutto.
 3. Umowa zawarta w dniu 13 kwietnia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Gminnym Klubem Sportowym „Ziemowit” Osięciny na udzielenie dotacji  na prowadzenie zajęć i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych młodzieżowych drużyn piłki nożnej zrzeszonych w strukturach  PZPN. Wysokość  dotacji wynosi 40.000,00 zł.
 4. Umowa zawarta w dniu 7 kwietnia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym GEO-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie przy ul.  Kubickiego 9 lok. 5 na przedłużenie usługi e-Gmina z  modułami  iMPA oraz  iMPZP na kolejny  rok tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Za przedmiot niniejszej umowy strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie brutto 2.460,00 zł.
 5. Umowa zawarta w dniu 22.02.2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a Poczta Polska Spółka Akcyjna , siedziba: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Podstawą  rozliczeń finansowych  będzie suma  opłat za świadczone usługi na podstawie   dokumentów nadawczych  i oddawczych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z cennikami obowiązującymi w dniu nadania  przesyłek. Umowa została zawarta na  czas określony od dnia  01 kwietnia  2021 roku do  dnia 31 marca 2022 roku.
 6. Umowa zawarta w dniu 08.04.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Pomorską Grupą Konsultingową  Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ul. Unii Lubelskiej 4c, na przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie  postępowań o zamówienia  publiczne i sporządzenie  dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia  przetargu  nieograniczonego na dostawę energii  elektrycznej na okres  od dnia 01.01.2022 r. do  dnia 31.12.2022 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w  kwocie 2.310,00 zł netto.
 7. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2021 roku zawarta w dniu 22.04.2021 r. pomiędzy  Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji  wynosi 40.000,00 zł., co stanowi  maksymalnie 95% kosztów realizacji całego zadania. Wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik  dochodów podatkowych na jednego mieszkańca  w gminie na 2021 r.
 8. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2021 roku zawarta w dniu 22.04.2021 r. pomiędzy  Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji  wynosi 40.000,00 zł., co stanowi  maksymalnie 95% kosztów realizacji całego zadania. Wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik  dochodów podatkowych na jednego mieszkańca  w gminie na 2021 r.
 9. Umowa zawarta w dniu 26.03.2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju  spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Grochowskiej 35, 60-277 Poznań na zarządzanie projektem Aktywny Senior-Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny. Termin wykonania usług będących  przedmiotem umowy ustala się na okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. Z tytułu wykonania niniejszej umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie  netto 48.780,49 zł,  + należny podatek VAT, tj. brutto 60.000,00 zł.
 10. Umowa zawarta w dniu 14 maja 2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wojciechem Polakiewiczem na prowadzenie audytu wewnętrznego  w Urzędzie  Gminy Osięciny. Umowa zawarta jest na czas określony  do dnia 31 grudnia 2021 roku. Za realizacje przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie   w wysokości 12.000,00 zł brutto.
 11. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2021 roku zawarta w dniu 22.04.2021 r. pomiędzy  Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji  wynosi 40.000,00 zł., co stanowi  maksymalnie 95% kosztów realizacji całego zadania. Wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik  dochodów podatkowych na jednego mieszkańca  w gminie na 2021 r.
 12. Umowa zawarta w dniu 2 czerwca 2021 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś  ul Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn na Przebudowę drogi gminnej nr 180363C ul. Żeromskiego w Osięcinach km 4+78,00 – 6+68,00. Termin realizacji przedmiotu umowy 4 miesiące  od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 235.187,87  zł. brutto.         
 13. Porozumienie zawarte w dniu 24 maja 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na przekazanie przez Gminę Osięciny  środków finansowych  w wysokości 20.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie z przeznaczeniem  na zakup samochodu służbowego.  
 14. Umowa zawarta w dniu 15 czerwca 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym Prace Ziemne Piotr Leśków Holendry Bytońskie 8, 88-231 Bytoń  na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi i pojedynczym  powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi. Termin realizacji przedmiotu umowy 3 miesiące  od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 476.994,00 złotych brutto.
 1. Umowa zawarta w dniu 27 maja 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Województwem Kujawsko-Pomorskim na  wykonanie  zadania pod nazwą Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 1,000 km w obrębach geodezyjnych Włodzimierka oraz Sęczkowo.  Województwo  przeznaczy na w.wym. zadanie środki  pochodzące  z tytułu wyłączeń  gruntów z produkcji rolnej  do wysokości 60.000,00 zł.
 2. Umowa zawarta w dniu 06.06. 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym Prace Ziemne Piotr Leśków Holendry Bytońskie 8, 88-231 Bytoń na wykonanie robót rozbiórkowych budynku sklepu położonego w m. Wola Skarbkowa. Termin realizacji do 30.06.2021 r.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 6.000,00 zł netto.
 3. Umowa zawarta w dniu 7 lipca 2021 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Inżynieryjno  – Drogową DROGTOM Sp. z o .o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek na  Remont dróg gminnych nr 180228C Osięciny – Borucin km 0+439 -4+665,  nr 180213 C Bilno – Pilichowo km 0+00 – 4+237. Termin wykonania  robót 3 miesiące od  dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości   1.765.439,44 zł. brutto.
 4. Umowa zawarta w dniu 12.07. 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny BRAMY I OGRODZENIA Janusz Rębiałkowski na Wykonanie bramy wjazdowej i furtki na stadionie w Osięcinach, przerobienie  starej bramy wjazdowej na stadionie w Osięcinach. Termin wykonania pracy do 15.09.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 7.850,00 zł + 3.850,00 zł.
 5. Porozumienie zawarte w dniu 31.03.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Osięciny na Realizację  programu Czyste powietrze, którego celem jest poprawa jakości  powietrza oraz  zmniejszenie  emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności  energetycznej budynków  mieszkalnych jednorodzinnych. Porozumienie ustala zasady  pokrywania kosztów  ponoszonych przez  Gminę  przy wdrażaniu  Programu, ustala zasady  promocji oraz realizacji Programu na terenie Gminy.
 1. Umowa zawarta w dniu 15 lipca 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Girder  Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 111, 87-800 Włocławek na Utwardzenie powierzchni gruntu z możliwością parkowania  na działce  nr 604/2 w Osięcinach. . Termin wykonania  robót 3 miesiące od  dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości   678.549,84 zł. brutto.
 1. Umowa zawarta w dniu 12.07 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a BRAMY i OGRODZENIA, Osięciny na wykonanie pracy pt.:1. Wykonanie bramy wjazdowej i furtki na stadionie w  Osięcinach, 2. Przerobienie starej bramy wjazdowej  na stadionie w  Osięcinach. Termin wykonania pracy do 15.09.2021 r. Za wykonanie pracy wymienionej  w umowie ustalono wynagrodzenie  w wysokości    część 1.-7.850,00 zł, część 2 – 3.850,00 zł.
 2. Umowa zawarta w dniu 20 maja 2021 r. pomiędzy  Gminą Osięciny a  Województwem Kujawsko-Pomorskim na  dofinansowanie  Projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizacje społeczną, zawodową i zdrowotną. Całkowita wartość Projektu wynosi  nie więcej niż 500.000,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 425.000,00 zł., tj.  nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład własny Gminy wynosi 75.000,00 zł, tj. nie mniej niż 15 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
 3. Umowa zawarta w dniu 20.05.2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju  spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Grochowskiej 35, 60-277 Poznań na zarządzanie projektem Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizacje społeczną, zawodową i zdrowotną. Termin wykonania usług będących  przedmiotem umowy ustala się na okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. Z tytułu wykonania niniejszej umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie  netto 52.845,53 zł,  + należny podatek VAT, tj. brutto 65.000,00 zł.
 4. Umowa zawarta w dniu 27.07 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Mejk -Elwira Mejk na wykonanie koncertu  autorskiego  zespołu  MEJK w  dniu 07.08.2021r.  w  GOK Osięciny. Honorarium artystyczne  za koncert wynosi 4.000,00 zł. brutto.
 5. Umowa zawarta w dniu 27.07. 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie  dotacji celowe w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie  spółkom wodnym pomocy finansowej  na realizacje zadani  pn.: Renowacja rowów melioracyjnych na łącznej  długości 4984 mb, obręb  Pocierzyn, Ruszki, Szalonki. Termin realizacji  zadania od 28 czerwca 2021 do 31 października 2021 roku.
 6. Umowa zawarta w dniu 01.06. 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a LIFTEK Grzegorz Przybył na prowadzenie konserwacji dźwigu elektrycznego ciernego  MRL zainstalowanego w Szkole Podstawowej  im., Henryka Sucharskiego w Osięcinach. Zgodnie  z wymogami  Urzędu Dozoru Technicznego konserwację urządzeń dźwigowych przeprowadza się  nie rzadziej, niż co 30 dni. Wynagrodzenie miesięczne  za wykonanie czynności umowy wynosić będzie 246,00,00 zł brutto.

51.Umowa zawarta w dniu 10.08. 2021 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a  Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara  63, Ryga, LV-1142,  Łotwa Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 136 na ubezpieczenie mienia Gminy Osięciny na okres od 22.08.2021 do 21.08.2024 r. Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami oferty z dnia 19.07.2021 r.

 1. Umowa zawarta w dniu 10.08. 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara  63, Ryga, LV-1142,  Łotwa Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 136 na ubezpieczenie NNW członków OSP na okres od 22.08.2021 do 21.08.2024 r. Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia członków OSP od następstw  nieszczęśliwych wypadków  zgodnie z warunkami oferty z dnia 19.07.2021 r.
 2. Umowa zawarta w dniu 19 sierpnia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 43 na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2021/2022.     Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 411.998,40,00 zł brutto. Cena ryczałtowa brutto  za 1 km usługi przewozu wynosi  3,67 zł.

54 .Umowa zawarta w dniu 10.08. 2021 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a  Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara  63, Ryga, LV-1142,  Łotwa Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 136 na ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Osięciny na okres od 22.08.2021 do 21.08.2024 r. Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia pojazdy Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami oferty z dnia 19.07.2021 r.

 1. Umowa zawarta w dniu 11.08. 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a ARCHIFORMACJA Sp. z o.o., ul. R. Dmowskiego  22, 63-000 Środa Wlkp. na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw-zjazd linowy. Termin wykonania przedmiotu umowy  do dnia 30.08.2021 r.     Za wykonanie  przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 31.600,00 zł.
 2. Umowa zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8 a Gminą Osięciny na udzielenie dotacji w kwocie 59.166,66 zł w roku 2021, 59.166,66 zł w roku 2022, 59.166,66 zł w roku 2023  na dofinansowanie  przedsięwzięcia  pn.: Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny. Termin realizacji od 20.05.2021 r. do 15.11.2023r. Planowany , koszt całkowity przedsięwzięcia  wyniesie 177.499,98 zł.

57.Umowa  zawarta w dniu 20.08.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim  na wspólną realizację zadania  pn. Przebudowa drogi powiatowej  2805C Dobre-Lekarzewice  od km 9+598 do km 10+018. Termin realizacji zadania do 30.11.2021r. Na realizacje zadania  Powiat przeznacza środki w wysokości 151.299,55 zł, a Gmina 60.000,00 zł. Wartość kosztorysowa zadani  wynosi 211.299,55 zł.

 1. Umowa zawarta w dniu 20 sierpnia 2021 r. pomiędzy  Gminą Osięciny a  Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie dofinansowania  ze środków pochodzących z Rządowego  Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. Remont dróg gminnych nr 180228C Osięciny – Borucin km 0+439 – 4+665, nr 180213C  Bilno-Pilichowo km 0+00 – 4+237. Wojewoda zobowiązuje się do przekazania dofinansowania w roku 2021 w kwocie nie  wyżej niż 1.059.263,00 zł. Dofinansowanie nie może   przekroczyć  55%  wartości kosztów  kwalifikowalnych. Termin realizacji zadani od  7 lipca 2021 do 31 października  2021r.
 2. Umowa zawarta w dniu 20.08.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Gminną Spółką Wodną w Osięcinach, z siedzibą w Osięcinach, ul. Wojska Polskiego 14 na udzielenie dotacji celowej w kwocie 24.000,00 zł na realizację zadania pn. Renowacja rowów melioracyjnych Nr  BA, B-A2,B-A1,USB-4 o łącznej długości 4984 mb w obrębach Pocierzyn, Ruszki, Szalonki. Termin realizacji zadania  od 20.08.2021 roku do 31 października 2021 roku.
 3. Umowa zawarta w dniu 10.09.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Stanisławem Dykowskim na wykonanie  dla Urzędu Gminy w Osięcinach dokumentacji Planu operacyjnego funkcjonowania  Gminy Osięciny w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Termin wykonania przedmiotu umowy do 15 października 2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 2.000,00 zł brutto.
 4. Umowa zawarta w dniu 08.09.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Firmą  Usługi Koparko –Ładowarką-Spycharką Kazimierz Wódkowski na realizację zadania  polegającego  na wykonaniu  odwodnienia  bieżni na stadionie  sportowym w m. Osięciny. Termin realizacji do 20 września 2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  w wysokości  16.654,20 zł brutto, w tym: koszt materiałów 10.455,00; koszt robocizny   6.199,20 zł.
 5. Umowa zawarta w dniu 13.09.2021 r. pomiędzy  Gminą Osięciny a  Firmą  Usługi Koparko –Ładowarką-Spycharką Kazimierz Wódkowski na realizację zadania  polegającego  na oczyszczaniu rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny (wykonanie burt, wycinka krzewów i krzaków) na odcinku o długości  1980 mb. Termin realizacji do 31 października 2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  w wysokości        7.350,00 zł.
 6. Umowa zawarta w dniu 30 września 2021 roku pomiędzy  Gminą Osięciny a LEWIR Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska  11 lok. 85, 02-739 Warszawa na wykonanie zadania pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny. Termin wykonania demontażu i odbioru odpadów zawierających azbest do dnia 31.10.2021r. Łączna wartość zamówienia  brutto wynosi 36.512,64 zł.
 7. Umowa zawarta w dniu 05.10.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a STAMECO Sp. z o.o., ul. Kopernika  15B, 34-600 Limanowa na wykonanie zadania  polegającego  na dostawie i montażu siłowni plenerowej przy świetlicy  wiejskiej w m. Bełszewo. Termin wykonania przedmiotu umowy  do dnia 31.10.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 17990,00 zł.
 8. Umowa zawarta w dniu 8 pażdziernika 2021 r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką  pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Gminą Osięciny a Z.G.K GRONEKO Sp. zo.o. z siedzibą Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Osięcinach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2021 r. kwoty 18.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Osięcinach.
 9. Umowa zawarta w dniu 13 pażdziernika 2021 r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką  pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny a Z.G.K GRONEKO Sp. zo.o. z siedzibą Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Kościelnej Wsi. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2021 r. kwoty 10.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Kościelnej Wsi..
 10. Umowa zawarta w dniu 04.10.2021 r. pomiędzy  Gminą Osięciny a  Firmą  Usługi Koparko –Ładowarką-Spycharką Kazimierz Wódkowski na realizację zadania  polegającego  na oczyszczaniu rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny (wykonanie burt, wycinka krzewów i krzaków) na odcinku o długości  545 mb. Termin realizacji do 31 października 2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  w wysokości        2.500,00 zł.
 11. Umowa zawarta w dniu 30 września 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie , ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów na   dostawę energii  elektrycznej  w okresie  od 01.01. 2022 r.  do 31.12.2022 r.   dla potrzeb oświetlenia  drogowego.  Przewidywane łączne  wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 183.798,06 zł brutto.    
 12. Umowa zawarta w dniu 30 września 2021 r. pomiędzy  Gminą Osięciny a PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul.  8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów na   dostawę energii  elektrycznej   do lokali i obiektów w okresie  od 01.01. 2022 r.  do 31.12.2022 r.   Przewidywane łączne  wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 173.314,54 zł brutto.      
 13. Umowa zawarta w dniu 12.10.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a AQUA  – DUN Automatyczne systemy nawadniania Adrian Dunajski, ul.  Borzechowska 6, 83-210 Zblewo  na wykonanie zadania pod nazwą : Wykonanie nawodnienia płyty boiska piłkarskiego na stadionie sportowym  w Osięcinach. Termin wykonania  przedmiotu umowy do dnia 15.11.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  ryczałtowe w wysokości 48.967,10 zł.
 14. Umowa zawarta w dniu 4.11.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny  a Radiem HIT-MARFIX  Wiesław Rafalski z/s ul. Ptasia 3, 87-800 Włocławek na Wykonanie kalendarzy ściennych na 2022 rok w ilości 1200 sztuk. Termin wykonania kalendarzy do 26.11.2021 r. Ustalono wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy w wysokości  4,10 zł za 1 szt. netto + 23% podatku Vat..
 15. Umowa zawarta w dniu 04.10.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny  a Transport Handel-Usługi, Krzysztof  Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4 – 16 na remont   dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości  950 ton. Termin realizacji do 15.11.2021 r. Za wykonanie  przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 68.497,47 zł brutto.
 16. Umowa zawarta w dniu 08.12.2021 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny   o wsparcie realizacji zadania publicznego  realizowanego  w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021. Wojewoda przekazuje  Gminie środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2000,00 zł, jako dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia   asystentów rodziny  w formie jednorazowej. Okres realizacji zadania ustala się od  22 października  2021 r. do  31 grudnia 2021 r.
 17. Umowa zawarta w dniu 29.11.2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju  spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Grochowskiej 35, 60-277 Poznań na  przygotowanie  i przeprowadzenie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa nowej stacji uzdatniania wody o wydajności 120 m sześciennych/h w miejscowości Osięciny. Z tytułu świadczenia  niniejszej umowy strony ustaliły wynagrodzenie przygotowawcze  w wysokości 15.000,00 zł i wynagrodzenie zasadnicze zależne od ceny najkorzystniejszej oferty. Całkowite wynagrodzenie  umowne  netto  należne  Zleceniobiorcy nie przekroczy kwoty 129.000,00 zł netto.
 18. Umowa zawarta w dniu 9 grudnia .2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panią Anną Kaniewską radcą prawnym na wykonywanie obsługi prawnej na rzecz Zleceniodawcy. Za gotowość do świadczenia przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  miesięczne  w wysokości 4.400,00 zł brutto.
 19. Umowa zawarta w dniu 15.12..2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Henryk Ruszkiewicz zwanym dalej Wykonawcą (Projektantem) na opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na budowę linii oświetlenia  ulicznego w lokalizacji w m. Bartłomiejowice dz. 87-Miejsce wypoczynku. Termin  wykonania dokumentacji do  31.01.2022 r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  ryczałtowe            w wysokości 2.500,00 zł .
 20. Umowa zawarta w dniu 01.12.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Strefa Chłodu Chłodnictwo Klimatyzacja Przemysław Dębowski na wykonanie klimatyzacji  w budynku OSP Pilichowo w ilości 3 szt.  w terminie do 15. 12.2021 r. Za wykonanie  czynności  umowy ustalono wynagrodzenie  w wysokości 19.500,00 zł brutto.
 21. Umowa zawarta w dniu 20 grudnia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Z.G. K. GRONEKO Sp. z . o. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie   na Odbiór i zagospodarowanie  stałych odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości zamieszkałych na terenie  Gminy Osięciny. Termin wykonania umowy od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. . Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w wysokości 1.948.401,00 zł brutto.
 22. Umowa zawarta w dniu 17.12.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a    Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na Odbiór i zagospodarowanie  odpadów  z nieruchomości  zlokalizowanej w  miejscowości Osięciny, Wojska Polskiego 14 i plac parkingowy przy CPN. Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31.12.2022 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne  według  obowiązujących  cen w danym  okresie za  odbieranie i  zagospodarowanie  odpadów.          
 23. Umowa zawarta w dniu 31.12.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a   Spółdzielnią Jutrzenka z siedzibą  w Osięcinach  na  dzierżawę  sieci wodociągowo-kanalizacyjnej  wraz z towarzyszącymi urządzeniami oraz obiektami infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na terenie  Gminy Osięciny, służącej do zbiorowego za opatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, będącej własnością Gminy Osięciny.   Umowa została zawarta  na czas określony, tj. od dnia 01.01.2022r.  do dnia 31.12.2023 r.   Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny kwartalnie  w wysokości  15.977,68 zł netto. Kwota ta stanowi 282,43 % przeciętnego wynagrodzenia  w trzecim kwartale 2021 r. ogłoszonego  w formie komunikatu  przez Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego.
Skip to content