Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Zapytanie ofertowe

Lip 25, 2021 | Aktualności

LOGO

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na prowadzenie spotkań, szkoleń i warsztatów w ramach projektu „ Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizacje społeczną, zawodową i zdrowotną” Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach

ul. Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

NIP: 8891334639

E-mail: gopsosieciny@pro.onet.pl

 

Rozdział II. RODZAJ ZAMÓWIENIA

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85312320-8

Usługi doradztwa

80000000-4

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prowadzenie spotkań, szkoleń i warsztatów w ramach projektu „ Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizacje społeczną, zawodową i zdrowotną” Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wykaz planowanych zajęć znajduje się w poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa zajęć

Zakres merytoryczny

[MW1]

Ilość uczestników

Ilość godzin

Miejsce realizacji

Forma zajęć

Wymagane kwalifikacje

osoby prowadzącej

[MW2]

 1.  

Warsztaty w zakresie poprawy wizerunku

Warsztaty mające na celu przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy.

Zakres merytoryczny warsztatów według poniższego podziału:

– warsztaty fryzjerskie – 18 godzin

– warsztaty kosmetyczne – 18 godzin

Materiały do zajęć zapewnia Wykonawca.

6 grup,

1 grupa po 10 osób

średnio 6 godzin dla jednej grupy, łącznie 36 godzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach

ul. Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

Zajęcia grupowe

Posiadanie kwalifikacji pozwalających na prowadzenie zajęć lub posiadanie doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć.

 1.  

Warsztaty zarządzania budżetem domowym

Warsztaty mające n celu zapoznanie się uczestników z zasadami prawidłowego planowania i gospodarowania budżetem domowym.

Materiały do zajęć zapewnia Wykonawca.

6 grup,

1 grupa po 10 osób

średnio 6 godzin dla jednej grupy, łącznie 36 godzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach

ul. Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

Zajęcia grupowe

Posiadanie kwalifikacji pozwalających na prowadzenie zajęć lub posiadanie doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć.

 1.  

Warsztaty z zakresu rozmów rekrutacyjnych

Warsztaty mające na celu przygotowanie uczestników do procesu rekrutacji, w tym prawidłowego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.

Materiały do zajęć zapewnia Wykonawca.

6 grup,

1 grupa po 10 osób

średnio 6 godzin dla jednej grupy, łącznie 36 godzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach

ul. Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

Zajęcia grupowe

Posiadanie kwalifikacji pozwalających na prowadzenie zajęć lub posiadanie doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć

4.

Grupowe spotkania z doradcą zawodowym

Podczas spotkań z doradcą zebrane zostaną informacje umożliwiające specjaliście opracowanie dla każdego z uczestników IPD oraz przedstawione zostaną kierunki rozwoju i możliwości lokalnego rynku prac.

Materiały do zajęć zapewnia Wykonawca.

6 grup,

1 grupa po 10 osób

średnio 6 godzin dla jednej grupy, łącznie 36 godzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach

ul. Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

Zajęcia grupowe

Posiadanie kwalifikacji pozwalających na prowadzenie zajęć lub posiadanie doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć

5.

Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy przy użyciu urządzeń mobilnych np. komputer/ tablet itp.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą kompetencje i umiejętności w zakresie poszukiwania pracy za pomocą komputera lub innego urządzenia i dostępnych ofert pracy w internecie. Przedstawione zostaną możliwości wysyłania CV i aplikowania o pracę przy użyciu komputera i internetu.

Materiały do zajęć zapewnia Wykonawca.

6 grup,

1 grupa po 10 osób

średnio 6 godzin dla jednej grupy, łącznie 36 godzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach

ul. Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

Zajęcia grupowe

Posiadanie kwalifikacji pozwalających na prowadzenie zajęć lub posiadanie doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższa tabelka – pobierz format pdf

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • przeprowadzenia zajęć w godzinach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, w wymiarze czasowym wskazanym w specyfikacji przedmiotu zamówienia z uwzględnienie potrzeb i możliwości uczestników projektu;

 • przygotowania materiałów, tj. programu zajęć oraz materiałów pomocniczych (jeśli wymagane). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia przygotowanych materiałów zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów współfinansowanych ze środków UE. Papier zawierający stosowne logotypy zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w wersji elektronicznej;

 • informowania uczestników Projektu i opinię publiczną o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

 • przekazania Zamawiającemu jednego kompletu przygotowanych materiałów do prowadzenia zajęć (jeśli były wymagane);

 • prowadzenia dokumentacji prowadzonych zajęć, na którą składają się: listy obecności, dziennik zajęć, zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;

 • przechowywania dokumentacji prowadzonych zajęć w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz systematycznego przekazywania dokumentacji tj. minimum raz na kwartał;

 • współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem;

 • zgłaszania stwierdzonych nieprawidłowości.

Rozdział IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy rodzaj zajęć stanowi odrębną część zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które można złożyć ofertę.

Rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w okresie od podpisania umowy do 30.06.2023r. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, które zostały szczegółowo określone w Rozdziale III Zapytania ofertowego lub dysponować osobą, która posiada w. wym. kwalifikacje

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 4, wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Rozdział VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
   1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;

   2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3;

   3. Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4.

Rozdział VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE KONTAKTOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
 2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

Rozdział IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
 3. Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego lub na dokumentach własnych wykonawcy, które zawierają identyczne dane.

 

Rozdział X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 1. Cena łączna* musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

 2. Cena ofertowa zostanie obliczona jako suma jednostkowych pozycji składających się na przedmiot zapytania.

* W przypadku:

1. Wykonawcy – osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej  cena brutto obejmuje wszelkie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778), w tym również składki w tej części, w której zgodnie z przepisami obciążają  Zamawiającego, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.) a także wszelkie koszty Zamawiającego związane z realizacją umowy z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmujące składki na Fundusz Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.), składkę na ubezpieczenie wypadkowe, zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017, poz. 1773, z późn. zm.) oraz wszystkie inne należności publicznoprawne związane z wykonywaniem umowy, w tym również takie, które mogą powstać w przyszłości. Powyższe okoliczności Wykonawca powinien uwzględnić przy obliczaniu ceny oferty brutto; wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zależna będzie od każdoczesnego statusu Wykonawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz od rozmiaru obowiązków Zamawiającego w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie wypadkowe w okresie wykonywania zlecenia. Ustalenie ceny brutto jako sumy wszelkich kosztów, jakie poniesie Zamawiający w związku z wykonaniem umowy ma na celu doprowadzenie do porównywalności ofert składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Zamawiający, tytułem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy poniesie koszt, który wynosi maksymalnie na dzień ogłoszenia zamówienia 19,67% wynagrodzenia brutto. Poziom faktycznych obciążeń publicznoprawnych zależny będzie od każdoczesnego statusu Wykonawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz od rozmiaru obowiązków Zamawiającego w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie wypadkowe w okresie wykonywania zlecenia.

2. Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą maksymalna cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty, w tym składniki związane z realizacją zamówienia, oraz podatek VAT, upusty, rabaty.

Rozdział XI. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria:

Cena – 100 %,

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższa z badanych ofert / cena brutto oferty badanej x 100 pkt x 100%.

Rozdział XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

   1. Miejsce i termin

Oferty winny być składane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osięcinach, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny lub na adres poczty elektronicznej: gopsosieciny@pro.onet.pl.

Termin składania ofert upływa: 29 lipca 2021 r.

 

Rozdział XIII. ZAWARCIE UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ

 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5.

 2. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Rozdział XIV. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1,

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3,

 4. Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4,

 5. Wzór umowy – załącznik nr 5.

 

 [MW1] Prośba o uzupełnienie zakresu merytorycznego dla każdej pozycji.

 [MW2] Prośba o uzupełnienie wymagań kwalifikacji osób prowadzących dla każdej pozycji.

 

Załączniki do zapytania ofertowego – pobierz

Skip to content