Sobota,  4 lipca 2020, Imieniny: Aureli, Malwiny, Zygfryda
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
13/06/2011

Szanowni Państwo,
Postępujący rozwój oparty na technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ich ekspansja we wszystkie dziedziny gospodarowania determinują nie tylko zmiany o charakterze ekonomicznym - definiowane jako gospodarka oparta na wiedzy - ale równolegle zmiany o charakterze społecznym, określane terminem społeczeństwo informacyjne. Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest niejednorodny, tworząc obszary wykluczenia cyfrowego w ujęciu zarówno geograficznym, jak i społecznym.Skala tego problemu w województwie kujawsko-pomorskim jest ogromna, co potwierdzają ogólnokrajowe wyniki badań CBOS klasyfikujące nasz region jako najbardziej wykluczony cyfrowo w skali całego kraju (CBOS marzec 2009), a także badania własne, które potwierdziły, iż wykluczeniu cyfrowemu w województwie podlegają szczególnie osoby o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności oraz osoby dotknięte trudną sytuacją materialną.
W związku z koniecznością poprawy sytuacji w przedmiotowym zakresie zapraszamy Państwa do włączenia się w realizację projektu p.n. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Celem tego przedsięwzięcia jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie naszego województwa poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy osobom podlegającym wykluczeniu.
Projektem objęte zostaną następujące grupy docelowe: gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w tym niewidome).
W ramach projektu zostanie dostarczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zapewniony zostanie dostęp do Internetu, zapewnione zostaną także podstawowe szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu.
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.
http://oknonaswiat.kujawsko-pomorskie.pl

Wnioski i oświadczenia można pobrać w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 czerwca 2011 roku.

Urząd Gminy