Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Rozeznanie rynku na zakup wyposażenia i sprzętu w ramach projketu „Aktywny Senior – Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny

Sie 4, 2021 | Aktualności

Logo

 

 

Rozeznanie rynku prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Zamówienie w ramach projektu pt. „Aktywny Senior – Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny” Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Nazwa zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach

ul. Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

NIP: 8891334639

E-mail: gopsosieciny@pro.onet.pl

 

1.       Termin składania ofert

06.08.2021 roku do godziny 14:00

 

2.       Miejsce i sposób składania ofert

W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres fundusze@osieciny.pl lub na adres gopsosieciny@pro.onet.pl

 

3.       Osoba do kontaktu oraz nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Korzeniewski, tel. 54 265 00 30 wew. 37, Krystyna Pawlak, tel. 54 265 00 24 wew. 45

 

4.       Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i sprzętu w ramach projektu pt. „Aktywny Senior – Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny” Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Kod CPV:

39290000-1 Wyposażenie różne

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

31710000-6 Sprzęt elektroniczny

33196100-1 Sprzęt dla osób starszych

 

5.       Termin i miejsce wykonania zamówienia (realizacji umowy)

Termin wykonania zamówienia – 20 dni od daty złożenia zamówienia.

Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Miejsce dostawy: Klub Seniora w Osięcinach, ul. Traugutta 1, 88-220 Osięciny

 

6.        Opis sposobu przygotowania oferty

Oferty wraz z niezbędnymi załącznikami powinna być złożona w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres fundusze@osieciny.pl lub na adres gopsosieciny@pro.onet.pl gdzie w tytule wiadomości powinien być zapis „Odpowiedź na rozeznanie rynku”.

 

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTEPUJĄCE ELEMENTY:

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

Załącznik nr 1 i 2 – Formularz ofertowy

 

7.        Warunki unieważnienia postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

 

8.       Informacja o wykluczeniu

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegających w szczególności na:

 

a.    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.    posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c.     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d.    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e.    pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

 

  9.        Dodatkowe informacje

Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonego przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonego rachunku/faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru/protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z tymi działaniami lub zaniechaniami.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.

O ewentualnym wybraniu oferty oferent zostanie poinformowany drogą mailową/telefoniczną.

Załączniki:

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy. cz I

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy cz II

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Skip to content