Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Informacja o obradach XXXI Sesja Rady Gminy

Lis 23, 2021 | Aktualności

Informuję, że obrady XXXI Sesji Rady Gminy Osięciny odbędą się dnia 26 listopada 2021 roku o godzinie 9.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Osięciny, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Osięciny.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy Osięciny.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości: „Karolin, część wsi Osięciny”, „Zagaj, część wsi Osięciny”, „Osięciny-Probostwo, część wsi Osięciny”, „Osięciny- Wieś, część wsi Osięciny” w Gminie Osięciny.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Osięciny na lata 2021-2024.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osięciny na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Osięciny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarski Sp. z o. o w Osięcinach.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczyk

Skip to content