Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Skarbnik Gminy

 Jolanta Smętek

Do zadań skarbnika należy opracowanie projektu budżetu gminy i przedstawienie go na sesji rady gminy do zatwierdzenia.

 1. Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
 2. Wykonywanie budżetu gminy i organizowanie gospodarki finansowej gminy, oraz jednostek organizacyjnych.
 3. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
 4. Opracowanie miesięcznych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszania swoich propozycji Wójtowi Gminy i radzi Gminy.
 5. Kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
 6. Prowadzenie księgowości.
 7. Prowadzenie ewidencji majątku gminy.
 8. Kierowanie referatem finansowym.
 9. Pisemne wnioskowani do Wójta Gminy w sprawach wynikających ze stosunku pracy podległych pracowników.
 10. Prowadzenie bieżącej, wewnętrznej i zewnętrznej kontroli granicach prawa.
 11. Podpisywanie upomnień, tytułów wykonawczych i wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych dotyczących spraw prowadzonych przez referat finansowy.
 12. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy lub jego zastępcę.
 13. Kontrola wszystkich dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
 14. Wykonywanie zadań zaleconych przez Wójta Gminy w zakresie obronności i OC.
 15. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.
Skip to content