Poniedziałek,  14 października 2019, Imieniny: Alany, Damiana, Liwii
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Umowy 2015 rok
 1. Umowa na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w Gminie Osięciny z Pracownią Projektowo Urbanistyczno ? Architektoniczną we Włocławku (200 : 300 netto w zależności od kosztów decyzji)
 2. Aneks do umowy na świadczenie usług serwisowych na sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu Urzędu Gminy w Osięcinach z Przedsiębiorstwem WENEX Usługi Informatyczne Sęczkowo na kwotę 650 zł brutto miesięcznie,
 3. Umowa na pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno ? Informatycznym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z Panią Iwoną Lewandowską na kwotę 350 zł brutto miesięcznie,
 4. Umowa na opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Gminy Osięciny z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o z siedzibą we Włocławku na kwotę 1.432,08 zł brutto miesięcznie,
 5. Umowa na rewitalizację zbiornika wodnego i budowę gminnego centrum rekreacji publicznej z Zakładem Robót Ziemnych Instalacji Wodno ? Kanalizacyjnej. Konserwacja Urządzeń Melioracyjnych ?WODO ? KOP? we Włocławku ul. Chmielna 22A/35 na kwotę 327.432, 09 zł,
 6. Umowa na świadczenie usług weterynaryjnych z Przychodnią Weterynaryjną na Krzyżówkach lek. wet. Joanna Żurańska ? Hołody, Samszyce, według wystawionej faktury,
 7. Umowa licencyjna na oprogramowanie BIP ? line na rok 2015 rok z firmą SISCO IT GROUP Polska Sp. z o.o w Łodzi na kwotę 500 zł + VAT,
 8. Umowa o świadczenie usług internetowych Hosting BIP ? line z firmą SISCO  IT GROUP Polska Sp. z o.o w Łodzi na kwotę 500 zł + VAT,
 9. Umowa na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo z Zakładem Usługowym Wodno ? Kanalizacyjnym i C.O Dariusz Bartczak, Osięciny ul. Sienkiewicza 1 na kwotę 102.740,67 zł brutto,
 10.  Umowa na pełnienie nadzoru inwentarskiego na realizację zadania pt: ? Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice. Gmina Osięciny z Andrzejem Skibińskim zamieszkałym we Włocławku, ul. Moniuszki 2/9 na kwotę 3.500 zł brutto,
 11. Umowa na monitoring gleb na terenie Gminy Osięciny na 2015 rok z Okręgową Stacją Chemiczno ? Rolniczą w Bydgoszczy na kwotę 1.000 zł brutto,
 12. Umowa o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych ze Starostą Radziejowskim ? Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie. W ramach umowy zatrudnione zostały 4 osoby bezrobotne na okres 4 miesięcy. Refundacja z Urzędu Pracy wynosi 1.700 zł brutto + składki na ubezpieczenie społeczne na jeden etat.
 13. Umowa ze Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na wydawanie miesięcznika pt.: ?Powiatowe ABC?  w okresie od stycznia do grudnia 2015r. Cena jednego egzemplarza gazety 2,50 zł brutto. Ustalony nakład to 550 sztuk na rok.
 14. Umowa z firmą VET ? ZOO SERWIS z Trzcianki na przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt na rok 2015. Wynagrodzenie netto za pobyt psa w schronisku wynosi 7,33 zł na dobę pobytu.
 15. Umowa z Gminnym Klubem Sportowym ?Ziemowit? na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w dziedzinie piłki nożnej. Gmina Osięciny udziela wsparcia na realizację zadania w wysokości 75.000 złotych.
 16. Aneks do porozumienia Nr SPO.I.0116-WSPF/149/2010 z dnia 10. 02. 2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny w sprawie wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska ?Niebieska Linia? Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2015 roku.
 17. Umowa zawarta w dniu 01.03.2015 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul Lipowej 3, 84-100 Puck, dotyczącą przyznania dofinansowania w ramach projektu ANIMATOR ? MOJE BOISKO ORLIK 2012 na kwotę 9.000,00 zł.
 18. Umowa nr 26/2015 rok zawarta w dniu 16.03.2015 rok pomiędzy Gminą Osięciny a firmom przewozową TRANSPORT OSOBOWY Paweł Piasecki, Dębniaki 27, 87-875 Topólka, dotycząca zapewnienia środka transportu dla przewozu uczniów szkół podstawowych na basen do Radziejowa w ilości 10 wyjazdów na kwotę 4.000,00 zł (brutto) w ramach programu powszechnej nauki pływania ?UMIEM PŁYWAĆ? w 2015 roku.
 19. Umowa zawarta w dniu 26.02.2015 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Mirosławem Sempka, dotycząca opracowania dokumentacji technicznych, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych i szczegółowej specyfikacji technicznej na przebudowę 20 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 12,57 km za kwotę 8.200,00 zł.
 20. Umowa na dokonanie nasadzeń rośli na gminnym składowisku odpadów w miejscowości Borucin zawarta z szkółką roślin ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22, 87-704 Bądkowo na łączną kwotę 14.909,60 zł.
 21. ?Odnowie zieleni miejskiej na ul. Sucharskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kruszwickiej w miejscowości Osięciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny? zawarta z szkółką roślin ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22, 87-704 Bądkowo na łączną kwotę 14088,96 zł brutto. 
 22. Umowa z dnia 14 maja 2015 roku z firmą KG EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Ikara 20 lok.2, 02 ? 705 Warszawa na wykonanie zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny na łączną ilość: demontaż, transport i utylizacja 35,698 Mg oraz na zbiórkę, transport i utylizację 103,758 Mg. Środki finansowe na pokrycie w/w zadania będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 23. Umowa zawarta w dniu 29.01.2015r. z Parafią Rzymsko ? Katolicką w Lekarzewicach, Gminą Osięciny i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej ?Saniko? we Włocławku na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Lekarzewicach na kwotę do 2.000 zł.
 24. Umowa zawarta w dniu 29.01.2015r. pomiędzy Parafią Rzymsko ? Katolicką w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej ?Saniko? we Włocławku na odbiór odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi na kwotę do 8.000 zł.
 25. Umowa w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? w roku 2015 na kwotę 73.800 zł. z Wojewodą Kujawsko ? Pomorskim zawarta w dniu 4.03.2015r.
 26. Umowa na opracowywanie Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014 ? 2020 zawarta dnia 16.02.2015r pomiędzy następującymi jednostkami samorządowymi: Powiatem Radziejowskim, Gminą Miasto Radziejów, Gminą Radziejów, Gminą Topólka, Gminą Osięciny, Gminą Bytoń, Gminą Dobre, Miastem i Gminą Piotrków Kujawski a firmą Faber Konsulting Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Dziełdowska 11/16.
 27. Umowa zawarta w dniu 09.03.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługowo ? Handlową ?ROLDOM? ul. Kruszwicka 31, Osięciny na konserwację elementów drewnianych placów zabaw w miejscowościach: Osięciny (na terenie GOK), Pilichowo, Bełszewo, Zielińsk, Kościelna Wieś, Powałkowice, Borucin na kwotę 2.400zł.
 28. Umowa zawarta w dniu 30.04.2015r. pomiędzy parafią Rzymsko ? Katolicką w Osięcinach, Gminą Osięciny i Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej ?EKOSKŁAD? Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na odbiór odpadów komunalnych stałych z cmentarza w Osięcinach na kwotę 10.623,86zł.
 29. Aneks zawarty w dniu 10.04.2015r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych i paczek pocztowych.
 30. Umowa zawarta w dniu 14.05.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Inżynieryjno ? Drogową DROGTOM Sp.z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Przedmiotem umowy jest przebudowa dróg gminnych: nr. 180359C ul. Skarbka km 0+03, 00-6+23,00, nr. 180344C ul. Konopnickiej km 3+52,00+5+11,00 w Osięcinach na kwotę 74.756,38zł.
 31. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2015 roku zawarta w dniu 15.05.2015r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko ? Pomorskim a Gminą Osięciny na kwotę 150.000 zł.
 32. Umowa zawarta w dniu 12.06.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ? DAR? Makowiec 53, 87 ? 602 Chrostkowo. Przedmiotem umowy jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny na łączną kwotę 629.283,30 zł.
 33. Umowa zawarta w dniu 09.03.2015r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H Krzywosądz Franciszek Żywiczyński, 88 ? 210 Dobre na zakup i transport kruszywa wapiennego na uzupełnienie ubytków nawierzchni na drogach gminnych w ilości 200 ton w cenie 42,28 zł netto/tonę + 23 Vat.
 34. Umowa zawarta dnia 12 czerwca 2015r. między Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim, Pruchnowo 5A, 88 ? 200 Radziejów. Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 6922,10 zł.
 35. Umowa zawarta w dniu 24.06.2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu a Gminą Osięciny na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Odnowa zieleni miejskiej na ul. Sucharskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kruszwickiej w miejscowości Osięciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny. Kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł.
 36. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko ? Pomorskim a Gminą Osięciny zawarta w dniu 21 maja 2015 roku na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,850 km, w obrębie geodezyjnym: Borucin dz. Nr 188, kwota dofinansowania do 55.250,00 zł.
 37. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko ? Katolicką pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko ? Katolickiej w Osięcinach na zadanie pn. Wykonanie instalacji odgromowej całego budynku kościoła Parafialnego w Osięcinach wraz z częścią elektryczno-oświetleniową prezbiterium?. Kwota dotacji 15.000,00 zł.
 38. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko ? Katolicką pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko ? Katolickiej w Kościelnej Wsi na zadanie pn. ?Wykonanie remontu dachu oraz prac remontowych i konserwatorskich wewnątrz kościoła?. Kwota dotacji 25.000,00 zł.
 39. Umowa zawarta w dniu 16.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługowo ? Handlową ?Roldom? Jacek Płoszaj, ul. Kruszwicka 31, 88 ? 220 Osięciny na wykonanie oczyszczenia rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny (wykonanie burt, odmulenie dna) na odcinku o długości 1980 mb. Koszt prac 8.767,44 zł brutto.
 40. Umowa zawarta w dniu 14.05.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim zamieszkałym Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą ?Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C, ulicy Skarbka, od hm 0+ 03,00 do hm 6 + 23,00 i nr 180344C, ulicy Konopnickiej, od hm 3 +52,00 do hm 5 + 11,00 w miejscowości Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 4.500,00 zł brutto.
 41. Umowa zawarta w dniu 21.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H KRZYWOSĄDZ, Franciszek Żywiczyński, 88-210 Dobre na zakup i dostawę kruszywa wapiennego, frakcja 4-16 mm w ilości 650 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180266C Kościelna Wieś ? Sęczkowo w miejscowości Sęczkowo na kwotę 33.800,00 brutto z VAT-em.
 42. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko ? Katolicką pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko ? Katolickiej w Osięcinach na zadanie pn. Wykonanie instalacji odgromowej całego budynku kościoła Parafialnego w Osięcinach wraz z częścią elektryczno-oświetleniową prezbiterium?. Kwota dotacji 15.000,00 zł.
 43. Umowa zawarta w dniu 19.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko ?
  Katolicką pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko ? Katolickiej w Kościelnej Wsi na zadanie pn. ?Wykonanie remontu dachu oraz prac remontowych i konserwatorskich wewnątrz kościoła?. Kwota dotacji 25.000,00 zł.
 44. Umowa zawarta w dniu 16.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługowo ? Handlową ?Roldom? Jacek Płoszaj, ul. Kruszwicka 31, 88 ? 220 Osięciny na wykonanie oczyszczenia rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny (wykonanie burt, odmulenie dna) na odcinku o długości 1980 mb. Koszt prac 8.767,44 zł brutto.
 45. Umowa zawarta w dniu 14.05.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim zamieszkałym Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą ?Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C, ulicy Skarbka, od hm 0+ 03,00 do hm 6 + 23,00 i nr 180344C, ulicy Konopnickiej, od hm 3 +52,00 do hm 5 + 11,00 w miejscowości Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 4.500,00 zł brutto.
 46. Umowa zawarta w dniu 21.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H KRZYWOSĄDZ, Franciszek Żywiczyński, 88-210 Dobre na zakup i dostawę kruszywa wapiennego, frakcja 4-16 mm w ilości 650 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180266C Kościelna Wieś ? Sęczkowo w miejscowości Sęczkowo na kwotę 33.800,00 brutto z VAT-em.
 47. Umowa zawarta w dniu 01.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ?DAR?, Makówiec 53, 87 ? 602 Chrostkowo na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny. Wartość przedmiotu umowy wynosi 120.000,00 zł brutto.
 48. Umowa zawarta w dniu 20.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ?DAR?, Makówiec 53, 87 ? 602 Chrostkowo na wykonanie warstwy profilowej i ścieralnej mieszanką mineralno ? asfaltową na drodze gminnej nr 180239 C Borucin ? Borucin o powierzchni 114 m w miejscowości Borucin Kolonia. Cena za wykonanie robót wynosi 7.380,00 zł brutto.
 49. Umowa zawarta w dniu 27.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ?DAR?, Makówiec 53, 87 ? 602 Chrostkowo na remont drogi gminnej nr 180306C Karolin ? Borucinek na dł. 650 mb w miejscowości Borucinek metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi. Cena za wykonanie robót wynosi 17.000,00 zł brutto.
 50. Umowa zawarta w dniu 20.08.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?NAFTEX? Spółka jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016. Cena ryczałtowa brutto za 1 km usługi przewozu wynosi 2,14 zł, co daje łączną kwotę brutto 177.059,52 zł.
 51. Umowa zawarta w dniu 21.08.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Komunalnym ?GRONEKO?, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie na rozbiórkę budynku po byłej Szkole Podstawowej w Osięcinach i kruszenie gruzu z rozbiórki. Wartość przedmiotu umowy wynosi 60.898,77 zł brutto.
 52. Umowa dotacji zawarta w dniu 26.08.2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Osięciny na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.?Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny? Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 44.601,61 zł.
 53. Umawa zawarta w dniu 17.08.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Inżynieryjno ? Drogową ?DROGTOM? Sp. Z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek na roboty polegające na ?Wymianie studni betonowych wpustów deszczowych w ilości 5 sztuk w nawierzchni jezdni ulicy Skarbka w miejscowości Osięciny?. Cena za wykonanie robót wynosi 6.150,00 zł brutto.
 54. Umowa zawarta w dniu 30.06.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a EKOD Małgorzata Romankiewicz ul. Matejki 1 lok.44 12-200 Pisz na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osięciny. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 11.470,00 zł brutto. 
 55. Umowa zawarta w dniu 03.09.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H KRZYWOSĄDZ Franciszek Żywiczyński, 88-210 Dobre na zakup i transport kruszywa wapiennego frakcji 4 ? 16 mm na uzupełnienie nawierzchni na drogach gminnych w ilości 250 ton w cenie 42,28 zł netto/tonę + 23% Vat. 
 56. Umowa zawarta w dniu 24.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a ?STUDBUD? Gąsior Stanisław, Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin na wykonanie uzdatniania warstw wodonośnych środkiem chemicznym ?Clarex? w studni nr 2i 3 oraz oczyszczanie tych studni z osadów żelaza i manganu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Latkowo. Cena wykonania prac 22.140,00 zł brutto.
 57. Umowa zawarta w dniu 24.07.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a ?STUDBUD? Gąsior Stanisław, Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin na przedłużenie zestawów pompujących w studni nr 2 i studni nr 3 na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Latkowo. Cena wykonania prac brutto 1.815,48 zł brutto.
 58. Umowa zawarta w dniu 3lipca 2015r. pomiędzy jednostkami samorządowymi wchodzącymi w skład powiatu radziejowskiego a Firmą Faber Consulting Polska Sp. Z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Działdowska 11/16, na usługę polegającą na wprowadzeniu zmian w Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020. Wartość usługi ustala się na kwotę 3.680,00 zł.
 59. Aneks do umowy Nr 46/S/2015 zawartej w dniu 15 maja 2015 r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2015 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie zmiany kwoty dotacji celowej do wysokości 220.000,00 zł.
 60. Porozumienie zawarte w dniu 03.11.2015 r. do umowy nr EOŚ-1277/2014 zawartej w dniu 31.10.2014 r. pomiędzy ENERGA Oświetlenie Sp. Z o.o. z siedzibą w Sopocie a Gminą Osięciny w sprawie podwyższenia standardu oświetlenia na terenie Gminy Osięciny. Wartość niezbędnych prac strony ustaliły na kwotę 27.261,24 zł brutto.
 61. Umowa zawarta w dniu 18.11.2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Usługi Wykaszania Traw, Grzegorz Pikuła, Osłonki 20 na wykaszanie traw na terenie Gminy Osięciny w okresie od. 01.04.2016 r. do 31.10.2016 r. Ustalono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 3.800,00 brutto/miesiąc.
 62. Umowa zawarta w dniu 17 listopada 2015 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a Radiem HIT ? MARFIX Wiesław Rafalski z/s. ul. Ptasia 3, 87-800 Włocławek na wykonanie kalendarzy ściennych na 2016 rok w ilości 2700 sztuk. Cena 1 sztuki wynosi 5,23 zł brutto.
 63. Umowa zawarta w dniu 27 listopada pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. Z o.o., Baruchowo, 87-821 Baruchowo na ?Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny? od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 547.210,08 zł brutto.
 64. Umowa zawarta w dniu 30 listopada 2015 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ?Odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża ? Piotrków Kujawski na odcinku Osięciny-Osięciny Skrzyżowanie o dł. 1,370 km (od km 11+900 do km 13+270). Wysokość dotacji wynosi 50.000,00 zł. Termin realizacji zadania ? nie później niż do dnia 11 grudnia 2015 r.
 65. Umowa zawarta w dniu 01.12.2015 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a p. Rafałem Matusiakiem zam. ul. Malinowa 7, 88-220 Osięciny na organizację zajęć sportowych na sali gimnastycznej i na boisku sportowym ?Orlik? od dnia 01.12.2015r. do 31.12.2015 r. Wynagrodzenie brutto wynosi 14,00 zł na godzinę.
 66. Umowa zawarta w dniu 15 grudnia 2015 r. pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Gminą Osięciny, w celu wspólnej realizacji promocji wszystkich gmin Powiatu Radziejowskiego poprzez stworzenie Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego zlokalizowanego w Radziejowie przy ul. Brzeskiej 25. Gmina Osięciny ponosi koszt najmu pomieszczenia w kwocie 120,00 zł miesięcznie.
 67. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Osięciny a Kujawsko ? Pomorską Siecią Informacyjną Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 26 na świadczenie usługi- kanał cyfrowy transmisji danych. Miesięczna opłata za świadczenie usługi wynosi 450,00 zł netto.

2016 rok

 1. Umowa zawarta w dniu 01.01.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a p. Rafałem Matusiakiem zam. ul. Malinowa 7, 88-220 Osięciny na organizację zajęć sportowych na sali gimnastycznej i na boisku sportowym ?Orlik? od dnia 01.01.2016r. do 29.02.2016 r. Wynagrodzenie brutto wynosi 14,00 zł na godzinę.
 2. Aneks do umowy podpisany w dniu 02.01..2016r. z Przedsiębiorstwem ?WENEX? Sęczkowo 24 na świadczenie usług serwisowych na sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu Urzędu Gminy Osięciny na okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wysokość opłaty stałej za świadczenie w/w usług wynosi 650,00 zł brutto miesięcznie.
 3. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panią Iwoną Lewandowską na pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Wynagrodzenie miesięczne za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 350,00 zł brutto miesięcznie.
 4. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a firmą VET-ZOO SERWIS ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka na wykonanie usługi przetrzymywania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Termin realizacji usługi od dnia 01.01. 2016 r. do 31. 12. 2016 r. Pobyt psa w Schronisku 7,33 zł/dobę pobytu.
 5. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Anną Rutkowską ? Pracownia Projektowo Urbanistyczno ? Architektoniczna, Włocławek ul. Barska 19/27 na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy terenu w gminie Osięciny zgodnie z ?Kartą Programową?. Termin realizacji zadania o ustala się od dnia 04.01.2016 r.m do 31.12.2016r. 
 6. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie , ul. Kościuszki 58 na usługę polegającą na udostępnieniu basenów krytej pływalni w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58, dla dzieci i młodzieży w wieku od 7-dmiu do 18 lat zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny. Usługa będzie realizowana w okresie ferii szkolnych od dnia 18 stycznia 2016 r. do 29 stycznia 2016 r. Dzieci i młodzież płacą gotówką w kasie pływalni 1,00 zł za 60 minut pobytu na pływalni. Dopłata Gminy Osięciny do biletu wynosi 4,00 zł. 
 7. Umowa zawarta w dniu 19.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Piotrem Najmarem, zamieszkałym przy Alei Niepodległości 803 A w Sopocie na wykonanie ?Programu opieki nad zabytkami? dla Gminy Osięciny i ewidencji zabytków. Za wykonanie dzieła wynagrodzenie będzie wynosić:
  - 4.000 zł brutto za ?Program opieki nad zabytkami?,
  - 1680 zł brutto za karty obiektów włączonych do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
 8. Umowa zawarta w dniu 03.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Gminnym Klubem Sportowym ?Ziemowit? Osięciny na prowadzenie zajęć i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych dwóch drużyn młodzieżowych i drużyny seniorów oraz na organizację co najmniej trzech imprez sportowo rekreacyjnych o zasięgu gminnym. Środki przyznane na realizację zadania wynoszą 75.000,00 zł. Termin wykonania zadania ustala się od dnia 3 luty 2016 roku do dnia 30 listopada 2016 roku. 
 9. Umowa zawarta w dniu 03.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Baruchowie pod numerem 54 na opróżnianie 5 koszy o pojemności 1100 l i 2 koszy o pojemności 240 l spod Urzędu Gminy Osięciny. Łącznie wartość opłaty zryczałtowanej opłaty miesięcznej z tytułu powyższej usługi wynosi 870 zł netto plus podatek Vat. 
 10. Umowa zawarta w dniu 03.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Baruchowie pod numerem 54 na opróżnianie koszy ulicznych w ilości 52 sztuki ustawionych na terenie gminy Osięciny z częstotliwością cztery razy w miesiącu. Łącznie wartość opłaty zryczałtowanej opłaty miesięcznej z tytułu powyższej usługi wynosi 832 zł netto plus podatek Vat.
 11. Umowa zawarta w dniu 01.02.2016 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką w Osięcinach, gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej ?EKOSKŁAD? Sp. z .o.o. z siedzibą w Służewie na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych z jednego kontenera KP 7 ustawionego na terenie cmentarza parafialnego w Osięcinach.
 12. Umowa zawarta w dniu 01.02.2016 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką w Kościelnej Wsi, gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej ?EKOSKŁAD? Sp. z .o.o. z siedzibą w Służewie na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych z jednego kontenera KP 7 ustawionego na terenie cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi.
 13. Umowa zawarta w dniu 29.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a biegłą specjalistką terapii uzależnień p. Hanną Mankiewicz na przeprowadzenie badań osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięciny i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Za wykonanie wyżej wymienionej pracy wynagrodzenie (brutto) wynosi 189,00 zł za jedno badanie.
 14. Umowa zawarta w dniu 08.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zygmuntem Dworakiem prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 13, 12-230 Biała Piska na wyłapywanie na zlecenie zamawiającego bezdomnych psów na terenie gminy Osięciny oraz utrzymywanie ich w schronisku. Ustala się wynagrodzenie: Odłów wraz z transportem: 200 zł brutto; utrzymanie psa w schronisku ? 6 zł brutto doba/szt; gotowość do podjęcia działań interwencyjnych ? ryczałt miesięczny ? 200 zł brutto.
 15. Umowa zawarta w dniu 28.12.2015 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a Extranet Joanna Paździerska z siedzibą w Toruniu przy ul. Wielki Rów 40b na uruchomienie i utrzymywanie za serwerze Wykonawcy 9 kont e-mail. Uruchomienie i utrzymanie na serwerze Wykonawcy jednego konta e-mail to wartość 2,50 zł netto + 23% Vat za miesiąc. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 roku i obowiązuje do 31.12.2017 roku.
 16. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Okręgową Stacją Chemiczno ? Rolniczą w Bydgoszczy na prowadzenie w roku 2016 monitoringu gleby na terenie gminy Osięciny. Wartość przedmiotu umowy wynosi 1.000,00 zł brutto.
 17. Umowa zawarta w dniu 25.01.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego z siedzibą w Radziejowie, ul. Kościuszki 58 na wydawanie miesięcznika ?Powiatowe ABC? w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Cena 1 egzemplarza gazety wynosi 2,50 zł brutto, ustalony nakład 550 sztuk na rok.
 18. Aneks do umowy licencyjnej pomiędzy Piotr Zielonka zam. Piotrków Trybunalski a Gminą Osięciny dot.: zamówionego programu komputerowego do obsługi dopłat do paliwa rolniczego zwanego dalej Programem ZWROTY na przedłużenie aktualizacji programu w okresie od 01 stycznia 1016 r. do 31 grudnia 2016 r. Zapłata za świadczoną usługę wyniesie 400 zł netto + 23 % podatku VAT.
 19. Umowa zawarta dniu 29 lutego 2016 roku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Toruniu a Gminą Osięciny na dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. ?Przebudowa dróg gminnych: nr180359 C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344 C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach?. Całkowita wartość projektu wynosi: 461 225,41 w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 79 141,14 złotych.
 20. Umowa zawarta w dniu 26.01.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Marią Sempka zam. Radziejów ul. Wyzwolenia 57/15 na opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę 17 odcinków m dróg gminnych o łącznej długości L-9,645 km. Wynagrodzenie za realizację w/wym. dzieła wynosi 6.500,00 zł.
 21. Umowa zawarta w dniu 11.03.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a firmą: Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa , Grodztwo 40, 88-153 Kruszwica na wykonanie usługi przewozu osób do Wahrenholz i okolice w terminie od 29.04.2016 r. do 03.05.2016 r. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozowej: stawka za 1 km ? 4,10 zł brutto za opłaty drogowe i parkingowe. 
 22. Umowa zawarta w dniu 22.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a INSTAL-KOMPLEX Andrzej Miazek , ul. Parkowa 37, 87 ? 800 Włocławek na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej dla inwestycji polegającej na ?Budowie kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyszyńskiego i Orzeszkowej w miejscowości Osięciny? . Ogólny koszt prac objętych niniejszą umową wynosi 3.000,00 zł netto + 23% podatku Vat., tj. 3.690,00 zł. 
 23. Umowa zawarta w dniu 22.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a INSTAL-KOMPLEX Andrzej Miazek , ul. Parkowa 37, 87 ? 800 Włocławek na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej dla inwestycji polegającej na ?Budowie kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza i ul. Mickiewicza w miejscowości Osięciny? . Ogólny koszt prac objętych niniejszą umową wynosi 3.000,00 zł netto + 23% podatku Vat., tj. 3.690,00 zł. 
 24. Umowa zawarta w dniu 15.03.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a prof. dr hab. Krzysztofem Mikulskim zam. w Toruniu przy ul. Św. Józefa 9e/53 na opracowanie historyczno - heraldyczne oraz koncepcje i projekty graficzne herbu, flagi, pieczęci organów gminy, sztandaru oraz wzoru łańcuchów Wójta i przewodniczącego Rady Gminy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad ich realizacją. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 10.000,00 zł.
 25. Umowa zawarta w dniu?.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Województwem Kujawsko ?Pomorskim z siedzibą w Toruniu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2016 r. programu polityki zdrowotnej pn. ?Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim?. Koszt wykonania szczepień w 50% wartości pochodzić będzie z budżetu Województwa.
 26. Umowa zawarta w dniu 21.03.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy na prowadzenie w roku 2016 monitoringu gleby na terenie gminy Osięciny w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Za czynności określone w umowie strony ustaliły opłatę w wysokości 997,12 zł. brutto.
 27. Umowa zawarta w dniu 29 marca 2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Szkółką Roślin Ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22, 87-704 Bądkowo na realizację zadania polegającego na: ?Odnowie zieleni miejskiej na ul. Ks. Matuszewskiego, ul. Plac bohaterów Powstania Warszawy, na ?rondzie? przy ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy w miejscowości Osięciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny? Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyniesie 14.000,04 zł brutto.
 28. Umowa zawarta w dniu 30.03.2016 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Osięciny w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? w roku 2016. Wysokość dotacji celowej od Wojewody na ten cel wynosi 73.800,00 zł.
 29. Umowa zawarta w dniu 01.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Rafałem Matusiakiem zam. ul. Malinowa 7, 88-220 Osięciny na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym ?Orlik? od dnia 01.04.2016r. do 31.12.2016 r. Wynagrodzenie brutto wynosi 1.200,00 zł miesięcznie.
 30. Porozumienie zawarte w dniu 01.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko-Katolicką w Lekarzewicach w sprawie partycypacji w kosztach wywozu nieczystości stałych w roku 2016 w wysokości 2.000,00 zł brutto.
 31. Umowa z dnia 4 maja 2016 roku zawarta pomiędzy Gminą Osięciny a firmą KG EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Ikara 20 lok.2, 02 ? 705 Warszawa na kwotę 58582,87 zł na wykonanie zadania pn.: ?Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny?.
 32. Umowa zawarta w dniu 12.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu ul. Głowackiego 20 na opracowanie wniosku o przyznanie dotacji na projekt pn. ?Przygotowanie programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016 -2020 z perspektywą do 2023 r.? Przedmiot umowy zostanie wykonany do 15 kwietnia 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 1.500 zł + 23% Vat.
 33. Umowa zawarta w dniu 26.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR? Makówiec 53 na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 420.416,66 zł brutto.
 34. Porozumienie zawarte w dniu 05.05.2016 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie a Urzędem Gminy Osięciny na organizację prac społecznie użytecznych dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Porozumienie obowiązuje w okresie od dnia 05.05.2016 r. do dnia 04.11. 2016 r.
 35. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2016 roku zawarta w dniu 06.05.2016 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko ? Pomorskim a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji wynosi 150.000,00 zł., co stanowi 80% kosztów realizacji całego zadania.
 36. Umowa zawarta w dniu 31.03.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Pracownią Hydrologiczną Urszula Kubiak ul. Toruńska 53B/8, 87-800 Włocławek na opracowanie Dodatku do dokumentacji hydrologicznej dla wyznaczenia obszaru zasobowego gminnego ujęcia wody we Włodzimierce gmina Osięciny. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie wynosi 7.380,00 zł brutto.
 37. Umowa zawarta w dniu 18.05.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń a Gminą Osięciny na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ?Odnowa zieleni miejskiej na ul. Ks. Matuszewskiego, ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy, na rondzie przy ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy, oraz terenu z Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny.? Kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł. 
 38. Umowa zawarta w dniu 12.05.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Urządzeń Elektromechaniczno-Energetycznych ?Admar? Adam Marek ul. Gajowa 22 m 26, 87-800 Włocławek na przeprowadzenie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność Gminy. Wynagrodzenie za wykonanie czynności przewidzianych w umowie ustalono na 5.485,80 zł brutto.
 39. Umowa zawarta w dniu 29.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wojciechem Wesołowskim zamieszkałym w Ciechocinku ul. Kopernika 53 na wykonanie dokumentacji projektowej pt ?Projekt zamienny do zmiany pozwolenia na budowę w zakresie rezygnacji wykonania niektórych robót budowlanych dla zadania Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowa Centrum Rekreacji Publicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną? Za wykonanie niniejszej umowy wynagrodzenie wynosi 1.500,00 zł brutto.
 40. Umowa zawarta w dniu 29.04.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wojciechem Wesołowskim zamieszkałym w Ciechocinku ul. Kopernika 53 na wykonanie dokumentacji projektowej pt. ?Adaptacja i remont kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Bartłomiejowice? Za wykonanie pracy wymienionej w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości 7.000,00 zł brutto.
 41. Umowa zawarta w dniu 20.05.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław na ?przebudowę drogi gminnej nr 180205 C, Nagórki - Krotoszyn na odcinku o długości 1,00 km. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 129.272,52 zł.
 42. Umowa zawarta w dniu 23.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim na wspólną realizację zadania pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce ? Izbica dł. 1,057 km? Udział Gminy w realizacji zadania wynosi 50.000,00 zł.
 43. Umowa zawarta w dniu 25.05.2016 r pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu a Gminą Osięciny na przyznanie pomocy finansowej w formie refundacji w wysokości 230.440,00 zł na zadanie pn. ?Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Osięciny, Zblęg?.
 44. Umowa zawarta w dniu 18.05.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Adamem Koźmińskim zam. Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ?Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny?. Ustalono koszt nadzoru brutto na kwotę 4.624,00 zł.
 45. Umowa zawarta w dniu 20.05.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Adamem Koźmińskim zam. Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ?Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C, Nagórki ? Krotoszyn , na odcinku o długości 1,000 km?. Ustalono koszt nadzoru brutto na kwotę 1.422,00 zł.
 46. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Osięciny a Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58 na udostępnianie basenów krytej pływalni w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 7-dmiu do 18 lat i zamieszkałych na terenie gminy Osięciny. Usługa będzie realizowana w okresie wakacji szkolnych od dnia 08 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00. Dzieci i młodzież płacą 1,00 zł za 60 minut pobytu, natomiast Gmina Osięciny dopłaca 4,00 zł do każdego biletu.
 47. Umowa zawarta w dniu 02.06.2016 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Wojewodą Kujawsko ? Pomorskim. Przedmiotem umowy jest wsparcie finansowe na realizację zadania polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych. Kwota dotacji wynosi 28.000,00 zł.
 48. Umowa zawarta w dniu 16.06. 2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ? DAR? Marian Tompalski na Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Borucin, Osłonki, Krotoszyn. Termin wykonania robót do 31 sierpnia 2016 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 60.789,06 zł brutto.
 49. Umowa zawarta w dniu 05.05. 2016 roku pomiędzy Województwem Kujawsko ? Pomorskim a Gminą Osięciny. Przedmiotem umowy jest ?Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo na istniejącej nawierzchni bitumicznej, do długości 0,750 km, w obrębie geodezyjnym: Sęczkowo dz. 162?. Termin realizacji zadania do 30 października 2016 roku. Dofinansowanie Województwa będzie wynosić do 71.250,00 zł po wykonaniu i rozliczeniu zadania.
 50. Porozumienie zawarte w dniu 9.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim na udzielenie przez Gminę dotacji Powiatowi Radziejowskiemu w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (łóżka szpitalnego regulowanego elektrycznego dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych SP ZOZ w Radziejowie).
 51. Umowa zawarta w dniu 21.06.2016 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych ?INODROG? Spółka z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław na ?Przebudowę i zmianę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg?. Termin wykonania robót do 30 września 2016 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 205.448,70 zł.
 52. Umowa zawarta w dniu 21.06.2016 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów, KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86 ? 061 Brzoza na ?Przebudowę drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny". Termin wykonania robót do 30 września 2016 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 172.465,68 zł.
 53. Umowa zawarta w dniu 16.06.2016 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych ?INODROG? Spółka z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław na ?Przebudowę drogi gminnej nr 180205 C Nagórki ? Krotoszyn na odcinku o długości 0,350 km?. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 30 września 2016 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 45.245,38 zł brutto.
 54. Umowa zawarta w dniu 20.06.2016 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługowo ? Handlową ?ROLDOM? Jacek Płoszaj ul. Kruszwicka 31, 88 ? 220 Osięciny na wykonanie zadania polegającego na oczyszczaniu rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny (wykonanie burt, odmulenie dna) na odcinku o długości 1980 mb. Ustalono termin realizacji do 31 października 2016 r. Za wykonanie czynności określonych w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości 8.767,44 zł brutto.
 55. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2016 r pomiędzy Kujawsko ? Pomorskim Związkiem Pływackim z siedzibą przy ul. Słowackiego 118 A, 87 ? 100 Toruń a Gminą Osięciny na współorganizację zajęć w ramach programu ?Umiem pływać?(program jest przeznaczony dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej) Gmina Osięciny zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu ? dowozu uczniów na zajęcia z nauki pływania w 2016 r. w ramach projektu ministerialnego powszechnej nauki pływania pn. ?Umiem pływać? ? przy realizacji wersji ?z dojazdem? lub nieodpłatnego udostępniania pływalni ? przy realizacji wariantu ?bez dojazdu?.
 56. Umowa zawarta w dniu18 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek z siedzibą przy ul. Orląt Lwowskich 13, 22-200 Krasnystaw na pełnienie funkcji ABI oraz doradztwa informatycznego Urzędu Gminy Osięciny. Z tytułu realizacji umowy ustalono wynagrodzenie miesięczne w formie abonamentu w wysokości 1.300,00 zł netto plus należny podatek Vat.
 57. Umowa zawarta w dniu 22.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Pawłem Olczakiem -Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe InterDach ul. Konopnickiej 33, 88-220 Osięciny na wykonanie prac wymiany pokrycia dachowego na nieruchomości w miejscowości Osięciny , ul. Plac Bohaterów Powstania W-wy. Za wykonanie zleconej pracy ustalono kwotę 9.900,00 zł brutto.
 58. Umowa zawarta w dniu 22.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Henrykiem Ruszkiewiczem zam. Czołowo 114, 88 ? 2000 Radziejów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę linii oświetlenia ulicznego w trzech lokalizacjach, tj: w m. Osięciny, ul. Malinowa, Jarmarczna, Olchowa, Narutowicza, Żeromskiego, Skarbka oraz czterech opraw w Jarantowicach. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 7.000,00 brutto.
 59. Umowa zawarta w dniu 22.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Usługowym Wodno ? Kanalizacyjnym i c. o Dariusz Bartczak na ?Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza i ul. Mickiewicza w miejscowości Osięciny?. Termin wykonania robót do dnia 30.07. 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 40.577,70 zł brutto.
 60. Umowa zawarta w dniu 22.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Usługowym Wodno ? Kanalizacyjnym i c. o Dariusz Bartczak na ?Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Orzeszkowej i ul. Wyszyńskiego w miejscowości Osięciny?. Termin wykonania robót do dnia 31.08. 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 79.413,98 zł brutto.
 61. Umowa zawarta w dniu 20.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 76 na przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postepowań o zamówienia publiczne, sporządzenia dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej na okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie (brutto) 2.600,00 zł.
 62. Umowa zawarta w dniu 23.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim na wspólną realizację zadania pn. ?Remont drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce ? Izbica od km 1+792 do 2+042 dł. 0,250m km. Udział Gminy w realizacji zadania wynosi 10.000,00 zł.
 63. Porozumienie zawarte w dniu 05.05.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na przekazanie przez Gminę Osięciny środków finansowych w wysokości 8.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.
 64. Umowa zawarta w dniu 30.04.2016 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3 a Gminą Osięciny w sprawie przyznania dofinansowania w ramach projektu Lokalny Animator Sportu na boisku sportowym zlokalizowanym w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 zwanego dalej ?Orlikiem?.
 65. Aneks z dnia 07.07.2016 r.do umowy na udzielenie dotacji na realizacje zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w dyscyplinie piłka nożna. Aneks dotyczy zmiany prezesa i v-ce prezesa Klubu Sportowego ?Ziemowit? Osięciny.
 66. Umowa zawarta w dniu 07.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko ? Katolicką w Kościelnej Wsi w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko ? Katolickiej w Kościelnej Wsi na zadanie pn. ?Wykonanie remontu tynków, zakrystii i prezbiterium, demontaż ołtarza głównego do konserwacji, wymiana instalacji elektrycznej? Kwota dotacji wynosi 35.000,00 zł.
 67. Aneks z dnia 07.07.2016 r. do umowy z dnia 03 lutego 2016 r. na udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w dyscyplinie piłka nożna. Aneks dotyczy zmiany zarządu Klubu: Jarosław Kaczorowski ? prezes Klubu, Jacek Płoszaj ? v-ce prezes Klubu, było: Sławomir Rosiński ? prezes Klubu, Jan Nocoń - v-ce prezes Klubu.
 68. Porozumienie zawarte w dniu 16.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osięcinach na organizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami wskazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach w liczbie 20 osób. W ramach niniejszego porozumienia zleceniobiorca zapewni zorganizowanie i zrealizowanie kolonii letnich w Łebie.
 69. Umowa zawarta w dniu 07.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H. ?DRWAL? Wojciech Pawlak Krotoszyn 42 na wykonanie robót polegających na wymianie i naprawie urządzeń na placach zabaw w miejscowościach: Latkowo, Jarantowice i Pocierzyn. Termin realizacji do 20.07.2016 r. Za wykonanie robót ustalono cenę 4.305,00 zł. brutto.
 70. Umowa zawarta w dniu 07.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H. ?DRWAL? Wojciech Pawlak Krotoszyn 42 na wykonanie płotu i czterech ław w centrum rekreacji w miejscowości Bartłomiejowice. Termin realizacji do 20.07.2016 r. Za wykonanie robót ustalono cenę 2.822,85 zł. brutto.
 71. Umowa zawarta w dniu 07.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Marianną Patorską, p. Grzegorzem Patorskim i p. Bogusławem Przybyłowskim na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonaniu szczepień ochronnych dzieci w wieku 24-36 miesięcy życia przeciwko pneumokokom w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. ?Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim?. Termin realizacji zlecenia ustalono na okres od dnia 1 czerwca 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.
 72. Umowa zawarta w dniu 18.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 1 na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2016/2017. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 308.580,00 zł brutto. Cena ryczałtowa brutto za 1 km usługi przewozu wynosi 2,78 zł.
 73. Umowa zawarta w dniu 02.06.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Spółdzielnią ?Jutrzenka?, ul. Włocławska 1, 88-220 Osięciny na wykonanie robót polegających na wymianie kolektora burzowego wraz ze studniami i studzienkami na ul. Żeromskiego w Osięcinach. Ustalono termin realizacji do 30.06.2016 r. Za wykonanie robót ustalono kwotę 54.700,00 brutto.
 74. Umowa zawarta w dniu 25.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Transport ?Handel ? Usługi, Krzysztof Wasielewski Czołpin 12 na dostawę kruszywa wapiennego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 2.000 ton. Termin realizacji do 31.08.2016 r. Ustalono cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 46,25 zł brutto za 1 tonę.
 75. Umowa zawarta w dniu 22.07.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8 a Gminą Osięciny na udzielenie dotacji do kwoty 58.148,18 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:?Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny?.
 76. Umowa zawarta w dniu 20.02.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Dr Anetą ?Ineza Pilip na przeprowadzenie badań osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Za wykonanie w/wym. pracy ustalono wynagrodzenie w wysokości 189,00 zł brutto za jedno badanie.
 77. Umowa zawarta w dniu 01.08.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Transport ?Handel ? Usługi, Krzysztof Wasielewski Czołpin 12 na dostawę kruszywa wapiennego na drogę gminną nr 180332C Osięciny ?Żakowice w miejscowości Karolin w ilości 1500 ton w cenie 37,60 netto + 23% Vat, tj. 46,25 zł. brutto. Termin realizacji do 10 sierpnia 2016 r.
 78. Umowa zawarta w dniu 08.08.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowo ? Usługowym ?Hydro ? System? Tomasz Paradowski , Szpetal Górny, ul. Osiedle Młodych 1A, 87 ? 811 Fabianki na roboty modernizacyjne w Stacji Uzdatniania Wody w Kościelnej Wsi. Ustalono cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 36.900,00 zł brutto. Termin realizacji do 12 sierpnia 2016 r.
 79. Umowa zawarta w dniu 18.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym ?Mar ?Dar? Marian Tompalski na Przebudowę drogi gminnej nr 180215 C Witoldowo ?Bełszewo o łącznej długości 2,00 km. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 40.526,04 zł. Termin zakończenia robót do dnia 31 sierpnia 2016 r.
 80. Umowa zawarta w dniu 18.07.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. , ul. Budowlanych 38, 88 ? 100 Inowrocław na przebudowę drogi gminnej nr 180334C Lekarzewice ? Konary na długości 230 mb w miejscowości Zblęg. Ustalono cenę za wykonanie robót na kwotę 25.813,15 zł brutto. Termin realizacji do 31.08.2016 r.
 81. Umowa zawarta w dniu 15.09.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Produkcyjno ? Usługowo ? Handlowym ?PROXIMA? spółka z o.o. z siedzibą w Chodzieży, ul. Młyńska 3 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn:?Przebudowa części oczyszczlni ścieków w Osięcinach?. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono kwotę 24.390,24 zł netto +23% Vat, tj. kwota brutto 30.000,00 zł.
 82. Umowa zawarta w dniu 16.09.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Produkcyjno ? Handlowym ?KRAJAN? sp. zo.o. z siedzibą w 89-400 Sępólno Krajeńskie , ul. Wiśniowa 18 na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ?Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych w Osięcinach, Kościelnej Wsi i Pocierzynie , Gmina Osięciny? Termin wykonania zadania do dnia 12 grudnia 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 42.127,50 zł brutto.
 83. Umowa zawarta w dniu 16.08.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów, KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86 ? 061 Brzoza na Przebudowę skrzyżowania ulic Żeromskiego i Konopnickiej oraz skrzyżowania ulic Żeromskiego i Sportowej w miejscowości Osięciny. Termin zakończenia robót do dnia 30 września 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 61.349,74 zł.
 84. Umowa zawarta w dniu 15.09.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Instalacji Elektrycznych, Szalonki 6, 88-220 Osięciny na Wykonanie kompletnej wewnętrznej instalacji elektrycznej w obiekcie świetlicy w miejscowości Osłonki, gm. Osięciny. Termin realizacji do 30 września 2016 r. Ustalono cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 2.000,00 zł.
 85. Umowa zawarta w dniu 15.09.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Produkcyjno ? Usługowo - Handlowym ZEL-MET z siedzibą w Zelgnie, 87 ? 140 Chełmża na dostarczenie wraz z montażem toalety wolnostojącej szt.1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 46.740,00 zł.
 86. Umowa zawarta w dniu 08.08.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Romanem Skrzypińskim zam. ul. Wyzwolenia 59/7, 88-200 Radziejów na Budowę placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi oraz Skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach w terminie do dnia 31.10.2016 r. Ogólny koszt prac objętych niniejszą umową wynosi 8.100,00 zł brutto.
 87. Umowa zawarta dnia 21 czerwca 2016 r. między Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim zamieszkałym Pruchnowo 5A, 88-220 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą ?Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg?. Koszt nadzoru ustalono na cenę 2.260,00 zł brutto.
 88. Umowa zawarta dnia 21 czerwca 2016 r. między Gminą Osięciny a Panem Adamem Koźmińskim zamieszkałym Pruchnowo 5A, 88-220 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą ?Przebudowa drogi gminnej nr 180363C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny. Koszt nadzoru ustalono na cenę 1.897,00 zł brutto.
 89. Umowa zawarta w dniu 18.07.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a P.P.U.H. ?DRWAL? Krotoszyn 42 na ?Wymianę i montaż palików drewnianych szaty roślinnej na rynku w Osięcinach w ilości 55 sztuk?. Termin realizacji do 30 września 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 908,97 zł brutto.
 90. Umowa zawarta w dniu 15.09.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a P.P.U.H. ?DRWAL? Krotoszyn 42 na ?Remont i wymianę elementów placów zabaw w miejscowości Jarantowice, Latkowo i Pilichowo. Termin realizacji do 30 września 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 1.020,90 zł brutto.
 91. Umowa zawarta w dniu 15.09.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a P.P.U.H. ?DRWAL? Krotoszyn 42 na ?Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Latkowo?. Termin realizacji do 30 września 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 3.284,10 zł brutto.
 92. Umowa zawarta w dniu 28.09.2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na dotacje w ramach konkursu na opracowanie programu rewitalizacji ? program operacyjny pomoc techniczna na lata 2014 ? 2020. Przewidywana dotacja dla gminy Osięciny w wysokości 37.763,10 tj. do 90 % wartości projektu.
 93. Umowa zawarta w dniu 30.09.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Produkcyjno ? Handlowym ?KRAJAN? sp. zo.o. z siedzibą w 89-400 Sępólno Krajeńskie , ul. Wiśniowa 18 na wykonanie Ekspertyzy przyrodniczej występowania siedlisk gatunków chronionych ptaków i nietoperzy dla obiektów szkół podstawowych w Osięcinach, Kościelnej Wsi i Pocierzynie. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie umowne w wysokości 4.500 ,00 netto + Vat.
 94. Umowa zawarta w dniu 11.07.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a Auto ? Naprawa Wandynowo 28A, 88-231 Bytoń na ?Remont autobusu szkolnego Autosan?. Termin realizacji do 15 października 2016 r. Ustalono cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 10.000,00 zł brutto.
 95. Umowa zawarta w dniu 25.10.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a Radiem HIT-MARFIX Wiesław Rafalski ul. Ptasia 3, 87-800 Włocławek na wykonanie kalendarzy ściennych na 2017 rok w ilości 2700 sztuk. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustalono w wysokości 5,23 zł za 1 szt. brutto.
 96. Umowa zawarta w dniu 15.11.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a firmą Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowy Świat 10a/15, 60-583 Poznań na opracowanie pn. ?Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku?. Termin wykonania do 30.12.2016 rok. Za wykonaną usługę wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 7697,48 zł netto + podatek Vat 23%.
 97. Umowa zawarta w dniu 4 października 2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań na kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania ?Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko ? Pomorskiego na lata 2014 ? 2020?. Za wykonanie czynności wymienionej w umowie wykonawcy przysługiwać będzie opłata przygotowawcza w wysokości 3.000,00 zł netto + podatek Vat oraz wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3% netto + podatek Vat całkowitej wartości przygotowanego w ramach niniejszej umowy projektu. Opłata przygotowawcza będzie przysługiwała wykonawcy wyłącznie w przypadku pozytywnej weryfikacji wymogów formalnych przygotowanego wniosku o dofinansowanie.
 98. Umowa zawarta w dniu 03.10.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Spółdzielnią ?Jutrzenka?, ul. Włocławska 1, 88-220 Osięciny na ?Wymianę linii wodociągowej w ul. Kilińskiego z rur azbestowych na PCV wraz z zamontowaniem przyłączy i studzienek wodomierzowych mrozoodpornych?. Termin realizacji do 30 listopada 2016 r. Ustalono cenę za wykonanie prac na kwotę 27.823,00 zł netto + podatek VAT 6.399, 29 zł. Razem: 34.222,29 zł. 
 99. Umowa zawarta w dniu 07.12.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach a P. Marianem Żak zam. Radziejów ul. Żwirna 14 na wykonanie instalacji sanitarnej w obiekcie Punktu Ratownictwa Medycznego w miejscowości Osięciny przy ul. Plac Bohaterów Powst. W-wy. Za wykonanie robót ustalono cenę 1.845,00 zł. brutto.
 100. Umowa zawarta w dniu 22.12.2016 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej ?SANIKO? Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek na ?Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny?. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Łączne wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 597.987,36 zł brutto.

2017 rok

1. Umowa zawarta w dniu 02.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Anna Rutkowską zam. Włocławek ul. Barska 19/27 m 28 na wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu w gminie Osięciny. Za wykonanie pracy zleconej umową strony ustaliły wynagrodzenie, jako cenę umowną w wysokości dla danego projektu decyzji. Termin realizacji ustalono od dnia 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Umowa zawarta w dniu 05.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58 na udostępnianie basenów krytej pływalni w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 7-dmiu do 18 lat i zamieszkałych na terenie gminy Osięciny. Usługa będzie realizowana w okresie ferii szkolnych od dnia 30.01.2017 r. do 10.02.2017 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00. Dzieci i młodzież płacą 1,00 zł za 60 minut pobytu, natomiast Gmina Osięciny dopłaca 4,00 zł do każdego biletu.
3. Umowa zawarta w dniu 02.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P. Piotrem Budner zam. Zagajewice na ułożenie płytek podłogowych o pow. 155 m2 w sali remizy OSP w Woli Skarbkowej. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 3.875 zł brutto.
4. Umowa zawarta w dniu 02.01.2017 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej ?EKOSKŁAD? Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Osięcinach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy w 2017 r. kwoty 15.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka w Osięcinach.
5. . Umowa zawarta w dniu 02.01.2017 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej ?EKOSKŁAD? Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy w 2017 r. kwoty 8.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka w Kościelnej Wsi.
6. Umowa zawarta w dniu 02.01.2017 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. N.M.P. Częstochowskiej w Lekarzewicach , Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej ?SANIKO? Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Lekarzewicach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy w 2017 r. kwoty 2.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka w Lekarzewicach
7. Umowa zawarta w dniu 02.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt, Grażyna Jadwiga Dworakowska-spółka cywilna na ?wykonanie usług polegających na utrzymaniu bezpańskich (bezdomnych) psów z terenu gminy Osięciny, ich transporcie oraz utrzymaniu w schronisku dla zwierząt wraz z usługami powiązanymi.? Umowa zostaje zawarta na czas od daty zawarcia do 31.12. 2107 r. Ustalono następujące jednostkowe ceny brutto za poszczególne usługi:1) odłów wraz z transportem: 200 zł brutto, 2) utrzymanie psa w schronisku ? 6 zł brutto doba/szt., 3) gotowość do podjęcia działań interwencyjnych - ryczałt miesięczny ? 200 zł brutto.
8. Umowa zawarta w dniu 28.12.2016 r. r. pomiędzy Gminą Osięciny a TOI TOI Polska Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa ul. Płochocińska 29, na najem i serwis przenośnych kabin sanitarnych. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r., jest zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana z miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
9. Umowa zawarta w dniu 03.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Iwoną Lewandowską na pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno ? Informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu ?Promyk Nadziei?. Ustalono wynagrodzenie miesięczne w wysokości 350,00 zł brutto. Umowa została zawarta na okres od 01.01. 2017 r., do 31.12.2017 r.
10. Umowa zawarta w dniu 18.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Gminnym Klubem Sportowym ?Ziemowit? Osięciny na udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny. Wysokość dotacji wynosi 75.000,00 zł.
11.Aneks do umowy na świadczenie usług serwisowych na sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu Urzędu Gminy. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie umowy przez Wykonawcę (firmę ?Wenex?, Sęczkowo 24) na świadczenie usług konserwacyjno-serwisowych na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Wysokość stałej opłaty za świadczenie w/w usług ustalono na kwotę 659,11+23%VAT=700,01 zł brutto miesięcznie.
12.Umowa zawarta w dniu 04.01.2017 r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a firmą Remar Arkadiusz Szajkowski z siedzibą Ostrowąs 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski na remont łazienki w Urzędzie Gminy.Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 15.500,00 zł. Termin realizacji do dnia 3 lutego 2017 roku.
13.Umowa zawarta w dniu 12.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Fundacją Polski Samorząd z siedzibą w Turce przy Konwaliowej 3/14 na wykonanie dzieła polegającego na uzupełnieniu istniejącego już opracowania pod tytułem ?Historia Administracji w Gminie Osięciny?. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 6.000,00 zł brutto.
14. Umowa zawarta w dniu 16.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Usługi Projektowanie Mirosław Kulczyński , 87-800 Włocławek ul. Cicha 1/9 na wykonanie zadania pn. ?Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny?. Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy strony ustaliły ryczałtowo na kwotę 80.000,00 zł brutto.
15. Umowa zawarta w dniu 09.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Spółdzielnią ?Jutrzenka? ul. Włocławska 1, 88-220 Osięciny na realizację robót budowlanych polegających na ?wykonaniu przyłącza wodociągowego wraz ze studzienka wodomierzową w ulicy Kilińskiego do granicy działek p. Rosińskiego Jacka w miejscowości Osięciny?. Termin realizacji do 27 stycznia 2017 r. Ustalono cenę za wykonanie prac na kwotę 3.751,50 zł brutto.
16. Umowa zawarta w dniu 01.02.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługi Wykaszania traw z siedzibą w Osłonkach 20, 88-220 Osięciny reprezentowaną przez Pana Grzegorza Pikułę na wykonanie prac polegających na wykaszaniu traw na terenie gminy Osięciny. Umowa obowiązuje od dnia 01.04.2017 r. do 31.10.2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości 3.000,00 zł. za 1. miesiąc.
17. Umowa zawarta w dniu 10.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P. Mirosławem Sempką zam. Radziejów ul. Wyzwolenia 57/15 na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinaka drogi gminnej nr 180332C Osięciny-Żakowice, dł. 1,00 km. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 700,00 zł.
18. Umowa zawarta w dniu 10.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P. Mirosławem Sempką zam. Radziejów ul. Wyzwolenia 57/15 na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 23 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 12,130 km. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 8.000,00 zł.
19. Umowa zawarta w dniu 10.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a firmą EKO-BUD Agnieszka Żołędowska z siedzibą we Włocławku ul. Ziołowa 1a, 87 -800 Włocławek na opracowanie 71 indywidualnych projektów techniczno ? technologicznych instalacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w miejscowościach na terenie gminy Osięciny. Termin realizacji do 31.01.2017 r. Cena za wykonanie zamówienia wynosi 35.500,00 zł brutto, tj. cena 500,00 zł za jedną sztukę brutto.
20. Umowa zawarta w dniu 13.02.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Okręgową Stacją Chemiczno ? Rolniczą w Bydgoszczy na prowadzenie w roku 2017 monitoringu gleby na terenie gminy Osięciny w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Za wykonanie czynności określonych w umowie ustalono opłatę w wysokości 997,12 zł brutto.
21. Umowa zawarta w dniu 02.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Prywatnym Ogniskiem Muzycznym reprezentowanym przez p. Zdzisława Wiśniewskiego zam. Falborz Kolonia 30 na Szkolenie młodzieży do Orkiestry Dętej ?Semper Fidelis? w Osięcinach oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów na przeglądy, konkursy, występy w ilości 16 godzin miesięcznie. Umowa została zawarta na czas od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Za wykonanie prac określonych w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości 1.100,00 zł miesięcznie.
22. Umowa zawarta w dniu 27.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a PPH KRAJAN Sp. z o.o. z siedzibą Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie na wykonanie projektu inwentaryzacji budowlanej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilichowie. Termin wykonania inwentaryzacji budowlanej do 28.02.2017 r. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy ustalono na kwotę 6.150,00 zł brutto.
23. Umowa zawarta w dniu 27.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a PPH KRAJAN Sp. z o.o. z siedzibą Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie na wykonanie projektu inwentaryzacji budowlanej budynku byłej siedziby gminy Osięciny. Termin wykonania inwentaryzacji budowlanej do 28.02.2017 r. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy ustalono na kwotę 6.150,00 zł brutto.
24. Umowa zawarta w dniu 20.01.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P. Mirosławem Sempką zam. Radziejów ul. Wyzwolenia 57/15 na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Płowieckiej, Orzeszkowej i Kasprowicza w Osięcinach. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł.
25. Umowa zawarta w dniu 24.02.2017 r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięcinach a wykonawcą ?KARO? Roman Bajdalski Brzeźno 8, 87-702 Koneck na wykonanie mebli na wymiar do łazienki ?parter.. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 1.900,00 zł brutto.
26. Umowa zawarta w dniu 01.03.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Rafałem Matusiakiem zam. ul. Malinowa 7, 88-220 Osięciny na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie ?Moje boisko Orlik 2012? w Osięcinach od dnia 01.03. 2017 r. do dnia 30.11.2017 r. Czas pracy 69 godzin/miesiąc. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 1.200,00 zł brutto miesięcznie.
27. Umowa zawarta w dniu 20.02.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ul. Unii Lubelskiej 4c, na przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienia publiczne i sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 2.600,00 zł brutto.
28. . Umowa zawarta w dniu 20.02.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na redagowanie i dystrybucję miesięcznika ?Powiatowe ABC? w okresie od lutego do grudnia 2017 r. Za 1 egzemplarz ustalono kwotę w wysokości 2,50 zł brutto i ustalony nakład wynosi 500 szt. na rok.
29.Porozumienie zawarte w dniu 13.02.1017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim z siedzibą ul. Słowackiego 118A, 87-100 Toruń w sprawie organizacji zajęć dla uczniów klas I ? III w ramach programu ?Umiem pływać?. Porozumienie zawarto na okres od 13.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
30. Umowa zawarta w dniu 9 marca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Ochrony Środowiska, Krystyna Mitura ul. Łobeska 14, 60-182 Poznań na ?Przebudowę istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych?. Termin zakończenia robót do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 600.404,06 zl.brutto.
31. Umowa zawarta w dniu 20.01 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Mirosławem Sempką zam. Radziejów ul. Wyzwolenia 57/15 na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 180344C, ul. Konopnickiej w Osięcinach. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 800,00 zł brutto.
32. Umowa zawarta w dniu 01.03 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Usługi Ślusarskie, Janusz Rębiałkowski, Osięciny Skrzyżowanie na ?Wykonanie konstrukcji stalowej i kosza w studni przepompowni ścieków w Osięcinach?. Termin wykonania pracy do 10 marca 2017 r. Za wykonanie pracy wymienionej w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości 13.000,00 zł netto + 23% podatku Vat, tj. 15.990,00 zł brutto.
33. Umowa zawarta w dniu 22 marca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo na przebudowę czternastu odcinków dróg gminnych na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 634.973,22 złotych brutto.
34. Umowa zawarta w dniu 22 marca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo na przebudowę pięciu odcinków dróg gminnych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 125.296,21 złotych brutto.
35. Umowa zawarta w dniu 28.02.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą INSTAL ? KOMPLEX, Andrzej Miazek zam. ul. Parkowa 37, 87-800 Włocławek na wykonanie projektu budowlanego + projektu drogowego (projekt organizacji ruchu) na zadanie pn.?Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 649 i 164/3 położonych przy ul. Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki, w miejscowości Osięciny w terminie do dnia 31.07.2017 r. Ogólny koszt prac objętych umową wynosi 3.936 zł brutto.
36. Umowa zawarta w dniu 11 kwietnia 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a ELBRUK BUDOWNICTWO, Justyna Laskowska, ul. Głębocka 94/29, 03-287 Warszawa na ?Budowę placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach?. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 216.502,52 zł.
37. Umowa zawarta w dniu 15.03 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Biurem Projektowym Jarosław Szmagalski zam. Radziejów ul. Chabrowa 4, 88-200 Radziejów na ?Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Osłonkach 39- gmina Osięciny?. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła ustalono na kwotę 5.300,00 zł netto.
38. Umowa zawarta w dniu 23.03 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Transport Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre na ?Zakup kruszywa wapiennego frakcji 0 -31,50 w ilości ok. 130 ton ( ?5)?. Termin realizacji do 10.04.2107 r. Ustalono cenę 41 zł netto + 23% podatku VAT za tonę kruszywa, tj. 50,43 zł brutto/1 tonę kruszywa.
39. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2017 roku zawarta w dniu 14.04.2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko ? Pomorskim a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji wynosi 110.000,00 zł., co stanowi 80% kosztów realizacji całego zadania.
40. Umowa zawarta w dniu 06 marca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Szkółką Roślin Ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk ul. Kujawska 22, 87 -704 Bądkowo na wykonanie zadania polegającego na: ?Odnowa zieleni miejskiej przy ul. Rataja i Plac Wolności ? Plac za Kościołem Parafialnym w miejscowości Osięciny? Termin realizacji zadania od 01 kwietnia 2017 r. , natomiast termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 czerwca 2017 roku. Ustalono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 14.494,00 zł brutto.
41. Umowa zawarta w dniu 19.04. 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim na wspólną realizację zadania pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2813 C Osięciny ? Redecz o ł. 0,680 km?. Termin realizacji zadania do 15.07.2017 r. Na realizację zadania strony przeznaczą następujące środki: Powiat 110.000,00 zł, Gmina 50.000,00 zł. Łącznie zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 160.000,00 zł.
42. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wsparcie finansowe gminy w zakresie dożywiania w 2017 roku zawarta w dniu 19.04.2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko ? Pomorskim a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji wynosi 73.800,00 zł., co stanowi 60% kosztów realizacji całego zadania.
43. Umowa zawarta w dniu 09.03. 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Usługowo Technicznym ?BIO-MAR? Marek Wojtkowski, ul. Siejaka 25a/3, 64-800 Chodzież na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą : ?Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych w miejscowości Osięciny?. Koszt nadzoru wyniesie 24.000,00 zł brutto.
44. Umowa zawarta w dniu 10.04. 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny na ?Wymianę i naprawę elementów placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury w miejscowości Osięciny? Termin realizacji do 22 kwietnia 2017 rok. Ustalono cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 7.810,50 zł brutto.
45. Umowa zawarta w dniu 19.04. 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a ?KARO? Roman Bajdalski Brzeźno 8, 87-702 Koneck na ?Wykonanie okna PCV do pomieszczenia socjalnego urzędu gminy?. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 21.04.2017 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 150,00 zł brutto.
46. Umowa zawarta w dniu 11.04. 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a ?KARO? Roman Bajdalski Brzeźno 8, 87-702 Koneck na ?Wykonanie mebli na wymiar do pomieszczenia socjalnego urzędu gminy?. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.04.2017 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 3.200,00 zł brutto.
47. Umowa zawarta w dniu 26 kwietnia 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Inżynieryjno-Drogową DROGTOM Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek na ?Przebudowę ul. Orzeszkowej, ul. Kasprowicza, ul. Płowieckiej, ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny?. Termin wykonania robót do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 232.618,71 zł brutto.
48. Umowa zawarta w dniu 8 maja 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie przy ul. Rzemieślniczej 17/19 na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy przez co należy rozumieć rozbudowę istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych. Koszt podniesienia standardu oświetlenia wynosi łącznie brutto 90.373,63 zł
49. Umowa zawarta  w dniu 04.04 2017 r.. pomiędzy Gminą Osięciny  a Mirosławem Sempką zam. Radziejów  ul. Wyzwolenia 57/15 na ?Wykonanie projektu przebudowy odcinków obustronnych  chodników ul. Leśnej w Osięcinach?. Termin wykonania projektu od 04.04.2017r.  do 27.04.217 r.  Za wykonanie dzieła ustalono wynagrodzenie w wysokości 3.500,00 zł.
50. Umowa zawarta  w dniu 14.03 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny  a Spółdzielnią ?Jutrzenka?, ul. Włocławska 1, 88-220 Osięciny na ?Wykonanie modernizacji systemu napowietrzania w hydroforni Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościelna Wieś,     gm. Osięciny?. Termin realizacji do dnia 31.03.2017 r. Ustalono cenę za  wykonanie  prac określonych w umowie na kwotę 29.045,22 zł brutto.
51.  Umowa zawarta  w dniu 04.05.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny  a Spółdzielnią ?Jutrzenka?, ul. Włocławska 1, 88-220 Osięciny na ?Wykonanie remontu przyłącza kanalizacji deszczowej  ze studniami w miejscowości  Osięciny, gm. Osięciny?. Termin realizacji do dnia 10.05.2017 r. Ustalono cenę za  wykonanie  prac określonych w umowie na kwotę 21.894,00 zł brutto.
52.Umowa zawarta w dniu 23.05.2017 r. pomiędzy Firmą Usługowa BatDrone Mariusz Jóźwiak ul. Jana Matejki 9 lok. 65, 87-800 Włocławek a Gminą Osięciny na ?Wykonanie nagrania wideo przy pomocy  Bezzałogowego Statku Powietrznego podczas wydarzenia Dzień Dziecka w dniu 01.06.2107 r. oraz montażu nagrań Wideo w jeden Utwór Audiowizualny trwający nie mniej niż 5 minut 0 sekund?. Wynagrodzenie  z tytułu wykonania  umowy  dla realizatora wynosi 700,00 złotych.
53.Umowa zawarta w dniu 22 marca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P. Adamem Koźmińskim zam. Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 9.123,26 zł brutto.
54. Umowa zawarta w dniu 14.04.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P. Romanem Skrzypińskim zam. ul. Wyzwolenia 59/7, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy szkole podstawowej w Osięcinach. Koszt nadzoru wyniesie 2.337,00 zł brutto.
55. Umowa zawarta w dniu 26 kwietnia 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P. Adamem Koźmińskim zam. Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Orzeszkowej, ul. Kasprowicza, ul. Płowieckiej, ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 2.791,42 zł brutto.
56. Umowa zawarta w dniu 24.03.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a UNIMAST, Grzegorz Walczak, Żakowice30, 88-220 Osięciny na zakup piasku w ilości 240 ton za kwotę 2.066,40 zł i transport piasku w kwocie ? 2.872,00 zł. Razem: 4.938,40 zł brutto. Termin realizacji do 30 marca 2017 r.
57. Umowa zawarta w dniu 24.03.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a UNIMAST, Grzegorz Walczak, Żakowice30, 88-220 Osięciny na zakup piasku w ilości 260 ton za kwotę 2.238,60 zł i transport piasku w kwocie ? 3.198,00 zł. Razem: 5.436,60 zł brutto. Termin realizacji do 10 kwietnia 2017 r.
58.Umowa zawarta w dniu 1 czerwca 2017 roku pomiędzy Gminą Osięciny a PPHU INSTALPIOTR, Piotr Pruszyński, ul. Kolejowa 8/36, 62-600 Koło na Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmarczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 15 października 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 148.552,12 zł.
59. Umowa zawarta w dniu 22.05.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a P.P.U.H. ?DRWAL? Krotoszyn 42 na wykonanie robót polegających na wymianie i naprawie zużytych elementów na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś. Termin realizacji do 31 maja 2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 3.670,32
zł. brutto.
60. Umowa zawarta w dniu 22.05.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a KG EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Ikara 20 lok. 2, 02-705 Warszawa na wykonanie zadania pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny. Termin realizacji ustalono do dnia 15 października 2017 r. Łączna wartość zamówienia wynosi 64.080,36 zł brutto.
61. Umowa zawarta w dniu 31.05.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym, Franciszek Żywiczyński Krzywosądz, 88-210 Dobre na Dostawę kruszywa wapiennego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 1000 ton. Termin realizacji do 30.06.2017 r. Ustalono cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 45,69 zł brutto za 1 tonę.
62. Umowa zawarta w dniu 23.03.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a MOTYLES Kompleksowa Obsługa Budownictwa, Piotr Przybylski, ul. Zimowa 18, 87-800 Włocławek na Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę chodników i miejsc postojowych w miejscowości Kościelna Wieś, Osięciny. Termin realizacji do 31 sierpnia 2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 21.000,00 zł netto + podatek 23%VAT, tj. 25.830,00 zł brutto.
63.Porozumienie zawarte w dniu 07.06.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na przekazanie przez Gminę Osięciny środków finansowych w wysokości 8.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego. Termin przekazania środków do dnia 15.07.2017 r.
64. Umowa zawarta w dniu 06.06.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie pożyczki w wysokości 410.018,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych.
65. Umowa zawarta w dniu 15.05.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizacje programu polityki zdrowotnej pn.:Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim. Termin realizacji programu do dnia 31 grudnia 2017 r. W ramach niniejszej umowy Województwo przeznaczy w roku 2017 środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 7.500,00 zł brutto.
66. Umowa zawarta w dniu 20.02.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Hanną Mankiewicz-specjalistą terapii uzależnień na przeprowadzenie badań osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Za wykonanie wyżej wymienionej pracy ustalono wynagrodzenie w wysokości 189,00 zł (brutto) za jedno badanie.
67. Umowa zawarta w dniu 30.05.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Nowotax Sp. zo.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 9c lokal 14 na wyliczenie prewspółczynnika do odliczania podatku Vat przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne. Za w/w usługę ustalono kwotę 2.000,00 zł netto; tj.2.460,00 zł łącznie z podatkiem VAT.
68. Umowa zawarta w dniu 05.05.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Kominiarskim Wielobranżowym, 88-150 Kruszwica na Montaż wkładów kominowych wraz z udrożnieniem przewodów kominowych w pięciu lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Zagajewice 19. Termin realizacji do dnia 31 maja 2017 r. Ustalono cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 19.440,00 zł brutto.
69. Umowa zawarta w dniu 05.05.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Kominiarskim Wielobranżowym, 88-150 Kruszwica na Montaż wkładów kominowych wraz z udrożnieniem przewodów kominowych w dwóch lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Zagajewice 19. Termin realizacji do dnia 31 maja 2017 r. Ustalono cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 6.404,40 zł brutto.
70. Umowa zawarta w dniu 21 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś ul Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn na Przebudowę drogi gminnej nr 180332 Osięciny-Żakowice, na odcinku o długości 1,00 km. Termin zakończenia robót do dnia 31 sierpnia 2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 188.474,82 zł.
71. Umowa zawarta w dniu 22.06.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski, na przebudowę drogi gminnej nr 180288C Włodzimierka - Pułkownikowo pojedynczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 0,600 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 14.441,92 złotych brutto.
72. Umowa zawarta w dniu 22.06.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski, na przebudowę drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo pojedynczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,00 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 26.258,04 złotych brutto.
73. Umowa zawarta w dniu 22.06.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski, na przebudowę drogi gminnej nr 180313C Borucin ? Redecz Krukowy podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 0,300 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 22.420,44 złotych brutto.
74. Umowa zawarta w dniu 22.06.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski, na przebudowę drogi gminnej nr 180302C Osięciny - Jarantowice podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 0,080 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 5.637,14 złotych brutto.
75. Umowa zawarta w dniu 22.06.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski, na przebudowę drogi dojazdowej do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 0,570 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 42.598,84 złotych brutto.
76. Umowa zawarta w dniu 13.06.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Ochrony Środowiska reprezentowanym przez Krystynę Miturę na: Przełożenie instalacji elektrycznej dla dwóch przepompowni pomocniczych oraz wyposażenie i montaż szafki sterowniczej dla dwóch przepompowni z podłączeniem i sprawdzeniem w systemie zdalnego sterowania; utwardzenie terenu pod sitopiaskownikiem oraz wokół sitopiaskownika wraz z drogą dojazdową, wykonanie kanalizacji ścieków ociekowych sitopiaskownika do istniejącej studni, przebudowa stopów fundamentowych oraz pomostu dla sitopiaskownika. Termin zakończenia robót do dnia 31 sierpnia 2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 42.458,16 zł.
77. Umowa zawarta w dniu 20.06.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim ul. Kościuszki 17 na udostępnianie basenów krytej pływalni w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym do ukończenia 18 lat i zamieszkałych na terenie gminy Osięciny. Usługa będzie realizowana w okresie wakacji szkolnych od dnia 10 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 roku, we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 do 19.30. Dzieci i młodzież płacą 1,00 zł za 60 minut pobytu, natomiast Gmina Osięciny dopłaca 4,00 zł do każdego biletu.
78.Umowa zawarta w dniu 27.06.2017 r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a p. Lechem Tadeuszem Karczewskim, 87 ? 100 Toruń, ul. Szczytna 4/10 na wykonanie drzewca oraz głowicy do sztandaru gminy Osięciny. Termin realizacji do 31.08.2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 4.000,00 zł brutto.
79. Umowa zawarta w dniu 28 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Sztandar-Haft Marek Staszewski, Witów-Kolonia 18a, 97-330 Sulejów na wykonanie dwóch gobelinów według ustalonego wzoru-herbu gminy. Termin wykonania umowy do dnia 31 października 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 1.600,00 zł brutto.
80. Umowa zawarta w dniu 23 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Sztandar-Haft Marek Staszewski, Witów-Kolonia 18a, 97-330 Sulejów na wykonanie sztandaru wraz z dodatkami według ustalonego wzoru. Termin wykonania umowy do dnia 31 października 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 4.400,00 zł brutto.
81. Umowa zawarta w dniu 18.05.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń na udzielenie dotacji do kwoty 10.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Odnowa zielenie miejskiej przy ul. Plac Wolności i przy ul. Rataja w miejscowości Osięciny. Planowany koszt całkowity zadania wynosi 14.494,00 zł, przy udziale własnym gminy 4.494,00 zł.
82.Porozumienie zawarte w dniu 19.07.2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Wojewoda Kujawsko-Pomorski będzie przekazywał Gminie środki finansowe na wykonywanie w.wym. zadań. Porozumienie zostało zawarte do dnia 31 grudnia 2019 r.
83. Umowa zawarta w dniu 11.07.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8 a Gminą Osięciny na udzielenie dotacji do kwoty 44.856,25 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny".
84. Umowa zawarta w dniu 20 lipca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Transport Handel-Usługi, Krzysztof Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4 - 16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 4.000 ton. Termin realizacji do 30.09.2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 171.560,40 zł brutto.
85.Umowa zawarta w dniu 18 maja 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gmina Osięciny na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, do długości 0,500 km , w obrębie geodezyjnym: Osięciny dz. Nr 566/2 i 915. Termin realizacji zadania do dnia 30 października 2017 roku. Gmina otrzyma od województwa środki w wysokości do 48.500,00 zł.
86. Umowa zawarta w dniu 20 lipca 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Osięciny o przyznaniu pomocy na realizację operacji: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny. Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny. Gmina w ramach pomocy otrzyma 560.719 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Termin realizacji operacji do dnia 30 czerwca 2018 r.
87. Umowa zawarta w dniu 19 lipca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym JAM-POŻ Jakub Meler ul. Spacerowa 10, 88-153 Kruszwica na Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu ? stadion wraz z budynkiem socjalno - biurowym w miejscowości Osięciny, w terminie do 26.07.2017 r. Koszt prac objętych umową wynosi 885,60 zł brutto.
88. Umowa zawarta w dniu 19 lipca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym JAM-POŻ Jakub Meler ul. Spacerowa 10, 88-153 Kruszwica na Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu ? Świetlica Wiejska w Borucinie gm. Osięciny, w terminie do 26.07.2017 r. Koszt prac objętych umową wynosi 885,60 zł brutto.
89. Umowa zawarta w dniu 22 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ? DAR? Marian Tompalski na Przebudowę drogi gminnej nr 180309C Osłonki - Redecz Krukowy podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 180 mb. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 13.452,26 złotych brutto.
90. Umowa zawarta w dniu 22 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym "MAR - DAR" Marian Tompalski na Przebudowę drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn ? Witoldowo pojedynczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,000 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 26.258,04 złotych brutto.
91. Umowa zawarta w dniu 22 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ? DAR? Marian Tompalski na Przebudowę drogi gminnej nr 180213 C Bilno ? Pilichowo pojedynczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 0,900 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 22.975,79 złotych brutto.
92. Umowa zawarta w dniu 22 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ? DAR? Marian Tompalski na Przebudowę drogi gminnej nr 180229C Żakowice - Borucinek podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej powierzchni 0,3m*890m=267m?. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 5.701,20 złotych brutto.
93. Umowa zawarta w dniu 22 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym "MAR - DAR" Marian Tompalski na Przebudowę drogi gminnej nr 180302C Osięciny - Jarantowice podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 0,050 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.523,21 złotych brutto.
94. Umowa zawarta w dniu 22 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym "MAR - DAR" Marian Tompalski na wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej powierzchni 140 m na placu remizy OSP w Osięcinach. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.989,39 złotych brutto.
95. Umowa zawarta w dniu 22 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym "MAR - DAR" Marian Tompalski na wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej powierzchni 658 m? na placu remizy OSP w Woli Skarbkowej. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.799,39 złotych brutto.
96. Umowa zawarta w dniu 27.06.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym "MAR-DAR", Marian Tompalski, na Przebudowę drogi gminnej nr 180316C Borucin - Borucin oraz drogi gminnej nr 180239 C Borucin - Borucin pojedynczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,00 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 30.634,38 złotych
97. Umowa zawarta w dniu 28.06.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Usługi Ślusarskie, Janusz Rębiałkowski, Osięciny Skrzyżowanie, 88-220 Osięciny na Wykonanie bramy skrzydłowej przepompowni ścieków przy ul. Włocławskiej w Osięcinach i Wykonanie bramy skrzydłowej z ogrodzeniem frontowym (od strony zachodniej) oczyszczalni ścieków w Osięcinach. Termin wykonania prac do dnia 31 lipca 2017 roku. Za wykonanie wymienionej pracy strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 16.500,00 netto + 23% podatku VAT, tj. 20.295 zł brutto.
98. Umowa zawarta  w dniu 28.07.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a firmą  ELBRUK BUDOWNICTWO Justyna Laskowska, ul. Głębocka 94/29, 03-287 Warszawa na Wykonanie  nawierzchni z kostki brukowej wraz z unormowaniem odpływu wód powierzchniowych przed Szkołą Podstawową w Osięcinach. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 07.08.2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 39.360,00 złotych brutto.
99. Umowa zawarta w dniu 21 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny  a P. Adamem Koźmińskim zam. Pruchnowo 5A, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru  inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332C Osięciny ? Żakowice na odcinku o długości 1,000 km w miejscowości  Karolin gm. Osięciny. Koszt nadzoru wyniesie 2.356,00 zł brutto.
100. Umowa zawarta  w dniu 01.08.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny, a Zakładem Ogólnobudowlanym Tomasz Zieliński, Siniarzewo 54, 87 - 705 Siniarzewo, na Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś gm. Osięciny. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 20 października 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  ryczałtowe  w wysokości 31.455,15 zł netto + 23% podatku Vat, tj.   38.689,83 zł brutto.
101. Umowa zawarta  w dniu 18.08.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny, a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 1 na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2017/2018.     Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 309.672,00 zł brutto. Cena ryczałtowa brutto  za 1 km usługi przewozu wynosi       2,76 zł.
102. Umowa zawarta  w dniu 08.08.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny, a EKO- BUD Agnieszka Żołędowska , ul. Ziołowa 1A, 87-800 Włocławek na opracowanie dokumentacji  projektowej dla inwestycji  pn. Budowa przydomowej  oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym dla budynku wielorodzinnego w miejscowości Zagajewice, gm. Osięciny oraz budowy przydomowej  oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym dla budynku wielorodzinnego w miejscowości Zagajewice, gm. Osięciny. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy do  dnia 15 września 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w  wysokości 27.550,23 zł brutto.
103. Umowa zawarta  w dniu 01 września 2017 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Osięcinach    a   P.H.S. Centrum BHP i PPOŻ Usługi Handlowo Szkoleniowe Patryk Michałowski ul. Włocławska 11, 88-230 Piotrków Kujawski na sprawowanie opieki i nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny  pracy oraz ppoż. w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osięcinach. Czas konsultacji  przewidziany w ramach umowy: do dwóch godzin tygodniowo. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono  wynagrodzenie w wysokości 250,00 zł miesięcznie.
104. Umowa zawarta  w dniu  6 września 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a firmą Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek z siedzibą  przy ul. Orląt  Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw w zakresie pełnienia  funkcji ABI oraz doradztwa  informatycznego    w Urzędzie Gminy Osięciny. Umowa została zawarta  na okres  od  11 września 2017 r. do       10 września 2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie miesięczne   w formie abonamentu  w wysokości 1.000,00  zł netto + należny podatek VAT.
105. Umowa zawarta  w dniu  21 września 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a NOVUM Spółka Akcyjna z siedzibą  w 02-117 Warszawa, ul. Racławicka   146 na dostawę energii  elektrycznej  w okresie od 01.01.20118 r. do 31.12.2018r. do lokali i obiektów UG. Wynagrodzenie wykonawcy  z tytułu realizacji  niniejszej umowy  obliczane będzie  jako iloczyn  ilości faktycznie zużytej  energii elektrycznej oraz ceny  jednostkowej  energii elektrycznej,  powiększony o należny podatek VAT. Przewidywane  łączne wynagrodzenie  Wykonawcy w okresie realizacji  umowy  wyniesie  brutto 72.406,97 zł.
106. Umowa zawarta  w dniu  21 września 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Energa-Obrót S.A. z siedzibą w 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472  na dostawę energii  elektrycznej     w okresie od 01.01.20118 r. do 31.12.2018r. dla potrzeb  oświetlenia  drogowego. Wynagrodzenie wykonawcy  z tytułu realizacji  niniejszej umowy  obliczane będzie  jako iloczyn  ilości faktycznie zużytej  energii elektrycznej oraz ceny  jednostkowej  energii elektrycznej,  powiększony o należny podatek VAT. Przewidywane  łączne wynagrodzenie  Wykonawcy w okresie realizacji  umowy  wyniesie  brutto 87.625,05 zł.
107. Umowa zawarta  w dniu 21.08.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a firmą: B.G.B.-LINE Paweł Byczek, 88-100 Inowrocław, ul. Wojska  Polskiego 48A/17, na usługę polegającą na wykonaniu oznakowania  poziomego (malowanie nawierzchni) na drogach gminnych  na terenie  miejscowości  Osięciny wraz z materiałem. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia  10.09.2017 r. Wynagrodzenie za wykonanie  oznakowania wynosi 7,40 zł netto/m? oraz oznakowania  miejsc dla  niepełnosprawnych kolorem niebieskim w cenie 9 zł netto/m?.
108. Umowa zawarta  w dniu 07.08.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Zakładem Ochrony Środowiska reprezentowanym  przez Krystynę Miturę na Dostosowanie  rurociągu  tłocznego do awaryjnej pracy z sitem ręcznym poprzez zamontowanie trójnika  z osprzętem i dwóch zasuw odcinających  na istniejącym  rurociągu tłocznym  na oczyszczalni  ścieków  w Osięcinach. Termin zakończenia robót  do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 8.529,73 zł brutto.
109.Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Gminy  Osięciny, a  Edyta Gadalińska Zagaj 5, 88-220 Osięciny na sporządzeniu projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla pięciu  obiektów. Wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie  za wykonanie dzieła w wysokości  900,00 złotych  brutto.
110. Umowa zawarta  w dniu 11.09.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 1 na przewóz uczniów z terenu gminy Osięciny na basen do Radziejowa  w ilości 10 wyjazdów zgodnie z harmonogramem.   Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości  324,07 netto + 8% VAT tj. 350,00 zł brutto.
111. Umowa zawarta  w dniu 05.09. 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś  ul Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn na Przebudowę drogi gminnej nr 180350C ul. Leśna, Przebudowę drogi gminnej nr 180344C ul. Konopnickiej, Przebudowę drogi gminnej nr 180360C ul. Sportowa. Termin zakończenia robót do dnia 30 listopada 2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości  145.867,74 zł. brutto.
112.Umowa zawarta w dniu 02.10.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Opieki Matki Bożej  w Osięcinach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Opieki Matki Bożej  w Osięcinach w wysokości 15.000,00 zł na  zadanie pn. Wymiana pokrycia części dachu od strony południowej na kościele ?etap II.
113.Umowa zawarta w dniu 25.09.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wojciechem Wesołowskim zam . Ciechocinek ul. Kopernika  53A na pełnienie  funkcji kierownika  budowy- Adaptacja i remont kontenera z ustawieniem go na płycie fundamentowej wraz z budową zadaszenia. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto.
114.Umowa zawarta  w dniu  5 października  2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Energa Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą  81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19 na wykonanie na rzecz zamawiającego usługi oświetlenia  ulic, dróg i innych otwartych  terenów publicznych na terenie Gminy. Umowa została zawarta  na okres 36 m-cy, od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacane wynagrodzenie okresowe  obliczane jako iloczyn stawki ryczałtowej netto zł za punkt i  ilości punktów świetlnych.

115. .Umowa zawarta  w dniu  5 października  2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Energa Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą  81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19 na wykonanie na rzecz zamawiającego usługi konserwacji oświetlenia  drogowego  na terenie Gminy. Umowa została zawarta  na okres 36 m-cy, od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacane wynagrodzenie okresowe  obliczane jako iloczyn stawki ryczałtowej netto zł za utrzymanie urządzeń i  ilości punktów świetlnych.

116.Umowa zawarta w dniu 25. 09.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Sp. z  o.o. z siedzibą Przełęcz 51, 60-115 Poznań na  przygotowanie kompletnego wniosku o  dofinansowanie projektu- Kształcenie  ogólne, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy Osięciny. Termin wykonania umowy do dnia 13.10.2017 r. Za wykonanie czynności umowy  ustalono wynagrodzenie  zasadnicze w wysokości 3% netto + podatek VAT całkowitej wartości  przygotowanego w  ramach  umowy  projektu.

117. Umowa zawarta w dniu 18. 09.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Spółdzielnią Jutrzenka , ul. Włocławska 1, 88-220 Osięciny na Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Placu Wolności w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny. Termin realizacji  do dnia 31.10.2017 r. Za wykonanie prac określonych w umowie ustalono wynagrodzenie  w wysokości 45.934,96 zł netto+ podatek VAT 10.565,04 zł, tj. razem 56.500,00 zł brutto.

118. Umowa zawarta w dniu 12.10.2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Janem Lewandowskim, 87-80 Lubraniec, Lubraniec Parcele 66 na Wykonanie  wraz z wymianą  3 szt. drzwi drewnianych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Borucinie. Termin wykonania prac do dnia 20.11.2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 12.150,00 zł brutto.

119. Umowa zawarta  w dniu  31 lipca  2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Energa              Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą  w Sopocie przy ul. Rzemieślniczej 17/19 na podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie  Gminy poprzez rozbudowę  istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie  ilości  punktów świetlnych. Termin realizacji do dnia 31.01.2018 r. Koszt podniesienia standardu oświetlenia  wyniesie  brutto 85.677,68 zł.

120.Umowa zawarta  w dniu  01.08. 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Usługi Koparko - Ładowarką - Spycharką Kazimierz Wódkowski, ul. Płowiecka 6, 88-220 Osięciny na wykonanie zadania polegającego na oczyszczaniu rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny na odcinku o długości 1980 mb. Termin realizacji do 30 listopada 2017 r. Za wykonanie czynności umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości  8.610,00 zł brutto.

121. Umowa zawarta  w dniu  05.10. 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny, a Zakładem Ogólnobudowlanym Tomasz Zieliński, Siniarzewo 54, 87 - 705 Siniarzewo na wykonanie Remontu  świetlicy  wiejskiej w miejscowości  Kościelna Wieś, gm. Osięciny. Termin wykonania robót do dnia  15 listopada 2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 18.333,49 zł netto + podatek VAT, tj. 22.550,19 zł brutto.

122.Porozumienie  zawarte w dniu 3 października 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego- zakup łóżka szpitalnego regulowanego  elektrycznie szt. 1 dla  Oddziału Chorób Wewnętrznych dla  SP ZOZ w Radziejowie. Gmina Osięciny przekaże środki określone w porozumieniu w terminie  do 10 listopada 2017 r.

123. Umowa zawarta  w dniu  19 października  2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny, a Radiem HIT-MARFIX  Wiesław Rafalski z/s ul. Ptasia 3, 87-800 Włocławek na Wykonanie kalendarzy ściennych na 2018 rok w ilości 2700 sztuk. Termin wykonania kalendarzy do dnia  20 listopada 2017 roku. Ustalono wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy w wysokości  4,92 zł za 1 szt. brutto.

123. Umowa zawarta  w dniu  26 października  2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny, a Wojewodą Kujawsko- Pomorskim na wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie  technologii  informacyjno - komunikacyjnych -"Aktywna tablica". Termin realizacji umowy do dnia  31 grudnia 2017 r. Wojewoda przekaże  na realizację zadania dotację w wysokości 13.840,00 zł. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia wkładu własnego w wysokości  co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

124.Aneks podpisany dnia 30 października 2017 r. do umowy  na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych  w 2017 roku pomiędzy Gminą Osięciny, a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim dotyczący zmiany kwoty dotacji celowej. Na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2017 roku  dotacja  wyniesie 190.000,00 zł.

125. Umowa zawarta  w dniu  02.10.  2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Prace Ziemne   Piotr Leśków, Holendry Bytońskie 8, 88-231 Bytoń na roboty polegające na  wykonaniu oczyszczenia stawu i plantowanie  ziemi z powstałego  urobku na gminnym Centrum Rekreacji Publicznej  w miejscowości Bartłomiejowice. Termin realizacji  do 30.11.2017 r. Za wykonanie prac określonych w umowie ustalono wynagrodzenie 8.025,00 zł netto + podatek VAT 23%, tj. razem 9.870,75 zł brutto.

126. Umowa zawarta  w dniu  27.11.  2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Janem Lewandowskim, 87-890 Lubraniec, Lubraniec Parcele 66 na wykonanie wraz z wymianą  2 szt. okien  drewnianych typu witryna w budynku wielorodzinnym w Borucinku.  Termin wykonania pracy  od 27.11.2017 r. do  15.12. 2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie w wysokości  5.140,00 zł brutto.

127. Umowa zawarta  w dniu  01.12.  2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a KLAUNOLANDIA Szpetal Górny, ul. Płocka 42, 87-811  Fabianki na zorganizowanie  zabawy  i atrakcji  dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Konarach w dniu 9.12.2017 rok. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł.

128. Umowa zawarta  w dniu  13 listopada 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym  GEO-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Kubickiego 9 lok. 5 na przedłużenie usługi nadzoru autorskiego  i opieki technicznej nad  oprogramowaniem eGmina na kolejny rok, tj. od dnia 01.01.2018 rok do dnia 31.12.2018 r. Ustalono wynagrodzenie za przedmiot umowy  w kwocie brutto  2.460,00 zł .

129. Umowa zawarta  w dniu  6 grudnia 2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny, a Wielobranżowym Zakładem Usługowym, Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek na Budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Osięciny. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 maja 2018 roku.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 1.291.493,39 zł.

130. Umowa zawarta  w dniu  07.12.  2017 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Usługi Wykaszania Traw, Grzegorz Pikuła, Osłonki 20, 88-220 Osięciny na Wykaszanie traw na terenie Gminy Osięciny   w okresie  od 01.04.2018 r. do 31.10.2018 r. Za wykonanie czynności przewidzianych w umowie ustalono wynagrodzenie  w wysokości 3.800,00 zł.

2018 rok

1. Umowa zawarta w dniu 02.01.2018 roku pomiędzy Gminą Osięciny, a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt - Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska Spółka cywilna, NIP: 849-158-90-63 na: "wykonanie usług polegających na utrzymaniu bezpańskich( bezdomnych) psów z terenu Gminy Osięciny, ich transporcie oraz utrzymaniu w schronisku dla zwierząt wraz z usługami powiązanymi" zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Umowa zawarta od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Strony ustaliły następujące ceny za poszczególne usługi mieszczące się w przedmiocie umowy: odłów wraz z transportem- 200zł brutto, utrzymanie psa w schronisku - 6 zł brutto/ doba, gotowość do podjęcia działań interwencyjnych- ryczałt miesięczny- 200 zł brutto.

 

2.Umowa zawarta w dniu 4 stycznia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Gminą Osięciny na przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji ?Budowa Skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach?. Pomoc zostanie przyznana na podstawie złożonego wniosku w wysokości 145.618,00 zł jednak nie wyższej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

3. Umowa zawarta w dniu 16.01.2018 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. N.M.P. Częstochowskiej w Lekarzewicach , Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej ?SANIKO? Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Lekarzewicach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy w 2018 r. kwoty 2.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka w Lekarzewicach

4. Umowa zawarta w dniu 16.01.2018 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej ?EKOSKŁAD? Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy w 2018 r. kwoty 9.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka w Kościelnej Wsi.

5.  Umowa zawarta w dniu 16.01.2018r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej ?EKOSKŁAD? Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych stałych z cmentarza parafialnego w Osięcinach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy w 2018 r. kwoty 16.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka w Osięcinach.

6. Umowa zawarta w dniu 16 stycznia 2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Anna Rutkowską zam. Włocławek ul. Barska 19/27 m 28 na wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu w gminie Osięciny. Za wykonanie pracy zleconej umową strony ustaliły wynagrodzenie , jako cenę umowną w wysokości dla danego projektu decyzji. Termin realizacji ustalono od dnia 16 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

7. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Osięciny a Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58 na udostępnianie basenów krytej pływalni w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 7-dmiu do 18 lat i zamieszkałych na terenie gminy Osięciny. Usługa będzie realizowana w okresie ferii szkolnych od dnia 10 lutego 2018 r. do dnia 25 lutego 2018 roku, w godzinach 8.00 do 20.00. Dzieci i młodzież płacą 1,00 zł za 60 minut pobytu, natomiast Gmina Osięciny dopłaca 4,00 zł do każdego biletu.

8. Umowa zawarta w dniu 02.02.2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Gminnym Klubem Sportowym ?Ziemowit? Osięciny na udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny. Wysokość dotacji wynosi 80.000,00 zł.

9. Umowa zawarta w dniu 30.01.2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Hanną Mańkiewicz ?specjalistą terapii uzależnień na przeprowadzenie badań osób skierowanych przez Gminną komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Za wykonanie wyżej wymienionej pracy ustalono wynagrodzenie (brutto) w wysokości 189,00 zł za jedno badanie.

10. Umowa zawarta w dniu 03.01.2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Iwoną Lewandowską na pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno ? Informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu ?Promyk Nadziei?. Ustalono wynagrodzenie miesięczne w wysokości 350,00 zł brutto. Umowa została zawarta na okres od 01.01. 2018 r., do 31.12.2018 r.

11. Umowa zawarta w dniu 08.01.2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Romanem Skrzypińskim, zam. ul. Wyzwolenia 59/7, 88-200 Radziejów na Wykonanie projektu pn.: Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Powałkowicach. Termin realizacji do 31 stycznia 2018 r. Za wykonanie pracy ustalono wynagrodzenie w wysokości 1830, 00 zł brutto.

12. Porozumienie o partnerstwie w realizacji zadania gminy w zakresie ochrony zabytków i ochrony nad zabytkami zawarte w dniu 09.02.2018 r. pomiędzy Gminą Dobre i Gminą Osięciny w sprawie dotowania remontu zabytkowego kościoła p.w. Jadwigi Śląskiej w Byczynie gmina Dobre. Gmina Osięciny w terminie do 30 maja 2018 roku przekaże kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Byczyna. Gmina Dobre przekaże środki w wysokości 15.000,00 zł na dotacje dla Parafii Byczyna.

 

13. Gmina Osięciny w dniu 9 stycznia 2018 r. podpisała aneks nr 1 do Porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, nr 0800 154 030. W 2018 roku wysokość opłaty strony ustaliły na 393,75 złotych.

 

14. Umowa zawarta w dniu 01.03.2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Rafałem Matusiakiem zam. ul. Malinowa 7, 88-220 Osięciny na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie ?Moje Boisko Orlik 2012 r. w Osięcinach, ul. Traugutta. Umowa została zawarta na czas od 01.03.2018 r. do 30.11.2018 r. Ustalono czas pracy na 35 godzin miesięcznie. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 650,00 złotych brutto.

 

15. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Osięciny a Nadgoplańską Komunikacją Autobusową Grodztwo, ul. Włocławska 48, 88-153 Kruszwica na przewóz osób na trasie Osięciny- Suwałki-Wilno- Osięciny w dniach 15-19. 06.2018 r. Koszt przewozu 6.000,00 zł brutto


16. Umowa zawarta w dniu 05 stycznia 2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na redagowanie i dystrybucję miesięcznika ?Powiatowe ABC? w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Za 1 egzemplarz ustalono kwotę w wysokości 2,50 zł brutto i ustalony nakład wynosi 550 szt. na rok.

17. Umowa zawarta w dniu 27.02.2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna, 85-059 Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4C na wykonanie projektu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Osięciny . Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 02.07.2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 5.000,00 zł brutto.

18. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Osięciny a extranet Joanna Paździerska, 87-100 Toruń, ul. Wielki Rów 40b na świadczenie usługi poczty elektronicznej obejmującej pakiet do kont e-mail wraz z panelem zarządzania w domenie osieciny.pl. Umowa obowiązuje od 01.01.2018 roku do 31.12.2019 r. Roczne utrzymanie na serwerze do 9 kont to wartość 270,00 zł netto + 23% VAT.

19. Porozumienie zawarte w dniu 26.02.2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim ul. Popiełuszki 1/3, 87-100 Toruń na organizację zajęć w ramach programu ?Umiem pływać?. Gmina Osięciny zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu- dowozu uczniów na zajęcia nauki pływania w 2018 r. Porozumienie zawarte jest na okres od 26.02.2018 r. do 7.12.2018 r.

 20. Umowa zawarta w dniu 08.03. 2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Kuźnia Jędrzejewskich Andrzej Jędrzejewski, ul. Rataja 11, 88-220 Osięciny na wykonanie rękodzieła artystycznego Kolumna z herbem Osięcin. Termin wykonania pracy do dnia 31.08.2018 r. Za wykonanie wymienionej pracy ustalono wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł. netto.

21.  Umowa zawarta w dniu 16.03.2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny                                            a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ? DAR? Marian Tompalski na Przebudowę dróg gminnych  na terenie  Gminy Osięciny   podwójnym powierzchniowym  utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną    i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 4,200 km oraz przebudowę   dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedynczym  powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości   5,350 km     Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 540.309,64  złotych brutto. Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT , w kwocie 101.033,51 zł.

22. Umowa zawarta  w dniu 23 marca 2018 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś  ul Jana Pawła II nr 7,              87-853 Kruszyn na Przebudowę drogi gminnej nr  180202 C Bilno- Pocierzyn, na odcinku       o długości 1,00 km. Termin zakończenia robót do dnia 31 sierpnia 2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości  182.923,14 zł.

23. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wsparcie finansowe  gminy w zakresie dożywiania     w 2018 roku zawarta   w dniu 26.03.2018 r. pomiędzy  Wojewodą Kujawsko ? Pomorskim  a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji  wynosi 74.000,00 zł., co stanowi 60% kosztów realizacji całego zadania.

24. Umowa zawarta  w dniu 20 marca 2018 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Poczta Polska Spółka Akcyjna, siedziba: ul. Rodziny  Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa na świadczenie usług pocztowych zawarta na okres  od dnia 01 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 roku.

25.  Umowa zawarta w dniu 05.04.2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny  a P. Romanem Skrzypińskim zam. ul. Wyzwolenia 59/7, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru  inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Budowa Skateparku  przy szkole podstawowej w Osięcinach. Koszt nadzoru wyniesie 2.979,06 zł brutto.

26. Umowa zawarta  w dniu 05 kwietnia  2018 roku pomiędzy Gminą Osięciny a TECHRAMPS, Piotr Nowak , ul. Organki 2, 31-990 Kraków na Budowę skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 15 lipca 2018 roku.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 297.906,00 zł brutto.

27. Umowa zawarta  w dniu 23 marca 2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Pomorską Grupą Konsultingową  Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ul. Unii Lubelskiej 4c, na przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie  postępowań o zamówienia  publiczne i sporządzenie  dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia  przetargu  nieograniczonego na dostawę energii  elektrycznej na okres  od dnia 01.01.2019 r. do  dnia 31.12.2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w  kwocie 2.600,00 zł brutto.

28. Umowa zawarta w dniu 2 maja 2018 roku ze Szkółką Roślin Ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22, 87 - 704 Bądkowo na zadanie "Odnowa zieleni miejskiej w miejscowości Osięciny przy ulicy Traugutta" na kwotę 14338,00 zł brutto, dotyczącą nasadzeń 442 sztuk roślin.

29.Porozumienie zawarte  w dniu 03 kwietnia 2018 roku  . pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów w sprawie zakupu sprzętu medycznego pn. urządzenie do  kompresji klatki piersiowej dla  SP ZOZ w Radziejowie, jako wyposażenie  ambulansu  sanitarnego stacjonującego w Osięcinach. Gmina Osięciny przekaże na ten cel  dotację w kwocie 30.000,00 zł.

30.Umowa zawarta w dniu  20 marca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą  Osięciny na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim. Koszty realizacji programu w 50% pokryte będą z  budżetu województwa i w 50% z budżetu  gminy. Termin realizacji programu do dnia            16 listopada 2018 r.

31. Umowa zawarta w dniu 13.04.2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ? DAR? Marian Tompalski na Przebudowę dróg  gminnych nr  180332C Osięciny ? Żakowice i nr 180304 C Wola Skarbkowa ? Żakowice  podwójnym powierzchniowym  utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną    i grysami  bazaltowymi o łącznej powierzchni  0,5 m * 1080 m = 540 m2 . Termin wykonania  robót  do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  12.636,00 złotych brutto.

32. Umowa zawarta w dniu 13.04.2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ? DAR? Marian Tompalski na Przebudowę drógi  gminnej nr  180302C Osięciny-Jarantowice  podwójnym powierzchniowym  utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną    i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 0,300 km . Termin wykonania  robót  do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  21.060,00 złotych brutto.

33. Umowa zawarta w dniu 06.04.2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a METALCHEM ? Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.  Studziennej 7A na Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków. Termin realizacji  przedmiotu umowy do dnia              1 czerwca 2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie w   wysokości 50.430,00 zł brutto.

34. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych           w 2018 roku zawarta   w dniu 25.04.2018 r. pomiędzy  Wojewodą Kujawsko ? Pomorskim        a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji  wynosi 100.000,00 zł., co stanowi 90% kosztów realizacji całego zadania.

35. Umowa zawarta w dniu 09.03.2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a  InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą  w Krakowie  przy ul.  Wielicka  28, 30-552 Kraków na najem  części powierzchni  gruntu  o pow.  ok. 4 m2  z możliwością rozbudowy o kolejne        4 m2 na okres trzech lat od dnia podpisania umowy. Za korzystanie z przedmiotu najmu ustalono  kwotę 100,00 zł netto.

36. Umowa zawarta w dniu 26.04.2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a Usługi Dekarskie, Marcin Skiczak, Sęczkowo 51 na Zmianę poszycia dachu na budynku remizy OSP Pilichowo w miejscowości Pilichowo, gm. Osięciny. Termin wykonania pracy do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie w   wysokości 26.000,00 zł brutto.

37. Umowa zawarta w dniu 08.05.2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a Panem Rafałem Ruszkiewiczem za. Czołowo 114, 88-200 Radziejów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę linii oświetlenia  ulicznego w miejscowości Latkowo. Termin wykonania dokumentacji do dnia 31.08.2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w  kwocie 2.300,00 zł.

38. Umowa zawarta w dniu 10.05.2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a  NIEZBĘDNIK MALUCHA Martyna Rażewska, 87-880 Brześć Kuj.  ul. Traugutta 4/2 na Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej  w Powałkowicach. Za wykonanie  przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości 7.900,00 zł.

39. Umowa zawarta w dniu 11 maja  2018 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny  a Transport Handel-Usługi, Krzysztof  Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4 ? 16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości  4.000 ton. Termin realizacji do 30.09.2018 r. Za wykonanie  przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 206.640,00 zł brutto.

40. Umowa zawarta w dniu 02.04.2018 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny  a Spółdzielnią Jutrzenka ul. Włocławska 1, 88-220 Osięciny  na Modernizację  hydroforni  na Stacji Uzdatniania  Wody w Osięcinach. Termin realizacji  do dnia 30.04.2018 r. Za wykonanie prac określonych w umowie ustalono wynagrodzenie 32.085,00 zł netto + podatek VAT 7.379,55. Razem: 39.464,55 zł.

41. Umowa zawarta w dniu 16.05.2018 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny  a Firmą Usługowo-Handlową Iwona Płoszaj ul. Kruszwicka 31, 88-220 Osięciny  na wykonanie zadania polegającego na: oczyszczaniu rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny od przepompowni  ścieków przed oczyszczalnią ścieków do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 267 Ujma Duża ?Piotrków Kujawski na odcinku o długości 1980 mb. Termin realizacji do 15 listopada 2018 r. Za wykonanie prac przewidzianych w umowie ustalono  wynagrodzenie w wysokości  8.600,00 zł brutto.

42. Umowa zawarta w dniu 18.05.2018 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny  Piotr ? Bud, Kompleksowe Wykończenia  Wnętrz, Piotr Budner na Ułożenie  kostki brukowej  betonowej grubości 6 cm w miejscowości Bartłomiejowice na terenie Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej. Termin realizacji do 30.06.2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę:

- 25 zł brutto za 1 m2 ułożonej kostki  brukowej betonowej

- 10 zł brutto za 1 mb ułożonego krawężnika

43. Umowa zawarta w dniu  4 maja 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą  Osięciny na wykonanie zadania  pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsja i grysami  na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,680 km, w obrębie geodezyjnym: Żakowice dz. Nr 85. Województwo przeznaczy na ten cel środki  w kwocie do 40.800,00 zł. Termin realizacji zadania do 30 października 2018 r.

44 Umowa zawarta w dniu 13.06.2018 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny  a Powiatem Radziejowskim ul. Kościuszki 17 na udostępnianie basenów krytej pływalni w  Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 dla dzieci i młodzieży  w przedziale  wiekowym od 7-dmiu do  18 lat    i zamieszkałych  na terenie gminy  Osięciny. Usługa będzie realizowana  w okresie wakacji szkolnych od dnia 25 czerwca 2018 r. do 02 września 2018 r. roku,   w godzinach 8.00 do 19.30. Dzieci i młodzież płacą  1,00 zł za 60 minut  pobytu, natomiast  Gmina Osięciny  dopłaca  4,00 zł do każdego biletu.

45.Umowa zawarta w dniu 20 kwietnia 2018r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą  Osięciny na udzielenie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w wysokości 1540,80 zł., tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania  wspólnego dotyczącego działań  promocyjnych  i zarządzania projektem.

46. Umowa zawarta w dniu 20 kwietnia 2018r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą  Osięciny na udzielenie dotacji dla Gminy Osięciny  na projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość  e-usług publicznych w wysokości 63.814,23 zł.

47.Umowa zawarta w dniu   24 maja 2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Towarzystwem Nasze Szwederowo, 85-120 Bydgoszcz ul. Nowodworska 25/106 na zorganizowanie  wypoczynku  letniego  dla 16 dzieci z rodzin wskazanych przez  Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Osięcinach w wieku 8-16 lat na koloniach we Władysławowie-Chłapowie, w ośrodku Korsarz przy ul. Jaśminowej 12-21, w dniach 14.08-23.08.2018 r.  Z tytułu wykonania zleconej czynności ustalono zapłatę w wysokości 11.184,00 zł brutto.

48.Porozumienie zawarte w dniu 06 czerwca 2018 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Komendą Wojewódzką  Policji w Bydgoszczy na przekazanie przez Gminę Osięciny środków finansowych w wysokości 9.000,00 dla Komendy  Powiatowej policji w Radziejowie, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego. Środki finansowe zostaną przekazane  w terminie do 15.07.2018 r.

49. Umowa  zawarta w dniu 29.06.2018 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości jako dysponentem Funduszu Pomocy oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości  a Gminą Osięciny  na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w mieniu własnym na rzecz OSP w kwocie 35 538,65zł przy udziale własnym gminy w wysokości 358,97zł.

50.Umowa zawarta w dniu 26 czerwca 2018 roku pomiędzy  Gminą Osięciny a KG EKO-INVEST sp. z o.o., ul. Ikara 20 lok. 2, 02-705 Warszawa na wykonanie zadania pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny. Termin wykonania demontażu i odbioru odpadów zawierających azbest do dnia 15.10.2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 106.385,18 zł brutto.

51.Umowa zawarta w dniu 29.06.2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2821C Płowce-Jarantowice na odcinku Latkowo-Jarantowice o dl. 1,00 km. Na realizacje zadania strony przeznaczają następujące środki: -Powiat 10.000,00 zł, Gmina 40.000,00 zł. Łącznie zadanie zrealizowane zostanie za kwotę 50.000,00 zł. Termin realizacji zadania do 30.08.2018 r.

52. Umowa zawarta w dniu 29.06.2018 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2802C Bilno ? Krotoszyn. Na realizacje zadania strony przeznaczają następujące środki: -Powiat 130.671,73 zł, Gmina 40.000,00 zł. Łącznie zadanie zrealizowane zostanie za kwotę 170.671,73 zł. Termin realizacji zadania do 30.09.2018 r.

53. Umowa zawarta w dniu 27.06.2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ? DAR? Marian Tompalski na Przebudowę drogi  gminnej nr 180221C Żakowice ? Wola Skarbkowa pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem  nawierzchni  drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną  i grysami bazaltowymi o  długości  1400 m. Termin  zakończenia robot  do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 49.490,00 złotych brutto.

54. Umowa zawarta w dniu 27.06.2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ? DAR? Marian Tompalski na Przebudowę drogi  gminnej nr 180205C Nagórki - Krotoszyn pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem  nawierzchni  drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną  i grysami bazaltowymi o  długości  600 m. Termin  zakończenia robot  do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 24.240,00 złotych brutto.

55. Umowa zawarta w dniu 27.06.2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ? DAR? Marian Tompalski na Przebudowę drogi  gminnej nr 180309C Osłonki - Redecz podwójnym powierzchniowym utrwaleniem  nawierzchni  drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną  i grysami bazaltowymi o  długości  360 m. Termin  zakończenia robot  do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 29.736,00 złotych brutto.

56. Umowa zawarta w dniu 27.06.2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ? DAR? Marian Tompalski na Remont drogi  gminnej nr 180214C (na zakręcie) w miejscowości Zielińsk pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem  nawierzchni  drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną  i grysami bazaltowymi o  łącznej powierzchni  375 m?. Termin  zakończenia robot  do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 3.787,50 złotych brutto.

57.  Umowa zawarta w dniu 27.06.2018 r.   pomiędzy  Gminą Osięciny   a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ? DAR? Marian Tompalski na Wykonanie  pojedyńczego powierzchniowego utrwalenia  nawierzchni  drogowej dróg osiedlowych przy ulicy Ks. Kurzawy w miejscowości Osięciny emulsją asfaltową niemodyfikowaną  i grysami bazaltowymi o  łącznej powierzchni  712 m?. Termin  zakończenia robot  do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 7.191,20 złotych brutto.

58. Umowa zawarta w dniu 27.06.2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym ?MAR ? DAR? Marian Tompalski na Przebudowę drogi  gminnej nr 180220C Bełszewo ? Zielińsk podwójnym powierzchniowym utrwaleniem  nawierzchni  drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną  i grysami bazaltowymi o  długości  376 m. Termin  zakończenia robot  do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 31.057,60 złotych brutto.

59.Porozumienie zawarte w dniu 26.06.2018r. pomiędzy Gminą Włocławek z siedzibą przy ul. Królewiecka 7 a Gminą Osięciny w sprawie pełnienia funkcji  doradczej Gminnej  Komisji  Urbanistyczno-Architektonicznej pełniącej  funkcje organu doradczego Wójta Gminy Włocławek. Wójt Gminy Osięciny przekaże  dotacje w kwocie 1.150 zł na pokrycie  kosztów wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno ?Architektonicznej  we Włocławku za wydanie opinii w sprawie przedstawionego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Osięciny.

60.  Umowa zawarta w dniu 01.08. 2018 r.   pomiędzy  Gminą Osięciny   a Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi na realizację zadania Wykonanie renowacji tynków w nawie głównej  kościoła  oraz konserwacji i renowacji  XVIII wiecznego ołtarza. Wysokość dotacji 25.000,00 zł. Termin wykonania  prac objętych umową od 01.08.2018 r. do 15.12. 2018 r.

61. Umowa zawarta w dniu 01.08. 2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a Parafią Rzymskokatolicką pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach na realizację zadania Wymiana pokrycia części dachu na kościele parafialnym. Wysokość dotacji 25.000,00 zł. Termin wykonania  prac objętych umową od 01.08.2018 r. do 15.12. 2018 r.

62. Umowa zawarta w dniu 10.08. 2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a Panem Romanem Skrzypińskim, zam. ul. Wyzwolenia  59/7, 88-200 Radziejów na Wykonanie projektu pn. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w  Bełszewie. Termin realizacji  zamówienia  do 31 sierpnia 2018 r.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości  2.000,00 zł brutto.                                                                                                                     63. Umowa zawarta w dniu 02.07. 2018 r. r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a P.P.U.H. DRWAL, Krotoszyn 42 na Budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Konary. Termin realizacji do 6 lipca 2018r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 7.490,70 zł brutto.

64. Umowa zawarta w dniu 10.08.2018 r.   pomiędzy  Gminą Osięciny a P.P.U.H. DRWAL, Krotoszyn 42 na Wymianę i naprawę zużytych elementów placu zabaw przy świetlicy  wiejskiej w miejscowości Powałkowice. Termin realizacji do 17 sierpnia 2018r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 4.366,50 zł brutto.                                                       65. Umowa zawarta  w dniu 13.08.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś  ul Jana Pawła II nr 7,              87-853 Kruszyn na Przebudowę drogi gminnej nr 180352C ulica Mickiewicza  mieszanką mineralno-asfaltową o łącznej  długości 145 mb w miejscowości Osięciny. Termin zakończenia robót do dnia 15 października 2018  r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 78.070,68  zł. brutto.                                            66. Umowa zawarta  w dniu 13.08.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś  ul Jana Pawła II nr 7,              87-853 Kruszyn na Przebudowę drogi gminnej nr 180344C ulica Konopnickiej  mieszanką mineralno-asfaltową o łącznej  długości 80 mb w miejscowości Osięciny. Termin zakończenia robót do dnia 15 października 2018  r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 55.559,38  zł. brutto.                                           67.Umowa zawarta  w dniu 13.08.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś  ul Jana Pawła II nr 7,              87-853 Kruszyn na Przebudowę drogi gminnej nr 180356C ulica Płowiecka  mieszanką mineralno-asfaltową o łącznej  długości 87,5 mb w miejscowości Osięciny. Termin zakończenia robót do dnia 15 października 2018  r.     Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 88.284,85 zł. brutto                                                                 68. Umowa zawarta  w dniu 23.08.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a PPHU INSTALPIOTR Piotr Prószyński, 62-600 Koło, ul. Kolejowa 8/36 na Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Latkowo, gm. Osięciny. Termin zakończenia robót do dnia  1 października 2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 44.307,28 zł brutto.

69. Umowa zawarta  w dniu 27 sierpnia 2018  r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 43 na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2018/2019.     Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 329.670,00 zł brutto. Cena ryczałtowa brutto  za 1 km usługi przewozu wynosi  2,97 zł.

70.  Umowa zawarta  w dniu 10.08.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a firmą Mat ? Poż Irena Matusiak , Ireneusz Matusiak ul. Łódzka 24, 95-030 Rzgów na realizacje zadania pn. Zakup sprzętu i wyposażenia  dla Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu Gminy Osięciny. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy  w terminie do 10 września 2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  ryczałtowe  w wysokości 35.032,00 zł brutto.

71. Umowa zawarta  w dniu 26.06.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Prace Ziemne Piotr Leśków,  Holendry Bytońskie 8,   88-231 Bytoń na wykonanie  robót polegających na: Rewitalizacji zbiornika wodnego i budowie gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice- wykonanie oczyszczanie (odmulanie stawu) i wywóz ziemi na górkę saneczkową z powstałego urobku. Termin realizacji do  30.06.2018 r. Ustalono cenę za wykonanie  prac określonych w umowie na kwotę 19.850,00 zł netto + podatek VAT 23%. Razem 24.415,50 zł brutto.

72. Umowa zawarta  w dniu 26.07.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Niezbędnik  Malucha Martyna Rażewska , ul Traugutta 4/2, 87-880 Brześć Kujawski na wykonanie robót dodatkowych przy utwardzeniu placu świetlicy wiejskiej w Powałkowicach-ułożenie kostki brukowej 25 m?, ułożenie obrzeży betonowych 25 mb, ułożenie krawężnika 10,2 mb. Termin realizacji do 30 lipca 2018 r. Za wykonanie prac ustalono wynagrodzenie w kwocie 1.213,00zl brutto.                                                                                                                             

73. Umowa zawarta  w dniu 02.07.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Usługi Dekarskie , Marcin Skiczak, Sęczkowo 51, 88-220 Osięciny na Wykonanie robót przygotowawczych na dachu remizy OSP Pilichowo w miejscowości Pilichowo gm. Osięciny poprzez wypoziomowanie części konstrukcji dachu. Termin wykonania robót  do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.000,00 zł brutto.                                                                                                             

74. Umowa zawarta  w dniu 28 sierpnia 2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie przy ul. Rzemieślniczej 17/19 na podniesienie  standardu oświetlenia  na terenie Gminy Osięciny  poprzez zwiększenie ilości  punktów świetlnych (podłączenie  łącznie 13 punktów oświetleniowych). Termin wykonania prac do 15 grudnia 2018 roku. Koszt podniesienia Standardu Oświetlenia wynosi brutto 17.115,73 zł brutto.                                                                                                                     

75. Umowa zawarta  w dniu 05.09. 2018  r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 1 na zapewnienie środka transportu dla przewozu uczniów  na basen do Radziejowa w dni ustalone przez Zleceniodawcę w ilości  10 wyjazdów. Wartość usługi ustalono na 350,00 zł brutto (za jeden wyjazd).                                                                                                                  

76. Umowa zawarta  w dniu 05.09.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Niezbędnik  Malucha Martyna Rażewska , ul Traugutta 4/2, 87-880 Brześć Kujawski na wykonanie robót dodatkowych przy utwardzeniu placu świetlicy wiejskiej w Bełszewie. Termin realizacji do 30 września 2018 r. Za wykonanie prac ustalono wynagrodzenie w kwocie 8.400,00 zł brutto.

77. Umowa zawarta  w dniu 27.08.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą INSTAL ? KOMPLEX, Andrzej Miazek zam. ul. Parkowa 37, 87-800 Włocławek na Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Osięciny, w terminie do dnia 17.09.2018 r. Ogólny koszt prac objętych umową  wynosi 2460,00 zł brutto.

78. Umowa zawarta  w dniu 14.09.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a, STASZEK DESIGN Kamil Staszek, Redecz Wielki Parcele 34, 87-890 Lubraniec na Wykonanie renowacji podłogi drewnianej w obiekcie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Borucin. Termin realizacji zamówienia do 30 września 2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 12.000,00 zł brutto.                                                                                   

79. Umowa zawarta  w dniu 14.09.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a, Piotr Budner Kompleksowe Wykończenia Wnętrz, Zagajewice 9, 88-220 Osięciny na Roboty budowlano ? remontowe  budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dawny dworek) w miejscowości Borucinek. Termin zakończenia robót do dnia 31 października 2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono  wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 30.000,00 zł.            

80. Umowa zawarta  w dniu 12.09.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą INSTAL ? KOMPLEX, Andrzej Miazek zam. ul. Parkowa 37, 87-800 Włocławek na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Osięciny (przedłużenie ulicy Płowieckiej), w terminie do dnia 17.09.2018 r. Ogólny koszt prac objętych umową  wynosi 3.690,00 zł brutto.

81.  Umowa zawarta w dniu 24.08.20178r.  pomiędzy  Gminą Osięciny  a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100  Toruń  na udzielenie dotacji do kwoty 10.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Odnowa zielenie miejskiej   w miejscowości Osięciny przy ul. Traugutta. Planowany koszt całkowity zadania  wynosi 14.338,00 zł, przy  udziale własnym gminy 4.338,00 zł.                                                                                                                             

  82. Umowa zawarta  w dniu 12.09.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Ako instal Andrzej Kozłowski , ul. Płowiecka 24, 88-220 Osięciny na Wykonanie elektrycznej linii zasilającej oraz kompletnej instalacji elektrycznej w budynku Świetlicy  Wiejskiej w Bartłomiejowicach - w ramach Gminnego Centrum Rekreacji  i Wypoczynku. Termin realizacji zamówienia  do 30 września 2018 r.  Za wykonanie przedmiotu ustalono wynagrodzenie w kwocie 13.362,23 zł brutto.                                                    

83. Umowa zawarta  w dniu 12.09.2018 r.  pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na dofinansowanie  w formie zaliczki  i refundacji  Projektu Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś, Pocierzyn.  Okres realizacji projektu od 01.04.2019 r do 31.10.2019 r. Całkowita wartość  wydatków kwalifikowanych Projektu   wynosi 1.912.873,43  zł, z czego dofinansowanie z Funduszu  Europejskiego 1.329.447,02 zł, co stanowi 69,50%. Wkład własny Gminy wyniesie 583.426,41 zł, co stanowi 30,50% kwoty całkowitych wydatków Projektu.                                                                                                                                

 84. Umowa zawarta  w dniu 31.08.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a HERKULES Sp.        z o.o. Sp. K ? Ryszard Syska na Dostawę  i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Bartłomiejowice. Termin realizacji zamówienia 07.09.2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie całkowite w kwocie 50.040,00 zł netto + podatek VAT 11.509,20 zł, tj. 61.549,20 zł brutto.                                                                                          

85. Umowa zawarta w  dniu 05.10.2018  r.  pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  ul. Fredry 8 a Gminą Osięciny na udzielenie dotacji w kwocie 50.597,30 zł  na dofinansowanie  przedsięwzięcia  pn.:?Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny?. Koszt całkowity przedsięwzięcia  wynosi 72.281,85 zł, z czego środki własne gminy 21.684,55 zł.

86. Umowa zawarta  w dniu 28.09.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Niezbędnik  Malucha Martyna Rażewska , ul Traugutta 4/2, 87-880 Brześć Kujawski na wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 267 Ujma Duża ? Piotrków  Kujawski od km 6+463 do km 6+892 polegającego na budowie  chodnika  nie przekraczającego  pas drogowy. Termin realizacji do 15.12. 2018 r. Za wykonanie prac ustalono wynagrodzenie w kwocie 106.200,00 zł brutto.

87. Umowa w sprawie zmiany kwoty dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych     w 2018 roku zawarta   w dniu 18.10.2018 r. pomiędzy  Wojewodą Kujawsko ? Pomorskim  a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji  wynosi 173.800,00 zł.

88. Umowa zawarta  w dniu 17.09.2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a P. Zbigniewem Tumińskim, zamieszkałym ul. Żeromskiego 63, 88-220 Osięciny na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy  w Osięcinach. Umowa została zawarta na  okres od  17.09.2018 r. do 31.12.2019 r. Za wykonanie pracy określonej w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości  1000,00 zł brutto miesięcznie.

89. Porozumienie  zawarte w dniu 01.08.2018 r. pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego a Gminą Osięciny w sprawie przygotowania  i wdrożenia projektu pn. Nowoczesne służby ratownicze ?zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach projektu Gmina Osięciny otrzyma sprzęt  o łącznej wartości  kosztorysowej 16.500,00 zł brutto.

90.   Umowa zawarta  w dniu 30 października 2018 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a  Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym GEO-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie przy ul.  Kubickiego 9 lok. 5 na przedłużenie usługi eGmina z  modułami  iMPA oraz  iMPZP na kolejny  rok tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.      Za przedmiot niniejszej umowy strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie brutto 2.460,00 zł.                             

91.  Umowa zawarta w dniu 13.12.2018 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a Piotr ? Bud, Kompleksowe Wykończenia  Wnętrz, Piotr Budner na Wykonanie podjazdu dla  niepełnosprawnych  oraz ułożenie  kostki  brukowej betonowej grubości 6 cm z materiału powierzonego w  miejscowości Bartłomiejowice na terenie Gminnego Centrum rekreacji Publicznej. Termin realizacji do 30.04.2019 r. Całkowity koszt realizacji zadania 6.800,00 zł brutto.                                                                                                                                                  92. Umowa zawarta w dniu 14.12.2018 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a P. Włodzimierzem Niesłuchowskim zam. w Toruniu ul. Legionów 149/102 na wykonanie naprawy  zegara  dwustronnego stojącego na placu w Osięcinach. Koszt wykonania naprawy 1.285,00 zł brutto.

93.  Umowa zawarta w dniu 13.12.2018 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a ENERGA-OPERATOR Spółka  Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, na przyłączenie do sieci Instalacji  mieszkania  w miejscowości  Zagajewice gm. Osięciny. Ustalono opłatę za przyłączenie w wysokości 269,25 zł brutto.                                                       

  94.  Umowa zawarta w dniu 13.12.2018 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a ENERGA Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul.  Grunwaldzkiej 472 na wykonanie  projektu planu zagospodarowania  przestrzennego dla gminy  Osięciny dla obszaru obejmującego przebieg  linii napowietrznej 110 kV relacji  GPZ Radziejów ? linia Ciechocinek ? GPZ Włocławek  Azoty. Termin wykonania  poszczególnych etapów umowy określono w  harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Za wykonanie umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 64.200,00 zł netto+ 23% podatku VAT, tj. 78.966,00 zł brutto.

95. Umowa zawarta w dniu 20.11.2018 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a GK PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Sobótce ul. Poprzeczna 8, na sprzedaż sprzętu elektronicznego i oprogramowania w zakresie  elektronicznej  obsługi  sesji  organów  jednostek samorządu terytorialnego, zapewnienie  bieżącej obsługi  oraz usług serwisowych. Za system transmisji on-line ustalono miesięczny abonament w wysokości  365,31 zł brutto.

96. Umowa zawarta w dniu 10.10.2018 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul.  Przełęcz 51, 60-115 Poznań na świadczenie usługi zarzadzania projektem pn. Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy Osięciny na lata 2014-2020, współfinansowanego  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia  28.02.2020 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 50.000,00 zł brutto.

97. Umowa zawarta w dniu 16 listopada 2018 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a ENEA S.A. z siedzibą  w Poznaniu  przy ul. Góreckiej 1 na   dostawę energii  elektrycznej  w okresie  od 01.01. 2019 r.  do 31.12.2019 r.   dla potrzeb oświetlenia  drogowego.  Przewidywane łączne  wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 148.819,79 zł brutto.                                                                                                                           

98. . Umowa zawarta w dniu 16 listopada 2018 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a ENEA S.A. z siedzibą  w Poznaniu  przy ul. Góreckiej 1 na   dostawę energii  elektrycznej   do lokali i obiektów w okresie  od 01.01. 2019 r.  do 31.12.2019 r.   Przewidywane łączne  wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 130.939,85 zł brutto.                           

99 . Umowa zawarta w dniu 28.12. 2018 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a    Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie  Gminy Osięciny. Umowa została zawarta na okres od  01.01.2019 r. do 31.01. 2019 r. Strony ustaliły za  wykonanie przedmiotu umowy łączne wynagrodzenie  brutto  w wysokości  962.574,84 zł.

100.  Umowa zawarta w dniu 14.12.2018 r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką  pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej ?EKOSKŁAD?  Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Kościelnej Wsi. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2019 r. kwoty 10.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Kościelnej Wsi.                                     

101.  Umowa zawarta w dniu 14.12.2018r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką  pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej ?EKOSKŁAD?  Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Osięcinach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2019 r. kwoty 18.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Osięcinach.

2019 rok

1. Umowa zawarta  w dniu 02.01.2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Anna Rutkowską zam. Włocławek  ul. Barska 19/27 m 28 na wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu w gminie Osięciny. Za wykonanie pracy  zleconej umową strony ustaliły   wynagrodzenie , jako cenę umowną   w wysokości  dla danego projektu decyzji. Termin realizacji ustalono  od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.                                                                 

2.  Umowa zawarta  w dniu 03.01.2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Iwoną Lewandowską na pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno ? Informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu "Promyk Nadziei". Ustalono wynagrodzenie miesięczne  w wysokości 400,00 zł brutto. Umowa   została zawarta na okres od 03.01. 2019 r. do 31.12.2019 r.

3.  Umowa zawarta w dniu 11.01.2019 r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką pw. N.M.P. Częstochowskiej w Lekarzewicach , Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej ?SANIKO? Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Lekarzewicach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2019 r. kwoty 3.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Lekarzewicach

4. Umowa zawarta  w dniu 08.01.2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Dr Anetą ?Ineza Pilip na przeprowadzenie badań osób skierowanych  przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach i sporządzenie opinii  w przedmiocie  uzależnienia od  alkoholu. Za wykonanie w/wym. pracy ustalono  wynagrodzenie  w wysokości 504,00 zł brutto  za sporządzenie  jednej opinii.

5. Umowa zawarta  w dniu 08.01.2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Hanną Mańkiewicz ?specjalistą terapii uzależnień na przeprowadzenie badań  osób skierowanych przez Gminną komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach i sporządzenie opinii w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu. Za wykonanie  wyżej wymienionej pracy ustalono wynagrodzenie (brutto) w wysokości 504,00 zł brutto  za sporządzenie  jednej opinii.

6. Umowa zawarta w dniu 10.01.2019 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny  a Zespołem Szkół Mechanicznych   w Radziejowie ul. Kościuszki 58 na udostępnianie basenów krytej pływalni w  Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 dla dzieci i młodzieży  w przedziale  wiekowym od  3 lat do 18 lat    i zamieszkałych  na terenie gminy  Osięciny. Usługa będzie realizowana  w okresie ferii  szkolnych od dnia 12 stycznia 2019 r. do dnia 27 stycznia 2019 roku,  w godzinach 8.00 do 19.30. Dzieci i młodzież płacą  1,00 zł za 60 minut  pobytu, natomiast  Gmina Osięciny  dopłaca  4,00 zł do każdego biletu.

7.Aneks do umowy na świadczenie usług  serwisowych na sprzęt komputerowy  będący na wyposażeniu Urzędu Gminy Osięciny  sporządzony dnia 02.01.2019r. przez firmę WENEX. Aneks przedłuża umowę  serwisową na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. Wysokość opłaty stałej  za świadczenie w/w. usług  konserwacyjno-serwisowych  wynosi 650,41 zł + 23% VAT, tj. 800,01 zł brutto miesięcznie.

8.  Umowa zawarta w dniu 11.01.2019 r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką pw. N.M.P. Częstochowskiej w Lekarzewicach , Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej ?SANIKO? Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Lekarzewicach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2019 r. kwoty 3.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Lekarzewicach.

9.  Umowa zawarta  w dniu 08.02.2019  r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Rafałem Matusiakiem zam. ul. Malinowa 7, 88-220 Osięciny na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie ?Moje boisko Orlik 2012? w Osięcinach od dnia         01.03. 2019 r. do dnia 30.11.2019 r. Czas pracy 35 godzin/miesiąc. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  700,00 zł brutto miesięcznie.

10.   Umowa zawarta  w dniu 08.02.2019  r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Mateuszem Wdowiakiem zam. ul. Włocławska 8/6, 88-220 Osięciny na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie ?Moje boisko Orlik 2012? w Osięcinach od dnia         01.03. 2019 r. do dnia 30.11.2019 r. Czas pracy 35 godzin/miesiąc. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  700,00 zł brutto miesięcznie.

11. Umowa zawarta  w dniu 13 lutego 2019  r. pomiędzy Gminą Osięciny a Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 na prowadzenie w roku 2019 monitoringu gleby na terenie  gminy Osięciny, w celu ograniczenia  spływu ładunków  zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Za czynności określone w umowie  ustalono opłatę w wysokości 1000,00 zł brutto.

12.  Umowa zawarta  w dniu 28 stycznia  2019  r. pomiędzy Gminą Osięciny a   Gabinetem Weterynaryjnym VET-EXPRESS Jarosław Michalak, ul. Strażacka 14a, 88-230 Piotrków Kujawski   na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie niezbędnych  zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych  zwierząt z terenu Gminy Osięciny. Umowa została zawarta  do dnia 31 grudnia 2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie  na podstawie  faktury wystawionej w danym miesiącu kalendarzowym, w którym zabieg był wykonany.

13. Umowa zawarta  w dniu 7 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na redagowanie i dystrybucję miesięcznika ?Powiatowe ABC? w okresie od lutego  do grudnia  2019 r. Za 1 egzemplarz ustalono kwotę w wysokości 2,50 zł brutto i ustalony nakład wynosi 550 szt. na rok        

14. Umowa zawarta  w dniu 20.02.2019  r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 1 na zapewnienie środka transportu dla przewozu uczniów  na basen do Radziejowa w dni ustalone przez Zleceniodawcę w ilości  10 wyjazdów. Wartość usługi ustalono na 350,00 zł brutto (za jeden wyjazd).                                                                                                                   

15.  Umowa zawarta  w dniu  04.02.2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Usługi Wykaszania Traw, Grzegorz Pikuła, Osłonki 20, 88-220 Osięciny na Wykaszanie traw na terenie Gminy Osięciny   w okresie  od 01.04.2019 r. do 31.10.2019 r. Za wykonanie czynności przewidzianych w umowie ustalono wynagrodzenie  w wysokości 4.000,00 zł. brutto/miesiąc.

16. Porozumienie zawarte w dniu  15.02.2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim ul. Popiełuszki 1/3, 87-100 Toruń na organizację zajęć     w ramach programu ?Umiem pływać?.  Gmina Osięciny zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu- dowozu uczniów  na zajęcia nauki pływania w 2019 r. Porozumienie zawarte jest  na okres  od 18.02.2019 r. do 7.12.2019 r.

17. Umowa zawarta  w dniu  06.03.2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Pracownią Projektową Aleksandra Dzierżawska, Broniewek 41, 88-200 Radziejów  na wykonanie  zmiany istniejącej dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi w ciągu ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Osięcinach w związku ze zmianą własności gruntowych oraz aktualizacją dokumentacji kosztorysowej. Termin realizacji ?do 31 sierpnia 2019 r.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 10.000,00 zł brutto.

18.  Umowa zawarta  w dniu 20.03.2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Gminnym Klubem Sportowym  ?Ziemowit? Osięciny na udzielenie dotacji  na realizację zadania  w zakresie rozwoju  sportu  na terenie Gminy Osięciny. Wysokość  dotacji wynosi 80.000,00 zł.

19. Umowa zawarta  w dniu 21.03.2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II22, 00-133 Warszawa na świadczenie usług doradztwa  podatkowego w zakresie  podatku od towarów i usług(VAT). Umowa została zawarta na okres  12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  500,00 zł miesięcznie.

20. Umowa zawarta w dniu 02.01.2019 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt, Radysy 13, 12-230 Biała Piska  na wykonanie usługi polegającej  na  utrzymaniu bezpańskich (bezdomnych) psów z terenu gminy Osięciny. Ustalono   jednostkową cenę   za   utrzymanie psa w schronisku ? 6 zł brutto doba/szt.                                                 

21.  Umowa zawarta w dniu 25.03.2019 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny  a Piotr ? Budner, Kompleksowe Wykończenia  Wnętrz, Zagajewice 9 na Roboty remontowe lokalu mieszkalnego  przy ul. Kościuszki 29 w m. Osięciny. Termin zakończenia robót  do dnia 15 kwietnia  2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  ryczałtowe w  wysokości  2.000,oo zł  brutto.

22. Umowa zawarta w dniu 28 marca 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu a Gminą Osięciny na dofinansowanie  zadania pn. Przebudowa drogi gminnej  nr 180350C ul. Sportowej w Osięcinach ze środków  ?EFRROW? w formie refundacji  w wysokości 214.999,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów.

23.  Umowa zawarta w dniu 20.03.2019 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Poczta Polska  Spółka Akcyjna , siedziba: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Podstawą  rozliczeń finansowych  będzie suma  opłat za świadczone usługi na podstawie   dokumentów nadawczych  i oddawczych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z cennikami obowiązującymi w dniu nadania  przesyłek. Umowa została zawarta na  czas określony od dnia  01 kwietnia  2019 roku do  dnia 31 marca 2020 roku.                                                                                                         

24.  Umowa zawarta w dniu 19.03.2019 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a    Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej ?SANIKO? Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na Odbiór i zagospodarowanie  odpadów  z nieruchomości  zlokalizowanej w  miejscowości Osięciny, Wojska Polskiego 14 i plac parkingowy przy CPN. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne  według  obowiązujących  cen w danym  okresie za  odbieranie i  zagospodarowanie  odpadów.

25. Umowa zawarta w dniu 16 kwietnia 2019 roku pomiędzy  Gminą Osięciny a FIDEM BUDOWNICTWO, Joanna Tarnecka, ul. Licealna 2/16, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą na wykonanie robót  budowlanych w ramach  realizacji zadania inwestycyjnego  pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Pocierzyn. Termin wykonania  robót  do dnia 15 października  2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  ryczałtowe w  wysokości  566.499,17 złotych.

26. Umowa zawarta w dniu 16 kwietnia 2019 roku pomiędzy  Gminą Osięciny a FIDEM BUDOWNICTWO, Joanna Tarnecka, ul. Licealna 2/16, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą na wykonanie robót  budowlanych w ramach  realizacji zadania inwestycyjnego  pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Osięciny. Termin wykonania  robót  do dnia 15 października  2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  ryczałtowe w  wysokości  1.716.307,36 złotych.

27. Umowa zawarta w dniu 16 kwietnia 2019 roku pomiędzy  Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Budowlano ?Montażowym BUDMONT, Jarosław Zieliński ul.     Miodowa 8,87-800 Włocławek na wykonanie robót  budowlanych w ramach  realizacji zadania inwestycyjnego  pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Kościelna Wieś. Termin wykonania  robót  do dnia 15 października  2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  ryczałtowe w  wysokości  564.170,96 złotych.

28.  Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych           w 2019 roku zawarta   w dniu 29.04.2019 r. pomiędzy  Wojewodą Kujawsko ? Pomorskim        a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji  wynosi 97.200,00 zł., co stanowi 80% kosztów realizacji całego zadania.

29. Umowa zawarta w dniu 25.04.2019 roku pomiędzy  Gminą Osięciny a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubaniu, Lubanie 17, 88-732 Lubanie na wynajem nagłośnienia plenerowego z przeznaczeniem na organizację  Uroczystej Mszy  Świętej w 20 Rocznicę Beatyfikacji Błogosławionych Kapłanów  Męczenników Ks. Wincentego Matuszewskiego i Ks. Józefa Kurzawy na placu przed Kościołem. Okres  obowiązywania umowy ustalono na dzień  24.05.2019 r. od godz.  12.00 do dnia 24.05.2019 r. do godz. 15.00. Stawka opłaty za najem nagłośnienia wynosi 2.353,00 złotych brutto.

30. Umowa zawarta w dniu 04.04.2019 roku pomiędzy  Gminą Osięciny a Gminą Lubanie , Lubanie 28, 88-732 Lubanie na wynajem przyczepy  ciężarowej Model WIOLA W2, nazywaną estradą mobilną z przeznaczeniem na organizację  Uroczystej Mszy  Świętej w 20 Rocznicę Beatyfikacji Błogosławionych Kapłanów  Męczenników Ks. Wincentego Matuszewskiego i Ks. Józefa Kurzawy na placu przed Kościołem. Okres  obowiązywania umowy ustalono na dzień  24.05.2019 r. od godz.  12.00 do dnia 24.05.2019 r. do godz. 15.00. Stawka opłaty za najem ruchomości wynosi 615,00 złotych brutto.

31. Umowa zawarta w dniu 05.04.2019 roku pomiędzy  Gminą Osięciny a, BAKARO Michał Stępień z siedzibą przy ul. Sosnowa 3 w Aleksandrowie Kujawskim na wykonanie prac związanych z uporządkowaniem dokumentacji archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Osięcinach. Termin wykonania  przedmiotu umowy od dnia 08.04.2019 r. do 24.05.2019 r. Za wykonanie pracy ustalono  wynagrodzenie  w wysokości 1.100,00 zł brutto.

32. Umowa zawarta w dniu 14.05.2019 roku pomiędzy  Gminą Osięciny a METALCHEM-Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Studziennej 7a na wykonanie modernizacji  przepompowni w Jarantowicach. Termin realizacji przedmiotu umowy do       30 czerwca 2019 r. Za wykonaną modernizację  przepompowni ustalono kwotę netto 52.000,00 zł, powiększoną  0 23% podatku VAT, tj. 63.960,00 zł brutto.                                       

 33. Umowa zawarta w dniu 14.05.2019 roku pomiędzy  Gminą Osięciny a METALCHEM-Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Studziennej 7a na wykonanie modernizacji  przepompowni w Latkowie. Termin realizacji przedmiotu umowy do       30 czerwca 2019 r. Za wykonaną modernizację  przepompowni ustalono kwotę netto 52.000,00 zł, powiększoną  0 23% podatku VAT, tj. 63.960,00 zł brutto.

34. Umowa zawarta w dniu 15.04.2019 roku pomiędzy  Gminą Osięciny a Pracownią Projektową Aleksandra Dzierżawska, Broniewek 41, 88-200 Radziejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Termomodernizacja  budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach: Osięciny, Kościelna Wieś, Pocierzyn z podziałem na trzy części. Termin realizacji  umowy do dnia  15 października 2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w kwocie 45.000,00 zł brutto.                                                      
35. Umowa zawarta w dniu 15.04.2019 roku pomiędzy  Gminą Osięciny a Pracownią Projektową Aleksandra Dzierżawska, Broniewek 41, 88-200 Radziejów na wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej: Remont  budynku socjalnego  na stadionie sportowym  w miejscowości Osięciny wraz z zagospodarowaniem  najbliższego otoczenia. Termin realizacji umowy do dnia  31 sierpnia 2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w kwocie 20.000,00 zł brutto.

36. Umowa zawarta  w dniu 28 maja  2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny                                     a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski,     Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo na przebudowę  dróg gminnych na terenie gminy Osięciny, w tym  pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 0,700  km oraz  przebudowa  dróg podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 4,625 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 619.412,69 złotych brutto.

37.  Umowa zawarta w dniu 4 czerwca 2019 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny  Piotr ? Bud, Kompleksowe Wykończenia  Wnętrz, Piotr Budner  Zagajewice 9 na Przebudowę  drogi gminnej  nr  180249C Ruszki-Pocierzyn na odcinku o długości 0,445 km, polegająca na wykonaniu jednostronnych chodników. Termin realizacji do 31 października  2019 roku.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 94.637,00 złotych.

38. Umowa zawarta w dniu 04.06.2019 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny  a Firmą Usługowo-Handlową Iwona Płoszaj ul. Kruszwicka 31, 88-220 Osięciny  na wykonanie zadania polegającego na: oczyszczaniu rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny od przepompowni  ścieków przed oczyszczalnią ścieków do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 267 Ujma Duża ?Piotrków Kujawski na odcinku o długości 1980 mb. Termin realizacji do 15 listopada 2019 r. Za wykonanie prac przewidzianych w umowie ustalono  wynagrodzenie w wysokości  8.600,00 zł brutto.

39. Umowa zawarta  w dniu 05.06.2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Henrykiem Ruszkiewiczem zam.  Czołowo 114, 88 ? 2000 Radziejów na opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na budowę linii oświetlenia  drogowego w miejscowości Pocierzyn. Termin opracowania dokumentacji  do 31.09. 2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  ryczałtowe w kwocie 3.400,00 brutto.

40. Umowa zawarta w dniu 06.06.2019 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny   a METALCHEM ? Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.  Studziennej 7A na Wykonanie usługi polegającej  na wymianie  dotychczasowej  szafki sterującej pracą pomp na nową w  przepompowni w Osięcinach Termin realizacji  przedmiotu umowy do dnia  30 czerwca 2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie w   wysokości 9.840,00 zł brutto.

41. Umowa zawarta w dniu 24.06.2019 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny  a Powiatem Radziejowskim ul. Kościuszki 17 na udostępnianie basenów krytej pływalni w  Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 dla dzieci i młodzieży  w przedziale  wiekowym od 3  do  25 lat    i zamieszkałych  na terenie gminy  Osięciny. Usługa będzie realizowana  w okresie wakacji szkolnych od dnia 24 czerwca 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r.,   w godzinach 8.00 do 19.30. Dzieci i młodzież płacą  1,00 zł za 60 minut  pobytu, natomiast  Gmina Osięciny  dopłaca  4,00 zł do każdego biletu.

42. Umowa zawarta w dniu 22 maja 2019 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Województwem Kujawsko-Pomorskim na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym: Bełszewo dz. nr 290. Środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej zostaną przekazane gminie w wysokości 27 000,00 zł jednak nie więcej niż 50% wartości zadania.

43. Umowa zawarta  w dniu 10 czerwca 2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny  a Szkółką  Roślin Ozdobnych  Wioletta i Cezary Niemczyk ul. Kujawska 22, 87 -704 Bądkowo na wykonanie zadania  polegającego na: Nasadzeniu drzew i krzewów na terenie Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice. Termin realizacji   zadania od             10 czerwca 2019 r. , natomiast termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 września  2019 roku. Ustalono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 12.000,00 zł brutto.

44.  Umowa zawarta  w dniu 6 czerwca 2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Pomorską Grupą Konsultingową  Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ul. Unii Lubelskiej 4c, na przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie  postępowań o zamówienia  publiczne i sporządzenie  dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia  przetargu  nieograniczonego na dostawę energii  elektrycznej na okres  od dnia 01.01.2020 r. do  dnia 31.12.2020 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w  kwocie 2.310,00 zł netto.

45. Umowa zawarta  w dniu 01.07.2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Waldemarem Lorenz, ul. Kardynała  Wyszyńskiego 9/1, 88-220 Osięciny na wykonanie zadania   polegającego na: ułożeniu papy na dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach wraz z obróbką blacharską i szpachlowaniem. Termin wykonania prac od 01.07.2019 r. do 09.07.2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 2.093,00 zł.

46.  Umowa zawarta w dniu 15.07 2019 roku pomiędzy  Gminą Osięciny a FIDEM BUDOWNICTWO, Joanna Tarnecka, ul. Licealna 2/16, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą na Remont kominów wentylacyjnych ponad połacią dachową w Szkole Podstawowej w miejscowości Pocierzyn. Termin wykonania  robót  do dnia 15.10. 2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  ryczałtowe w  wysokości  16.984,43 złotych brutto.

47. Umowa zawarta  w dniu 01.07.2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  na zapewnienie 31 miejsc dla grupy składającej się z 22 dorosłych i  9 dzieci, na potrzeby wypoczynku w okresie  12.07. -16.07.2019r. w Pozaszkolnej Placówce  Specjalistycznej -Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym ?Orle Gniazdo? w Sromowcach  Wyżnych ul.  Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce Wyżne. Odpłatność za pobyt w Ośrodku  wynosi  8.500,00 zł.

48. Porozumienie zawarte  w dniu 30.07.2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Gminą Dobre w sprawie wspólnego dotowania remontu obiektu zabytkowego kościoła  p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie gmina Dobre. Wspólne  działania wynikają z  faktu, że mieszkańcy wsi Pilichowo, Szalonki, Nagórki, gm. Osięciny i wsi  gm. Dobre należą do parafii Byczyna. Gmina Osięciny w terminie do 31 sierpnia 2019 r. przekaże kwotę 10.000,00 zł na rachunek bankowy  Gminy Dobre, z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Byczyna.

49.  Umowa zawarta  w dniu 10.07. 2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny  a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski,     Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo na przebudowę  drogi nr 180205C Krotoszyn - Nagórki   pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 1,160  km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 60.505,60 złotych brutto.

50.  Umowa zawarta  w dniu 26.07. 2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny  a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski,     Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo na przebudowę  drogi nr 180300 Zielińsk ? Bełszewo.   Zakres prac obejmuje zmianę  szerokości drogi na odcinku  o długości 0,500 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 14.071,20 złotych brutto.

51. Umowa zawarta w dniu   2 lipca 2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Towarzystwem Nasze Szwederowo, 85-120 Bydgoszcz ul. Nowodworska 25/106 na zorganizowanie  wypoczynku  letniego  dla 16 dzieci z rodzin wskazanych przez  Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Osięcinach w wieku 8-16 lat na koloniach w Jarosławcu, w ośrodku ?Solar? przy ul. Bałtyckiej 12, w dniach 09.08-18.08.2019 r.  Z tytułu wykonania zleconej czynności ustalono zapłatę w wysokości 11.664,00 zł brutto.

52. Umowa zawarta  w dniu 14 sierpnia 2019  r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 43 na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2019/2020.     Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 376.752,00 zł brutto. Cena ryczałtowa brutto  za 1 km usługi przewozu wynosi  3,34 zł.

53.  Umowa zawarta  w dniu 01.08. 2019  r. pomiędzy Gminą Osięciny a Panem Józefem Żywicą, Krotoszyn 35, 88-220 Osięciny na wykonanie zadania polegającego na wymianie  29 okien wraz z obróbką, montażu 19 parapetów wewnętrznych oraz 29 parapetów zewnętrznych w pomieszczeniach Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Pilichowo. Termin wykonania prac od 01.08.2019 r. do 09.08.2019 r. Za wykonanie prac ustalono wynagrodzenie w wysokości 3.300,00 netto.

54. Umowa zawarta w dniu 14 sierpnia   2019 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny  a Transport Handel-Usługi, Krzysztof  Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4 ? 16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości  3.000 ton. Termin realizacji do 31.10.2019 r. Za wykonanie  przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 180.810,00 zł brutto.

55.  Umowa zawarta  w dniu 14.08.2019 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Usługi Ślusarskie, Janusz Rębiałkowski, Osięciny Skrzyżowanie, 88-220 Osięciny na Wykonanie ogrodzenia  (od strony wschodniej) oczyszczalni ścieków  w Osięcinach.  Termin wykonania  prac do dnia 31.08.2019 r. Za wykonanie wymienionej pracy strony ustaliły  wynagrodzenie w  wysokości  14.000,00 zł brutto.

 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny