Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Wójt Gminy Osięcinach przypomina o obowiązku segregowania odpadów komunalnych.

Nie mieszajmy odpadów, segregujmy rzetelnie, a przede wszystkim ograniczajmy produkcję odpadów.

Informuje, że od dnia 1 września 2020 r. zgodnie z przepisami prawa podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg (1 tona) odebranych odpadów komunalnych.

W wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Osięciny za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. wybrana została najtańsza oferta: 810 zł brutto za
1 tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych – co daje nam 81 gr za 1 kg odpadów, którą złożyłZakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO Sp. z o.o. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie.

Faktura za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jaką Gmina Osięciny otrzymała do zapłaty za miesiąc wrzesień 2020 r. wynosi 161 343,90 zł. Natomiast w sierpniu 2020 r. obowiązywała jeszcze opłata ryczałtowa, która wynosiła 94 800,00 zł.

Łącznie we wrześniu 2020 r. odebrano 199,19 Mg(ton) odpadów komunalnych:

– odpadów zmieszanych89,640 Mg

– bioodpady – 74,680 Mg

– opakowania z tworzyw sztucznych i metali – 8,320 Mg

– opakowania ze szkła – 14,550 Mg

– opakowania z papieru i tektury – 12,000 Mg

Dla porównania

W sierpniu 2020 r. łącznie odebrano 142,210 Mg (ton) odpadów komunalnych:

– odpadów zmieszanych – 77,020 Mg

– bioodpady – 33,920 Mg

– opakowania z tworzyw sztucznych i metali – 16,340 Mg

– opakowania ze szkła – 14,230 Mg

– opakowania z papieru i tektury – 1,170 Mg

Prawidłowa segregacja odpadów ma ogromny wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, których odbiór i zagospodarowanie kosztuje najwięcej.

To od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat jakie wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą za ich zbiórkę i zagospodarowanie, jeśli nie będzie to przestrzegane drastycznie może wzrosnąć opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych.

Z powyższych danych wynika, że mieszkańcy nierzetelnie segregują odpady, dlatego też będzie przeprowadzona kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Czynności kontrolne segregacji odpadów odbywać się będą bez uprzedniego zawiadomienia. Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane, czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji, popiół.

W związku z powyższym informuję, iż w przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji odpadów przez właściciela danej nieruchomości, a w szczególności wrzucania odpadów podlegających segregacji do worków na odpady zmieszane nie podlegające segregacji, Wójt Gminy będzie zmuszony, na podstawie art. 9f ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),  naliczyć opłatę jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny w wysokości 63 zł od osoby.

Wójt Gminy Osięciny

Jerzy Izydorski

Skip to content