Środa,  1 czerwca 2016, Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    
Nasza galeria
zobacz więcej »
Powiększ tekst: A A A
  Umowy
Umowy 2015 rok
 1. Umowa na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w Gminie Osięciny z Pracownią Projektowo Urbanistyczno – Architektoniczną we Włocławku (200 : 300 netto w zależności od kosztów decyzji)
 2. Aneks do umowy na świadczenie usług serwisowych na sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu Urzędu Gminy w Osięcinach z Przedsiębiorstwem WENEX Usługi Informatyczne Sęczkowo na kwotę 650 zł brutto miesięcznie,
 3. Umowa na pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno – Informatycznym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z Panią Iwoną Lewandowską na kwotę 350 zł brutto miesięcznie,
 4. Umowa na opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Gminy Osięciny z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o z siedzibą we Włocławku na kwotę 1.432,08 zł brutto miesięcznie,
 5. Umowa na rewitalizację zbiornika wodnego i budowę gminnego centrum rekreacji publicznej z Zakładem Robót Ziemnych Instalacji Wodno – Kanalizacyjnej. Konserwacja Urządzeń Melioracyjnych „WODO – KOP” we Włocławku ul. Chmielna 22A/35 na kwotę 327.432, 09 zł,
 6. Umowa na świadczenie usług weterynaryjnych z Przychodnią Weterynaryjną na Krzyżówkach lek. wet. Joanna Żurańska – Hołody, Samszyce, według wystawionej faktury,
 7. Umowa licencyjna na oprogramowanie BIP – line na rok 2015 rok z firmą SISCO IT GROUP Polska Sp. z o.o w Łodzi na kwotę 500 zł + VAT,
 8. Umowa o świadczenie usług internetowych Hosting BIP – line z firmą SISCO  IT GROUP Polska Sp. z o.o w Łodzi na kwotę 500 zł + VAT,
 9. Umowa na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo z Zakładem Usługowym Wodno – Kanalizacyjnym i C.O Dariusz Bartczak, Osięciny ul. Sienkiewicza 1 na kwotę 102.740,67 zł brutto,
 10.  Umowa na pełnienie nadzoru inwentarskiego na realizację zadania pt: „ Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice. Gmina Osięciny z Andrzejem Skibińskim zamieszkałym we Włocławku, ul. Moniuszki 2/9 na kwotę 3.500 zł brutto,
 11. Umowa na monitoring gleb na terenie Gminy Osięciny na 2015 rok z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy na kwotę 1.000 zł brutto,
 12. Umowa o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych ze Starostą Radziejowskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie. W ramach umowy zatrudnione zostały 4 osoby bezrobotne na okres 4 miesięcy. Refundacja z Urzędu Pracy wynosi 1.700 zł brutto + składki na ubezpieczenie społeczne na jeden etat.
 13. Umowa ze Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na wydawanie miesięcznika pt.: „Powiatowe ABC”  w okresie od stycznia do grudnia 2015r. Cena jednego egzemplarza gazety 2,50 zł brutto. Ustalony nakład to 550 sztuk na rok.
 14. Umowa z firmą VET – ZOO SERWIS z Trzcianki na przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt na rok 2015. Wynagrodzenie netto za pobyt psa w schronisku wynosi 7,33 zł na dobę pobytu.
 15. Umowa z Gminnym Klubem Sportowym „Ziemowit” na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w dziedzinie piłki nożnej. Gmina Osięciny udziela wsparcia na realizację zadania w wysokości 75.000 złotych.
 16. Aneks do porozumienia Nr SPO.I.0116-WSPF/149/2010 z dnia 10. 02. 2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny w sprawie wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2015 roku.
 17. Umowa zawarta w dniu 01.03.2015 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul Lipowej 3, 84-100 Puck, dotyczącą przyznania dofinansowania w ramach projektu ANIMATOR – MOJE BOISKO ORLIK 2012 na kwotę 9.000,00 zł.
 18. Umowa nr 26/2015 rok zawarta w dniu 16.03.2015 rok pomiędzy Gminą Osięciny a firmom przewozową TRANSPORT OSOBOWY Paweł Piasecki, Dębniaki 27, 87-875 Topólka, dotycząca zapewnienia środka transportu dla przewozu uczniów szkół podstawowych na basen do Radziejowa w ilości 10 wyjazdów na kwotę 4.000,00 zł (brutto) w ramach programu powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” w 2015 roku.
 19. Umowa zawarta w dniu 26.02.2015 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Mirosławem Sempka, dotycząca opracowania dokumentacji technicznych, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych i szczegółowej specyfikacji technicznej na przebudowę 20 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 12,57 km za kwotę 8.200,00 zł.
 20. Umowa na dokonanie nasadzeń rośli na gminnym składowisku odpadów w miejscowości Borucin zawarta z szkółką roślin ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22, 87-704 Bądkowo na łączną kwotę 14.909,60 zł.
 21. „Odnowie zieleni miejskiej na ul. Sucharskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kruszwickiej w miejscowości Osięciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny” zawarta z szkółką roślin ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22, 87-704 Bądkowo na łączną kwotę 14088,96 zł brutto. 
 22. Umowa z dnia 14 maja 2015 roku z firmą KG EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Ikara 20 lok.2, 02 – 705 Warszawa na wykonanie zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny na łączną ilość: demontaż, transport i utylizacja 35,698 Mg oraz na zbiórkę, transport i utylizację 103,758 Mg. Środki finansowe na pokrycie w/w zadania będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 23. Umowa zawarta w dniu 29.01.2015r. z Parafią Rzymsko – Katolicką w Lekarzewicach, Gminą Osięciny i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Saniko” we Włocławku na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Lekarzewicach na kwotę do 2.000 zł.
 24. Umowa zawarta w dniu 29.01.2015r. pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Saniko” we Włocławku na odbiór odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi na kwotę do 8.000 zł.
 25. Umowa w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2015 na kwotę 73.800 zł. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim zawarta w dniu 4.03.2015r.
 26. Umowa na opracowywanie Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014 – 2020 zawarta dnia 16.02.2015r pomiędzy następującymi jednostkami samorządowymi: Powiatem Radziejowskim, Gminą Miasto Radziejów, Gminą Radziejów, Gminą Topólka, Gminą Osięciny, Gminą Bytoń, Gminą Dobre, Miastem i Gminą Piotrków Kujawski a firmą Faber Konsulting Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Dziełdowska 11/16.
 27. Umowa zawarta w dniu 09.03.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługowo – Handlową „ROLDOM” ul. Kruszwicka 31, Osięciny na konserwację elementów drewnianych placów zabaw w miejscowościach: Osięciny (na terenie GOK), Pilichowo, Bełszewo, Zielińsk, Kościelna Wieś, Powałkowice, Borucin na kwotę 2.400zł.
 28. Umowa zawarta w dniu 30.04.2015r. pomiędzy parafią Rzymsko – Katolicką w Osięcinach, Gminą Osięciny i Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na odbiór odpadów komunalnych stałych z cmentarza w Osięcinach na kwotę 10.623,86zł.
 29. Aneks zawarty w dniu 10.04.2015r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych i paczek pocztowych.
 30. Umowa zawarta w dniu 14.05.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Inżynieryjno – Drogową DROGTOM Sp.z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Przedmiotem umowy jest przebudowa dróg gminnych: nr. 180359C ul. Skarbka km 0+03, 00-6+23,00, nr. 180344C ul. Konopnickiej km 3+52,00+5+11,00 w Osięcinach na kwotę 74.756,38zł.
 31. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2015 roku zawarta w dniu 15.05.2015r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny na kwotę 150.000 zł.
 32. Umowa zawarta w dniu 12.06.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Makowiec 53, 87 – 602 Chrostkowo. Przedmiotem umowy jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny na łączną kwotę 629.283,30 zł.
 33. Umowa zawarta w dniu 09.03.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H Krzywosądz Franciszek Żywiczyński, 88 – 210 Dobre na zakup i transport kruszywa wapiennego na uzupełnienie ubytków nawierzchni na drogach gminnych w ilości 200 ton w cenie 42,28 zł netto/tonę + 23 Vat.
 34. Umowa zawarta dnia 12 czerwca 2015r. między Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim, Pruchnowo 5A, 88 – 200 Radziejów. Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 6922,10 zł.
 35. Umowa zawarta w dniu 24.06.2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu a Gminą Osięciny na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Odnowa zieleni miejskiej na ul. Sucharskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kruszwickiej w miejscowości Osięciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny. Kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł.
 36. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny zawarta w dniu 21 maja 2015 roku na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,850 km, w obrębie geodezyjnym: Borucin dz. Nr 188, kwota dofinansowania do 55.250,00 zł.
 37. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Osięcinach na zadanie pn. Wykonanie instalacji odgromowej całego budynku kościoła Parafialnego w Osięcinach wraz z częścią elektryczno-oświetleniową prezbiterium”. Kwota dotacji 15.000,00 zł.
 38. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kościelnej Wsi na zadanie pn. „Wykonanie remontu dachu oraz prac remontowych i konserwatorskich wewnątrz kościoła”. Kwota dotacji 25.000,00 zł.
 39. Umowa zawarta w dniu 16.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługowo – Handlową „Roldom” Jacek Płoszaj, ul. Kruszwicka 31, 88 – 220 Osięciny na wykonanie oczyszczenia rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny (wykonanie burt, odmulenie dna) na odcinku o długości 1980 mb. Koszt prac 8.767,44 zł brutto.
 40. Umowa zawarta w dniu 14.05.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim zamieszkałym Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C, ulicy Skarbka, od hm 0+ 03,00 do hm 6 + 23,00 i nr 180344C, ulicy Konopnickiej, od hm 3 +52,00 do hm 5 + 11,00 w miejscowości Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 4.500,00 zł brutto.
 41. Umowa zawarta w dniu 21.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H KRZYWOSĄDZ, Franciszek Żywiczyński, 88-210 Dobre na zakup i dostawę kruszywa wapiennego, frakcja 4-16 mm w ilości 650 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180266C Kościelna Wieś – Sęczkowo w miejscowości Sęczkowo na kwotę 33.800,00 brutto z VAT-em.
 42. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Osięcinach na zadanie pn. Wykonanie instalacji odgromowej całego budynku kościoła Parafialnego w Osięcinach wraz z częścią elektryczno-oświetleniową prezbiterium”. Kwota dotacji 15.000,00 zł.
 43. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko –
  Katolicką pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kościelnej Wsi na zadanie pn. „Wykonanie remontu dachu oraz prac remontowych i konserwatorskich wewnątrz kościoła”. Kwota dotacji 25.000,00 zł.
 44. Umowa zawarta w dniu 16.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługowo – Handlową „Roldom” Jacek Płoszaj, ul. Kruszwicka 31, 88 – 220 Osięciny na wykonanie oczyszczenia rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny (wykonanie burt, odmulenie dna) na odcinku o długości 1980 mb. Koszt prac 8.767,44 zł brutto.
 45. Umowa zawarta w dniu 14.05.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim zamieszkałym Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C, ulicy Skarbka, od hm 0+ 03,00 do hm 6 + 23,00 i nr 180344C, ulicy Konopnickiej, od hm 3 +52,00 do hm 5 + 11,00 w miejscowości Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 4.500,00 zł brutto.
 46. Umowa zawarta w dniu 21.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H KRZYWOSĄDZ, Franciszek Żywiczyński, 88-210 Dobre na zakup i dostawę kruszywa wapiennego, frakcja 4-16 mm w ilości 650 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180266C Kościelna Wieś – Sęczkowo w miejscowości Sęczkowo na kwotę 33.800,00 brutto z VAT-em.
 47. Umowa zawarta w dniu 01.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR –DAR”, Makówiec 53, 87 – 602 Chrostkowo na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny. Wartość przedmiotu umowy wynosi 120.000,00 zł brutto.
 48. Umowa zawarta w dniu 20.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR –DAR”, Makówiec 53, 87 – 602 Chrostkowo na wykonanie warstwy profilowej i ścieralnej mieszanką mineralno – asfaltową na drodze gminnej nr 180239 C Borucin – Borucin o powierzchni 114 m w miejscowości Borucin Kolonia. Cena za wykonanie robót wynosi 7.380,00 zł brutto.
 49. Umowa zawarta w dniu 27.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR –DAR”, Makówiec 53, 87 – 602 Chrostkowo na remont drogi gminnej nr 180306C Karolin – Borucinek na dł. 650 mb w miejscowości Borucinek metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi. Cena za wykonanie robót wynosi 17.000,00 zł brutto.
 50. Umowa zawarta w dniu 20.08.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „NAFTEX” Spółka jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016. Cena ryczałtowa brutto za 1 km usługi przewozu wynosi 2,14 zł, co daje łączną kwotę brutto 177.059,52 zł.
 51. Umowa zawarta w dniu 21.08.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Komunalnym „GRONEKO”, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie na rozbiórkę budynku po byłej Szkole Podstawowej w Osięcinach i kruszenie gruzu z rozbiórki. Wartość przedmiotu umowy wynosi 60.898,77 zł brutto.
 52. Umowa dotacji zawarta w dniu 26.08.2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Osięciny na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.”Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny” Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 44.601,61 zł.
 53. Umawa zawarta w dniu 17.08.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Inżynieryjno – Drogową „DROGTOM” Sp. Z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek na roboty polegające na „Wymianie studni betonowych wpustów deszczowych w ilości 5 sztuk w nawierzchni jezdni ulicy Skarbka w miejscowości Osięciny”. Cena za wykonanie robót wynosi 6.150,00 zł brutto.
 54. Umowa zawarta w dniu 30.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a EKOD Małgorzata Romankiewicz ul. Matejki 1 lok.44 12-200 Pisz na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osięciny. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 11.470,00 zł brutto. 
 55. Umowa zawarta w dniu 03.09.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H KRZYWOSĄDZ Franciszek Żywiczyński, 88-210 Dobre na zakup i transport kruszywa wapiennego frakcji 4 – 16 mm na uzupełnienie nawierzchni na drogach gminnych w ilości 250 ton w cenie 42,28 zł netto/tonę + 23% Vat. 
 56. Umowa zawarta w dniu 24.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a „STUDBUD” Gąsior Stanisław, Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin na wykonanie uzdatniania warstw wodonośnych środkiem chemicznym „Clarex” w studni nr 2i 3 oraz oczyszczanie tych studni z osadów żelaza i manganu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Latkowo. Cena wykonania prac 22.140,00 zł brutto.
 57. Umowa zawarta w dniu 24.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a „STUDBUD” Gąsior Stanisław, Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin na przedłużenie zestawów pompujących w studni nr 2 i studni nr 3 na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Latkowo. Cena wykonania prac brutto 1.815,48 zł brutto.
 58. Umowa zawarta w dniu 3lipca 2015r. pomiędzy jednostkami samorządowymi wchodzącymi w skład powiatu radziejowskiego a Firmą Faber Consulting Polska Sp. Z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Działdowska 11/16, na usługę polegającą na wprowadzeniu zmian w Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020. Wartość usługi ustala się na kwotę 3.680,00 zł.
 59. Aneks do umowy Nr 46/S/2015 zawartej w dniu 15 maja 2015 r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2015 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie zmiany kwoty dotacji celowej do wysokości 220.000,00 zł.
 60. Porozumienie zawarte w dniu 03.11.2015 r. do umowy nr EOŚ-1277/2014 zawartej w dniu 31.10.2014 r. pomiędzy ENERGA Oświetlenie Sp. Z o.o. z siedzibą w Sopocie a Gminą Osięciny w sprawie podwyższenia standardu oświetlenia na terenie Gminy Osięciny. Wartość niezbędnych prac strony ustaliły na kwotę 27.261,24 zł brutto.
 61. Umowa zawarta w dniu 18.11.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Usługi Wykaszania Traw, Grzegorz Pikuła, Osłonki 20 na wykaszanie traw na terenie Gminy Osięciny w okresie od. 01.04.2016 r. do 31.10.2016 r. Ustalono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 3.800,00 brutto/miesiąc.
 62. Umowa zawarta w dniu 17 listopada 2015 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a Radiem HIT – MARFIX Wiesław Rafalski z/s. ul. Ptasia 3, 87-800 Włocławek na wykonanie kalendarzy ściennych na 2016 rok w ilości 2700 sztuk. Cena 1 sztuki wynosi 5,23 zł brutto.
 63. Umowa zawarta w dniu 27 listopada pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. Z o.o., Baruchowo, 87-821 Baruchowo na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny” od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 547.210,08 zł brutto.
 64. Umowa zawarta w dniu 30 listopada 2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża – Piotrków Kujawski na odcinku Osięciny-Osięciny Skrzyżowanie o dł. 1,370 km (od km 11+900 do km 13+270). Wysokość dotacji wynosi 50.000,00 zł. Termin realizacji zadania – nie później niż do dnia 11 grudnia 2015 r.
 65. Umowa zawarta w dniu 01.12.2015 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a p. Rafałem Matusiakiem zam. ul. Malinowa 7, 88-220 Osięciny na organizację zajęć sportowych na sali gimnastycznej i na boisku sportowym „Orlik” od dnia 01.12.2015r. do 31.12.2015 r. Wynagrodzenie brutto wynosi 14,00 zł na godzinę.
 66. Umowa zawarta w dniu 15 grudnia 2015 r. pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Gminą Osięciny, w celu wspólnej realizacji promocji wszystkich gmin Powiatu Radziejowskiego poprzez stworzenie Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego zlokalizowanego w Radziejowie przy ul. Brzeskiej 25. Gmina Osięciny ponosi koszt najmu pomieszczenia w kwocie 120,00 zł miesięcznie.
 67. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Osięciny a Kujawsko – Pomorską Siecią Informacyjną Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 26 na świadczenie usługi- kanał cyfrowy transmisji danych. Miesięczna opłata za świadczenie usługi wynosi 450,00 zł netto.

2016 r.

 1. Umowa zawarta w dniu 01.01.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a p. Rafałem Matusiakiem zam. ul. Malinowa 7, 88-220 Osięciny na organizację zajęć sportowych na sali gimnastycznej i na boisku sportowym „Orlik” od dnia 01.01.2016r. do 29.02.2016 r. Wynagrodzenie brutto wynosi 14,00 zł na godzinę.
 2. Aneks do umowy podpisany w dniu 02.01..2016r. z Przedsiębiorstwem „WENEX” Sęczkowo 24 na świadczenie usług serwisowych na sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu Urzędu Gminy Osięciny na okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wysokość opłaty stałej za świadczenie w/w usług wynosi 650,00 zł brutto miesięcznie.
 3. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panią Iwoną Lewandowską na pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Wynagrodzenie miesięczne za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 350,00 zł brutto miesięcznie.
 4. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a firmą VET-ZOO SERWIS ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka na wykonanie usługi przetrzymywania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Termin realizacji usługi od dnia 01.01. 2016 r. do 31. 12. 2016 r. Pobyt psa w Schronisku 7,33 zł/dobę pobytu.
 5. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Anną Rutkowską – Pracownia Projektowo Urbanistyczno – Architektoniczna, Włocławek ul. Barska 19/27 na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy terenu w gminie Osięciny zgodnie z „Kartą Programową”. Termin realizacji zadania o ustala się od dnia 04.01.2016 r.m do 31.12.2016r. 
 6. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie , ul. Kościuszki 58 na usługę polegającą na udostępnieniu basenów krytej pływalni w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58, dla dzieci i młodzieży w wieku od 7-dmiu do 18 lat zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny. Usługa będzie realizowana w okresie ferii szkolnych od dnia 18 stycznia 2016 r. do 29 stycznia 2016 r. Dzieci i młodzież płacą gotówką w kasie pływalni 1,00 zł za 60 minut pobytu na pływalni. Dopłata Gminy Osięciny do biletu wynosi 4,00 zł. 
 7. Umowa zawarta w dniu 19.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Piotrem Najmarem, zamieszkałym przy Alei Niepodległości 803 A w Sopocie na wykonanie „Programu opieki nad zabytkami” dla Gminy Osięciny i ewidencji zabytków. Za wykonanie dzieła wynagrodzenie będzie wynosić:
  - 4.000 zł brutto za „Program opieki nad zabytkami”,
  - 1680 zł brutto za karty obiektów włączonych do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
 8. Umowa zawarta w dniu 03.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Gminnym Klubem Sportowym „Ziemowit” Osięciny na prowadzenie zajęć i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych dwóch drużyn młodzieżowych i drużyny seniorów oraz na organizację co najmniej trzech imprez sportowo rekreacyjnych o zasięgu gminnym. Środki przyznane na realizację zadania wynoszą 75.000,00 zł. Termin wykonania zadania ustala się od dnia 3 luty 2016 roku do dnia 30 listopada 2016 roku. 
 9. Umowa zawarta w dniu 03.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Baruchowie pod numerem 54 na opróżnianie 5 koszy o pojemności 1100 l i 2 koszy o pojemności 240 l spod Urzędu Gminy Osięciny. Łącznie wartość opłaty zryczałtowanej opłaty miesięcznej z tytułu powyższej usługi wynosi 870 zł netto plus podatek Vat. 
 10. Umowa zawarta w dniu 03.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Baruchowie pod numerem 54 na opróżnianie koszy ulicznych w ilości 52 sztuki ustawionych na terenie gminy Osięciny z częstotliwością cztery razy w miesiącu. Łącznie wartość opłaty zryczałtowanej opłaty miesięcznej z tytułu powyższej usługi wynosi 832 zł netto plus podatek Vat.
 11. Umowa zawarta w dniu 01.02.2016 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką w Osięcinach, gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z .o.o. z siedzibą w Służewie na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych z jednego kontenera KP 7 ustawionego na terenie cmentarza parafialnego w Osięcinach.
 12. Umowa zawarta w dniu 01.02.2016 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką w Kościelnej Wsi, gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z .o.o. z siedzibą w Służewie na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych z jednego kontenera KP 7 ustawionego na terenie cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi.
 13. Umowa zawarta w dniu 29.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a biegłą specjalistką terapii uzależnień p. Hanną Mankiewicz na przeprowadzenie badań osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięciny i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Za wykonanie wyżej wymienionej pracy wynagrodzenie (brutto) wynosi 189,00 zł za jedno badanie.
 14. Umowa zawarta w dniu 08.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zygmuntem Dworakiem prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 13, 12-230 Biała Piska na wyłapywanie na zlecenie zamawiającego bezdomnych psów na terenie gminy Osięciny oraz utrzymywanie ich w schronisku. Ustala się wynagrodzenie: Odłów wraz z transportem: 200 zł brutto; utrzymanie psa w schronisku – 6 zł brutto doba/szt; gotowość do podjęcia działań interwencyjnych – ryczałt miesięczny – 200 zł brutto.
 15. Umowa zawarta w dniu 28.12.2015 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a Extranet Joanna Paździerska z siedzibą w Toruniu przy ul. Wielki Rów 40b na uruchomienie i utrzymywanie za serwerze Wykonawcy 9 kont e-mail. Uruchomienie i utrzymanie na serwerze Wykonawcy jednego konta e-mail to wartość 2,50 zł netto + 23% Vat za miesiąc. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 roku i obowiązuje do 31.12.2017 roku.
 16. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy na prowadzenie w roku 2016 monitoringu gleby na terenie gminy Osięciny. Wartość przedmiotu umowy wynosi 1.000,00 zł brutto.
 17. Umowa zawarta w dniu 25.01.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego z siedzibą w Radziejowie, ul. Kościuszki 58 na wydawanie miesięcznika „Powiatowe ABC” w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Cena 1 egzemplarza gazety wynosi 2,50 zł brutto, ustalony nakład 550 sztuk na rok.
 18. Aneks do umowy licencyjnej pomiędzy Piotr Zielonka zam. Piotrków Trybunalski a Gminą Osięciny dot.: zamówionego programu komputerowego do obsługi dopłat do paliwa rolniczego zwanego dalej Programem ZWROTY na przedłużenie aktualizacji programu w okresie od 01 stycznia 1016 r. do 31 grudnia 2016 r. Zapłata za świadczoną usługę wyniesie 400 zł netto + 23 % podatku VAT.
 19. Umowa zawarta dniu 29 lutego 2016 roku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Toruniu a Gminą Osięciny na dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr180359 C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344 C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach”. Całkowita wartość projektu wynosi: 461 225,41 w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 79 141,14 złotych.
 20. Umowa zawarta w dniu 26.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Marią Sempka zam. Radziejów ul. Wyzwolenia 57/15 na opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę 17 odcinków m dróg gminnych o łącznej długości L-9,645 km. Wynagrodzenie za realizację w/wym. dzieła wynosi 6.500,00 zł.
 21. Umowa zawarta w dniu 11.03.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a firmą: Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa , Grodztwo 40, 88-153 Kruszwica na wykonanie usługi przewozu osób do Wahrenholz i okolice w terminie od 29.04.2016 r. do 03.05.2016 r. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozowej: stawka za 1 km – 4,10 zł brutto za opłaty drogowe i parkingowe. 
 22. Umowa zawarta w dniu 22.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a INSTAL-KOMPLEX Andrzej Miazek , ul. Parkowa 37, 87 – 800 Włocławek na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej dla inwestycji polegającej na „Budowie kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyszyńskiego i Orzeszkowej w miejscowości Osięciny” . Ogólny koszt prac objętych niniejszą umową wynosi 3.000,00 zł netto + 23% podatku Vat., tj. 3.690,00 zł. 
 23. Umowa zawarta w dniu 22.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a INSTAL-KOMPLEX Andrzej Miazek , ul. Parkowa 37, 87 – 800 Włocławek na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej dla inwestycji polegającej na „Budowie kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza i ul. Mickiewicza w miejscowości Osięciny” . Ogólny koszt prac objętych niniejszą umową wynosi 3.000,00 zł netto + 23% podatku Vat., tj. 3.690,00 zł. 
 24. Umowa zawarta w dniu 15.03.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a prof. dr hab. Krzysztofem Mikulskim zam. w Toruniu przy ul. Św. Józefa 9e/53 na opracowanie historyczno - heraldyczne oraz koncepcje i projekty graficzne herbu, flagi, pieczęci organów gminy, sztandaru oraz wzoru łańcuchów Wójta i przewodniczącego Rady Gminy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad ich realizacją. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 10.000,00 zł.
 25. Umowa zawarta w dniu….2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Województwem Kujawsko –Pomorskim z siedzibą w Toruniu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2016 r. programu polityki zdrowotnej pn. ”Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Koszt wykonania szczepień w 50% wartości pochodzić będzie z budżetu Województwa.
 26. Umowa zawarta w dniu 21.03.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy na prowadzenie w roku 2016 monitoringu gleby na terenie gminy Osięciny w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Za czynności określone w umowie strony ustaliły opłatę w wysokości 997,12 zł. brutto.
 27. Umowa zawarta w dniu 29 marca 2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Szkółką Roślin Ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22, 87-704 Bądkowo na realizację zadania polegającego na: ”Odnowie zieleni miejskiej na ul. Ks. Matuszewskiego, ul. Plac bohaterów Powstania Warszawy, na „rondzie” przy ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy w miejscowości Osięciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny” Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyniesie 14.000,04 zł brutto.
 28. Umowa zawarta w dniu 30.03.2016 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Osięciny w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2016. Wysokość dotacji celowej od Wojewody na ten cel wynosi 73.800,00 zł.
 29. Umowa zawarta w dniu 01.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Rafałem Matusiakiem zam. ul. Malinowa 7, 88-220 Osięciny na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” od dnia 01.04.2016r. do 31.12.2016 r. Wynagrodzenie brutto wynosi 1.200,00 zł miesięcznie.
 30. Porozumienie zawarte w dniu 01.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko-Katolicką w Lekarzewicach w sprawie partycypacji w kosztach wywozu nieczystości stałych w roku 2016 w wysokości 2.000,00 zł brutto.
 31. Umowa z dnia 4 maja 2016 roku zawarta pomiędzy Gminą Osięciny a firmą KG EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Ikara 20 lok.2, 02 – 705 Warszawa na kwotę 58582,87 zł na wykonanie zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny”.
 32. Umowa zawarta w dniu 12.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu ul. Głowackiego 20 na opracowanie wniosku o przyznanie dotacji na projekt pn. „Przygotowanie programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016 -2020 z perspektywą do 2023 r.” Przedmiot umowy zostanie wykonany do 15 kwietnia 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 1.500 zł + 23% Vat.
 33. Umowa zawarta w dniu 26.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym „MAR-DAR” Makówiec 53 na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 420.416,66 zł brutto.
 34. Porozumienie zawarte w dniu 05.05.2016 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie a Urzędem Gminy Osięciny na organizację prac społecznie użytecznych dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Porozumienie obowiązuje w okresie od dnia 05.05.2016 r. do dnia 04.11. 2016 r.
 35. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2016 roku zawarta w dniu 06.05.2016 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji wynosi 150.000,00 zł., co stanowi 80% kosztów realizacji całego zadania.
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny