Poniedziałek,  26 sierpnia 2019, Imieniny: Ireneusza, Konstantego, Marii
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Kwalifikacja wojskowa 2019
30/01/2019

Kwalifikacja wojskowa 2019

 

W okresie od dnia 01 kwietnia 2019  r do  dnia 12 kwietnia 2019  roku  zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa  w powiecie radziejowskim.  Osoby zamieszkałe na terenie gminy OSIĘCINY stawać będą przed Powiatową Komisją Lekarską w dniach 09 i 10 kwietnia 2019 r.     

Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku internatu ZSRCKU w Przemystce (wejście od strony ARiMR)

 Co to jest kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa  to stawienie się osób, które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia  przed wójtem lub burmistrzem, powiatową komisją lekarską  oraz wojskowym komendantem uzupełnień  właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub czasowego  trwającego ponad trzy miesiące.

Kwalifikacja wojskowa  służy określeniu zdolności osoby do czynnej służby wojskowej i przygotowaniu rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

 

Kto podlega kwalifikacji wojskowej?

mężczyźni urodzeni w 2000 r.;

mężczyźni urodzeni w latach 1995?1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

kobiety urodzone w latach 1995?2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej(Dz.U. poz. 944)

osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Po pierwsze, na wezwania mogą czekać mężczyźni z rocznika 2000, po drugie - urodzeni w latach 1995?1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz urodzeni w latach 1998-1999. Ci ostatni pod warunkiem, że zostali uprzednio uznani przez komisję lekarską za czasowo niezdolnych do służby wojskowej.

Przed komisją stawić sie powinny także kobiety urodzone w latach 1995?2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji (chodzi m.in. o absolwentki medycyny, psychologii i weterynarii). Wreszcie ostatnią grupą, są osoby, które zgłosiły się ochotniczo do służby wojskowej, nie mając określonej "kategorii" zdolności.

   Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia: 

wójtowi :

dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,

dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;

powiatowej komisji lekarskiej ? posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesiecy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

wojskowemu komendantowi uzupełnień:

aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,

Kwalifikacja  jest obowiązkowa !!!!!

Osoby, które podlegają obowiązkowi kwalifikacji wojskowej w 2019 zostaną wezwane przez Wójta Gminy Osięciny do stawienia się przed  Powiatową  Komisja Lekarską w Radziejowie. Dokładne  informacje o kwalifikacji wojskowej zostaną podane też w obwieszczeniach Wojewody Kujawsko ? Pomorskiego  rozplakatowanych w najbardziej  widocznych i uczęszczanych miejscach. Obwieszczenia te stanowią również wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

Nieotrzymanie  wezwania z Urzędu Gminy Osięciny  nie zwalnia osoby  podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku  stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez usprawiedliwienia lub  odmawiają poddania się badaniom , albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności ? art.224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej .                                     

                                                                                                          Danuta Nowacka
 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny