Piątek,  7 sierpnia 2020, Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski

Informacje dla mieszkańców gminy Osięciny dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Osięcinach przedstawia:

 • harmonogram odbioru odpadów dla miejscowości gminy Osięciny w 2020 roku;
 • harmonogram odbioru odpadów dla miejscowosci Latkowo, Jarantowice (dot. budynków wielolokalowych) w 2020 roku;
 • harmonogram odbioru odpadów z podziałem na ulice w miejscowości Osięciny w 2020 roku.

Informator dla mieszkańców Gminy Osięciny - pobierz

Harmonogramy:


WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Od 1 lipca 2017r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju

Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osięciny, która obowiązywała w dniu wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją ważność do czasu, na który została zawarta tj. 31.12.2017r.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej "Nasze Śmieci", na której znajdą Państwo wiele ciekawych materiałów informacyjno-edukacyjnych, promujące segregację odpadów.

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
w Osięcinach

Zgodnie z regulaminem o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Osięciny podjętym przez Radę Gminy Osięciny do obowiązków właścicieli nieruchomości należy wyposażenie nieruchomości w pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Osięciny ustalono selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące następujące frakcje odpadów:

1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
7) odpady zielone;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) zużyte opony;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe;
14) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
15) popiół.


Odpady selektywnie zbierane będą dzielone na frakcje
w podziale na kolory:

 1. Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury zbierane są razem w pojemnikach lub w workach w kolorze niebieskim, z napisem "Papier".
 2. Tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metalu oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach lub w workach w kolorze żółtym, z napisem "Metale i tworzywa sztuczne".
 3. Szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są razem w pojemnikach lub w workach w kolorze zielonym, z napisem "Szkło".
 4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbierane są w pojemnikach lub w workach w kolorze brązowym, z napisem "Bio".
 5. Odpady zbierane w sposób nieselektywny lub pozostałości po selekcji zbierane są: w pojemnikach z napisem "Odpady zmieszane".

W naszej gminie selektywnie zbieramy jeszcze jedną frakcje odpadów: popiół, który zbierany jest w pojemnikach lub workach w kolorze siwym, z napisem "Popiół".


Pamiętajmy także o ZASADACH SEGREGACJI SMIECI ! 
Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne i miejscach zagospodarowania odpadów

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osięciny od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 roku odbiera firma:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.
Baruchowo 54
87 - 821 Baruchowo

Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są
w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu
Machnacz 41/A
87-880 Brześć Kuj


Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Osięciny w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Stacja
PKP (skrzyżowanie Osięciny)
Czynny w każdą sobotę w godz. 10.00 - 14.00


Selektywnie zebrane odpady komunalne można również
dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 • papier i tektura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
  ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki i chemikalia,


 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (samochodowe),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości maksymalnej 1,0
  Mg od nieruchomości zamieszkałej rocznie,
 • popiół.

 

 

Odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu

Wójt Gminy Osięciny zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1.Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła wynosił odpowiednio:
- w 2013 r. - 22,09 % (wymagany poziom to 12 %),
- w 2014 r. - 22,78 % (wymagany poziom to 14 %),
- w 2015 r. - 32,25 % (wymagany poziom to 16 %),
- w 2016 r. - 22,271 % (wymagany poziom to 18 %).

2 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe) wynosił odpowiednio:
- w 2013 r. - 0,00 % (wymagany poziom to 36 %),
- w 2014 r. - 73,02 % (wymagany poziom to 38 %),
- w 2015 r. - 64 % (wymagany poziom to 40 %),
- w 2016 r. - 70,237 % (wymagany poziom to 42 %).

3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł odpowiednio:
- w 2013 r. - 62,05 % (dopuszczalny poziom 50 %),
- w 2014 r. - 89,37 % (dopuszczalny poziom 50 %),
- w 2015 r. - 94,17 % (dopuszczalny poziom 50 %),
- w 2016 r. - 24,138 % (dopuszczalny poziom 45 %).