Środa,  21 lutego 2018, Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    

Wójt Gminy Osięciny - mgr Jerzy Izydorski

 

 

Sekretarz Urzędu Gminy - Halina Urbańska

 

Z-ca kierownika USC - mgr Renata Zdzichowska

Zadaniem pracownika jest obsługa urzędu stanu cywilnego prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów. Wydawanie aktów urodzenia, małżenstwa, zgonu; decyzji o sprostowaniu i uzupełnieniu aktów stanu, zmianie imienia i nazwiska. Przyjmowanie zapewnień do ślubów oraz udzielanie ślubów cywilnych.

Prowadzenie spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (zaświadczenia o wpisie, zmianie, zawieszeniu, odwieszeniu i wyrejestrowanie), zezwolenia na alkohole.

 

podinspektor - Aneta Kwiatkowska
Do obowiązków pracownika należy rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych ws. zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prowdzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Odprowadzanie składek społecznych i zdrowotnych do ZUS 

inspektor - Marcin Korzeniewski
Obowiazkiem pracownika jest:opracowywanie programów gospodarczych w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych, analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych wystepujacych na terenie gminy i gmin sąsiednich, gromadzenie informacji o gminie i przygotowanie materiałów promujacych gminę na zewnatrz, opracowywanie projektów inwestycyjnych pod kontem racjonalnego wykorzystania środków unijnych, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych.

 

inspektor - Danuta Nowacka
Do obowiazków pracownika należy prowadzenie spraw z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, kultury fizycznej i sportu,ochrony zdrowia,prowadzenie archiwum zakładowego,spraw jednostek OSP, obsługa centrali telefonicznej urzędu.

 

inspektor - Aldona Kurant
Zadaniem pracownika jest racjonalna gospodarka, etatami i funduszem płac,oraz prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac pracowników.  

 

inspektor - mgr inż Reneta Ładzińska
Zadaniem pracownika jest nadzór nad zadrzewieniami - wydawanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew, nadzór nad produkcją roślinną tj: wydawanie zezwoleń na uprawę maku niskomorfinowego, leśnictwo, sprawy związane z produkcją zwierzęcą, łowiectwo, sprawy związane z ochroną środowiska: wysypisko śmieci, ochrona wód przed odpływem azotanów ze źródeł rolniczych, kontrola i nadzór nad gospodarką wodną, analiza stanu sanitarno – porządkowego, eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni ścieków, orzecznictwo w zakresie szkodliwości dla środowiska wszelkiego rodzaju działalności, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć.

 

inspektor - mgr Magdalena Malec

Zadaniem pracownika jest obsługa Rady Gminy w tym organizacja Komisji i Sesji Rady Gminy, sporządzanie protokółów, obsługa sekretariatu – w tym przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie rejestru uchwał i zarządzeń, aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zakresu obowiązków.

 

inspektor - mgr Monika Fabisiak
Do zadań pracownika należy: przygotowywanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych; wydawanie opinii dotyczącej podziału nieruchomości, decyzji zatwierdzającej podział i rozgraniczenie nieruchomości; gospodarka gruntami, lokalami i pomieszczeniami użytkowymi.

 

inspektor - mgr Anna Ochocińska

 Zadaniem pracownika jest prowadzenie rejestru graficznego i opisowego wydawanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania działki, sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania gminy, nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi łącznie z budownictwem komunalnym, nadzór nad cmentarzami i grobami poległych żołnierzy oraz innymi miejscami pamięci.

 

inspektor - mgr Aneta Jędrzejczak
Zadaniem pracownika jest rejestracja danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz zgonach a także zmianach w dowodach osobistych.

 

Skarbnik Urzędu Gminy - Jolanta Smętek

 

 

podinspektor ds. poboru podatków - Małgorzata Witkowska
Zadaniem pracownika jest; prowadzenie księgowości podatkowej;rozliczanie sołtysów,wydawanie zaświadczeń ze swojego zakresu;ustalanie wysokości podatku od środków transportowych.

 

inspektor ds. wymiaru podatków - Anna Krulikowska 
Do obowiązków pracownika należy: ustalanie wysokości podatkówi opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie spraw związanych z umorzeniami i ulgami, sporządzanie kart ewidencyjnych ubezpieczonego-nieczynnych rolników, oraz korekt kart dla KRUS i ZUS, wydawanie decyzji dot. zwrotu podatku akyzowego.

 

inspektor ds. księgowości - Teresa Szmagalska
Zadaniem pracownika jest dokonywanie księgowań w księdze głównej budżetu gminy, pisanie przelewów na przychodzące rachunki,  rozliczanie podatku vat. Sporządzanie informacji o wypłaconych podatnikom kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich - PIT R.

 

inspektor - mgr Aneta Nawrocka 

Do zadań pracownika należy: dekretacja dokumentów księgowych, rejestr należności  z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie ewidencji anlitycznej w zakresie rozrachunków z kontrahentami.  

podinspektor - Grażyna Tuszyńska
Zadaniem pracownika jest sporządzanie i rozliczanie list płac, rozliczeń składek ZUS i podatków. Wykonywanie rocznych rozliczeń podatków. Przygotowanie dokumentacji płacowych do rent i emerytur. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu.


 

Główny księgowy - mgr Agnieszka Zapiec

Zadaniem pracownika jest:
- prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych szkół i przedszkola zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości,
- sporządzanie sprawozdań finansowych obsługiwanych jednostek oraz bilansu rocznego,
- dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- opracowywanie wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkola planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonania budżetu, sporządzanie sprawozdawczości z wykonania planów finansowych tych jednostek oraz analiz okresowych z wykorzystaniem środków i prognozowanych zmian w roku budżetowym,
- kierowanie i koordynowanie zadań referatu.

 
 

inspektor ds. oświaty -mgr Ewelina Ceglarek
Zadaniem pracownika jest: prowadzenie księgowości szkół i placówek oświatowych. Wydawanie i rozliczanie kart drogowych i czasu pracy kierowców autobusów szkolnych. Prowadzenie analityki księgowej kontrahentów na poszczególne placówki. Zestawienia zbiorcze sprawozdań oraz pisanie pism do szkół i innych instytucji.

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny