Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Akcja honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin

Klub honorowych dawców krwi "Strażak" organizuje w dniu 20 maja 2023r. w godzinach 10-16 na placu OSP-Osięciny akcje honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin Pani Marianny Lewandowskiej chorej na "Szpiczak Mnogi. Guz kręgosłupa szyjnego" Wszystkich ludzi...

więcej komunikatów »

logo

 

 

Rozeznanie rynku na prowadzenie zajęć i warsztatów w celu oszacowania wartości zamówienia przed zastosowaniem trybu zasady konkurencyjności – Aktywny Senior – Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny”

Gmina Osięciny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach realizując projekt „Aktywny Senior – Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny” Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym zapewnienia prowadzenia zajęć i warsztatów dla uczestników w/w projektu.

Wykonawca zobowiązany jest do:

  • przeprowadzenia zajęć w godzinach funkcjonowania Klubu, tj. w godz. 9.00-15.00 z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, w wymiarze czasowym wskazanym w specyfikacji przedmiotu zamówienia z uwzględnienie potrzeb i możliwości uczestników projektu;

  • przygotowania materiałów, tj. programu zajęć oraz materiałów pomocniczych (jeśli wymagane). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia przygotowanych materiałów zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów współfinansowanych ze środków UE. Papier zawierający stosowne logotypy zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w wersji elektronicznej;

  • informowania uczestników Projektu i opinię publiczną o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

  • przekazania Zamawiającemu jednego kompletu przygotowanych materiałów do prowadzenia zajęć (jeśli były wymagane);

  • prowadzenia dokumentacji prowadzonych zajęć, na którą składają się: listy obecności, dziennik zajęć, zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;

  • przechowywania dokumentacji prowadzonych zajęć w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz systematycznego przekazywania dokumentacji tj. minimum raz na kwartał;

  • współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem;

  • zgłaszania stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Wykaz planowanych zajęć znajduje się w poniższej tabeli:

 

Tabela  – zobacz

 

Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30.06.2023 r.

Termin składania ofert: do dnia 02.08.2021 r do godziny 12 00

Opis sposobu przygotowania oferty: Oferty wraz z podaną ceną brutto winny być złożonę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres fundusze@osieciny.pl lub na adres gopsosieciny@pro.onet.pl

 

Załącznik nr 1  – Formularz ofertowy – pobierz

Skip to content