Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza nieprowadzące działalności gospodarczej osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach kółek i organizacji rolniczych), posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze Powiatu Radziejowskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów.

Celem szkolenia jest ułatwienie lokalnym podmiotom ubiegania się o dotacje z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach następujących zakresów tematycznych:

  • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

  • zachowanie dziedzictwa lokalnego,

  • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Dofinansowanie, w maksymalnej wysokości 50 tys. zł, można uzyskać m.in. na:

  • organizację kursów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych nawiązujących do lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego Powiatu Radziejowskiego,

  • organizację wydarzeń i imprez kulturalnych i promocyjnych (z wyłączeniem wydarzeń i imprez cyklicznych)

  • opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, m.in. folderów, albumów fotograficznych, filmów promocyjnych, monografii, przewodników, widokówek, kalendarzy imprez kulturalnych planowanych w regionie i innych publikacji,

  • szkolenia, warsztaty i inne działania edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie wiedzy mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych (promowanie postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych),

  • inne działania w zakresie promowania obszaru LSR, wzmocnienia kapitału społecznego oraz zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym zakup wyposażenia służącego upowszechnianiu i/lub zachowaniu lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego.

Szkolenie odbędzie się 12 października 2021 r. w godzinach 10.00 – 16.00 w świetlicy wiejskiej w Zagorzycach – Gmina Radziejów.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać pod numerem tel.: 530 900 618 w terminie do dnia 11 października 2021 r.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy

Skip to content