Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Odpady komunalne

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osięciny od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku odbiera firma:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie

tel./fax: 54 284 41 79


Harmonogramy odbioru odpadów  na rok 2024

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Osięciny na 2024 r.

Harmonogram 2024 – Pobierz


Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osięciny od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku odbiera firma:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

tel./fax: 54 284 56 12

 


Harmonogramy odbioru odpadów  na rok 2023

Harmonogram-Osieciny-2023

Harmonogram 2023 – Pobierz

 


Harmonogramy odbioru odpadów  na rok 2022

REJON 1 update

Harmonogram Rejon 1 – Pobierz


REJON 1A update

Harmonogram Rejon 1A – Pobierz


REJON 1B update

Harmonogram Rejon 1B – Pobierz


REJON 2 update

Harmonogram Rejon 2 – Pobierz


REJON 2A update

Harmonogram Rejon 2A – Pobierz


REJON 2B update

Harmonogram Rejon 2B – Pobierz


REJON 2C update

Harmonogram Rejon 2C – Pobierz


REJON 3 update

Harmonogram Rejon 3 – Pobierz

 

Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO)

Przewodnik_Jak_komunikować_się_z_mieszkańcami_o_JSSO

Pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zarządzenie - regulamin

Pobierz

 


Zawiadomienie

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 września 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Wójt Gminy Osięciny zawiadamia, iż uchwałą Nr XVI/154/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Województwa Kujawsko ‑ Pomorskiego z 2020 r. poz. 3875) dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.09.2020 r.

W związku z powyższym obowiązująca od dnia 1 września 2020 roku stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady selektywnie zbierane od osoby wynosi
21,00 zł.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od stawki określonej powyżej.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 63,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje wyliczona na podstawie iloczynu nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do Wójta Gminy Osięciny

Opłatę uiszcza się miesięcznie, bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy

Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadomienie
o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Pouczenie:

 • Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 • W myśl art. 6m. ust. 2. ww. ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 • Według art. 6m ust. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.

Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:

1) zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;

2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Wójt Gminy Osięciny

Jerzy Izydorski


 

Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów

Wójt Gminy Osięciny informuje, że Rada Gminy Osięciny uchwałą Nr XVI/154/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wprowadziła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostowania przydomowego i kompostowania bioodpadów.

1)      zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Osięciny uchwałą ze zwolnienia będzie można skorzystać od 1 września 2020 r.

2)      ze zwolnienia z opłaty w wysokości 3 zł od osoby / m-c mogą korzystać właściciele nieruchomości którzy:

 • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku

 • złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od 1 września 2020 r.

3)      do skorzystania ze zwolnienia już od września 2020 r. będą upoważnieni właściciele,  którzy złożą nową deklarację w okresie  od 1 września do 10 października 2020 r. 

Złożenie deklaracji po 11 października 2020 r. będzie obowiązywało na bieżąco.

Zwolnienie przysługuje na jedną nieruchomość, w przypadku dwóch lub więcej deklaracji złożonych na jeden dom w zabudowie jednorodzinnej zwolnienie z opłaty nie przysługuje.

Informujemy, że  wysokość opłaty zawsze określa właściciel nieruchomości (przez samonaliczenie uwzględniające ilość osób zamieszkujących nieruchomość i przyjęte stawki opłat) wyłącznie na obowiązującym druku deklaracji.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porz
ądku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.), fakt posiadania kompostownika
i kompostowania bioodpad
ów podlega kontroli.

Utrata prawa do zwolnienia

Wójt Gminy w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin  nieruchomości,
w celu weryfikacji zgodno
ści informacji ze stanem faktycznym

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia,
w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuje się również, że bioodpadów nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

W przypadku zadeklarowania gromadzenia bioodpadów w przydomowych kompostownikach nieruchomość nie zostanie wyposażona w worki na bioodpady, firma wywozowa nie będzie odbierała bioodpadów o tego właściciela nieruchomości oraz nie będzie można ich przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Informacje dodatkowe:

 • Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane pod pojęciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,  w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Z up. Wójta

insp. Aneta Kwiatkowska

 


Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne i miejscach zagospodarowania odpadów


Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osięciny od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku odbiera firma:

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO Sp. z o.o.

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

Centrala firmy   (54) 251-33-59

 


 

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Osięciny w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Stacja PKP (skrzyżowanie Osięciny)

Czynny w każdą sobotę w godz. 10.00 – 14.00

 

Selektywnie zebrane odpady komunalne można również  dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tj:

(Odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych)

 • papier i tektura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – maksymalnej 200 kg od nieruchomości zamieszkałej rocznie,,
 • zużyte opony (samochody osobowe) – 4 szt. rocznie z nieruchomości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości maksymalnej 0,5 Mg od nieruchomości zamieszkałej rocznie,
 • popiół.

 

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu

Wójt Gminy Osięciny zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 


 

Informacja o sposobie zbierania odpadów komunalnych – Pobierz

Informacja sposób zbierania odpadów

 


 

Podstawy prawne:

 1. UCHWAŁA NR XIV1372020 z dnia 6 maja 2020 r. – regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny – Pobierz  
 2. UCHWAŁA NR XIV1382020 z dnia 6 maja 2020 r. – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów – Pobierz
 3. UCHWAŁA Nr XLVI/346/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. – zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odierania odpadów Pobierz  

 

Skip to content