Poniedziałek,  24 kwietnia 2017, Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    
Nasza galeria
zobacz więcej »
Powiększ tekst: A A A
  Umowy
Umowy 2015 rok
 1. Umowa na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w Gminie Osięciny z Pracownią Projektowo Urbanistyczno – Architektoniczną we Włocławku (200 : 300 netto w zależności od kosztów decyzji)
 2. Aneks do umowy na świadczenie usług serwisowych na sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu Urzędu Gminy w Osięcinach z Przedsiębiorstwem WENEX Usługi Informatyczne Sęczkowo na kwotę 650 zł brutto miesięcznie,
 3. Umowa na pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno – Informatycznym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z Panią Iwoną Lewandowską na kwotę 350 zł brutto miesięcznie,
 4. Umowa na opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Gminy Osięciny z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o z siedzibą we Włocławku na kwotę 1.432,08 zł brutto miesięcznie,
 5. Umowa na rewitalizację zbiornika wodnego i budowę gminnego centrum rekreacji publicznej z Zakładem Robót Ziemnych Instalacji Wodno – Kanalizacyjnej. Konserwacja Urządzeń Melioracyjnych „WODO – KOP” we Włocławku ul. Chmielna 22A/35 na kwotę 327.432, 09 zł,
 6. Umowa na świadczenie usług weterynaryjnych z Przychodnią Weterynaryjną na Krzyżówkach lek. wet. Joanna Żurańska – Hołody, Samszyce, według wystawionej faktury,
 7. Umowa licencyjna na oprogramowanie BIP – line na rok 2015 rok z firmą SISCO IT GROUP Polska Sp. z o.o w Łodzi na kwotę 500 zł + VAT,
 8. Umowa o świadczenie usług internetowych Hosting BIP – line z firmą SISCO  IT GROUP Polska Sp. z o.o w Łodzi na kwotę 500 zł + VAT,
 9. Umowa na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo z Zakładem Usługowym Wodno – Kanalizacyjnym i C.O Dariusz Bartczak, Osięciny ul. Sienkiewicza 1 na kwotę 102.740,67 zł brutto,
 10.  Umowa na pełnienie nadzoru inwentarskiego na realizację zadania pt: „ Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice. Gmina Osięciny z Andrzejem Skibińskim zamieszkałym we Włocławku, ul. Moniuszki 2/9 na kwotę 3.500 zł brutto,
 11. Umowa na monitoring gleb na terenie Gminy Osięciny na 2015 rok z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy na kwotę 1.000 zł brutto,
 12. Umowa o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych ze Starostą Radziejowskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie. W ramach umowy zatrudnione zostały 4 osoby bezrobotne na okres 4 miesięcy. Refundacja z Urzędu Pracy wynosi 1.700 zł brutto + składki na ubezpieczenie społeczne na jeden etat.
 13. Umowa ze Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na wydawanie miesięcznika pt.: „Powiatowe ABC”  w okresie od stycznia do grudnia 2015r. Cena jednego egzemplarza gazety 2,50 zł brutto. Ustalony nakład to 550 sztuk na rok.
 14. Umowa z firmą VET – ZOO SERWIS z Trzcianki na przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt na rok 2015. Wynagrodzenie netto za pobyt psa w schronisku wynosi 7,33 zł na dobę pobytu.
 15. Umowa z Gminnym Klubem Sportowym „Ziemowit” na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w dziedzinie piłki nożnej. Gmina Osięciny udziela wsparcia na realizację zadania w wysokości 75.000 złotych.
 16. Aneks do porozumienia Nr SPO.I.0116-WSPF/149/2010 z dnia 10. 02. 2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny w sprawie wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2015 roku.
 17. Umowa zawarta w dniu 01.03.2015 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul Lipowej 3, 84-100 Puck, dotyczącą przyznania dofinansowania w ramach projektu ANIMATOR – MOJE BOISKO ORLIK 2012 na kwotę 9.000,00 zł.
 18. Umowa nr 26/2015 rok zawarta w dniu 16.03.2015 rok pomiędzy Gminą Osięciny a firmom przewozową TRANSPORT OSOBOWY Paweł Piasecki, Dębniaki 27, 87-875 Topólka, dotycząca zapewnienia środka transportu dla przewozu uczniów szkół podstawowych na basen do Radziejowa w ilości 10 wyjazdów na kwotę 4.000,00 zł (brutto) w ramach programu powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” w 2015 roku.
 19. Umowa zawarta w dniu 26.02.2015 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Mirosławem Sempka, dotycząca opracowania dokumentacji technicznych, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych i szczegółowej specyfikacji technicznej na przebudowę 20 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 12,57 km za kwotę 8.200,00 zł.
 20. Umowa na dokonanie nasadzeń rośli na gminnym składowisku odpadów w miejscowości Borucin zawarta z szkółką roślin ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22, 87-704 Bądkowo na łączną kwotę 14.909,60 zł.
 21. „Odnowie zieleni miejskiej na ul. Sucharskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kruszwickiej w miejscowości Osięciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny” zawarta z szkółką roślin ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22, 87-704 Bądkowo na łączną kwotę 14088,96 zł brutto. 
 22. Umowa z dnia 14 maja 2015 roku z firmą KG EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Ikara 20 lok.2, 02 – 705 Warszawa na wykonanie zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny na łączną ilość: demontaż, transport i utylizacja 35,698 Mg oraz na zbiórkę, transport i utylizację 103,758 Mg. Środki finansowe na pokrycie w/w zadania będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 23. Umowa zawarta w dniu 29.01.2015r. z Parafią Rzymsko – Katolicką w Lekarzewicach, Gminą Osięciny i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Saniko” we Włocławku na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Lekarzewicach na kwotę do 2.000 zł.
 24. Umowa zawarta w dniu 29.01.2015r. pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Saniko” we Włocławku na odbiór odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi na kwotę do 8.000 zł.
 25. Umowa w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2015 na kwotę 73.800 zł. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim zawarta w dniu 4.03.2015r.
 26. Umowa na opracowywanie Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014 – 2020 zawarta dnia 16.02.2015r pomiędzy następującymi jednostkami samorządowymi: Powiatem Radziejowskim, Gminą Miasto Radziejów, Gminą Radziejów, Gminą Topólka, Gminą Osięciny, Gminą Bytoń, Gminą Dobre, Miastem i Gminą Piotrków Kujawski a firmą Faber Konsulting Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Dziełdowska 11/16.
 27. Umowa zawarta w dniu 09.03.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługowo – Handlową „ROLDOM” ul. Kruszwicka 31, Osięciny na konserwację elementów drewnianych placów zabaw w miejscowościach: Osięciny (na terenie GOK), Pilichowo, Bełszewo, Zielińsk, Kościelna Wieś, Powałkowice, Borucin na kwotę 2.400zł.
 28. Umowa zawarta w dniu 30.04.2015r. pomiędzy parafią Rzymsko – Katolicką w Osięcinach, Gminą Osięciny i Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na odbiór odpadów komunalnych stałych z cmentarza w Osięcinach na kwotę 10.623,86zł.
 29. Aneks zawarty w dniu 10.04.2015r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych i paczek pocztowych.
 30. Umowa zawarta w dniu 14.05.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Inżynieryjno – Drogową DROGTOM Sp.z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Przedmiotem umowy jest przebudowa dróg gminnych: nr. 180359C ul. Skarbka km 0+03, 00-6+23,00, nr. 180344C ul. Konopnickiej km 3+52,00+5+11,00 w Osięcinach na kwotę 74.756,38zł.
 31. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2015 roku zawarta w dniu 15.05.2015r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny na kwotę 150.000 zł.
 32. Umowa zawarta w dniu 12.06.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Makowiec 53, 87 – 602 Chrostkowo. Przedmiotem umowy jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny na łączną kwotę 629.283,30 zł.
 33. Umowa zawarta w dniu 09.03.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H Krzywosądz Franciszek Żywiczyński, 88 – 210 Dobre na zakup i transport kruszywa wapiennego na uzupełnienie ubytków nawierzchni na drogach gminnych w ilości 200 ton w cenie 42,28 zł netto/tonę + 23 Vat.
 34. Umowa zawarta dnia 12 czerwca 2015r. między Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim, Pruchnowo 5A, 88 – 200 Radziejów. Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 6922,10 zł.
 35. Umowa zawarta w dniu 24.06.2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu a Gminą Osięciny na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Odnowa zieleni miejskiej na ul. Sucharskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kruszwickiej w miejscowości Osięciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny. Kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł.
 36. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny zawarta w dniu 21 maja 2015 roku na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,850 km, w obrębie geodezyjnym: Borucin dz. Nr 188, kwota dofinansowania do 55.250,00 zł.
 37. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Osięcinach na zadanie pn. Wykonanie instalacji odgromowej całego budynku kościoła Parafialnego w Osięcinach wraz z częścią elektryczno-oświetleniową prezbiterium”. Kwota dotacji 15.000,00 zł.
 38. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kościelnej Wsi na zadanie pn. „Wykonanie remontu dachu oraz prac remontowych i konserwatorskich wewnątrz kościoła”. Kwota dotacji 25.000,00 zł.
 39. Umowa zawarta w dniu 16.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługowo – Handlową „Roldom” Jacek Płoszaj, ul. Kruszwicka 31, 88 – 220 Osięciny na wykonanie oczyszczenia rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny (wykonanie burt, odmulenie dna) na odcinku o długości 1980 mb. Koszt prac 8.767,44 zł brutto.
 40. Umowa zawarta w dniu 14.05.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim zamieszkałym Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C, ulicy Skarbka, od hm 0+ 03,00 do hm 6 + 23,00 i nr 180344C, ulicy Konopnickiej, od hm 3 +52,00 do hm 5 + 11,00 w miejscowości Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 4.500,00 zł brutto.
 41. Umowa zawarta w dniu 21.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H KRZYWOSĄDZ, Franciszek Żywiczyński, 88-210 Dobre na zakup i dostawę kruszywa wapiennego, frakcja 4-16 mm w ilości 650 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180266C Kościelna Wieś – Sęczkowo w miejscowości Sęczkowo na kwotę 33.800,00 brutto z VAT-em.
 42. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Osięcinach na zadanie pn. Wykonanie instalacji odgromowej całego budynku kościoła Parafialnego w Osięcinach wraz z częścią elektryczno-oświetleniową prezbiterium”. Kwota dotacji 15.000,00 zł.
 43. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko –
  Katolicką pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kościelnej Wsi na zadanie pn. „Wykonanie remontu dachu oraz prac remontowych i konserwatorskich wewnątrz kościoła”. Kwota dotacji 25.000,00 zł.
 44. Umowa zawarta w dniu 16.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługowo – Handlową „Roldom” Jacek Płoszaj, ul. Kruszwicka 31, 88 – 220 Osięciny na wykonanie oczyszczenia rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny (wykonanie burt, odmulenie dna) na odcinku o długości 1980 mb. Koszt prac 8.767,44 zł brutto.
 45. Umowa zawarta w dniu 14.05.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim zamieszkałym Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C, ulicy Skarbka, od hm 0+ 03,00 do hm 6 + 23,00 i nr 180344C, ulicy Konopnickiej, od hm 3 +52,00 do hm 5 + 11,00 w miejscowości Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 4.500,00 zł brutto.
 46. Umowa zawarta w dniu 21.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H KRZYWOSĄDZ, Franciszek Żywiczyński, 88-210 Dobre na zakup i dostawę kruszywa wapiennego, frakcja 4-16 mm w ilości 650 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180266C Kościelna Wieś – Sęczkowo w miejscowości Sęczkowo na kwotę 33.800,00 brutto z VAT-em.
 47. Umowa zawarta w dniu 01.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR –DAR”, Makówiec 53, 87 – 602 Chrostkowo na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny. Wartość przedmiotu umowy wynosi 120.000,00 zł brutto.
 48. Umowa zawarta w dniu 20.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR –DAR”, Makówiec 53, 87 – 602 Chrostkowo na wykonanie warstwy profilowej i ścieralnej mieszanką mineralno – asfaltową na drodze gminnej nr 180239 C Borucin – Borucin o powierzchni 114 m w miejscowości Borucin Kolonia. Cena za wykonanie robót wynosi 7.380,00 zł brutto.
 49. Umowa zawarta w dniu 27.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR –DAR”, Makówiec 53, 87 – 602 Chrostkowo na remont drogi gminnej nr 180306C Karolin – Borucinek na dł. 650 mb w miejscowości Borucinek metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi. Cena za wykonanie robót wynosi 17.000,00 zł brutto.
 50. Umowa zawarta w dniu 20.08.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „NAFTEX” Spółka jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016. Cena ryczałtowa brutto za 1 km usługi przewozu wynosi 2,14 zł, co daje łączną kwotę brutto 177.059,52 zł.
 51. Umowa zawarta w dniu 21.08.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Komunalnym „GRONEKO”, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie na rozbiórkę budynku po byłej Szkole Podstawowej w Osięcinach i kruszenie gruzu z rozbiórki. Wartość przedmiotu umowy wynosi 60.898,77 zł brutto.
 52. Umowa dotacji zawarta w dniu 26.08.2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Osięciny na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.”Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny” Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 44.601,61 zł.
 53. Umawa zawarta w dniu 17.08.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Inżynieryjno – Drogową „DROGTOM” Sp. Z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek na roboty polegające na „Wymianie studni betonowych wpustów deszczowych w ilości 5 sztuk w nawierzchni jezdni ulicy Skarbka w miejscowości Osięciny”. Cena za wykonanie robót wynosi 6.150,00 zł brutto.
 54. Umowa zawarta w dniu 30.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a EKOD Małgorzata Romankiewicz ul. Matejki 1 lok.44 12-200 Pisz na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osięciny. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 11.470,00 zł brutto. 
 55. Umowa zawarta w dniu 03.09.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H KRZYWOSĄDZ Franciszek Żywiczyński, 88-210 Dobre na zakup i transport kruszywa wapiennego frakcji 4 – 16 mm na uzupełnienie nawierzchni na drogach gminnych w ilości 250 ton w cenie 42,28 zł netto/tonę + 23% Vat. 
 56. Umowa zawarta w dniu 24.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a „STUDBUD” Gąsior Stanisław, Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin na wykonanie uzdatniania warstw wodonośnych środkiem chemicznym „Clarex” w studni nr 2i 3 oraz oczyszczanie tych studni z osadów żelaza i manganu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Latkowo. Cena wykonania prac 22.140,00 zł brutto.
 57. Umowa zawarta w dniu 24.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a „STUDBUD” Gąsior Stanisław, Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin na przedłużenie zestawów pompujących w studni nr 2 i studni nr 3 na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Latkowo. Cena wykonania prac brutto 1.815,48 zł brutto.
 58. Umowa zawarta w dniu 3lipca 2015r. pomiędzy jednostkami samorządowymi wchodzącymi w skład powiatu radziejowskiego a Firmą Faber Consulting Polska Sp. Z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Działdowska 11/16, na usługę polegającą na wprowadzeniu zmian w Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020. Wartość usługi ustala się na kwotę 3.680,00 zł.
 59. Aneks do umowy Nr 46/S/2015 zawartej w dniu 15 maja 2015 r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2015 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie zmiany kwoty dotacji celowej do wysokości 220.000,00 zł.
 60. Porozumienie zawarte w dniu 03.11.2015 r. do umowy nr EOŚ-1277/2014 zawartej w dniu 31.10.2014 r. pomiędzy ENERGA Oświetlenie Sp. Z o.o. z siedzibą w Sopocie a Gminą Osięciny w sprawie podwyższenia standardu oświetlenia na terenie Gminy Osięciny. Wartość niezbędnych prac strony ustaliły na kwotę 27.261,24 zł brutto.
 61. Umowa zawarta w dniu 18.11.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Usługi Wykaszania Traw, Grzegorz Pikuła, Osłonki 20 na wykaszanie traw na terenie Gminy Osięciny w okresie od. 01.04.2016 r. do 31.10.2016 r. Ustalono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 3.800,00 brutto/miesiąc.
 62. Umowa zawarta w dniu 17 listopada 2015 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a Radiem HIT – MARFIX Wiesław Rafalski z/s. ul. Ptasia 3, 87-800 Włocławek na wykonanie kalendarzy ściennych na 2016 rok w ilości 2700 sztuk. Cena 1 sztuki wynosi 5,23 zł brutto.
 63. Umowa zawarta w dniu 27 listopada pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. Z o.o., Baruchowo, 87-821 Baruchowo na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny” od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 547.210,08 zł brutto.
 64. Umowa zawarta w dniu 30 listopada 2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża – Piotrków Kujawski na odcinku Osięciny-Osięciny Skrzyżowanie o dł. 1,370 km (od km 11+900 do km 13+270). Wysokość dotacji wynosi 50.000,00 zł. Termin realizacji zadania – nie później niż do dnia 11 grudnia 2015 r.
 65. Umowa zawarta w dniu 01.12.2015 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a p. Rafałem Matusiakiem zam. ul. Malinowa 7, 88-220 Osięciny na organizację zajęć sportowych na sali gimnastycznej i na boisku sportowym „Orlik” od dnia 01.12.2015r. do 31.12.2015 r. Wynagrodzenie brutto wynosi 14,00 zł na godzinę.
 66. Umowa zawarta w dniu 15 grudnia 2015 r. pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Gminą Osięciny, w celu wspólnej realizacji promocji wszystkich gmin Powiatu Radziejowskiego poprzez stworzenie Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego zlokalizowanego w Radziejowie przy ul. Brzeskiej 25. Gmina Osięciny ponosi koszt najmu pomieszczenia w kwocie 120,00 zł miesięcznie.
 67. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Osięciny a Kujawsko – Pomorską Siecią Informacyjną Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 26 na świadczenie usługi- kanał cyfrowy transmisji danych. Miesięczna opłata za świadczenie usługi wynosi 450,00 zł netto.

2016 r.

 1. Umowa zawarta w dniu 01.01.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a p. Rafałem Matusiakiem zam. ul. Malinowa 7, 88-220 Osięciny na organizację zajęć sportowych na sali gimnastycznej i na boisku sportowym „Orlik” od dnia 01.01.2016r. do 29.02.2016 r. Wynagrodzenie brutto wynosi 14,00 zł na godzinę.
 2. Aneks do umowy podpisany w dniu 02.01..2016r. z Przedsiębiorstwem „WENEX” Sęczkowo 24 na świadczenie usług serwisowych na sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu Urzędu Gminy Osięciny na okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wysokość opłaty stałej za świadczenie w/w usług wynosi 650,00 zł brutto miesięcznie.
 3. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panią Iwoną Lewandowską na pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Wynagrodzenie miesięczne za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 350,00 zł brutto miesięcznie.
 4. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a firmą VET-ZOO SERWIS ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka na wykonanie usługi przetrzymywania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Termin realizacji usługi od dnia 01.01. 2016 r. do 31. 12. 2016 r. Pobyt psa w Schronisku 7,33 zł/dobę pobytu.
 5. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Anną Rutkowską – Pracownia Projektowo Urbanistyczno – Architektoniczna, Włocławek ul. Barska 19/27 na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy terenu w gminie Osięciny zgodnie z „Kartą Programową”. Termin realizacji zadania o ustala się od dnia 04.01.2016 r.m do 31.12.2016r. 
 6. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie , ul. Kościuszki 58 na usługę polegającą na udostępnieniu basenów krytej pływalni w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58, dla dzieci i młodzieży w wieku od 7-dmiu do 18 lat zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny. Usługa będzie realizowana w okresie ferii szkolnych od dnia 18 stycznia 2016 r. do 29 stycznia 2016 r. Dzieci i młodzież płacą gotówką w kasie pływalni 1,00 zł za 60 minut pobytu na pływalni. Dopłata Gminy Osięciny do biletu wynosi 4,00 zł. 
 7. Umowa zawarta w dniu 19.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Piotrem Najmarem, zamieszkałym przy Alei Niepodległości 803 A w Sopocie na wykonanie „Programu opieki nad zabytkami” dla Gminy Osięciny i ewidencji zabytków. Za wykonanie dzieła wynagrodzenie będzie wynosić:
  - 4.000 zł brutto za „Program opieki nad zabytkami”,
  - 1680 zł brutto za karty obiektów włączonych do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
 8. Umowa zawarta w dniu 03.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Gminnym Klubem Sportowym „Ziemowit” Osięciny na prowadzenie zajęć i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych dwóch drużyn młodzieżowych i drużyny seniorów oraz na organizację co najmniej trzech imprez sportowo rekreacyjnych o zasięgu gminnym. Środki przyznane na realizację zadania wynoszą 75.000,00 zł. Termin wykonania zadania ustala się od dnia 3 luty 2016 roku do dnia 30 listopada 2016 roku. 
 9. Umowa zawarta w dniu 03.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Baruchowie pod numerem 54 na opróżnianie 5 koszy o pojemności 1100 l i 2 koszy o pojemności 240 l spod Urzędu Gminy Osięciny. Łącznie wartość opłaty zryczałtowanej opłaty miesięcznej z tytułu powyższej usługi wynosi 870 zł netto plus podatek Vat. 
 10. Umowa zawarta w dniu 03.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Baruchowie pod numerem 54 na opróżnianie koszy ulicznych w ilości 52 sztuki ustawionych na terenie gminy Osięciny z częstotliwością cztery razy w miesiącu. Łącznie wartość opłaty zryczałtowanej opłaty miesięcznej z tytułu powyższej usługi wynosi 832 zł netto plus podatek Vat.
 11. Umowa zawarta w dniu 01.02.2016 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką w Osięcinach, gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z .o.o. z siedzibą w Służewie na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych z jednego kontenera KP 7 ustawionego na terenie cmentarza parafialnego w Osięcinach.
 12. Umowa zawarta w dniu 01.02.2016 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką w Kościelnej Wsi, gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z .o.o. z siedzibą w Służewie na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych z jednego kontenera KP 7 ustawionego na terenie cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi.
 13. Umowa zawarta w dniu 29.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a biegłą specjalistką terapii uzależnień p. Hanną Mankiewicz na przeprowadzenie badań osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięciny i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Za wykonanie wyżej wymienionej pracy wynagrodzenie (brutto) wynosi 189,00 zł za jedno badanie.
 14. Umowa zawarta w dniu 08.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zygmuntem Dworakiem prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 13, 12-230 Biała Piska na wyłapywanie na zlecenie zamawiającego bezdomnych psów na terenie gminy Osięciny oraz utrzymywanie ich w schronisku. Ustala się wynagrodzenie: Odłów wraz z transportem: 200 zł brutto; utrzymanie psa w schronisku – 6 zł brutto doba/szt; gotowość do podjęcia działań interwencyjnych – ryczałt miesięczny – 200 zł brutto.
 15. Umowa zawarta w dniu 28.12.2015 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a Extranet Joanna Paździerska z siedzibą w Toruniu przy ul. Wielki Rów 40b na uruchomienie i utrzymywanie za serwerze Wykonawcy 9 kont e-mail. Uruchomienie i utrzymanie na serwerze Wykonawcy jednego konta e-mail to wartość 2,50 zł netto + 23% Vat za miesiąc. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 roku i obowiązuje do 31.12.2017 roku.
 16. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy na prowadzenie w roku 2016 monitoringu gleby na terenie gminy Osięciny. Wartość przedmiotu umowy wynosi 1.000,00 zł brutto.
 17. Umowa zawarta w dniu 25.01.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego z siedzibą w Radziejowie, ul. Kościuszki 58 na wydawanie miesięcznika „Powiatowe ABC” w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Cena 1 egzemplarza gazety wynosi 2,50 zł brutto, ustalony nakład 550 sztuk na rok.
 18. Aneks do umowy licencyjnej pomiędzy Piotr Zielonka zam. Piotrków Trybunalski a Gminą Osięciny dot.: zamówionego programu komputerowego do obsługi dopłat do paliwa rolniczego zwanego dalej Programem ZWROTY na przedłużenie aktualizacji programu w okresie od 01 stycznia 1016 r. do 31 grudnia 2016 r. Zapłata za świadczoną usługę wyniesie 400 zł netto + 23 % podatku VAT.
 19. Umowa zawarta dniu 29 lutego 2016 roku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Toruniu a Gminą Osięciny na dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr180359 C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344 C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach”. Całkowita wartość projektu wynosi: 461 225,41 w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 79 141,14 złotych.
 20. Umowa zawarta w dniu 26.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Marią Sempka zam. Radziejów ul. Wyzwolenia 57/15 na opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę 17 odcinków m dróg gminnych o łącznej długości L-9,645 km. Wynagrodzenie za realizację w/wym. dzieła wynosi 6.500,00 zł.
 21. Umowa zawarta w dniu 11.03.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a firmą: Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa , Grodztwo 40, 88-153 Kruszwica na wykonanie usługi przewozu osób do Wahrenholz i okolice w terminie od 29.04.2016 r. do 03.05.2016 r. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozowej: stawka za 1 km – 4,10 zł brutto za opłaty drogowe i parkingowe. 
 22. Umowa zawarta w dniu 22.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a INSTAL-KOMPLEX Andrzej Miazek , ul. Parkowa 37, 87 – 800 Włocławek na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej dla inwestycji polegającej na „Budowie kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyszyńskiego i Orzeszkowej w miejscowości Osięciny” . Ogólny koszt prac objętych niniejszą umową wynosi 3.000,00 zł netto + 23% podatku Vat., tj. 3.690,00 zł. 
 23. Umowa zawarta w dniu 22.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a INSTAL-KOMPLEX Andrzej Miazek , ul. Parkowa 37, 87 – 800 Włocławek na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej dla inwestycji polegającej na „Budowie kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza i ul. Mickiewicza w miejscowości Osięciny” . Ogólny koszt prac objętych niniejszą umową wynosi 3.000,00 zł netto + 23% podatku Vat., tj. 3.690,00 zł. 
 24. Umowa zawarta w dniu 15.03.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a prof. dr hab. Krzysztofem Mikulskim zam. w Toruniu przy ul. Św. Józefa 9e/53 na opracowanie historyczno - heraldyczne oraz koncepcje i projekty graficzne herbu, flagi, pieczęci organów gminy, sztandaru oraz wzoru łańcuchów Wójta i przewodniczącego Rady Gminy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad ich realizacją. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 10.000,00 zł.
 25. Umowa zawarta w dniu….2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Województwem Kujawsko –Pomorskim z siedzibą w Toruniu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2016 r. programu polityki zdrowotnej pn. ”Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Koszt wykonania szczepień w 50% wartości pochodzić będzie z budżetu Województwa.
 26. Umowa zawarta w dniu 21.03.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy na prowadzenie w roku 2016 monitoringu gleby na terenie gminy Osięciny w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Za czynności określone w umowie strony ustaliły opłatę w wysokości 997,12 zł. brutto.
 27. Umowa zawarta w dniu 29 marca 2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Szkółką Roślin Ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22, 87-704 Bądkowo na realizację zadania polegającego na: ”Odnowie zieleni miejskiej na ul. Ks. Matuszewskiego, ul. Plac bohaterów Powstania Warszawy, na „rondzie” przy ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy w miejscowości Osięciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny” Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyniesie 14.000,04 zł brutto.
 28. Umowa zawarta w dniu 30.03.2016 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Osięciny w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2016. Wysokość dotacji celowej od Wojewody na ten cel wynosi 73.800,00 zł.
 29. Umowa zawarta w dniu 01.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Rafałem Matusiakiem zam. ul. Malinowa 7, 88-220 Osięciny na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” od dnia 01.04.2016r. do 31.12.2016 r. Wynagrodzenie brutto wynosi 1.200,00 zł miesięcznie.
 30. Porozumienie zawarte w dniu 01.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko-Katolicką w Lekarzewicach w sprawie partycypacji w kosztach wywozu nieczystości stałych w roku 2016 w wysokości 2.000,00 zł brutto.
 31. Umowa z dnia 4 maja 2016 roku zawarta pomiędzy Gminą Osięciny a firmą KG EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Ikara 20 lok.2, 02 – 705 Warszawa na kwotę 58582,87 zł na wykonanie zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny”.
 32. Umowa zawarta w dniu 12.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu ul. Głowackiego 20 na opracowanie wniosku o przyznanie dotacji na projekt pn. „Przygotowanie programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016 -2020 z perspektywą do 2023 r.” Przedmiot umowy zostanie wykonany do 15 kwietnia 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 1.500 zł + 23% Vat.
 33. Umowa zawarta w dniu 26.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR” Makówiec 53 na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 420.416,66 zł brutto.
 34. Porozumienie zawarte w dniu 05.05.2016 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie a Urzędem Gminy Osięciny na organizację prac społecznie użytecznych dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Porozumienie obowiązuje w okresie od dnia 05.05.2016 r. do dnia 04.11. 2016 r.
 35. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2016 roku zawarta w dniu 06.05.2016 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji wynosi 150.000,00 zł., co stanowi 80% kosztów realizacji całego zadania.
 36. Umowa zawarta w dniu 31.03.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Pracownią Hydrologiczną Urszula Kubiak ul. Toruńska 53B/8, 87-800 Włocławek na opracowanie Dodatku do dokumentacji hydrologicznej dla wyznaczenia obszaru zasobowego gminnego ujęcia wody we Włodzimierce gmina Osięciny. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie wynosi 7.380,00 zł brutto.
 37. Umowa zawarta w dniu 18.05.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń a Gminą Osięciny na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Odnowa zieleni miejskiej na ul. Ks. Matuszewskiego, ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy, na rondzie przy ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy, oraz terenu z Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny.” Kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł. 
 38. Umowa zawarta w dniu 12.05.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Urządzeń Elektromechaniczno-Energetycznych „Admar” Adam Marek ul. Gajowa 22 m 26, 87-800 Włocławek na przeprowadzenie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność Gminy. Wynagrodzenie za wykonanie czynności przewidzianych w umowie ustalono na 5.485,80 zł brutto.
 39. Umowa zawarta w dniu 29.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wojciechem Wesołowskim zamieszkałym w Ciechocinku ul. Kopernika 53 na wykonanie dokumentacji projektowej pt ”Projekt zamienny do zmiany pozwolenia na budowę w zakresie rezygnacji wykonania niektórych robót budowlanych dla zadania Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowa Centrum Rekreacji Publicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną” Za wykonanie niniejszej umowy wynagrodzenie wynosi 1.500,00 zł brutto.
 40. Umowa zawarta w dniu 29.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wojciechem Wesołowskim zamieszkałym w Ciechocinku ul. Kopernika 53 na wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Adaptacja i remont kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Bartłomiejowice” Za wykonanie pracy wymienionej w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości 7.000,00 zł brutto.
 41. Umowa zawarta w dniu 20.05.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław na „przebudowę drogi gminnej nr 180205 C, Nagórki - Krotoszyn na odcinku o długości 1,00 km. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 129.272,52 zł.
 42. Umowa zawarta w dniu 23.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim na wspólną realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica dł. 1,057 km” Udział Gminy w realizacji zadania wynosi 50.000,00 zł.
 43. Umowa zawarta w dniu 25.05.2016 r pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu a Gminą Osięciny na przyznanie pomocy finansowej w formie refundacji w wysokości 230.440,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Osięciny, Zblęg”.
 44. Umowa zawarta w dniu 18.05.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Adamem Koźmińskim zam. Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ”Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny”. Ustalono koszt nadzoru brutto na kwotę 4.624,00 zł.
 45. Umowa zawarta w dniu 20.05.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Adamem Koźmińskim zam. Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C, Nagórki – Krotoszyn , na odcinku o długości 1,000 km”. Ustalono koszt nadzoru brutto na kwotę 1.422,00 zł.
 46. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Osięciny a Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58 na udostępnianie basenów krytej pływalni w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 7-dmiu do 18 lat i zamieszkałych na terenie gminy Osięciny. Usługa będzie realizowana w okresie wakacji szkolnych od dnia 08 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00. Dzieci i młodzież płacą 1,00 zł za 60 minut pobytu, natomiast Gmina Osięciny dopłaca 4,00 zł do każdego biletu.
 47. Umowa zawarta w dniu 02.06.2016 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim. Przedmiotem umowy jest wsparcie finansowe na realizację zadania polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych. Kwota dotacji wynosi 28.000,00 zł.
 48. Umowa zawarta w dniu 16.06. 2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski na Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Borucin, Osłonki, Krotoszyn. Termin wykonania robót do 31 sierpnia 2016 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 60.789,06 zł brutto.
 49. Umowa zawarta w dniu 05.05. 2016 roku pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo na istniejącej nawierzchni bitumicznej, do długości 0,750 km, w obrębie geodezyjnym: Sęczkowo dz. 162”. Termin realizacji zadania do 30 października 2016 roku. Dofinansowanie Województwa będzie wynosić do 71.250,00 zł po wykonaniu i rozliczeniu zadania.
 50. Porozumienie zawarte w dniu 9.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim na udzielenie przez Gminę dotacji Powiatowi Radziejowskiemu w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (łóżka szpitalnego regulowanego elektrycznego dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych SP ZOZ w Radziejowie).
 51. Umowa zawarta w dniu 21.06.2016 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” Spółka z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław na „Przebudowę i zmianę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg”. Termin wykonania robót do 30 września 2016 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 205.448,70 zł.
 52. Umowa zawarta w dniu 21.06.2016 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów, KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86 – 061 Brzoza na „Przebudowę drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny". Termin wykonania robót do 30 września 2016 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 172.465,68 zł.
 53. Umowa zawarta w dniu 16.06.2016 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” Spółka z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław na „Przebudowę drogi gminnej nr 180205 C Nagórki – Krotoszyn na odcinku o długości 0,350 km”. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 30 września 2016 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 45.245,38 zł brutto.
 54. Umowa zawarta w dniu 20.06.2016 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługowo – Handlową „ROLDOM” Jacek Płoszaj ul. Kruszwicka 31, 88 – 220 Osięciny na wykonanie zadania polegającego na oczyszczaniu rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny (wykonanie burt, odmulenie dna) na odcinku o długości 1980 mb. Ustalono termin realizacji do 31 października 2016 r. Za wykonanie czynności określonych w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości 8.767,44 zł brutto.
 55. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2016 r pomiędzy Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pływackim z siedzibą przy ul. Słowackiego 118 A, 87 – 100 Toruń a Gminą Osięciny na współorganizację zajęć w ramach programu „Umiem pływać”(program jest przeznaczony dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej) Gmina Osięciny zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu – dowozu uczniów na zajęcia z nauki pływania w 2016 r. w ramach projektu ministerialnego powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” – przy realizacji wersji „z dojazdem” lub nieodpłatnego udostępniania pływalni – przy realizacji wariantu „bez dojazdu”.
 56. Umowa zawarta w dniu18 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek z siedzibą przy ul. Orląt Lwowskich 13, 22-200 Krasnystaw na pełnienie funkcji ABI oraz doradztwa informatycznego Urzędu Gminy Osięciny. Z tytułu realizacji umowy ustalono wynagrodzenie miesięczne w formie abonamentu w wysokości 1.300,00 zł netto plus należny podatek Vat.
 57. Umowa zawarta w dniu 22.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Pawłem Olczakiem -Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe InterDach ul. Konopnickiej 33, 88-220 Osięciny na wykonanie prac wymiany pokrycia dachowego na nieruchomości w miejscowości Osięciny , ul. Plac Bohaterów Powstania W-wy. Za wykonanie zleconej pracy ustalono kwotę 9.900,00 zł brutto.
 58. Umowa zawarta w dniu 22.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Henrykiem Ruszkiewiczem zam. Czołowo 114, 88 – 2000 Radziejów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę linii oświetlenia ulicznego w trzech lokalizacjach, tj: w m. Osięciny, ul. Malinowa, Jarmarczna, Olchowa, Narutowicza, Żeromskiego, Skarbka oraz czterech opraw w Jarantowicach. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 7.000,00 brutto.
 59. Umowa zawarta w dniu 22.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Usługowym Wodno – Kanalizacyjnym i c. o Dariusz Bartczak na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza i ul. Mickiewicza w miejscowości Osięciny”. Termin wykonania robót do dnia 30.07. 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 40.577,70 zł brutto.
 60. Umowa zawarta w dniu 22.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Usługowym Wodno – Kanalizacyjnym i c. o Dariusz Bartczak na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Orzeszkowej i ul. Wyszyńskiego w miejscowości Osięciny”. Termin wykonania robót do dnia 31.08. 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 79.413,98 zł brutto.
 61. Umowa zawarta w dniu 20.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 76 na przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postepowań o zamówienia publiczne, sporządzenia dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej na okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie (brutto) 2.600,00 zł.
 62. Umowa zawarta w dniu 23.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim na wspólną realizację zadania pn. ”Remont drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica od km 1+792 do 2+042 dł. 0,250m km. Udział Gminy w realizacji zadania wynosi 10.000,00 zł.
 63. Porozumienie zawarte w dniu 05.05.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na przekazanie przez Gminę Osięciny środków finansowych w wysokości 8.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.
 64. Umowa zawarta w dniu 30.04.2016 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3 a Gminą Osięciny w sprawie przyznania dofinansowania w ramach projektu Lokalny Animator Sportu na boisku sportowym zlokalizowanym w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 zwanego dalej „Orlikiem”.
 65. Aneks z dnia 07.07.2016 r.do umowy na udzielenie dotacji na realizacje zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w dyscyplinie piłka nożna. Aneks dotyczy zmiany prezesa i v-ce prezesa Klubu Sportowego „Ziemowit” Osięciny.
 66. Umowa zawarta w dniu 07.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko – Katolicką w Kościelnej Wsi w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kościelnej Wsi na zadanie pn. „Wykonanie remontu tynków, zakrystii i prezbiterium, demontaż ołtarza głównego do konserwacji, wymiana instalacji elektrycznej” Kwota dotacji wynosi 35.000,00 zł.
 67. Aneks z dnia 07.07.2016 r. do umowy z dnia 03 lutego 2016 r. na udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w dyscyplinie piłka nożna. Aneks dotyczy zmiany zarządu Klubu: Jarosław Kaczorowski – prezes Klubu, Jacek Płoszaj – v-ce prezes Klubu, było: Sławomir Rosiński – prezes Klubu, Jan Nocoń - v-ce prezes Klubu.
 68. Porozumienie zawarte w dniu 16.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osięcinach na organizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami wskazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach w liczbie 20 osób. W ramach niniejszego porozumienia zleceniobiorca zapewni zorganizowanie i zrealizowanie kolonii letnich w Łebie.
 69. Umowa zawarta w dniu 07.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H. „DRWAL” Wojciech Pawlak Krotoszyn 42 na wykonanie robót polegających na wymianie i naprawie urządzeń na placach zabaw w miejscowościach: Latkowo, Jarantowice i Pocierzyn. Termin realizacji do 20.07.2016 r. Za wykonanie robót ustalono cenę 4.305,00 zł. brutto.
 70. Umowa zawarta w dniu 07.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H. „DRWAL” Wojciech Pawlak Krotoszyn 42 na wykonanie płotu i czterech ław w centrum rekreacji w miejscowości Bartłomiejowice. Termin realizacji do 20.07.2016 r. Za wykonanie robót ustalono cenę 2.822,85 zł. brutto.
 71. Umowa zawarta w dniu 07.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Marianną Patorską, p. Grzegorzem Patorskim i p. Bogusławem Przybyłowskim na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonaniu szczepień ochronnych dzieci w wieku 24-36 miesięcy życia przeciwko pneumokokom w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Termin realizacji zlecenia ustalono na okres od dnia 1 czerwca 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.
 72. Umowa zawarta w dniu 18.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 1 na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2016/2017. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 308.580,00 zł brutto. Cena ryczałtowa brutto za 1 km usługi przewozu wynosi 2,78 zł.
 73. Umowa zawarta w dniu 02.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Spółdzielnią „Jutrzenka”, ul. Włocławska 1, 88-220 Osięciny na wykonanie robót polegających na wymianie kolektora burzowego wraz ze studniami i studzienkami na ul. Żeromskiego w Osięcinach. Ustalono termin realizacji do 30.06.2016 r. Za wykonanie robót ustalono kwotę 54.700,00 brutto.
 74. Umowa zawarta w dniu 25.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Transport –Handel – Usługi, Krzysztof Wasielewski Czołpin 12 na dostawę kruszywa wapiennego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 2.000 ton. Termin realizacji do 31.08.2016 r. Ustalono cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 46,25 zł brutto za 1 tonę.
 75. Umowa zawarta w dniu 22.07.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8 a Gminą Osięciny na udzielenie dotacji do kwoty 58.148,18 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:”Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny”.
 76. Umowa zawarta w dniu 20.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Dr Anetą –Ineza Pilip na przeprowadzenie badań osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Za wykonanie w/wym. pracy ustalono wynagrodzenie w wysokości 189,00 zł brutto za jedno badanie.
 77. Umowa zawarta w dniu 01.08.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Transport –Handel – Usługi, Krzysztof Wasielewski Czołpin 12 na dostawę kruszywa wapiennego na drogę gminną nr 180332C Osięciny –Żakowice w miejscowości Karolin w ilości 1500 ton w cenie 37,60 netto + 23% Vat, tj. 46,25 zł. brutto. Termin realizacji do 10 sierpnia 2016 r.
 78. Umowa zawarta w dniu 08.08.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowo – Usługowym „Hydro – System” Tomasz Paradowski , Szpetal Górny, ul. Osiedle Młodych 1A, 87 – 811 Fabianki na roboty modernizacyjne w Stacji Uzdatniania Wody w Kościelnej Wsi. Ustalono cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 36.900,00 zł brutto. Termin realizacji do 12 sierpnia 2016 r.
 79. Umowa zawarta w dniu 18.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym ‘Mar –Dar” Marian Tompalski na Przebudowę drogi gminnej nr 180215 C Witoldowo –Bełszewo o łącznej długości 2,00 km. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 40.526,04 zł. Termin zakończenia robót do dnia 31 sierpnia 2016 r.
 80. Umowa zawarta w dniu 18.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. , ul. Budowlanych 38, 88 – 100 Inowrocław na przebudowę drogi gminnej nr 180334C Lekarzewice – Konary na długości 230 mb w miejscowości Zblęg. Ustalono cenę za wykonanie robót na kwotę 25.813,15 zł brutto. Termin realizacji do 31.08.2016 r.
 81. Umowa zawarta w dniu 15.09.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „PROXIMA” spółka z o.o. z siedzibą w Chodzieży, ul. Młyńska 3 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn:„Przebudowa części oczyszczlni ścieków w Osięcinach”. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono kwotę 24.390,24 zł netto +23% Vat, tj. kwota brutto 30.000,00 zł.
 82. Umowa zawarta w dniu 16.09.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „KRAJAN” sp. zo.o. z siedzibą w 89-400 Sępólno Krajeńskie , ul. Wiśniowa 18 na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych w Osięcinach, Kościelnej Wsi i Pocierzynie , Gmina Osięciny” Termin wykonania zadania do dnia 12 grudnia 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 42.127,50 zł brutto.
 83. Umowa zawarta w dniu 16.08.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów, KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86 – 061 Brzoza na Przebudowę skrzyżowania ulic Żeromskiego i Konopnickiej oraz skrzyżowania ulic Żeromskiego i Sportowej w miejscowości Osięciny. Termin zakończenia robót do dnia 30 września 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 61.349,74 zł.
 84. Umowa zawarta w dniu 15.09.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Instalacji Elektrycznych, Szalonki 6, 88-220 Osięciny na Wykonanie kompletnej wewnętrznej instalacji elektrycznej w obiekcie świetlicy w miejscowości Osłonki, gm. Osięciny. Termin realizacji do 30 września 2016 r. Ustalono cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 2.000,00 zł.
 85. Umowa zawarta w dniu 15.09.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Produkcyjno – Usługowo - Handlowym ZEL-MET z siedzibą w Zelgnie, 87 – 140 Chełmża na dostarczenie wraz z montażem toalety wolnostojącej szt.1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 46.740,00 zł.
 86. Umowa zawarta w dniu 08.08.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Romanem Skrzypińskim zam. ul. Wyzwolenia 59/7, 88-200 Radziejów na Budowę placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi oraz Skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach w terminie do dnia 31.10.2016 r. Ogólny koszt prac objętych niniejszą umową wynosi 8.100,00 zł brutto.
 87. Umowa zawarta dnia 21 czerwca 2016 r. między Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim zamieszkałym Pruchnowo 5A, 88-220 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą ”Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg”. Koszt nadzoru ustalono na cenę 2.260,00 zł brutto.
 88. Umowa zawarta dnia 21 czerwca 2016 r. między Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim zamieszkałym Pruchnowo 5A, 88-220 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą ”Przebudowa drogi gminnej nr 180363C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny. Koszt nadzoru ustalono na cenę 1.897,00 zł brutto.
 89. Umowa zawarta w dniu 18.07.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a P.P.U.H. „DRWAL” Krotoszyn 42 na „Wymianę i montaż palików drewnianych szaty roślinnej na rynku w Osięcinach w ilości 55 sztuk”. Termin realizacji do 30 września 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 908,97 zł brutto.
 90. Umowa zawarta w dniu 15.09.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a P.P.U.H. „DRWAL” Krotoszyn 42 na „Remont i wymianę elementów placów zabaw w miejscowości Jarantowice, Latkowo i Pilichowo. Termin realizacji do 30 września 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 1.020,90 zł brutto.
 91. Umowa zawarta w dniu 15.09.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a P.P.U.H. „DRWAL” Krotoszyn 42 na „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Latkowo”. Termin realizacji do 30 września 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 3.284,10 zł brutto.
 92. Umowa zawarta w dniu 28.09.2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na dotacje w ramach konkursu na opracowanie programu rewitalizacji – program operacyjny pomoc techniczna na lata 2014 – 2020. Przewidywana dotacja dla gminy Osięciny w wysokości 37.763,10 tj. do 90 % wartości projektu.
 93. Umowa zawarta w dniu 30.09.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „KRAJAN” sp. zo.o. z siedzibą w 89-400 Sępólno Krajeńskie , ul. Wiśniowa 18 na wykonanie Ekspertyzy przyrodniczej występowania siedlisk gatunków chronionych ptaków i nietoperzy dla obiektów szkół podstawowych w Osięcinach, Kościelnej Wsi i Pocierzynie. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie umowne w wysokości 4.500 ,00 netto + Vat.
 94. Umowa zawarta w dniu 11.07.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a Auto – Naprawa Wandynowo 28A, 88-231 Bytoń na „Remont autobusu szkolnego Autosan”. Termin realizacji do 15 października 2016 r. Ustalono cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 10.000,00 zł brutto.
 95. Umowa zawarta w dniu 25.10.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a Radiem HIT-MARFIX Wiesław Rafalski ul. Ptasia 3, 87-800 Włocławek na wykonanie kalendarzy ściennych na 2017 rok w ilości 2700 sztuk. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustalono w wysokości 5,23 zł za 1 szt. brutto.
 96. Umowa zawarta w dniu 15.11.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a firmą Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowy Świat 10a/15, 60-583 Poznań na opracowanie pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku”. Termin wykonania do 30.12.2016 rok. Za wykonaną usługę wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 7697,48 zł netto + podatek Vat 23%.
 97. Umowa zawarta w dniu 4 października 2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań na kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania „Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020”. Za wykonanie czynności wymienionej w umowie wykonawcy przysługiwać będzie opłata przygotowawcza w wysokości 3.000,00 zł netto + podatek Vat oraz wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3% netto + podatek Vat całkowitej wartości przygotowanego w ramach niniejszej umowy projektu. Opłata przygotowawcza będzie przysługiwała wykonawcy wyłącznie w przypadku pozytywnej weryfikacji wymogów formalnych przygotowanego wniosku o dofinansowanie.
 98. Umowa zawarta w dniu 03.10.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Spółdzielnią „Jutrzenka”, ul. Włocławska 1, 88-220 Osięciny na „Wymianę linii wodociągowej w ul. Kilińskiego z rur azbestowych na PCV wraz z zamontowaniem przyłączy i studzienek wodomierzowych mrozoodpornych”. Termin realizacji do 30 listopada 2016 r. Ustalono cenę za wykonanie prac na kwotę 27.823,00 zł netto + podatek VAT 6.399, 29 zł. Razem: 34.222,29 zł. 
 99. Umowa zawarta w dniu 07.12.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a P. Marianem Żak zam. Radziejów ul. Żwirna 14 na wykonanie instalacji sanitarnej w obiekcie Punktu Ratownictwa Medycznego w miejscowości Osięciny przy ul. Plac Bohaterów Powst. W-wy. Za wykonanie robót ustalono cenę 1.845,00 zł. brutto.
 100. Umowa zawarta w dniu 22.12.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny”. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Łączne wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 597.987,36 zł brutto.

2017 rok

1. Umowa zawarta w dniu 02.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Anna Rutkowską zam. Włocławek ul. Barska 19/27 m 28 na wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu w gminie Osięciny. Za wykonanie pracy zleconej umową strony ustaliły wynagrodzenie, jako cenę umowną w wysokości dla danego projektu decyzji. Termin realizacji ustalono od dnia 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Umowa zawarta w dniu 05.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58 na udostępnianie basenów krytej pływalni w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 7-dmiu do 18 lat i zamieszkałych na terenie gminy Osięciny. Usługa będzie realizowana w okresie ferii szkolnych od dnia 30.01.2017 r. do 10.02.2017 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00. Dzieci i młodzież płacą 1,00 zł za 60 minut pobytu, natomiast Gmina Osięciny dopłaca 4,00 zł do każdego biletu.
3. Umowa zawarta w dniu 02.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P. Piotrem Budner zam. Zagajewice na ułożenie płytek podłogowych o pow. 155 m2 w sali remizy OSP w Woli Skarbkowej. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 3.875 zł brutto.
4. Umowa zawarta w dniu 02.01.2017 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Osięcinach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy w 2017 r. kwoty 15.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka w Osięcinach.
5. . Umowa zawarta w dniu 02.01.2017 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy w 2017 r. kwoty 8.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka w Kościelnej Wsi.
6. Umowa zawarta w dniu 02.01.2017 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. N.M.P. Częstochowskiej w Lekarzewicach , Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Lekarzewicach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy w 2017 r. kwoty 2.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka w Lekarzewicach
7. Umowa zawarta w dniu 02.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt, Grażyna Jadwiga Dworakowska-spółka cywilna na „wykonanie usług polegających na utrzymaniu bezpańskich (bezdomnych) psów z terenu gminy Osięciny, ich transporcie oraz utrzymaniu w schronisku dla zwierząt wraz z usługami powiązanymi.” Umowa zostaje zawarta na czas od daty zawarcia do 31.12. 2107 r. Ustalono następujące jednostkowe ceny brutto za poszczególne usługi:1) odłów wraz z transportem: 200 zł brutto, 2) utrzymanie psa w schronisku – 6 zł brutto doba/szt., 3) gotowość do podjęcia działań interwencyjnych - ryczałt miesięczny – 200 zł brutto.
8. Umowa zawarta w dniu 28.12.2016 r. r. pomiędzy Gminą Osięciny a TOI TOI Polska Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa ul. Płochocińska 29, na najem i serwis przenośnych kabin sanitarnych. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r., jest zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana z miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
9. Umowa zawarta w dniu 03.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Iwoną Lewandowską na pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu „Promyk Nadziei”. Ustalono wynagrodzenie miesięczne w wysokości 350,00 zł brutto. Umowa została zawarta na okres od 01.01. 2017 r., do 31.12.2017 r.
10. Umowa zawarta w dniu 18.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Gminnym Klubem Sportowym „Ziemowit” Osięciny na udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny. Wysokość dotacji wynosi 75.000,00 zł.
11.Aneks do umowy na świadczenie usług serwisowych na sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu Urzędu Gminy. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie umowy przez Wykonawcę (firmę „Wenex”, Sęczkowo 24) na świadczenie usług konserwacyjno-serwisowych na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Wysokość stałej opłaty za świadczenie w/w usług ustalono na kwotę 659,11+23%VAT=700,01 zł brutto miesięcznie.
12.Umowa zawarta w dniu 04.01.2017 r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a firmą Remar Arkadiusz Szajkowski z siedzibą Ostrowąs 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski na remont łazienki w Urzędzie Gminy.Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 15.500,00 zł. Termin realizacji do dnia 3 lutego 2017 roku.
13.Umowa zawarta w dniu 12.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Fundacją Polski Samorząd z siedzibą w Turce przy Konwaliowej 3/14 na wykonanie dzieła polegającego na uzupełnieniu istniejącego już opracowania pod tytułem ”Historia Administracji w Gminie Osięciny”. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 6.000,00 zł brutto.
14. Umowa zawarta w dniu 16.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Usługi Projektowanie Mirosław Kulczyński , 87-800 Włocławek ul. Cicha 1/9 na wykonanie zadania pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny”. Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy strony ustaliły ryczałtowo na kwotę 80.000,00 zł brutto.
15. Umowa zawarta w dniu 09.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Spółdzielnią „Jutrzenka’ ul. Włocławska 1, 88-220 Osięciny na realizację robót budowlanych polegających na ”wykonaniu przyłącza wodociągowego wraz ze studzienka wodomierzową w ulicy Kilińskiego do granicy działek p. Rosińskiego Jacka w miejscowości Osięciny”. Termin realizacji do 27 stycznia 2017 r. Ustalono cenę za wykonanie prac na kwotę 3.751,50 zł brutto.
16. Umowa zawarta w dniu 01.02.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługi Wykaszania traw z siedzibą w Osłonkach 20, 88-220 Osięciny reprezentowaną przez Pana Grzegorza Pikułę na wykonanie prac polegających na wykaszaniu traw na terenie gminy Osięciny. Umowa obowiązuje od dnia 01.04.2017 r. do 31.10.2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości 3.000,00 zł. za 1. miesiąc.
17. Umowa zawarta w dniu 10.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P. Mirosławem Sempką zam. Radziejów ul. Wyzwolenia 57/15 na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinaka drogi gminnej nr 180332C Osięciny-Żakowice, dł. 1,00 km. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 700,00 zł.
18. Umowa zawarta w dniu 10.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P. Mirosławem Sempką zam. Radziejów ul. Wyzwolenia 57/15 na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 23 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 12,130 km. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 8.000,00 zł.
19. Umowa zawarta w dniu 10.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a firmą EKO-BUD Agnieszka Żołędowska z siedzibą we Włocławku ul. Ziołowa 1a, 87 -800 Włocławek na opracowanie 71 indywidualnych projektów techniczno – technologicznych instalacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w miejscowościach na terenie gminy Osięciny. Termin realizacji do 31.01.2017 r. Cena za wykonanie zamówienia wynosi 35.500,00 zł brutto, tj. cena 500,00 zł za jedną sztukę brutto.
20. Umowa zawarta w dniu 13.02.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy na prowadzenie w roku 2017 monitoringu gleby na terenie gminy Osięciny w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Za wykonanie czynności określonych w umowie ustalono opłatę w wysokości 997,12 zł brutto.
21. Umowa zawarta w dniu 02.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Prywatnym Ogniskiem Muzycznym reprezentowanym przez p. Zdzisława Wiśniewskiego zam. Falborz Kolonia 30 na Szkolenie młodzieży do Orkiestry Dętej „Semper Fidelis” w Osięcinach oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów na przeglądy, konkursy, występy w ilości 16 godzin miesięcznie. Umowa została zawarta na czas od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Za wykonanie prac określonych w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości 1.100,00 zł miesięcznie.
22. Umowa zawarta w dniu 27.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a PPH KRAJAN Sp. z o.o. z siedzibą Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie na wykonanie projektu inwentaryzacji budowlanej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilichowie. Termin wykonania inwentaryzacji budowlanej do 28.02.2017 r. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy ustalono na kwotę 6.150,00 zł brutto.
23. Umowa zawarta w dniu 27.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a PPH KRAJAN Sp. z o.o. z siedzibą Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie na wykonanie projektu inwentaryzacji budowlanej budynku byłej siedziby gminy Osięciny. Termin wykonania inwentaryzacji budowlanej do 28.02.2017 r. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy ustalono na kwotę 6.150,00 zł brutto.
24. Umowa zawarta w dniu 20.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P. Mirosławem Sempką zam. Radziejów ul. Wyzwolenia 57/15 na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Płowieckiej, Orzeszkowej i Kasprowicza w Osięcinach. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł.
25. Umowa zawarta w dniu 24.02.2017 r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięcinach a wykonawcą „KARO” Roman Bajdalski Brzeźno 8, 87-702 Koneck na wykonanie mebli na wymiar do łazienki –parter.. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 1.900,00 zł brutto.
26. Umowa zawarta w dniu 01.03.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Rafałem Matusiakiem zam. ul. Malinowa 7, 88-220 Osięciny na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko Orlik 2012” w Osięcinach od dnia 01.03. 2017 r. do dnia 30.11.2017 r. Czas pracy 69 godzin/miesiąc. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 1.200,00 zł brutto miesięcznie.
27. Umowa zawarta w dniu 20.02.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ul. Unii Lubelskiej 4c, na przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienia publiczne i sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 2.600,00 zł brutto.
28. . Umowa zawarta w dniu 20.02.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na redagowanie i dystrybucję miesięcznika „Powiatowe ABC” w okresie od lutego do grudnia 2017 r. Za 1 egzemplarz ustalono kwotę w wysokości 2,50 zł brutto i ustalony nakład wynosi 500 szt. na rok.
29.Porozumienie zawarte w dniu 13.02.1017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim z siedzibą ul. Słowackiego 118A, 87-100 Toruń w sprawie organizacji zajęć dla uczniów klas I – III w ramach programu „Umiem pływać”. Porozumienie zawarto na okres od 13.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
30. Umowa zawarta w dniu 9 marca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Ochrony Środowiska, Krystyna Mitura ul. Łobeska 14, 60-182 Poznań na „Przebudowę istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych”. Termin zakończenia robót do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 600.404,06 zl.brutto.
31. Umowa zawarta w dniu 20.01 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Mirosławem Sempką zam. Radziejów ul. Wyzwolenia 57/15 na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 180344C, ul. Konopnickiej w Osięcinach. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 800,00 zł brutto.
32. Umowa zawarta w dniu 01.03 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Usługi Ślusarskie, Janusz Rębiałkowski, Osięciny Skrzyżowanie na „Wykonanie konstrukcji stalowej i kosza w studni przepompowni ścieków w Osięcinach”. Termin wykonania pracy do 10 marca 2017 r. Za wykonanie pracy wymienionej w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości 13.000,00 zł netto + 23% podatku Vat, tj. 15.990,00 zł brutto.
33. Umowa zawarta w dniu 22 marca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR”, Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo na przebudowę czternastu odcinków dróg gminnych na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 634.973,22 złotych brutto.
34. Umowa zawarta w dniu 22 marca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR”, Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo na przebudowę pięciu odcinków dróg gminnych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 125.296,21 złotych brutto.
35. Umowa zawarta w dniu 28.02.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą INSTAL – KOMPLEX, Andrzej Miazek zam. ul. Parkowa 37, 87-800 Włocławek na wykonanie projektu budowlanego + projektu drogowego (projekt organizacji ruchu) na zadanie pn.”Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 649 i 164/3 położonych przy ul. Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki, w miejscowości Osięciny w terminie do dnia 31.07.2017 r. Ogólny koszt prac objętych umową wynosi 3.936 zł brutto.
36. Umowa zawarta w dniu 11 kwietnia 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a ELBRUK BUDOWNICTWO, Justyna Laskowska, ul. Głębocka 94/29, 03-287 Warszawa na „Budowę placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach”. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 216.502,52 zł.

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny