Poniedziałek,  26 sierpnia 2019, Imieniny: Ireneusza, Konstantego, Marii
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Przedsiębiorco zainwestuj w rozwój swojej firmy
21/08/2019

więcej
,,Tylko ludzie o wielkich zaletach serca mają przyjaciół
21/08/2019

Już Adam Asnyk pisał ,,jeśli jakaś dłoń ma swoje miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń". Dlatego chylimy czoła przed mieszkańcami Gminy Osięciny, przed kujawską gościnnością, przed Stowarzyszeniem Partnerskim ?Kujawy? w Osięcinach, którym kieruje Aleksandra Siarkowska, chylimy czoła przed Wójtem Gminy Osięciny Jerzym Izydorskim oraz Radą Gminy Osięciny. Kłaniamy się Starostwu Powiatowemu w Radziejowie ze Starostą Jarosławem Kołtuniakiem i Wicestarostą Grzegorzem Piaseckim, ten ukłon jest skierowany również do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach Piotra Zielińskiego oraz ambasadorów kultury naszego regionu - zespołu folklorystycznego ,,Kujawioki" i miejscowych artystów ludowych (Ewy Chrząszcz-Raniszewskiej, Mirosławy Pakulskiej, Anieli Leszczyńskiej, Mirosławy Skiczak, Krystyny Witkowskiej, Anny Kozłowskiej, Romualda Słomczewskiego).

W godzinach wieczornych 10 sierpnia 2019r. w przyjacielskim geście uścisku dłoni witaliśmy naszych gości z Francji z zaprzyjaźnionego regionu Couhe. W tym momencie nasz Polski dom został otwarty, zostały otwarte nasze serca, a życzliwość i towarzysząca jej gościnność zostały przekazane w powitalnym geście, tu wzajemne uściski, uśmiechy i łzy radości zastąpiły słowa.

Podczas tygodniowego pobytu w Polsce pokazaliśmy Francuzom to, co kochamy, pokazaliśmy naszą przeszłość, pokazaliśmy kulturę i tradycję ziemi kujawskiej, piękno naszego kraju. Goście zwiedzali: Warszawę, Gdańsk, Inowrocław, Licheń, Toruń, Radziejów, Osięciny, Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy - te miejsca ich urzekły. Jednak to człowiek jest najważniejszy i tylko człowiek może spowodować, że piękno kraju i duma narodowa może łączyć ludzi, może integrować narody w poczuciu szacunku do wzajemnej kultury, przeszłości i przyszłości młodych pokoleń.

W zaplanowanie oraz organizację tego pobytu dużo serca i wielką pracę włożyło wielu ludzi: Aleksandra Siarkowska, Urszula Ochocińska, Wioleta i Jacek Kurtys, Remigiusz Józef Wypij, Halina i Grzegorz Arent, Andrzej Sieradzki, Edyta Sławianowska, Elżbieta i Krzysztof Bielińscy, Zofia Jędrzejewska, KGW ,,Polne Kwiaty? z Kościelnej Wsi, Biuro Turystyczne ?Turysta? we Włocławku, którym należą się słowa podziękowania. Ich praca i serce jest owocem polskiej życzliwości i gościnności, jest miejscem w Kujawskiej dłoni, która chętnie ściska w przyjaznym geście Francuską dłoń.

?Przyjaźń jest największym darem, jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić całe życie szczęśliwym?. Dziękujemy jako Społeczność Kujaw za 25 lat współpracy i przyjaźni polsko-francuskiej, dziękujemy władzom naszej Gminy Osięciny, że stworzyła coś co ludzi łączy, nie dzieli. Nasza wzajemna współpraca i wspólne spotkania przyjaciół, cyklicznie co dwa lata, to właśnie jest integracja, okazywanie szacunku człowieka do człowieka, to jest poszanowanie wzajemnych tradycji Polski i Francji, to jest okazywanie gościnności, która sprawia, że ludzie mówiący różnymi językami rozumieją się bez słów. Życzymy sobie, aby nasza przyjaźń trwała nieustannie i rozkwitała w kolejnych latach. Niech żyje Francja, Niech żyje Polska, Niech żyje Przyjaźń!

Stachniak Julian Błażej

więcej
V Festiwal Kuchni Kujawskiej - Święto czarniny
21/08/2019


więcej
XVIII Inscenizacja bitwy pod Płowcami
21/08/2019

więcej
STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2019/2020
19/08/2019

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY  SKŁADAĆ  W TERMINIE:

od 1 września do 15 września 2019 r.

 

   Wnioski na stypendium szkolne wydawane są w Urzędzie Gminy w Osięcinach , pokój nr 26 - I piętro.

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu   na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być  większa niż kwota 528 zł netto

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie  przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. "500+"), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697 i 1292).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1769 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.                                                                        

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego jest wydawana na podstawie dokumentacji:   
 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Osięcinach,
 2. oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
 3. zaświadczenia o wysokości  dochodów netto (członków rodziny)  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,  a w przypadku utraty dochodu ( w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony tj. :
  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
  2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  4. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  5. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy
  6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika  o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS ? zaliczka alimentacyjna,
  7. odcinek renty lub emerytury
  8. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
  9. dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:

-      działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ?oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej,

-      działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego -      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

j. w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły ponadpodstawowej  zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2019/2020,

 

Zgodnie z Uchwałą NR XXX/279/2018 r Rady Gminy Osięciny z dnia 26 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osięciny  stypendium przyznawane jest na :

1) podręczniki szkolne, lektury, encyklopedie i inne książki pomocne w realizacji procesu edukacyjnego,

2) pomoce dydaktyczne, w tym np. tablice matematyczne, chemiczne, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,

3) komputer (PC, laptop, notebook, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, drukarka, papier, tusz do drukarki, koszt naprawy lub modernizacji komputera,

4) tornister (plecak/ torba szkolna) oraz przybory szkolne np.: zeszyty, długopisy, kredki, piórniki itp.,

5) pomoce dydaktyczne zgodne z kierunkiem kształcenia np. nożyczki przy nauce zawodu fryzjera,

6) przedmioty nie stanowiące pomocy dydaktycznych, ale mające wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia, np. biurko, krzesło do biurka,

7) strój gimnastyczny (sportowy) na zajęcia wychowania fizycznego w szkole i na sportowe zajęcia pozaszkolne

   (udokumentowane) np.:

   - koszulka sportowa,

   - spodenki sportowe lub legginsy ,

   - dres lub bluza i spodnie sportowe ,

   - obuwie sportowe

8) strój galowy wymagany przez szkołę ,

9) odzież ochronna niezbędna do nauki zawodu,

10) sprzęt niezbędny do realizacji dodatkowych zajęć pozaszkolnych (np. w przypadku trenowania piłki nożnej rękawice, ochraniacze itp. , nauki muzyki - instrument muzyczny),

11) koszty transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne(faktury, bilety okresowe imienne),

12) opłaty za zajęcia pozaszkolne (np.: muzyczne, plastyczne, językowe, sportowe i inne o charakterze edukacyjnym.

13) opłaty z tytułu czesnego pobierane w szkołach ,

14) koszty zakwaterowania w internacie, bursie, stancji,

15) zakup posiłków w stołówce szkolnej lub internacie.

 

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2019 r.

 

                                                                                                                                    Danuta Nowacka

więcej
Odbiór dróg gminnych
14/08/2019

Dokonano odbioru technicznego dróg gminnych, które zostały przebudowane w roku 2019 przez firmę MAR-DAR Marian Tompalski z Makówca. Przebudowano łącznie 6,380 km dróg metoda pojedynczego oraz metodą podwójnego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi oraz jednowarstwowa nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej. Wartość odebranych robót łącznie wyniosła 649 511,21 zł.

Jedna z przebudowanych dróg nr 180300 C Zielińsk - Bełszewo , na odcinku o długości 0,450 mb po pozytywnej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostanie dofinansowana w kwocie 27.000,00 zł ze środków budżetu województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.


UG Osięciny

więcej
Podpisanie umowy - dostawa kruszywa wapiennego
14/08/2019

W dniu 14 sierpnia 2019 roku Wójt Gminy Osięciny podpisał umowę na dostawę kruszywa wapiennego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 3.000 ton. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.10.2019 rok. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 180 810,00 zł brutto.

Wykonawcą w/ w zamówienie jest: Transport ? Handel ? Usługi, Krzysztof Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre.


UG Osięciny

więcej
Podpisanie umowy - dowożenie uczniów do szkół
14/08/2019

W dniu 14 sierpnia 2019 roku Wójt Gminy Osięciny podpisał umowę na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2019/2020. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 376.752,00 zł brutto.

Wykonawcą w/ w zamówienia zostało Przedsiębiorstwo Handlowo ? Usługowe ?NAFTEX? Sp.j., Jan Adamski , Jadwiga Adamska, Witowo 43, 88-231 Bytoń.


UG Osięciny

więcej
Dożynki Gminno - Parafialne 2019
14/08/2019


więcej
Zagrali mimo zmęczenia
12/08/2019

Kilka dni temu w drodze na Jasną Górę naszą gminę odwiedziła piesza pielgrzymka. Ponad 200 pielgrzymów spędziło noc w Osięcinach rozbijając namioty oraz korzystając z sali gimnastycznej naszej szkoły.

Mimo dziesiątek kilometrów w nogach postanowili odwiedzić  Orlik i rozegrać niezwykle ciekawy mecz. 
Drużyna pielgrzymów zmierzyła się z drużyną księży, którzy wystąpili pod dźwięczną nazwą FC "Klopsiki".
W meczu nie zabrakło bramek, emocji, kibiców, a nawet profesjonalnych spikerów. Wynik meczu 4-4.

Rafał Matusiak

więcej

 strona: 1 2 3 4 5 
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny