Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

logo

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na świadczenie usługi cateringu w ramach projektu „Aktywny Senior – Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny” Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

 1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach

ul. Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

NIP: 8891334639

E-mail: gopsosieciny@pro.onet.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności – pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu w ramach projektu „Aktywny Senior – Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny” Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Główny kod CPV:

55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków,

Pozostałe kody CPV:

55322000-3 – usługi gotowania posiłków,

55521200-0 – usługi dowożenia posiłków,

55520000-1 – usługi dostarczania posiłków.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 15 posiłków ciepłych dziennie dla grupy 15 osób/seniorów, korzystających z Klubu Seniora w Gminie Osięciny.

Planowana maksymalna ilość posiłków miesięcznie: 15 osób x średnio 20 dni = średnio 300 posiłków.

Planowana maksymalna ilość posiłków dla całego zamówienia: średnio 300 posiłków x 23 miesiące = 6 900 posiłków.

Posiłki będą dostarczane każdego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) ok. godz. 13:00, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla Seniorów. Dostarczenie realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

Miejsce realizacji zamówienia:

Posiłki będą dostarczane do Klubu Seniora w Gminie Osięciny, ul. Traugutta 1, 88-220 Osięciny.

WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW

Jadłospis, zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie) i zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka ze strony Wykonawcy, dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszej akceptacji. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i z normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla osób 60+. Posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywności i Żywienia.

Wykonywania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.) z gwarancją świeżości artykułów i produktów. Mięso, nie może być MOM (mięsem odkostnionym mechanicznie). Do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz.

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb osób starszych, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, cukrzycowej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb alergików).

Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych jednorazowych opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich Seniorom). Wykonawca będzie zobowiązany do zabierania odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości.

Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz certyfikat HACPP.

Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji osób starszych w Klubie Seniora w Gminie Osięciny i nie może wówczas stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do godziny 9:00. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób starszych korzystających z Klubu Seniora w Gminie Osięciny i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe usługi Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodaniowego posiłku dla jednej osoby starszej. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie wydawanie posiłków Seniorom.

W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 1. Termin realizacji zamówienia

Od podpisania umowy do 30.06.2023 r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:

  1. nie są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

   • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

   • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IP w wytycznych programowych,

   • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

   • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Weryfikacja odbędzie się na podstawie załączonej do oferty kserokopii dokumentu.

  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym,

  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 1. formularz ofertowy (Załącznik Nr 1),

 2. Oświadczenie oferenta o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2),

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie później niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (CEIDG, KRS),

 4. Oświadczenie o spełnianiu/niespełnianiu klauzul społecznych (Załącznik Nr 3),

 5. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 1. Kryteria oceny ofert
 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych.

 2. Przy ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu zastosowana będzie skala 0-100 pkt dla następujących kryteriów wyboru oferty:

cena ofertowa brutto – 90%

spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej – 10%

 1. W poszczególnych kryteriach punkty będą przyznawane według następującej zasady:

a) w kryterium „cena ofertowa brutto” (łączna dla obu części) punktacja będzie przyznana według następującego wzoru:

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto

(w ofertach podlegających ocenie)

 

 

x 90 pkt

cena ofertowa brutto ocenianej oferty

b) w ramach kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej”, Zamawiający będzie przyznawał punkty według następującego schematu:

1) 0 punktów – wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), w którym nie zadeklaruje zatrudnienia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia co najmnej jednej osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) 10 punktów – wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), w którym zadeklaruje zatrudnienie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia co najmnej jednej osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Jednoczesnie, Zamawiający informuje, iż w przypadku zadeklarowania przez wykonawcę zatrudnienia co najmniej jednej osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1) zatrudnienie takiej osoby powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia – w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku zatrudnienia pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (nie później niż w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku zatrudnienia poprzedniej osoby);

2) Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia, do przedstawienia dowodów zatrudnienia osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w postaci:

a) oświadczenia wykonawcy o zatrudnianiu takiej osoby z powołaniem czasookresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy,

b) zanonimizowanej (uniemożliwiającej identyfikację danych osobowych osoby zatrudnionej) kserokopii aktualnej umowy stanowiące podstawę zatrudnienia takiej osoby,

c) zanonimizowanej (uniemożliwiającej identyfikację danych osobowych osoby zatrudnionej) kserokopii dokomentu potwierdzającego, iż zatrudnona osoba jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3) w przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa powyżej, w terminach tamże określonych, ustala się karę umowną dla Wykonawcy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie dotyczacej wykonania zamówiena.

4) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełnienia przez wykonawcę ww. wymagań dotyczących zatrudnienia co najmniej jednej osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 1. Opis sposobu obliczania ceny
  1. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażone w liczbach i słownie.

  2. Ceną oferty będzie cena brutto za zestaw całodziennego wyżywienia dla jednego uczestnika projektu.

  3. Mając na uwadze wszystkie wymagania postawione w niniejszym Zapytaniu Ofertowym Wykonawca zawrze w cenie brutto wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania całego przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie należne podatki i opłaty.

  4. Wykonawca powinien przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.

  5. Oferowana cena będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

  6. Rozliczenia między Zamawiającym Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne formularze i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zgodne ze wskazaniami zawartymi w rozdziale V. Brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające wymogi formalne określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

  2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
  3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
  4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
  5. Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
  6. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym.
  7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 1. Miejsce oraz termin składania
  1. Oferty winny być składane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osięcinach, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny lub pod adresem e-mail: gopsosieciny@pro.onet.pl.
  2. Termin składania ofert upływa: 30 lipca 2021 r. do godziny 1200
 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
  1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

  2. Umowa z Wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić w formie pisemnej.

  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

  4. Wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

 1. Informacja o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami
  1. Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

  2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

 1. Postanowienia końcowe
  1. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach przedmiotowej procedury zapytania ofertowego jest Gmina Czarnia.

 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury zapytania ofertowego;

 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO;

 4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Instytucji Pośredniczącej jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;

 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;

 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;

 9. podane dane osobowe nie będą poddawane automatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

 10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 1. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

 1. Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego – pobierz

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu/ niespełnianiu klauz społecznych – pobierz

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy – pobierz

Skip to content