Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Osoby zamieszkałe na terenie gminy OSIĘCINY stawać będą przed Powiatową Komisją Lekarską w dniu 29 czerwca 2022 r.

Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

 Co to jest kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa  to stawienie się osób, które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia  przed wójtem lub burmistrzem, powiatową komisją lekarską  oraz wojskowym komendantem uzupełnień  właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub czasowego  trwającego ponad trzy miesiące.

Kwalifikacja wojskowa  służy określeniu zdolności osoby do czynnej służby wojskowej i przygotowaniu rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. rocznik podstawowy – mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia;
 4. kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ DOKONUJE SIĘ:

 • sprawdzenia tożsamości
 • ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej
 • wstępnego przeznaczenie do poszczególnych form służby wojskowej;
 • zakłada lub aktualizuje się ewidencję wojskową
 • wydany zostaje wojskowy dokument osobisty
 • osoba podlegają stawieniu się do kwalifikacji wojskowej przeniesiona zostaje do rezerwy,
 • a na wniosek zostaje wydane zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • zaprezentowane są również formy służby wojskowej.

OSOBA STAWIAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PRZEDSTAWIA:

 1. wójtowi :
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;
 2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesiecy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,

Kwalifikacja  jest obowiązkowa !!!!!

Osoby, które podlegają obowiązkowi kwalifikacji wojskowej w 2022 r zostaną wezwane przez Wójta Gminy Osięciny do stawienia się przed  Powiatową  Komisja Lekarską w Radziejowie. Dokładne  informacje o kwalifikacji wojskowej zostaną podane też w obwieszczeniach Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  rozplakatowanych w najbardziej  widocznych i uczęszczanych miejscach. Obwieszczenia te stanowią również wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

Nieotrzymanie  wezwania z Urzędu Gminy Osięciny  nie zwalnia osoby  podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku  stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

                                                                                                          Danuta Nowacka

Skip to content