Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Unieszkodliwienie azbestu 2021 r. w Gminie Osięciny

Sie 31, 2021 | Aktualności

Urząd Gminy Osięciny informuje, że w związku z pozyskanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu środków na finansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, można składać wnioski o dofinansowanie na zadania realizowane: na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, przeprowadzające modernizację budynków z bezzwrotnych środków dotacyjnych.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów wartości robót przez WFOŚiGW w Toruniu.

Prace jakie mogą być zlecone przez właściciela nieruchomości mogą polegać na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Dokumenty jakie należy załączyć :

– wypełniony czytelnie wniosek;

– wypełniona informacja o posiadaniu wyrobów zawierających azbest na terenie danej nieruchomości;

– wypełnione oświadczenie współwłaściciela nieruchomości;

– akt notarialny potwierdzający prawo władania daną nieruchomością lub odpis księgi wieczystej.

Dofinansowaniem objęte będą wyłącznie obiekty ujęte w „Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Osięciny”, w związku z powyższym wymagane jest wypełnienie informacji o posiadaniu wszystkich wyrobów azbestowych na swojej nieruchomości, który stanowi jeden z załączników do wniosku. Szczegółowe informacje, a także druk wniosku i wymaganych załączników można uzyskać w Urzędzie Gminy Osięciny ul. Wojska Polskiego 14, I piętro, pokój 18 lub ze strony www.osieciny.pl, w aktualnościach pod tytułem AZBEST 2021.

Dodatkowe informacje udzielane są także pod numerem telefonu 54 265 00 30 wew. 30.

Nabór wniosków trwa od 31 sierpnia 2021 roku do 30 września 2021. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Z up. Wójta Gminy Osięciny mgr Paweł Koziński

Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

 

Wniosek do pobrania

Skip to content