Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Zgłoś suszę rolniczą

Szanowni Rolnicy, Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych suszą za pomocą aplikacji "Susza". Uwaga: Tylko posiadacz gospodarstwa może zgłosić szkodę rolniczą. Wniosek zostanie rozpatrzony, jeśli będzie potwierdzony podpisem...

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

W dniu 19.03.2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Aktywny Senior – Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 9. Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 555 005,59 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 479 705,02 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

1) z Funduszu w kwocie nie większej niż: 453 054,75 zł

2) z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie nie większej niż: 26 650,27 zł

Wkład własny gminy obejmuje kwotę: 53 300,57 zł, co stanowi nie mniej niż 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

W ramach realizacji zadania zostanie utworzony Klub Seniora dla 25 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nastąpi zatrudnienie kierownika Klubu Seniora. Ponadto zostaną zorganizowane m.in. warsztaty: manualne, kulinarne, florystyczne, zajęcia: gimnastyczno-ruchowe, muzyczne, komputerowe, spotkania ze specjalistami np. kardiolog, psycholog, wyjazdy.

Zadanie będzie realizowane do 28.02.2023 r.

Monika Fabisiak

Skip to content