Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Stypendium

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY  SKŁADAĆ  W TERMINIE: od 1 września do 15 września 2021 r .

Wnioski na stypendium szkolne wydawane są w Urzędzie Gminy w Osięcinach , pokój nr 26 – I pietro.

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu   na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
– zasiłku celowego;
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
– wartości świadczenia w naturze;
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
– świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r poz. 1876 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego jest wydawana   na podstawie dokumentacji:   

 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Osięcinach,

 2. oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,

 3. zaświadczenia o wysokości  dochodów netto (członków rodziny)  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,  a w przypadku utraty dochodu ( w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony tj. :

  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,

  2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

  3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

  4. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

  5. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy

  6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika  o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – zaliczka alimentacyjna,

  7. odcinek renty lub emerytury

  8. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

  9. dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:

– działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych –oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej,

– działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego –zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

j. w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły ponadpodstawowej zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

w roku szkolnym 2021/2022,

 

Zgodnie z Uchwałą NR XXX/279/2018 r Rady Gminy Osięciny z dnia 26 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osięciny stypendium przyznawane jest na :

1) podręczniki szkolne, lektury, encyklopedie i inne książki pomocne w realizacji procesu edukacyjnego,

2) pomoce dydaktyczne, w tym np. tablice matematyczne, chemiczne, globusy oraz inne publikacje o charakterze

edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,

3) komputer (PC, laptop, notebook, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, drukarka,

papier, tusz do drukarki, koszt naprawy lub modernizacji komputera,

4) tornister (plecak/ torba szkolna) oraz przybory szkolne np.: zeszyty, długopisy, kredki, piórniki itp.,

5) pomoce dydaktyczne zgodne z kierunkiem kształcenia np. nożyczki przy nauce zawodu fryzjera,

6) przedmioty nie stanowiące pomocy dydaktycznych, ale mające wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub

wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia, np. biurko, krzesło do biurka,

7) strój gimnastyczny (sportowy) na zajęcia wychowania fizycznego w szkole i na sportowe zajęcia pozaszkolne

(udokumentowane) np.:

– koszulka sportowa,

– spodenki sportowe lub legginsy ,

– dres lub bluza i spodnie sportowe ,

– obuwie sportowe

8) strój galowy wymagany przez szkołę ,

9) odzież ochronna niezbędna do nauki zawodu,

10) sprzęt niezbędny do realizacji dodatkowych zajęć pozaszkolnych (np. w przypadku trenowania piłki nożnej rękawice,

ochraniacze itp. , nauki muzyki – instrument muzyczny),

11) koszty transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne(faktury, bilety

okresowe imienne),

12) opłaty za zajęcia pozaszkolne (np.: muzyczne, plastyczne, językowe, sportowe i inne o charakterze

edukacyjnym.

13) opłaty z tytułu czesnego pobierane w szkołach ,

14) koszty zakwaterowania w internacie, bursie, stancji,

15) zakup posiłków w stołówce szkolnej lub internacie,

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2021 r.

Skip to content