Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Rozeznania rynku na usługę cateringu w celu oszacowania wartości zamówienia przed zastosowaniem trybu zasady konkurencyjności – Aktywny Senior – Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny”

logo

 

 

Gmina Osięciny, Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Osięcinach realizując projekt „Aktywny Senior – Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny” Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwraca się  z zapytaniem cenowym dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej dla uczestników w/w projektu.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 15 posiłków ciepłych dziennie dla grupy 15 osób/seniorów, korzystających z Klubu Seniora w Gminie Osięciny.

Planowana maksymalna ilość posiłków miesięcznie: 15 osób x średnio 20 dni = średnio 300 posiłków.

Planowana maksymalna ilość posiłków dla całego zamówienia: średnio 300 posiłków x 23 miesiące = 6900 posiłków.

Posiłki będą dostarczane każdego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) ok. godz. 13:00, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla Seniorów. Dostarczenie realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

Miejsce realizacji zamówienia:

Posiłki będą dostarczane do Klubu Seniora w Gminie Osięciny, ul. Traugutta 1, 88-220 Osięciny.

 WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW

Jadłospis, zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie) i zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka ze strony Wykonawcy, dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszej akceptacji. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i z normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla osób 60+. Posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywności i Żywienia.

Wykonywania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.) z gwarancją świeżości artykułów i produktów. Mięso, nie może być MOM (mięsem odkostnionym mechanicznie). Do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz.

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb osób starszych, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, cukrzycowej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb alergików).

Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych jednorazowych opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich Seniorom). Wykonawca będzie zobowiązany do zabierania odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości.

Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz certyfikat HACPP.

Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji osób starszych w Klubie Seniora w Gminie Osięciny i nie może wówczas stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do godziny 9:00. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób starszych korzystających z Klubu Seniora w Gminie Osięciny i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe usługi Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodaniowego lub dwudaniowego posiłku dla jednej osoby starszej. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie wydawanie posiłków Seniorom.

W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30.06.2023 r.

Termin składania ofert: do dnia 19.07.2021 r.

Opis sposobu przygotowania oferty: Oferty wraz z podaną ceną brutto za 1 zestaw posiłków dla 1 osoby ( obiad jednodaniowy oraz obiad dwudaniowy) winny być złożone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania rynku w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres fundusze@osieciny.pl.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

 

Skip to content