Wtorek,  1 grudnia 2015, Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    
Nasza galeria
zobacz więcej »
  Umowy
Umowy 2015 rok
 1. Umowa na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w Gminie Osięciny z Pracownią Projektowo Urbanistyczno – Architektoniczną we Włocławku (200 : 300 netto w zależności od kosztów decyzji)
 2. Aneks do umowy na świadczenie usług serwisowych na sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu Urzędu Gminy w Osięcinach z Przedsiębiorstwem WENEX Usługi Informatyczne Sęczkowo na kwotę 650 zł brutto miesięcznie,
 3. Umowa na pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno – Informatycznym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z Panią Iwoną Lewandowską na kwotę 350 zł brutto miesięcznie,
 4. Umowa na opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Gminy Osięciny z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o z siedzibą we Włocławku na kwotę 1.432,08 zł brutto miesięcznie,
 5. Umowa na rewitalizację zbiornika wodnego i budowę gminnego centrum rekreacji publicznej z Zakładem Robót Ziemnych Instalacji Wodno – Kanalizacyjnej. Konserwacja Urządzeń Melioracyjnych „WODO – KOP” we Włocławku ul. Chmielna 22A/35 na kwotę 327.432, 09 zł,
 6. Umowa na świadczenie usług weterynaryjnych z Przychodnią Weterynaryjną na Krzyżówkach lek. wet. Joanna Żurańska – Hołody, Samszyce, według wystawionej faktury,
 7. Umowa licencyjna na oprogramowanie BIP – line na rok 2015 rok z firmą SISCO IT GROUP Polska Sp. z o.o w Łodzi na kwotę 500 zł + VAT,
 8. Umowa o świadczenie usług internetowych Hosting BIP – line z firmą SISCO  IT GROUP Polska Sp. z o.o w Łodzi na kwotę 500 zł + VAT,
 9. Umowa na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo z Zakładem Usługowym Wodno – Kanalizacyjnym i C.O Dariusz Bartczak, Osięciny ul. Sienkiewicza 1 na kwotę 102.740,67 zł brutto,
 10.  Umowa na pełnienie nadzoru inwentarskiego na realizację zadania pt: „ Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice. Gmina Osięciny z Andrzejem Skibińskim zamieszkałym we Włocławku, ul. Moniuszki 2/9 na kwotę 3.500 zł brutto,
 11. Umowa na monitoring gleb na terenie Gminy Osięciny na 2015 rok z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy na kwotę 1.000 zł brutto,
 12. Umowa o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych ze Starostą Radziejowskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie. W ramach umowy zatrudnione zostały 4 osoby bezrobotne na okres 4 miesięcy. Refundacja z Urzędu Pracy wynosi 1.700 zł brutto + składki na ubezpieczenie społeczne na jeden etat.
 13. Umowa ze Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na wydawanie miesięcznika pt.: „Powiatowe ABC”  w okresie od stycznia do grudnia 2015r. Cena jednego egzemplarza gazety 2,50 zł brutto. Ustalony nakład to 550 sztuk na rok.
 14. Umowa z firmą VET – ZOO SERWIS z Trzcianki na przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt na rok 2015. Wynagrodzenie netto za pobyt psa w schronisku wynosi 7,33 zł na dobę pobytu.
 15. Umowa z Gminnym Klubem Sportowym „Ziemowit” na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w dziedzinie piłki nożnej. Gmina Osięciny udziela wsparcia na realizację zadania w wysokości 75.000 złotych.
 16. Aneks do porozumienia Nr SPO.I.0116-WSPF/149/2010 z dnia 10. 02. 2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny w sprawie wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2015 roku.
 17. Umowa zawarta w dniu 01.03.2015 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul Lipowej 3, 84-100 Puck, dotyczącą przyznania dofinansowania w ramach projektu ANIMATOR – MOJE BOISKO ORLIK 2012 na kwotę 9.000,00 zł.
 18. Umowa nr 26/2015 rok zawarta w dniu 16.03.2015 rok pomiędzy Gminą Osięciny a firmom przewozową TRANSPORT OSOBOWY Paweł Piasecki, Dębniaki 27, 87-875 Topólka, dotycząca zapewnienia środka transportu dla przewozu uczniów szkół podstawowych na basen do Radziejowa w ilości 10 wyjazdów na kwotę 4.000,00 zł (brutto) w ramach programu powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” w 2015 roku.
 19. Umowa zawarta w dniu 26.02.2015 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Mirosławem Sempka, dotycząca opracowania dokumentacji technicznych, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych i szczegółowej specyfikacji technicznej na przebudowę 20 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 12,57 km za kwotę 8.200,00 zł.
 20. Umowa na dokonanie nasadzeń rośli na gminnym składowisku odpadów w miejscowości Borucin zawarta z szkółką roślin ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22, 87-704 Bądkowo na łączną kwotę 14.909,60 zł.
 21. „Odnowie zieleni miejskiej na ul. Sucharskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kruszwickiej w miejscowości Osięciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny” zawarta z szkółką roślin ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22, 87-704 Bądkowo na łączną kwotę 14088,96 zł brutto. 
 22. Umowa z dnia 14 maja 2015 roku z firmą KG EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Ikara 20 lok.2, 02 – 705 Warszawa na wykonanie zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny na łączną ilość: demontaż, transport i utylizacja 35,698 Mg oraz na zbiórkę, transport i utylizację 103,758 Mg. Środki finansowe na pokrycie w/w zadania będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 23. Umowa zawarta w dniu 29.01.2015r. z Parafią Rzymsko – Katolicką w Lekarzewicach, Gminą Osięciny i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Saniko” we Włocławku na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Lekarzewicach na kwotę do 2.000 zł.
 24. Umowa zawarta w dniu 29.01.2015r. pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Saniko” we Włocławku na odbiór odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi na kwotę do 8.000 zł.
 25. Umowa w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2015 na kwotę 73.800 zł. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim zawarta w dniu 4.03.2015r.
 26. Umowa na opracowywanie Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014 – 2020 zawarta dnia 16.02.2015r pomiędzy następującymi jednostkami samorządowymi: Powiatem Radziejowskim, Gminą Miasto Radziejów, Gminą Radziejów, Gminą Topólka, Gminą Osięciny, Gminą Bytoń, Gminą Dobre, Miastem i Gminą Piotrków Kujawski a firmą Faber Konsulting Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Dziełdowska 11/16.
 27. Umowa zawarta w dniu 09.03.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługowo – Handlową „ROLDOM” ul. Kruszwicka 31, Osięciny na konserwację elementów drewnianych placów zabaw w miejscowościach: Osięciny (na terenie GOK), Pilichowo, Bełszewo, Zielińsk, Kościelna Wieś, Powałkowice, Borucin na kwotę 2.400zł.
 28. Umowa zawarta w dniu 30.04.2015r. pomiędzy parafią Rzymsko – Katolicką w Osięcinach, Gminą Osięciny i Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na odbiór odpadów komunalnych stałych z cmentarza w Osięcinach na kwotę 10.623,86zł.
 29. Aneks zawarty w dniu 10.04.2015r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych i paczek pocztowych.
 30. Umowa zawarta w dniu 14.05.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Inżynieryjno – Drogową DROGTOM Sp.z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Przedmiotem umowy jest przebudowa dróg gminnych: nr. 180359C ul. Skarbka km 0+03, 00-6+23,00, nr. 180344C ul. Konopnickiej km 3+52,00+5+11,00 w Osięcinach na kwotę 74.756,38zł.
 31. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2015 roku zawarta w dniu 15.05.2015r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny na kwotę 150.000 zł.
 32. Umowa zawarta w dniu 12.06.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Makowiec 53, 87 – 602 Chrostkowo. Przedmiotem umowy jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny na łączną kwotę 629.283,30 zł.
 33. Umowa zawarta w dniu 09.03.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H Krzywosądz Franciszek Żywiczyński, 88 – 210 Dobre na zakup i transport kruszywa wapiennego na uzupełnienie ubytków nawierzchni na drogach gminnych w ilości 200 ton w cenie 42,28 zł netto/tonę + 23 Vat.
 34. Umowa zawarta dnia 12 czerwca 2015r. między Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim, Pruchnowo 5A, 88 – 200 Radziejów. Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 6922,10 zł.
 35. Umowa zawarta w dniu 24.06.2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu a Gminą Osięciny na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Odnowa zieleni miejskiej na ul. Sucharskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kruszwickiej w miejscowości Osięciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny. Kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł.
 36. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny zawarta w dniu 21 maja 2015 roku na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,850 km, w obrębie geodezyjnym: Borucin dz. Nr 188, kwota dofinansowania do 55.250,00 zł.
 37. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Osięcinach na zadanie pn. Wykonanie instalacji odgromowej całego budynku kościoła Parafialnego w Osięcinach wraz z częścią elektryczno-oświetleniową prezbiterium”. Kwota dotacji 15.000,00 zł.
 38. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kościelnej Wsi na zadanie pn. „Wykonanie remontu dachu oraz prac remontowych i konserwatorskich wewnątrz kościoła”. Kwota dotacji 25.000,00 zł.
 39. Umowa zawarta w dniu 16.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługowo – Handlową „Roldom” Jacek Płoszaj, ul. Kruszwicka 31, 88 – 220 Osięciny na wykonanie oczyszczenia rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny (wykonanie burt, odmulenie dna) na odcinku o długości 1980 mb. Koszt prac 8.767,44 zł brutto.
 40. Umowa zawarta w dniu 14.05.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim zamieszkałym Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C, ulicy Skarbka, od hm 0+ 03,00 do hm 6 + 23,00 i nr 180344C, ulicy Konopnickiej, od hm 3 +52,00 do hm 5 + 11,00 w miejscowości Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 4.500,00 zł brutto.
 41. Umowa zawarta w dniu 21.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H KRZYWOSĄDZ, Franciszek Żywiczyński, 88-210 Dobre na zakup i dostawę kruszywa wapiennego, frakcja 4-16 mm w ilości 650 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180266C Kościelna Wieś – Sęczkowo w miejscowości Sęczkowo na kwotę 33.800,00 brutto z VAT-em.
 42. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Osięcinach na zadanie pn. Wykonanie instalacji odgromowej całego budynku kościoła Parafialnego w Osięcinach wraz z częścią elektryczno-oświetleniową prezbiterium”. Kwota dotacji 15.000,00 zł.
 43. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko –
  Katolicką pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kościelnej Wsi na zadanie pn. „Wykonanie remontu dachu oraz prac remontowych i konserwatorskich wewnątrz kościoła”. Kwota dotacji 25.000,00 zł.
 44. Umowa zawarta w dniu 16.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługowo – Handlową „Roldom” Jacek Płoszaj, ul. Kruszwicka 31, 88 – 220 Osięciny na wykonanie oczyszczenia rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny (wykonanie burt, odmulenie dna) na odcinku o długości 1980 mb. Koszt prac 8.767,44 zł brutto.
 45. Umowa zawarta w dniu 14.05.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim zamieszkałym Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C, ulicy Skarbka, od hm 0+ 03,00 do hm 6 + 23,00 i nr 180344C, ulicy Konopnickiej, od hm 3 +52,00 do hm 5 + 11,00 w miejscowości Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 4.500,00 zł brutto.
 46. Umowa zawarta w dniu 21.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H KRZYWOSĄDZ, Franciszek Żywiczyński, 88-210 Dobre na zakup i dostawę kruszywa wapiennego, frakcja 4-16 mm w ilości 650 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180266C Kościelna Wieś – Sęczkowo w miejscowości Sęczkowo na kwotę 33.800,00 brutto z VAT-em.
 47. Umowa zawarta w dniu 01.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR –DAR”, Makówiec 53, 87 – 602 Chrostkowo na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny. Wartość przedmiotu umowy wynosi 120.000,00 zł brutto.
 48. Umowa zawarta w dniu 20.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR –DAR”, Makówiec 53, 87 – 602 Chrostkowo na wykonanie warstwy profilowej i ścieralnej mieszanką mineralno – asfaltową na drodze gminnej nr 180239 C Borucin – Borucin o powierzchni 114 m w miejscowości Borucin Kolonia. Cena za wykonanie robót wynosi 7.380,00 zł brutto.
 49. Umowa zawarta w dniu 27.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR –DAR”, Makówiec 53, 87 – 602 Chrostkowo na remont drogi gminnej nr 180306C Karolin – Borucinek na dł. 650 mb w miejscowości Borucinek metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi. Cena za wykonanie robót wynosi 17.000,00 zł brutto.
 50. Umowa zawarta w dniu 20.08.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „NAFTEX” Spółka jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016. Cena ryczałtowa brutto za 1 km usługi przewozu wynosi 2,14 zł, co daje łączną kwotę brutto 177.059,52 zł.
 51. Umowa zawarta w dniu 21.08.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Komunalnym „GRONEKO”, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie na rozbiórkę budynku po byłej Szkole Podstawowej w Osięcinach i kruszenie gruzu z rozbiórki. Wartość przedmiotu umowy wynosi 60.898,77 zł brutto.
 52. Umowa dotacji zawarta w dniu 26.08.2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Osięciny na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.”Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny” Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 44.601,61 zł.
 53. Umawa zawarta w dniu 17.08.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Inżynieryjno – Drogową „DROGTOM” Sp. Z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek na roboty polegające na „Wymianie studni betonowych wpustów deszczowych w ilości 5 sztuk w nawierzchni jezdni ulicy Skarbka w miejscowości Osięciny”. Cena za wykonanie robót wynosi 6.150,00 zł brutto.
 54. Umowa zawarta w dniu 30.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a EKOD Małgorzata Romankiewicz ul. Matejki 1 lok.44 12-200 Pisz na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osięciny. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 11.470,00 zł brutto. 
 55. Umowa zawarta w dniu 03.09.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H KRZYWOSĄDZ Franciszek Żywiczyński, 88-210 Dobre na zakup i transport kruszywa wapiennego frakcji 4 – 16 mm na uzupełnienie nawierzchni na drogach gminnych w ilości 250 ton w cenie 42,28 zł netto/tonę + 23% Vat. 
 56. Umowa zawarta w dniu 24.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a „STUDBUD” Gąsior Stanisław, Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin na wykonanie uzdatniania warstw wodonośnych środkiem chemicznym „Clarex” w studni nr 2i 3 oraz oczyszczanie tych studni z osadów żelaza i manganu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Latkowo. Cena wykonania prac 22.140,00 zł brutto.
 57. Umowa zawarta w dniu 24.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a „STUDBUD” Gąsior Stanisław, Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin na przedłużenie zestawów pompujących w studni nr 2 i studni nr 3 na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Latkowo. Cena wykonania prac brutto 1.815,48 zł brutto.
 58. Umowa zawarta w dniu 3lipca 2015r. pomiędzy jednostkami samorządowymi wchodzącymi w skład powiatu radziejowskiego a Firmą Faber Consulting Polska Sp. Z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Działdowska 11/16, na usługę polegającą na wprowadzeniu zmian w Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020. Wartość usługi ustala się na kwotę 3.680,00 zł.
 59. Aneks do umowy Nr 46/S/2015 zawartej w dniu 15 maja 2015 r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2015 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie zmiany kwoty dotacji celowej do wysokości 220.000,00 zł.
 60. Porozumienie zawarte w dniu 03.11.2015 r. do umowy nr EOŚ-1277/2014 zawartej w dniu 31.10.2014 r. pomiędzy ENERGA Oświetlenie Sp. Z o.o. z siedzibą w Sopocie a Gminą Osięciny w sprawie podwyższenia standardu oświetlenia na terenie Gminy Osięciny. Wartość niezbędnych prac strony ustaliły na kwotę 27.261,24 zł brutto.
 61. Umowa zawarta w dniu 18.11.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Usługi Wykaszania Traw, Grzegorz Pikuła, Osłonki 20 na wykaszanie traw na terenie Gminy Osięciny w okresie od. 01.04.2016 r. do 31.10.2016 r. Ustalono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 3.800,00 brutto/miesiąc.
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny