Sobota,  30 maja 2015, Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    
Nasza galeria
zobacz więcej »
  Umowy
Umowy 2015 rok
 1. Umowa na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w Gminie Osięciny z Pracownią Projektowo Urbanistyczno – Architektoniczną we Włocławku (200 : 300 netto w zależności od kosztów decyzji)
 2. Aneks do umowy na świadczenie usług serwisowych na sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu Urzędu Gminy w Osięcinach z Przedsiębiorstwem WENEX Usługi Informatyczne Sęczkowo na kwotę 650 zł brutto miesięcznie,
 3. Umowa na pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno – Informatycznym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z Panią Iwoną Lewandowską na kwotę 350 zł brutto miesięcznie,
 4. Umowa na opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Gminy Osięciny z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o z siedzibą we Włocławku na kwotę 1.432,08 zł brutto miesięcznie,
 5. Umowa na rewitalizację zbiornika wodnego i budowę gminnego centrum rekreacji publicznej z Zakładem Robót Ziemnych Instalacji Wodno – Kanalizacyjnej. Konserwacja Urządzeń Melioracyjnych „WODO – KOP” we Włocławku ul. Chmielna 22A/35 na kwotę 327.432, 09 zł,
 6. Umowa na świadczenie usług weterynaryjnych z Przychodnią Weterynaryjną na Krzyżówkach lek. wet. Joanna Żurańska – Hołody, Samszyce, według wystawionej faktury,
 7. Umowa licencyjna na oprogramowanie BIP – line na rok 2015 rok z firmą SISCO IT GROUP Polska Sp. z o.o w Łodzi na kwotę 500 zł + VAT,
 8. Umowa o świadczenie usług internetowych Hosting BIP – line z firmą SISCO  IT GROUP Polska Sp. z o.o w Łodzi na kwotę 500 zł + VAT,
 9. Umowa na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo z Zakładem Usługowym Wodno – Kanalizacyjnym i C.O Dariusz Bartczak, Osięciny ul. Sienkiewicza 1 na kwotę 102.740,67 zł brutto,
 10.  Umowa na pełnienie nadzoru inwentarskiego na realizację zadania pt: „ Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice. Gmina Osięciny z Andrzejem Skibińskim zamieszkałym we Włocławku, ul. Moniuszki 2/9 na kwotę 3.500 zł brutto,
 11. Umowa na monitoring gleb na terenie Gminy Osięciny na 2015 rok z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy na kwotę 1.000 zł brutto,
 12. Umowa o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych ze Starostą Radziejowskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie. W ramach umowy zatrudnione zostały 4 osoby bezrobotne na okres 4 miesięcy. Refundacja z Urzędu Pracy wynosi 1.700 zł brutto + składki na ubezpieczenie społeczne na jeden etat.
 13. Umowa ze Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na wydawanie miesięcznika pt.: „Powiatowe ABC”  w okresie od stycznia do grudnia 2015r. Cena jednego egzemplarza gazety 2,50 zł brutto. Ustalony nakład to 550 sztuk na rok.
 14. Umowa z firmą VET – ZOO SERWIS z Trzcianki na przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt na rok 2015. Wynagrodzenie netto za pobyt psa w schronisku wynosi 7,33 zł na dobę pobytu.
 15. Umowa z Gminnym Klubem Sportowym „Ziemowit” na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w dziedzinie piłki nożnej. Gmina Osięciny udziela wsparcia na realizację zadania w wysokości 75.000 złotych.
 16. Aneks do porozumienia Nr SPO.I.0116-WSPF/149/2010 z dnia 10. 02. 2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny w sprawie wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2015 roku.
 17. Umowa zawarta w dniu 01.03.2015 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul Lipowej 3, 84-100 Puck, dotyczącą przyznania dofinansowania w ramach projektu ANIMATOR – MOJE BOISKO ORLIK 2012 na kwotę 9.000,00 zł.
 18. Umowa nr 26/2015 rok zawarta w dniu 16.03.2015 rok pomiędzy Gminą Osięciny a firmom przewozową TRANSPORT OSOBOWY Paweł Piasecki, Dębniaki 27, 87-875 Topólka, dotycząca zapewnienia środka transportu dla przewozu uczniów szkół podstawowych na basen do Radziejowa w ilości 10 wyjazdów na kwotę 4.000,00 zł (brutto) w ramach programu powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” w 2015 roku.
 19. Umowa zawarta w dniu 26.02.2015 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Mirosławem Sempka, dotycząca opracowania dokumentacji technicznych, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych i szczegółowej specyfikacji technicznej na przebudowę 20 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 12,57 km za kwotę 8.200,00 zł.
 20. Umowa na dokonanie nasadzeń rośli na gminnym składowisku odpadów w miejscowości Borucin zawarta z szkółką roślin ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22, 87-704 Bądkowo na łączną kwotę 14.909,60 zł.
 21. „Odnowie zieleni miejskiej na ul. Sucharskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kruszwickiej w miejscowości Osięciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny” zawarta z szkółką roślin ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22, 87-704 Bądkowo na łączną kwotę 14088,96 zł brutto. 
 22. Umowa z dnia 14 maja 2015 roku z firmą KG EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Ikara 20 lok.2, 02 – 705 Warszawa na wykonanie zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny na łączną ilość: demontaż, transport i utylizacja 35,698 Mg oraz na zbiórkę, transport i utylizację 103,758 Mg. Środki finansowe na pokrycie w/w zadania będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny